ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Lofty abyss
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 23:53, 29 ജനുവരി 2009 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 58,852
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 853
  • ആഗോള സംഘം: ഓ.റ്റി.ആർ.എസ്. അംഗങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org22:21, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org00:28, 25 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org18:26, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org04:49, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ab.wiktionary.org20:08, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org16:16, 17 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
advisory.wikimedia.org20:08, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org21:33, 30 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
af.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org15:18, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org00:35, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ak.wikibooks.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org16:10, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
am.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
am.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org23:49, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ang.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org05:08, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org14:48, 20 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
an.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org22:25, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org03:10, 23 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6autoreview
ar.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org20:08, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org13:53, 23 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiquote.org21:41, 18 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org23:04, 1 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikiversity.org23:17, 24 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org00:56, 26 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org19:27, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
ast.wikipedia.org12:16, 31 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ast.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org19:02, 21 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikibooks.org10:55, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org08:06, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org22:51, 4 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wiktionary.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org16:00, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikibooks.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org03:03, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
az.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org12:58, 12 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org16:09, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bat-smg.wikipedia.org15:11, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ba.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org14:58, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bd.wikimedia.org20:08, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org23:37, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
beta.wikiversity.org13:38, 28 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
be.wikipedia.org13:23, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
be.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org20:08, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org23:44, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org23:46, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
bg.wikibooks.org09:14, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org00:02, 23 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org10:00, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org15:08, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bh.wikipedia.org01:32, 30 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wiktionary.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org15:36, 12 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikibooks.org20:08, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org20:08, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org17:16, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikipedia.org19:09, 3 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org20:08, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org19:56, 20 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
bn.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org18:51, 13 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bo.wikibooks.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org15:03, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org00:46, 28 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
br.wikimedia.org20:08, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org15:11, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org21:27, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org10:44, 22 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
bs.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org09:38, 9 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bxr.wikipedia.org16:38, 26 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org18:09, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ca.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikimedia.org12:26, 12 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org17:35, 6 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cbk-zam.wikipedia.org22:47, 20 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cdo.wikipedia.org02:52, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org01:29, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ce.wikipedia.org12:10, 4 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cho.wikipedia.org18:28, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org21:18, 21 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org12:25, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ch.wikibooks.org18:28, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org18:27, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org06:45, 23 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ckb.wikipedia.org22:51, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
commons.wikimedia.org02:24, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,576sysop
co.wikipedia.org18:31, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org20:08, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org17:16, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org05:38, 29 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org18:28, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org18:28, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org15:28, 16 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
csb.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org10:26, 10 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org10:17, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org05:04, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cu.wikipedia.org05:37, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org05:46, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikibooks.org08:04, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org11:23, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org18:44, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org15:01, 28 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org05:44, 7 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
da.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org10:06, 11 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org07:04, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18autoreview
de.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikinews.org17:55, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
de.wikiquote.org14:06, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiversity.org22:00, 1 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikivoyage.org08:06, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org18:44, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
din.wikipedia.org18:51, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
diq.wikipedia.org15:16, 23 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org20:09, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dsb.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org14:43, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dv.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org14:45, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wiktionary.org18:28, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org21:29, 18 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
el.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org23:47, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org18:26, 21 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikisource.org13:59, 6 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org20:09, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eml.wikipedia.org09:47, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org23:53, 29 ജനുവരി 2009തറവാട് വിക്കി(?)45,532oversight, sysop
en.wikibooks.org15:41, 8 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77editor
en.wikinews.org02:00, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
en.wikiquote.org13:51, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)299
en.wikisource.org13:51, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikiversity.org13:51, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
en.wikivoyage.org04:19, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wiktionary.org04:55, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
eo.wikipedia.org22:29, 28 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eo.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org23:47, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org00:06, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org14:18, 7 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org23:38, 30 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
es.wikibooks.org02:08, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
es.wikinews.org23:45, 1 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
es.wikiquote.org00:52, 19 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
es.wikisource.org03:49, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
es.wikiversity.org21:01, 18 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
es.wikivoyage.org15:40, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
et.wikipedia.org18:47, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
et.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org20:09, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org23:36, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
eu.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikiquote.org14:11, 6 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org16:02, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org00:17, 2 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org21:25, 17 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org20:19, 21 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org08:49, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org19:17, 16 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org12:22, 23 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fiu-vro.wikipedia.org15:04, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikipedia.org11:34, 28 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org20:09, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org21:20, 29 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikisource.org21:22, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wiktionary.org11:41, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fj.wikipedia.org12:13, 27 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fj.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org18:06, 18 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fo.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org19:21, 6 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org11:01, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org06:30, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
fr.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org10:50, 9 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fr.wikiquote.org16:52, 16 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org13:42, 28 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikivoyage.org07:37, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org15:54, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fur.wikipedia.org11:30, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org08:15, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
fy.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org21:59, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org01:29, 11 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ga.wikipedia.org21:40, 8 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ga.wikibooks.org18:29, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org18:29, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org18:13, 5 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org01:53, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
gd.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org11:35, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org00:19, 7 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
