ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Matma Rex
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:34, 27 മേയ് 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 30,352
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 889
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള സമ്പർക്കമുഖ സ്രഷ്ടാക്കൾ (00:00, 13 ജൂൺ 2023 വരെ)
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wiktionary.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
advisory.wikimedia.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org20:29, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org21:58, 30 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikibooks.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ak.wikipedia.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikibooks.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org12:33, 30 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
alt.wikipedia.org14:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org00:19, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org22:45, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikiquote.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikibooks.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org17:37, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org11:55, 14 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org11:53, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org13:01, 12 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wikibooks.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikimedia.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org18:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ary.wikipedia.org13:34, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org19:41, 31 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikipedia.org15:05, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org13:34, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org11:53, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org23:00, 27 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org17:04, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org19:22, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org10:37, 11 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bat-smg.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org16:51, 25 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org16:23, 30 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
beta.wikiversity.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikipedia.org15:58, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
be.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org15:15, 1 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org14:28, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bg.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bh.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org17:37, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org14:13, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org17:51, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org17:00, 4 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
br.wikimedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org17:23, 4 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bs.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org15:03, 24 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikipedia.org12:11, 1 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ca.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org20:03, 17 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org17:03, 8 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ce.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cho.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org19:57, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
commons.wikimedia.org18:34, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,155patroller, rollbacker
co.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org17:10, 7 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
csb.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org15:36, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
cs.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikinews.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org16:36, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org20:23, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cy.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org15:47, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
da.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org09:19, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
de.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikisource.org09:26, 29 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikiversity.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
din.wikipedia.org14:37, 28 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org19:41, 31 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
dk.wikimedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org13:37, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org17:17, 2 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org18:34, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,740extendedconfirmed
en.wikibooks.org12:53, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikinews.org12:53, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikiquote.org18:00, 8 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikisource.org12:53, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
en.wikiversity.org12:53, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wikivoyage.org18:31, 13 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wiktionary.org12:53, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikipedia.org18:38, 8 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
eo.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org14:16, 14 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
es.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org10:22, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
et.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org14:53, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eu.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org15:44, 19 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
fa.wikibooks.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org23:41, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org12:14, 21 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
fi.wikibooks.org22:17, 19 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiquote.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org22:17, 19 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org23:52, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org18:24, 2 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org18:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org22:01, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org16:39, 26 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org14:28, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
fr.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org17:45, 11 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikiversity.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wiktionary.org10:44, 19 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fur.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org17:21, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ga.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org22:16, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org21:53, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org10:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wiktionary.org17:09, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org16:10, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org22:12, 29 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gu.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org21:20, 17 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org14:53, 27 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
he.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikivoyage.org18:39, 25 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4autopatrolled
he.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org17:37, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiversity.org13:40, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ho.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org16:17, 9 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hr.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org14:35, 28 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org19:10, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
hu.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikinews.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org17:51, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hy.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hz.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org14:53, 27 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:45, 24 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
id.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ii.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org18:41, 30 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
incubator.wikimedia.org19:54, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
inh.wikipedia.org13:41, 8 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org15:58, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
io.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org15:15, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
is.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org14:28, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
it.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikinews.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikisource.org13:32, 29 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiversity.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org21:09, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org18:39, 29 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org10:28, 10 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:28, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ja.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org18:36, 1 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org09:21, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org14:28, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
jv.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org15:40, 17 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ka.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org13:47, 28 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org16:11, 4 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org17:37, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kk.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
km.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org13:01, 12 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ko.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org12:05, 23 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kr.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org08:41, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org11:06, 17 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org17:51, 16 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org20:33, 12 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org17:38, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lb.wikibooks.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org18:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org20:12, 16 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org18:08, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org20:29, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org21:09, 8 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lt.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org13:46, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8autopatrolled
lv.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org18:34, 9 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
map-bms.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org18:28, 20 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,586sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org17:15, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)417massmessage-sender
mg.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org17:37, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mi.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org15:10, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mk.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org15:58, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org17:57, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org13:47, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org13:47, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org17:38, 2 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org19:00, 15 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mrj.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org16:38, 19 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org23:28, 4 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ms.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mx.wikimedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org21:15, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org17:19, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nah.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org14:28, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikisource.org18:24, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org16:09, 23 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org18:28, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ne.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org08:12, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ng.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org13:48, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wiktionary.org22:31, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org14:28, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
nl.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wiktionary.org19:51, 20 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org18:18, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
nn.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org18:35, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
no.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org20:06, 27 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org18:33, 17 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org17:21, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
oc.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org05:19, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
or.wikisource.org20:29, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org16:23, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa-us.wikimedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org21:05, 8 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org14:09, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org13:49, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org12:02, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pdc.wikipedia.org19:25, 12 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:34, 27 മേയ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)19,356editor, interface-admin
pl.wikibooks.org10:32, 4 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikimedia.org10:45, 29 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
pl.wikinews.org18:20, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikiquote.org12:14, 7 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pl.wikisource.org13:00, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23editor
pl.wikivoyage.org21:56, 10 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wiktionary.org13:38, 21 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pms.wikipedia.org10:16, 27 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org14:28, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
pt.wikibooks.org12:21, 25 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikimedia.org23:24, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiversity.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wiktionary.org15:41, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
quality.wikimedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org17:37, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
qu.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org09:25, 3 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org13:28, 9 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org21:15, 6 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ro.wikibooks.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org16:09, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59uploader
ru.wikibooks.org18:24, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org21:23, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org16:49, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org21:23, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wikipedia.org18:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sah.wikisource.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org13:50, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org17:37, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org19:15, 17 മേയ് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
sc.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sd.wikinews.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org08:49, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org13:51, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org20:12, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sh.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org10:05, 18 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
simple.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wikipedia.org16:19, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
si.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org17:25, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sk.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org17:18, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org12:39, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sl.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikisource.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org23:03, 2 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org17:52, 8 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
so.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
so.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org11:35, 10 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikipedia.org15:58, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sq.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org16:22, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sr.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org22:17, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org22:10, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org15:22, 12 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
sv.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org16:33, 5 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org11:30, 16 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sw.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org17:09, 7 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szy.wikipedia.org20:19, 27 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org17:37, 22 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ta.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org13:53, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org20:55, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org18:57, 21 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14autoreview, editor
test-commons.wikimedia.org18:18, 21 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org14:40, 17 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82rollbacker, sysop
test.wikidata.org10:50, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
te.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikisource.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org22:17, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org15:58, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
th.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikinews.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org09:41, 22 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org13:07, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org13:08, 5 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
tr.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikisource.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org03:48, 12 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:53, 27 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
uk.wikibooks.org22:57, 5 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org22:57, 5 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikivoyage.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org11:42, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ur.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org18:41, 29 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org16:58, 30 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikisource.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org10:57, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org13:49, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
vi.wikibooks.org19:35, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikisource.org19:35, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikivoyage.org10:10, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org19:35, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vls.wikipedia.org14:52, 27 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org14:28, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org21:58, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikibooks.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org17:33, 1 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,182
wikimania2005.wikimedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org19:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2013.wikimedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2015.wikimedia.org13:31, 24 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org05:24, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org19:35, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2018.wikimedia.org11:08, 2 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org21:20, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xh.wikibooks.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org20:19, 8 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yi.wikisource.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org14:52, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikibooks.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikibooks.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org15:32, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikipedia.org14:53, 27 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
zh.wikibooks.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org01:14, 9 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikivoyage.org10:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org11:17, 23 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikibooks.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org19:01, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0