ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: MarcoAurelio
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 97,473
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 936
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org08:31, 15 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ab.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org08:31, 15 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
advisory.wikimedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org14:06, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
af.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)40
af.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org15:41, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org17:09, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
alt.wikipedia.org19:03, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org18:55, 6 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
am.wikipedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
am.wikiquote.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)50
ang.wikibooks.org08:20, 12 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikiquote.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
an.wikipedia.org19:57, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)138
an.wiktionary.org21:04, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)37
api.wikimedia.org09:39, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org10:12, 31 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikipedia.org18:46, 7 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
ar.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikimedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org13:23, 13 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikiquote.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikisource.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikiversity.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org22:09, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ary.wikipedia.org19:01, 17 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org14:42, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
ast.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)125
ast.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
as.wikipedia.org21:18, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
as.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikiquote.org00:45, 2 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikisource.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org17:10, 5 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
avk.wikipedia.org14:17, 14 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org09:32, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
av.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org12:28, 26 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org10:53, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org23:06, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikipedia.org10:33, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikibooks.org19:21, 14 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org06:10, 12 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikipedia.org10:04, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ban.wikisource.org18:31, 16 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bar.wikipedia.org06:52, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)37
bat-smg.wikipedia.org14:48, 26 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bcl.wikipedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bcl.wiktionary.org18:30, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be-tarask.wikipedia.org23:26, 27 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org21:05, 25 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
be.wikipedia.org14:14, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
be.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikipedia.org15:55, 5 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16autopatrolled
bg.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bg.wikisource.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bg.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bh.wikipedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bh.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org14:17, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bjn.wiktionary.org14:11, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
blk.wikipedia.org13:37, 19 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bm.wikipedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org15:10, 2 ഫെബ്രുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
bn.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikisource.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikivoyage.org12:05, 29 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org20:13, 4 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org14:17, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikibooks.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org20:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikipedia.org14:17, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikimedia.org20:28, 19 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org15:39, 25 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
bs.wikinews.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikiquote.org00:58, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bs.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org19:44, 29 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org16:52, 7 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org11:20, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
ca.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wikimedia.org11:20, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikiquote.org20:31, 14 ഒക്ടോബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30
ca.wikisource.org17:08, 7 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)32
cdo.wikipedia.org15:24, 28 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ce.wikipedia.org13:01, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cho.wikipedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
chr.wiktionary.org21:29, 12 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org09:38, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
ch.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org17:08, 14 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org11:29, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,417filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org20:27, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
co.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
crh.wikipedia.org16:02, 5 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org21:11, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikipedia.org16:51, 13 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org13:28, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org14:17, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org15:24, 16 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cv.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org13:52, 7 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)214
cy.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org15:11, 11 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org15:32, 8 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikipedia.org09:36, 14 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikibooks.org20:18, 14 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org19:08, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org19:33, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)90autoreview
de.wikibooks.org15:58, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikinews.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikisource.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikiversity.org14:01, 14 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikivoyage.org14:39, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
de.wiktionary.org17:47, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
din.wikipedia.org13:47, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org14:17, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wiktionary.org18:25, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dty.wikipedia.org09:27, 23 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
dv.wikipedia.org10:40, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org13:26, 3 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
el.wikipedia.org16:40, 9 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
el.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikinews.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org15:34, 16 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wikivoyage.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wiktionary.org14:57, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eml.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,693extendedconfirmed, patroller, reviewer, templateeditor
en.wikibooks.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)60editor
en.wikinews.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)97
en.wikiquote.org19:57, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)166
en.wikisource.org07:09, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30
en.wikiversity.org17:07, 5 നവംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
en.wikivoyage.org16:43, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
en.wiktionary.org15:16, 13 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eo.wikipedia.org13:35, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eo.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikisource.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
eo.wikivoyage.org15:24, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28,044patroller, rollbacker
es.wikibooks.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,780bureaucrat, sysop
es.wikinews.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)304autoreview
es.wikiquote.org08:42, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)335
es.wikisource.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)190
es.wikiversity.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)204
es.wikivoyage.org21:38, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)222
es.wiktionary.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)157
et.wikipedia.org05:14, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
et.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org17:16, 9 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)152
eu.wikibooks.org21:31, 12 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)72
eu.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
eu.wikisource.org09:35, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
eu.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org13:58, 14 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
fa.wikipedia.org18:47, 20 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org22:18, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org18:21, 13 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ff.wikipedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fiu-vro.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
fi.wikibooks.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
fi.wikimedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org14:27, 13 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org16:15, 15 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org10:05, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org15:35, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fj.wikipedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fj.wiktionary.org18:48, 13 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
foundation.wikimedia.org10:33, 30 ഒക്ടോബർ 2021രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)791
fo.wikipedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org11:58, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org21:30, 16 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
frr.wikipedia.org22:18, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)158
fr.wikibooks.org08:43, 15 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikiquote.org22:18, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikisource.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org14:39, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org08:21, 12 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fur.wikipedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org14:19, 14 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org11:11, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ga.wikibooks.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
gcr.wikipedia.org11:18, 6 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org14:17, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gd.wiktionary.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
glk.wikipedia.org20:03, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)67
gl.wikibooks.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)44
