ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
aa.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
aa.wiktionary.org20:13, 25 മാർച്ച് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ab.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
ab.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org14:43, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
advisory.wikimedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ady.wikipedia.org13:36, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
af.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)33
af.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
ak.wikibooks.org08:48, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
alt.wikipedia.org18:35, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org12:52, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
am.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ang.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)43
ang.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ang.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ang.wikisource.org08:49, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
an.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
an.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
arc.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ar.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8autoreview
ar.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
ar.wikimedia.org18:44, 12 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
ar.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ar.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ar.wikiversity.org14:40, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ary.wikipedia.org12:29, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org14:57, 25 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ast.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
ast.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ast.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ast.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
as.wikibooks.org20:15, 25 മാർച്ച് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
as.wikisource.org19:23, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
as.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
atj.wikipedia.org03:29, 15 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
avk.wikipedia.org12:46, 29 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
av.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
awa.wikipedia.org12:26, 20 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
ay.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ay.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org12:53, 23 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
az.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)44
az.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
az.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
az.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org11:32, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org12:03, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)25
bat-smg.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
ba.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
ba.wikibooks.org20:19, 25 മാർച്ച് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
bcl.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
bcl.wikiquote.org11:14, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bcl.wiktionary.org16:51, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org11:32, 15 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
beta.wikiversity.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)97
be.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
be.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org20:51, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
be.wikisource.org20:54, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
be.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
bg.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bg.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
bg.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bh.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
bh.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
bi.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
bi.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bi.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org11:49, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bjn.wiktionary.org13:34, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
blk.wikipedia.org12:56, 19 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
bm.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org02:00, 8 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
bn.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bn.wikiquote.org11:24, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
bn.wikivoyage.org08:01, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
bo.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
bo.wikibooks.org02:03, 8 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bo.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
bpy.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
br.wikimedia.org10:45, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
br.wikisource.org17:50, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
br.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)33
bs.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bs.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
bxr.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
ca.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
ca.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ca.wikimedia.org00:37, 19 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ca.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
ca.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
ca.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
cbk-zam.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
cdo.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ceb.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
ce.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
cho.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)923
chr.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ch.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)31
ch.wikibooks.org02:05, 8 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ch.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
ckb.wikipedia.org14:43, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
commons.wikimedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)460filemover
co.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
co.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org15:00, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
cr.wikiquote.org13:04, 8 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org13:04, 8 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
cs.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
cs.wikinews.org18:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
cs.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
cs.wikiversity.org15:28, 19 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cs.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
cv.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)25
cy.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
dag.wikipedia.org11:47, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
da.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
da.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
da.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
da.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
de.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,746autoreview, editor
de.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)252
de.wikinews.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
de.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
de.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
de.wikiversity.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
de.wikivoyage.org11:12, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
de.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)53
din.wikipedia.org11:45, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
diq.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
diq.wiktionary.org16:17, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org20:19, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
dty.wikipedia.org12:29, 24 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
dv.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
dz.wiktionary.org20:19, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
el.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
el.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
el.wikinews.org16:09, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
el.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
el.wikivoyage.org19:59, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
eml.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
en.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)897extendedconfirmed
en.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)69editor
en.wikinews.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
en.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)58
en.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36
en.wikiversity.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)122
en.wikivoyage.org11:12, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
en.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
eo.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7autoreview
eo.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org18:25, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
eo.wikisource.org19:10, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wikivoyage.org14:55, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
es.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)35
es.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
es.wikinews.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19autoreview
es.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)61
es.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)41
es.wikiversity.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
es.wikivoyage.org18:56, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
es.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)42
et.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
et.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org12:59, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
et.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
et.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)40
eu.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
