ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: MWang (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 23:29, 30 നവംബർ 2012 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 338
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 60
  • ആഗോള സംഘം: ഡബ്ല്യു.എം.എഫ്. ഗവേഷകർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org22:06, 12 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org22:27, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org22:27, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org17:53, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org17:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
cs.wikipedia.org21:12, 4 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org17:10, 10 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org23:35, 13 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org22:23, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org19:09, 29 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org23:29, 30 നവംബർ 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)7
en.wikibooks.org20:05, 12 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org20:50, 18 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org16:00, 17 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org18:51, 21 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org23:01, 29 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org21:46, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org15:58, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org00:16, 8 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org17:11, 22 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org16:28, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org16:20, 12 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org17:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org22:26, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org22:06, 12 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org21:15, 22 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org21:45, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org18:16, 8 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org19:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org22:51, 19 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org21:15, 8 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org21:52, 12 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org20:34, 26 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org00:16, 1 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:40, 31 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)177autopatrolled
meta.wikimedia.org22:46, 12 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
nn.wikipedia.org23:27, 13 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org15:33, 6 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org20:00, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org22:31, 20 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org23:29, 20 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org20:15, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org16:44, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:13, 6 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org20:16, 6 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikimedia.org17:48, 3 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org20:30, 16 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org21:58, 5 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org16:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org14:42, 11 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org17:09, 22 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org18:48, 15 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org20:51, 21 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org23:29, 13 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org22:04, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wikipedia.org19:03, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org22:09, 12 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org23:34, 4 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org16:17, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org17:25, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0