ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Masti
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:48, 25 മാർച്ച് 2008 (15 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,21,979
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 786
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ, VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org15:45, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ace.wikipedia.org09:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ady.wikipedia.org21:11, 2 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
af.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org13:15, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org11:31, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wiktionary.org11:50, 14 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
am.wikipedia.org14:02, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org17:32, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org17:30, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
an.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org20:09, 29 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org00:38, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)57
ar.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikimedia.org20:11, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org20:25, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org08:41, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ary.wikipedia.org11:42, 24 സെപ്റ്റംബർ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org21:34, 30 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ast.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
ast.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org17:27, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org19:51, 23 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org21:13, 29 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org17:29, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
awa.wikipedia.org20:53, 22 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org17:35, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ay.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org20:42, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikipedia.org17:36, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
az.wikibooks.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org19:26, 8 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org22:22, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bar.wikipedia.org21:16, 3 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bat-smg.wikipedia.org14:29, 20 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ba.wikipedia.org17:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bcl.wikipedia.org21:16, 3 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bd.wikimedia.org20:14, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org17:42, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
beta.wikiversity.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
be.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
be.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org20:14, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)51
bg.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org13:17, 9 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org10:16, 26 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org17:43, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bjn.wikipedia.org10:13, 30 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org17:32, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
bn.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org22:36, 4 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org17:44, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikimedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org17:45, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bs.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org19:51, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org17:35, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org17:36, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
ca.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org17:57, 29 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org21:06, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org17:37, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cdo.wikipedia.org17:38, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org14:43, 20 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org21:19, 3 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org17:46, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org17:40, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org17:46, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ckb.wikipedia.org09:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
commons.wikimedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,755autopatrolled, rollbacker
co.wikipedia.org17:48, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
co.wikimedia.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org15:05, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cr.wikipedia.org17:41, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)35
csb.wiktionary.org11:01, 14 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)32
cs.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org23:07, 24 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org20:23, 19 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org17:42, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cv.wikipedia.org17:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cv.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
cy.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
da.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org18:55, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)362autoreview, editor
de.wikibooks.org17:19, 5 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org17:18, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org19:51, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org22:22, 16 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org19:01, 23 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
din.wikipedia.org01:16, 3 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org14:09, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dk.wikimedia.org20:27, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org17:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dty.wikipedia.org17:35, 26 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dv.wikipedia.org12:10, 14 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dv.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org18:08, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikipedia.org18:10, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
el.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org21:16, 3 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org23:57, 27 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org14:10, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,021extendedconfirmed
en.wikibooks.org17:40, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikinews.org17:40, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
en.wikiquote.org17:40, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikisource.org11:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org00:54, 29 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikivoyage.org21:07, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org17:40, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eo.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
eo.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org19:37, 8 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)138
es.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org20:52, 21 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org01:16, 23 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org17:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
et.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org09:32, 18 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org13:18, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
eu.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org14:11, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fat.wikipedia.org11:39, 5 ഡിസംബർ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org18:03, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
fa.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wiktionary.org22:08, 10 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ff.wikipedia.org18:11, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fiu-vro.wikipedia.org14:12, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28
fi.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org20:34, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org22:11, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org18:12, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org11:12, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fo.wikipedia.org18:04, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fo.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org18:29, 3 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
frr.wikipedia.org21:06, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)175
fr.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org19:00, 6 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org18:40, 23 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiversity.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org19:35, 1 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fur.wikipedia.org14:13, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org18:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fy.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org14:15, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
ga.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org22:23, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org18:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gd.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org18:16, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikipedia.org16:14, 25 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gl.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org18:11, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gn.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org22:23, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org14:19, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org18:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gu.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org18:21, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gv.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org21:21, 3 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org18:27, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ha.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org16:43, 29 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
he.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org21:34, 3 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hif.wiktionary.org22:23, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org18:21, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
hi.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org10:53, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikivoyage.org20:52, 17 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org18:24, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
hr.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org18:25, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hsb.wiktionary.org21:45, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org23:46, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)25
hu.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org19:22, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org20:42, 25 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org21:19, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org18:49, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hy.wikibooks.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org17:56, 7 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org17:56, 7 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org17:56, 7 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org22:23, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org19:45, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org02:57, 3 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org19:46, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
id.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org19:46, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ie.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org02:42, 7 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ik.wikipedia.org18:31, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ilo.wikipedia.org14:22, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org16:13, 2 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
inh.wikipedia.org22:24, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org19:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
io.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org19:51, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
is.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org18:49, 14 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)115autopatrolled
it.wikibooks.org13:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org13:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org13:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
it.wikisource.org14:18, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikiversity.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org13:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wiktionary.org02:57, 3 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wikipedia.org13:41, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org10:48, 5 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27
ja.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org14:52, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org14:23, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org18:32, 28 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
jv.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org22:23, 3 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikipedia.org19:15, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org19:51, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org22:24, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org18:32, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ki.wikipedia.org18:38, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikipedia.org14:24, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kk.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org18:36, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kl.wiktionary.org18:13, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org16:42, 20 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org00:33, 17 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org19:15, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org19:23, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ko.wikibooks.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org20:27, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org15:24, 7 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org22:40, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org17:43, 20 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org23:08, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ks.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org19:24, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ku.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org11:20, 23 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kw.wikipedia.org20:34, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kw.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org20:42, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org22:25, 3 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
la.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org21:20, 4 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org18:41, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org20:49, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lb.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org22:24, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org18:45, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lij.wikipedia.org21:10, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikipedia.org22:05, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org18:27, 14 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org22:27, 3 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ln.wikipedia.org22:27, 3 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ln.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org14:38, 29 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1checkuser