eu.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org12:03, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org14:49, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
fa.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
fa.wikinews.org11:49, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org20:03, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fa.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
fiu-vro.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
fi.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
fi.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
fi.wikimedia.org20:20, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
fi.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
fi.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
fi.wikiversity.org14:43, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikivoyage.org23:27, 30 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
fj.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
foundation.wikimedia.org18:21, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
fo.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
fo.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
frp.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
frr.wikipedia.org13:56, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)46
fr.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
fr.wikinews.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28
fr.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)44
fr.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
fr.wikiversity.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
fr.wikivoyage.org11:12, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fr.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
fur.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
fy.wikipedia.org09:08, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fy.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org09:08, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org17:49, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gan.wikipedia.org14:49, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ga.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
ga.wikibooks.org13:04, 8 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org13:04, 8 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org09:08, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org15:47, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
gd.wiktionary.org09:08, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org09:09, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikipedia.org09:09, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
gl.wikibooks.org09:09, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org09:09, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org09:09, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org09:09, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)25
gn.wikibooks.org09:09, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org09:09, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org19:00, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gom.wiktionary.org12:38, 20 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org11:59, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
got.wikipedia.org09:09, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
got.wikibooks.org18:43, 9 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
gu.wikibooks.org18:43, 9 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org09:10, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikisource.org20:54, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gu.wiktionary.org09:10, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikipedia.org15:27, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wiktionary.org13:34, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
gv.wiktionary.org09:10, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org09:10, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ha.wikipedia.org09:10, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ha.wiktionary.org09:10, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org09:10, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikipedia.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikibooks.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikinews.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org23:13, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15autopatrolled
he.wiktionary.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org20:25, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
hif.wiktionary.org20:36, 6 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hi.wikibooks.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org18:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org18:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wikivoyage.org20:56, 25 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ho.wikipedia.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org09:12, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hr.wikibooks.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org09:11, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org09:12, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org09:12, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
hsb.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ht.wikipedia.org09:12, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ht.wikisource.org18:43, 9 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org09:12, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hu.wikibooks.org09:12, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikinews.org14:48, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org09:12, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
hu.wiktionary.org09:12, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hy.wikipedia.org09:13, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
hy.wikibooks.org09:12, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikiquote.org09:13, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org09:13, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hy.wiktionary.org09:13, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org18:56, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hz.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)42
ia.wikipedia.org16:35, 27 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ia.wikibooks.org09:13, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org09:13, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikipedia.org09:13, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
id.wikibooks.org09:13, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikiquote.org09:13, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikisource.org09:13, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
id.wiktionary.org09:14, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)31
ie.wikibooks.org09:14, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wiktionary.org09:14, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ig.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
ig.wikiquote.org11:37, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ii.wikipedia.org09:14, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org09:14, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ik.wiktionary.org09:14, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org09:14, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
incubator.wikimedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,881bureaucrat, import, interface-admin, sysop, translationadmin
inh.wikipedia.org12:03, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
io.wikipedia.org09:15, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wiktionary.org09:15, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org09:15, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
is.wikibooks.org09:15, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikiquote.org09:15, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org09:15, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org09:15, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikipedia.org09:16, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
it.wikibooks.org09:15, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
it.wikinews.org09:15, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikiquote.org09:16, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
it.wikisource.org09:16, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
it.wikiversity.org09:16, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikivoyage.org11:12, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
it.wiktionary.org09:16, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
iu.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
iu.wiktionary.org19:27, 27 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
jam.wikipedia.org13:56, 3 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikipedia.org09:16, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikibooks.org09:16, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org09:16, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org09:16, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikisource.org09:16, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org16:29, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikivoyage.org21:59, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org09:17, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
jbo.wiktionary.org15:21, 26 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org09:17, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
jv.wikisource.org14:45, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org09:17, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org16:29, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27
ka.wikipedia.org09:18, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ka.wikibooks.org09:17, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org09:17, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org09:18, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org19:10, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kbp.wikipedia.org23:04, 22 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kcg.wikipedia.org12:15, 16 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org09:18, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ki.wikipedia.org09:18, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kj.wikipedia.org09:18, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org09:18, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kk.wikibooks.org09:18, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org09:18, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org09:18, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org09:18, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wiktionary.org09:19, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org09:19, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