gl.wikiquote.org13:34, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
gl.wikisource.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gl.wiktionary.org13:30, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
gn.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org12:03, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gom.wikipedia.org10:46, 1 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wiktionary.org20:29, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org09:31, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gor.wiktionary.org00:45, 2 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org18:01, 26 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guc.wikipedia.org21:57, 27 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gur.wikipedia.org21:41, 27 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org13:27, 17 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
guw.wikipedia.org11:39, 26 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
guw.wikiquote.org00:45, 2 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
guw.wiktionary.org10:23, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)29
gv.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ha.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
haw.wikipedia.org10:37, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org21:52, 27 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wikinews.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org15:54, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org14:02, 14 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hif.wikipedia.org13:56, 8 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hif.wiktionary.org12:22, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org20:44, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hi.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org18:07, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org16:01, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikivoyage.org11:36, 25 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hi.wiktionary.org20:44, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ho.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org11:19, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hr.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org16:54, 7 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hsb.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org18:57, 1 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ht.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikisource.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org12:14, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hyw.wikipedia.org17:14, 1 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org09:16, 14 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ia.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org14:11, 13 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
id.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org14:44, 4 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ie.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ii.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org17:09, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ik.wiktionary.org09:57, 6 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ilo.wikipedia.org15:29, 5 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org15:51, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)95
inh.wikipedia.org09:36, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
io.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
io.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org00:35, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org16:42, 6 മാർച്ച് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
it.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)125
it.wikibooks.org09:30, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org03:21, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
it.wikiquote.org15:16, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikisource.org12:25, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikiversity.org09:59, 5 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikivoyage.org14:39, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wiktionary.org21:08, 23 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
iu.wikipedia.org09:15, 14 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org10:35, 4 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
jam.wikipedia.org15:17, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikipedia.org12:15, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikibooks.org22:44, 23 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org15:40, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org22:44, 23 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org20:48, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
jv.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
jv.wikisource.org00:07, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
jv.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org15:28, 28 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikipedia.org12:32, 28 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org12:47, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org10:20, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kg.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org22:48, 19 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
kk.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org21:33, 16 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kl.wiktionary.org16:36, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikipedia.org18:49, 26 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kn.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org22:18, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikibooks.org10:34, 4 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org10:18, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ko.wikiquote.org09:14, 24 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org21:49, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org21:42, 13 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ku.wikipedia.org17:43, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org14:37, 25 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ky.wikipedia.org15:35, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ky.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org11:06, 7 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikipedia.org20:28, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikibooks.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org20:04, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lbe.wikipedia.org17:31, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org16:48, 13 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org12:32, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lez.wikipedia.org11:31, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org09:32, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
lg.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lij.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lij.wikisource.org16:25, 23 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikipedia.org12:47, 28 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikinews.org10:46, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikisource.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lld.wikipedia.org16:38, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lmo.wiktionary.org18:47, 6 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ln.wikipedia.org14:29, 13 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
login.wikimedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9checkuser
lo.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org14:51, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org14:17, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lt.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org14:17, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
lv.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27
mad.wikipedia.org14:48, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org08:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mdf.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,501autopatrolled
meta.wikimedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011തറവാട് വിക്കി(?)42,446bureaucrat, checkuser, interface-admin, steward, suppress, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
mg.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org14:26, 14 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mh.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mh.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org14:28, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
min.wiktionary.org21:55, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mk.wikipedia.org21:19, 16 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mk.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ml.wikipedia.org14:09, 11 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ml.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org13:39, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org16:09, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org12:14, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org20:37, 21 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org15:27, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org10:04, 7 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org13:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org13:40, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org13:41, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wikipedia.org15:58, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ms.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mt.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mus.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mx.wikimedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
mzn.wikipedia.org13:37, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org19:06, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org15:01, 9 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nap.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikisource.org20:35, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
na.wikipedia.org22:58, 19 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org03:19, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
nds-nl.wikipedia.org14:58, 11 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nds.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org22:31, 5 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ne.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org20:07, 30 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ng.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org15:54, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org12:06, 13 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
nl.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikimedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikinews.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org10:15, 31 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikivoyage.org20:10, 14 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org10:23, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org22:32, 1 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nn.wikiquote.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nov.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
no.wikibooks.org13:25, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org13:24, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org13:25, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org13:25, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org13:32, 18 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nqo.wikipedia.org20:23, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org22:18, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nv.wikipedia.org14:54, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org15:56, 1 ഫെബ്രുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org08:19, 9 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
om.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
om.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikipedia.org09:02, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
or.wikisource.org09:09, 18 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org22:20, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
os.wikipedia.org18:16, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org16:07, 1 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa-us.wikimedia.org13:23, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pag.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org12:46, 28 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org11:35, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pa.wikibooks.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org11:20, 22 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org12:08, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pcd.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcm.wikipedia.org23:59, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pdc.wikipedia.org16:22, 9 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