lo.wikipedia.org18:47, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
lt.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org14:52, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org20:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org07:48, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
lv.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
map-bms.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
mdf.wikipedia.org14:30, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
meta.wikimedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,327steward
mg.wikipedia.org22:11, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mg.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org19:42, 9 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
min.wikipedia.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wiktionary.org22:24, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org14:31, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org14:36, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ml.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org20:33, 25 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mn.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org22:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org22:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mr.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org22:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ms.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org18:42, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mt.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org09:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org23:59, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
my.wikipedia.org18:49, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
my.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org18:50, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikipedia.org22:12, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org22:12, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
na.wikipedia.org22:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org23:40, 21 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org22:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nds.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org19:17, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ne.wikibooks.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ng.wikipedia.org18:57, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)52
nl.wikibooks.org17:49, 25 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org18:45, 15 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org19:54, 23 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
nn.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)37
no.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org21:10, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org22:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org14:50, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nso.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org16:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org21:11, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org19:00, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org22:15, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org15:24, 21 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org19:58, 14 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org19:01, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org13:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org19:41, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
outreach.wikimedia.org13:02, 16 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pag.wikipedia.org14:52, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org14:53, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org19:03, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikipedia.org19:57, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pa.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org18:42, 1 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org19:34, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcm.wikipedia.org10:44, 27 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org19:44, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pfl.wikipedia.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org19:07, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org13:39, 16 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008തറവാട് വിക്കി(?)90,730abusefilter, bureaucrat, checkuser, editor, interface-admin, sysop
pl.wikibooks.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
pl.wikimedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)901ipblock-exempt, sysop
pl.wikinews.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)117
pl.wikiquote.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)574
pl.wikisource.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,103editor, sysop
pl.wikivoyage.org06:52, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
pl.wiktionary.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)484
pms.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
pnb.wikipedia.org09:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pnb.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org14:57, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org19:49, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ps.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)54
pt.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikimedia.org23:04, 1 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org17:59, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org14:52, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org21:32, 12 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org20:48, 20 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org21:47, 11 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pwn.wikipedia.org10:47, 27 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org14:59, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
qu.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org15:00, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rmy.wikipedia.org10:41, 29 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wikipedia.org19:13, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
roa-rup.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org15:00, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org19:04, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ro.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org14:05, 26 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)160uploader
ru.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org19:51, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org19:51, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org19:51, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org12:41, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org11:39, 8 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org21:09, 12 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org19:38, 17 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
rw.wikipedia.org19:19, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rw.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org15:01, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org22:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikipedia.org22:01, 11 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org15:04, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wiktionary.org20:35, 17 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org15:05, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sc.wikipedia.org19:22, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sd.wikipedia.org19:27, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sd.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org15:06, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikimedia.org21:26, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org19:29, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org10:47, 27 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org22:26, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org08:31, 26 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org15:07, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sh.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org22:26, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:11, 1 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
simple.wikibooks.org18:09, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org21:34, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org21:20, 25 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
si.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org10:49, 27 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
sk.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
sl.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikisource.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org10:49, 27 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org19:36, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikisource.org17:40, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
so.wikipedia.org22:00, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
so.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
sq.wikipedia.org20:35, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sq.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org15:10, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)41
sr.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org19:16, 24 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org12:46, 8 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org15:11, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
strategy.wikimedia.org17:43, 28 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
st.wikipedia.org19:38, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org20:30, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28
sv.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org20:26, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org21:11, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org14:03, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)183
szy.wikipedia.org22:26, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org12:12, 7 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ta.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org16:23, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tay.wikipedia.org10:49, 27 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org21:14, 17 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org08:46, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
test2.wikipedia.org15:54, 7 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org11:34, 25 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test.wikidata.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org19:39, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikipedia.org15:13, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
te.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org15:15, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tg.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org15:15, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
th.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org00:34, 31 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org19:40, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org15:16, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org15:17, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tl.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org19:40, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org22:00, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wikipedia.org15:18, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org10:18, 27 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org22:00, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
tr.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org16:42, 3 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org09:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org19:51, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org23:42, 6 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org19:41, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org15:18, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikibooks.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org19:43, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org19:44, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tyv.wikipedia.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org22:27, 11 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org08:14, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org19:45, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikipedia.org19:46, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)83
uk.wikibooks.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org19:51, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org20:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org09:03, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikibooks.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org15:32, 21 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
uz.wikiquote.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org19:24, 23 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vec.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org16:14, 5 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org19:47, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org22:36, 21 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
vi.wikibooks.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org20:35, 17 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org19:19, 4 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vo.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org15:21, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org15:20, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org13:55, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,306
www.wikifunctions.org19:00, 29 നവംബർ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org07:59, 13 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
wikimania2009.wikimedia.org12:35, 4 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org19:37, 12 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
wikimania2011.wikimedia.org07:42, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org15:51, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania2015.wikimedia.org20:47, 20 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania2016.wikimedia.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org18:22, 12 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2018.wikimedia.org18:34, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania.wikimedia.org08:25, 30 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wo.wikipedia.org19:37, 14 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wikiquote.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org14:58, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
xal.wikipedia.org17:51, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org17:51, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xmf.wikipedia.org19:51, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org23:15, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikisource.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org23:19, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
yue.wiktionary.org22:27, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org19:51, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org23:24, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org23:31, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikipedia.org23:34, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikisource.org20:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org14:58, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh.wikipedia.org11:48, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)34
zh.wikibooks.org14:52, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org14:52, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org14:52, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org14:52, 24 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org18:32, 19 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org20:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wiktionary.org21:42, 11 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org19:52, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wiktionary.org20:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0