km.wikibooks.org09:19, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org09:19, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org09:19, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kn.wikibooks.org09:19, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org09:19, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikisource.org09:19, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wiktionary.org09:19, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
koi.wikipedia.org11:49, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org09:20, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikibooks.org09:19, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ko.wikinews.org13:42, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiquote.org09:19, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikisource.org09:20, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikiversity.org23:44, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ko.wiktionary.org09:20, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
krc.wikipedia.org18:20, 21 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kr.wikipedia.org09:20, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org09:20, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
ks.wikipedia.org09:20, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikibooks.org23:07, 8 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org09:20, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org09:20, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
ku.wikibooks.org09:20, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org09:21, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org09:21, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
kw.wikiquote.org23:07, 8 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org09:21, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
ky.wikibooks.org09:21, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org09:21, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org09:21, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org14:41, 25 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)61
la.wikibooks.org09:22, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org09:22, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org09:22, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)293reviewer
la.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
lbe.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org09:23, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
lb.wikibooks.org09:22, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org09:23, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org09:23, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org20:54, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
lfn.wikipedia.org12:03, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lg.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
lij.wikipedia.org09:23, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lij.wikisource.org12:39, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
li.wikipedia.org09:23, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
li.wikibooks.org17:51, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
li.wikinews.org11:22, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
li.wikisource.org16:37, 16 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org09:23, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org13:28, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org09:23, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wiktionary.org13:01, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org09:23, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikibooks.org23:07, 8 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org09:23, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org01:12, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
lo.wiktionary.org09:24, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org19:00, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ltg.wikipedia.org19:10, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikipedia.org09:24, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
lt.wikibooks.org09:24, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org09:24, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org09:24, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org09:24, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)42
lv.wikibooks.org09:24, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org09:24, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mad.wikipedia.org14:00, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org18:29, 9 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org09:25, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mdf.wikipedia.org16:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)260autopatrolled
meta.wikimedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,656bureaucrat, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org09:25, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mg.wikibooks.org09:25, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wiktionary.org09:25, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org16:40, 9 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
mh.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
mh.wiktionary.org09:26, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
min.wikipedia.org01:31, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
min.wiktionary.org15:47, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org09:26, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mi.wikibooks.org20:24, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org09:26, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org09:26, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
mk.wikibooks.org09:26, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikimedia.org20:24, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org09:26, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org09:26, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
ml.wikibooks.org09:26, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org09:27, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikisource.org09:27, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org09:27, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org16:25, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
mni.wiktionary.org16:53, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wikipedia.org09:27, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mn.wikibooks.org09:27, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org09:27, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wikipedia.org13:14, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mnw.wiktionary.org12:43, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mrj.wikipedia.org11:48, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org09:28, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikibooks.org09:27, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org09:28, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org21:22, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mr.wiktionary.org09:28, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org09:28, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
ms.wikibooks.org09:28, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org09:28, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org09:28, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mt.wiktionary.org09:28, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org09:28, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org00:21, 14 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org20:24, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org12:54, 10 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org09:29, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
my.wikibooks.org09:28, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org09:29, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org09:29, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nah.wikipedia.org09:29, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nah.wikibooks.org09:29, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org09:29, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org09:29, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nap.wikisource.org10:00, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org09:29, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
na.wikibooks.org09:29, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org20:24, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org09:29, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org09:30, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nds.wikipedia.org09:30, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nds.wikibooks.org09:30, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org09:30, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org09:30, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
ne.wikibooks.org09:30, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org09:30, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org09:30, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ng.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
nia.wikipedia.org16:04, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org16:04, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikipedia.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nl.wikibooks.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nl.wikimedia.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
nl.wikiquote.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nl.wikisource.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikivoyage.org11:12, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wiktionary.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nn.wikipedia.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nn.wikiquote.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikipedia.org09:32, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikibooks.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
no.wikimedia.org20:24, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org09:31, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikiquote.org09:32, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org09:32, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nqo.wikipedia.org08:46, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org09:32, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nso.wikipedia.org21:47, 29 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
nv.wikipedia.org09:32, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org23:14, 5 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ny.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
nz.wikimedia.org09:32, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