pfl.wikipedia.org22:19, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org20:50, 29 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)25autoreview
pl.wikibooks.org18:51, 12 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikinews.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikiquote.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wikisource.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org20:05, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org09:15, 13 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pms.wikisource.org19:43, 30 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pnb.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
pnb.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnt.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ps.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org12:05, 29 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pt.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)110
pt.wikibooks.org14:57, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikimedia.org10:19, 25 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org22:04, 28 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikiquote.org14:42, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
pt.wikisource.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org23:06, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org19:47, 6 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pwn.wikipedia.org18:51, 6 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
quality.wikimedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
qu.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rm.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org10:36, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rn.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
roa-tara.wikipedia.org13:33, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org18:49, 26 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ro.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikisource.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org20:14, 9 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27uploader
ru.wikibooks.org18:51, 12 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org17:22, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikisource.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org14:39, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rw.wikipedia.org22:10, 28 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sah.wikipedia.org14:17, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sah.wikiquote.org12:00, 29 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sat.wikipedia.org11:26, 18 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org14:32, 19 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikibooks.org13:16, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org07:43, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org13:16, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
scn.wikipedia.org14:21, 12 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
scn.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sco.wikipedia.org08:51, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
sc.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sd.wikinews.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
se.wikipedia.org22:10, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shi.wikipedia.org20:07, 15 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
shn.wikipedia.org11:59, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikibooks.org00:45, 2 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikivoyage.org10:19, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org15:05, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sh.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org10:01, 9 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)90
simple.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24
si.wikipedia.org21:47, 30 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
si.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org21:49, 30 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
skr.wikipedia.org15:24, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org15:24, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org20:31, 23 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sk.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wiktionary.org15:26, 26 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org15:47, 31 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org21:51, 30 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org19:23, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org12:18, 12 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org21:53, 30 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org09:59, 18 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sm.wikipedia.org21:55, 30 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org10:24, 2 ഫെബ്രുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org16:56, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
so.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)25
so.wiktionary.org11:30, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org13:15, 14 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
sq.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sq.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikinews.org17:49, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
srn.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org14:09, 13 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
sr.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikiquote.org21:00, 26 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org21:00, 26 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org21:00, 26 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ss.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org14:31, 18 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
stq.wikipedia.org14:33, 20 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
strategy.wikimedia.org08:59, 13 നവംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
st.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
st.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
su.wikipedia.org16:37, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikibooks.org19:06, 6 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org21:27, 16 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23
sv.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org21:07, 11 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org14:28, 18 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org20:10, 14 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org18:56, 6 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sw.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
szl.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org10:31, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org18:48, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikinews.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org12:32, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tay.wikipedia.org10:45, 11 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org18:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ten.wikipedia.org18:37, 10 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)44
test2.wikipedia.org18:55, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test-commons.wikimedia.org18:38, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)76
test.wikidata.org12:29, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org19:40, 17 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
te.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
te.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tg.wikipedia.org09:22, 13 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org15:01, 19 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
th.wikibooks.org12:33, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikinews.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org12:33, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikisource.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
ti.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org12:23, 12 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org23:18, 4 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tl.wikipedia.org15:41, 6 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wikibooks.org09:40, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tn.wikipedia.org17:34, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
tpi.wiktionary.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
tr.wikipedia.org19:43, 23 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikibooks.org11:30, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org20:10, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org11:16, 18 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikisource.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org00:09, 21 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org20:11, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org00:25, 5 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org14:36, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org14:38, 18 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
tum.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org17:14, 10 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wiktionary.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org11:00, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikibooks.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org20:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org14:17, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
uk.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikinews.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikivoyage.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org18:36, 17 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ur.wikiquote.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org21:02, 17 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
usability.wikimedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org14:50, 26 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uz.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wikipedia.org22:19, 9 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vec.wikisource.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vep.wikipedia.org16:25, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ve.wikipedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
vi.wikipedia.org10:40, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
vi.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikiquote.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikivoyage.org22:12, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org10:28, 4 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org15:25, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org16:23, 28 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,749
www.wikifunctions.org16:53, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2005.wikimedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org13:25, 13 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2011.wikimedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org23:17, 15 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2013.wikimedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2014.wikimedia.org18:36, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2015.wikimedia.org21:11, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2016.wikimedia.org18:24, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2017.wikimedia.org12:29, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2018.wikimedia.org20:03, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
wikimania.wikimedia.org10:43, 8 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
wo.wikipedia.org00:13, 5 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wikiquote.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org16:45, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org13:56, 1 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yi.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org14:10, 14 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yo.wikipedia.org15:58, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org12:20, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org10:00, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org14:18, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org09:40, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org08:44, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
zh.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org11:19, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org12:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org14:05, 22 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
zu.wikibooks.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org20:07, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3