oc.wikibooks.org09:32, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wiktionary.org09:33, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
olo.wikipedia.org12:02, 7 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org09:33, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
om.wiktionary.org09:33, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
or.wikipedia.org09:33, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
or.wikisource.org17:08, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
or.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
os.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
outreach.wikimedia.org05:43, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pa-us.wikimedia.org20:24, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org09:33, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pam.wikipedia.org09:33, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pap.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
pa.wikipedia.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pa.wikibooks.org09:33, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org23:42, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org18:21, 26 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pcm.wikipedia.org11:27, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pfl.wikipedia.org12:45, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
pih.wikipedia.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pi.wikipedia.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wiktionary.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9autoreview
pl.wikibooks.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wikimedia.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pl.wikinews.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wikiquote.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pl.wikisource.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikivoyage.org23:29, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pl.wiktionary.org09:34, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pms.wikipedia.org09:35, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikisource.org08:01, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnb.wikipedia.org19:33, 29 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pnb.wiktionary.org21:11, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pnt.wikipedia.org14:17, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ps.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ps.wikibooks.org09:35, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org08:01, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wiktionary.org09:35, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
pt.wikibooks.org09:35, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pt.wikinews.org09:35, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pt.wikiquote.org09:35, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikisource.org09:35, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pt.wikiversity.org19:25, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikivoyage.org18:58, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
pt.wiktionary.org09:35, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pwn.wikipedia.org12:51, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
quality.wikimedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
qu.wikibooks.org09:36, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org09:36, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org09:36, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
rm.wikibooks.org09:36, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
rmy.wikipedia.org09:37, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rn.wikipedia.org09:37, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rn.wiktionary.org09:37, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org09:37, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
roa-rup.wiktionary.org09:37, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org09:37, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org09:38, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ro.wikibooks.org09:37, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org09:37, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikiquote.org09:37, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org09:37, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ro.wikivoyage.org23:19, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ro.wiktionary.org09:38, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rue.wikipedia.org22:37, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20uploader
ru.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
ru.wikimedia.org20:25, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org09:38, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikiquote.org09:38, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikisource.org09:38, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikiversity.org18:32, 14 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikivoyage.org11:12, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wiktionary.org09:38, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rw.wikipedia.org09:38, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rw.wiktionary.org09:38, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org16:16, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sah.wikiquote.org08:01, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org19:10, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sat.wikipedia.org14:26, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikipedia.org09:39, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sa.wikibooks.org09:39, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org23:11, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sa.wikisource.org19:10, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sa.wiktionary.org09:39, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
scn.wiktionary.org09:39, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sco.wikipedia.org09:39, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
sc.wikipedia.org09:39, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wiktionary.org20:25, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org09:40, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sd.wikinews.org09:39, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org09:40, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org09:40, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
se.wikibooks.org09:40, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org20:25, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org09:40, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
sg.wiktionary.org09:40, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shi.wikipedia.org17:57, 30 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
shn.wikipedia.org11:22, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikivoyage.org15:17, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
shn.wiktionary.org21:55, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)32
sh.wiktionary.org09:40, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
shy.wiktionary.org15:47, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org09:41, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
simple.wikibooks.org09:41, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikiquote.org09:41, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
simple.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)56
si.wikipedia.org09:41, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
si.wikibooks.org09:41, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org09:41, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
skr.wikipedia.org15:02, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
skr.wiktionary.org15:22, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org09:42, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
sk.wikibooks.org09:41, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikiquote.org09:41, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sk.wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sk.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sl.wikipedia.org09:42, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sl.wikibooks.org09:42, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiquote.org09:42, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikisource.org09:42, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org20:54, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wiktionary.org09:42, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
smn.wikipedia.org14:51, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org09:42, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org09:43, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org09:43, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sn.wiktionary.org17:10, 9 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
wikisource.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)111
so.wikipedia.org09:43, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
so.wiktionary.org09:43, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
species.wikimedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)49
sq.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)64
sq.wikibooks.org09:43, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org19:10, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sq.wikiquote.org09:43, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org09:44, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org15:46, 9 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org09:44, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sr.wikibooks.org09:44, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org09:44, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikiquote.org09:44, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org09:44, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wiktionary.org09:44, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)262sysop
ss.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)53
stq.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)46
strategy.wikimedia.org18:33, 24 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org09:45, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wiktionary.org09:45, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
su.wikibooks.org09:45, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org09:45, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wiktionary.org09:45, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
sv.wikibooks.org09:45, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org09:45, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikiquote.org09:45, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sv.wikisource.org09:45, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikiversity.org17:51, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikivoyage.org11:12, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wiktionary.org09:46, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sw.wikipedia.org09:46, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sw.wikibooks.org09:46, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org09:46, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szl.wikipedia.org18:41, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szy.wikipedia.org15:47, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org09:46, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ta.wikibooks.org09:46, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org09:46, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org09:46, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org09:46, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org09:46, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tay.wikipedia.org12:30, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org22:17, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org21:43, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org20:22, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
test.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24reviewer
test.wikidata.org11:07, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
tet.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008തറവാട് വിക്കി(?)1,685sysop
te.wikipedia.org09:47, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
te.wikibooks.org09:47, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org09:47, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org09:47, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org09:47, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
tg.wikibooks.org09:47, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org09:48, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org09:48, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
th.wikibooks.org09:48, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikinews.org09:48, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org09:48, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org09:48, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org09:48, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org09:48, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ti.wiktionary.org09:48, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
tk.wikibooks.org09:48, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
tk.wiktionary.org09:49, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org09:49, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
tl.wikibooks.org09:49, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tl.wikiquote.org11:16, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org09:49, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
tn.wiktionary.org09:49, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
to.wiktionary.org09:49, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
tpi.wiktionary.org09:50, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org12:31, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org09:50, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tr.wikibooks.org09:50, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikimedia.org00:37, 13 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org18:36, 14 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikiquote.org09:50, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikisource.org09:50, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikivoyage.org13:49, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
ts.wikipedia.org09:50, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ts.wiktionary.org09:50, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikipedia.org09:51, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tt.wikibooks.org09:50, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tt.wikiquote.org17:10, 9 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org09:51, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tum.wikipedia.org09:51, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tw.wikipedia.org09:51, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tw.wiktionary.org09:51, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org04:28, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ty.wikipedia.org09:51, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ua.wikimedia.org00:10, 13 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org09:51, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org09:51, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikibooks.org17:10, 9 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org09:51, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org09:52, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org09:52, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikibooks.org09:52, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org09:52, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikiquote.org09:52, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org09:52, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org23:13, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10autopatrolled
uk.wiktionary.org09:52, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikipedia.org09:52, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ur.wikibooks.org09:52, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org09:52, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org09:53, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org17:05, 24 ഒക്ടോബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org09:53, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
uz.wikibooks.org09:53, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
uz.wiktionary.org09:53, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikipedia.org09:53, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14autoreview
vec.wikisource.org16:17, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wiktionary.org19:51, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
vep.wikipedia.org21:10, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ve.wikipedia.org09:53, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikipedia.org09:54, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vi.wikibooks.org09:53, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
vi.wikiquote.org09:53, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikisource.org09:54, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikivoyage.org06:08, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
vi.wiktionary.org09:54, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vls.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
vo.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
vo.wikibooks.org09:54, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikiquote.org17:10, 9 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org09:54, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wa.wikipedia.org09:54, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wa.wikibooks.org09:54, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org14:30, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
wa.wiktionary.org09:55, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org22:13, 28 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,253
wikimania2005.wikimedia.org20:25, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org20:25, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2007.wikimedia.org20:25, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
wikimania2009.wikimedia.org20:25, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2010.wikimedia.org17:00, 15 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2011.wikimedia.org21:33, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2012.wikimedia.org15:05, 15 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2013.wikimedia.org14:01, 7 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wikimania2014.wikimedia.org18:19, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
wikimania2015.wikimedia.org13:53, 1 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2016.wikimedia.org19:18, 26 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2017.wikimedia.org16:25, 28 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2018.wikimedia.org17:20, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org10:41, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
wo.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
wo.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
wo.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org09:55, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org09:56, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org09:56, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
xh.wikibooks.org09:56, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
xmf.wikipedia.org14:41, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yi.wikipedia.org09:56, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikisource.org09:56, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
yo.wikipedia.org09:56, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yo.wikibooks.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
yo.wiktionary.org20:25, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org11:20, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org09:57, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikibooks.org09:56, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
za.wiktionary.org09:57, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org09:57, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-classical.wikipedia.org09:57, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh-min-nan.wikipedia.org09:58, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
zh-min-nan.wikibooks.org09:58, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikiquote.org09:58, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikisource.org09:58, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org09:58, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
zh.wikipedia.org09:57, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikibooks.org09:57, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikinews.org09:57, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org09:57, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org09:57, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikiversity.org14:26, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wikivoyage.org21:04, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wiktionary.org09:57, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zu.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
zu.wikibooks.org09:58, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org14:38, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2