gl.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org18:23, 20 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikibooks.org20:09, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org01:29, 18 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org13:03, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikibooks.org16:10, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org16:13, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wikibooks.org18:29, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org23:44, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org11:43, 4 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gv.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org18:27, 26 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ha.wikipedia.org17:40, 16 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org20:17, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org04:37, 18 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikipedia.org15:50, 17 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikibooks.org16:49, 21 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org16:56, 16 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikisource.org17:22, 12 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org08:06, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org15:01, 21 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hif.wikipedia.org02:30, 21 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikipedia.org15:14, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
hi.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org00:50, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ho.wikipedia.org22:19, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org11:44, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
hr.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org17:22, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org09:16, 17 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org01:58, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ht.wikisource.org18:29, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org12:43, 18 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikibooks.org13:39, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org09:05, 23 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org19:40, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org16:19, 31 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hy.wikipedia.org04:32, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org20:23, 6 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org18:29, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org15:53, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org00:47, 25 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org02:03, 23 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
id.wikibooks.org13:49, 20 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
id.wikiquote.org12:05, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org12:09, 12 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org06:50, 23 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org05:02, 13 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ii.wikipedia.org18:29, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org01:23, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ik.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org17:52, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
incubator.wikimedia.org16:35, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
io.wikipedia.org15:07, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
io.wiktionary.org22:54, 26 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org13:18, 11 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2editor
it.wikipedia.org23:36, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
it.wikibooks.org21:00, 18 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikinews.org04:19, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikiquote.org14:52, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
it.wikisource.org08:25, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikiversity.org09:00, 3 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org08:06, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org01:54, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org03:25, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org15:40, 22 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org15:09, 25 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ja.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org00:31, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org00:19, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
jv.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org14:21, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org16:09, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ka.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org00:26, 26 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org22:13, 18 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org00:38, 7 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ki.wikipedia.org01:53, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kj.wikipedia.org18:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org03:12, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kk.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org18:12, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wikibooks.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org10:46, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org17:44, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikiquote.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org04:35, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org00:26, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org23:47, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org23:47, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org01:02, 28 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiversity.org08:07, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
krc.wikipedia.org20:04, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org18:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org18:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org00:16, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ks.wikipedia.org21:20, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ks.wikibooks.org18:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org18:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org01:53, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ku.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org01:30, 30 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org14:42, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org22:48, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikiquote.org03:00, 30 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org22:48, 3 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ky.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikiquote.org15:04, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org03:36, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
la.wikipedia.org15:37, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
la.wikibooks.org12:47, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org17:54, 6 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org19:55, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lb.wikibooks.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org21:41, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org02:52, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org18:30, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org13:16, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
li.wikibooks.org23:46, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org00:46, 25 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org15:09, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org14:50, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ln.wikibooks.org18:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org20:10, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wikipedia.org01:40, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lo.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org22:12, 18 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org18:09, 18 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
lt.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org22:14, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lv.wikipedia.org23:24, 1 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84autopatrolled
lv.wikibooks.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org09:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org04:36, 18 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org11:48, 6 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org23:53, 30 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)208sysop
meta.wikimedia.org18:49, 30 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,240sysop
mg.wikipedia.org13:28, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mg.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org14:52, 11 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org20:10, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org18:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org08:07, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org18:50, 13 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikibooks.org18:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org13:51, 23 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
mk.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org20:10, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org08:21, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ml.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org02:41, 1 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org16:25, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org02:48, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mn.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mrj.wikipedia.org21:31, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org13:30, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mr.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org23:44, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org08:43, 16 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org01:52, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
ms.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org18:17, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)684
mt.wiktionary.org21:59, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org20:29, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org20:10, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
myv.wikipedia.org19:10, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org06:47, 23 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
my.wikibooks.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org20:44, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org02:29, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikibooks.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org02:52, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikipedia.org22:51, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org07:51, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
nds.wikipedia.org21:29, 18 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
nds.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org04:01, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ne.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ng.wikipedia.org21:06, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikipedia.org01:01, 26 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
nl.wikibooks.org15:30, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nl.wikimedia.org22:50, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikinews.org05:59, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org12:47, 8 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikisource.org09:24, 29 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nl.wikivoyage.org08:07, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wiktionary.org10:45, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
nn.wikipedia.org14:55, 22 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org12:36, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org13:54, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
no.wikimedia.org20:10, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org10:55, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikiquote.org18:44, 5 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org10:06, 7 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org15:14, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org23:44, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org01:38, 26 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org14:03, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org01:18, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org20:10, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org08:47, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
oc.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org21:30, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org17:07, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
os.wikipedia.org21:51, 1 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org02:55, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
pa-us.wikimedia.org20:10, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org02:27, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org16:10, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pap.wikipedia.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org02:27, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org18:52, 30 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org00:26, 26 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pfl.wikipedia.org15:56, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org18:01, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org07:09, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wikibooks.org14:42, 21 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wikimedia.org14:41, 22 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikinews.org18:11, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikiquote.org16:12, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pl.wikisource.org03:11, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikivoyage.org15:18, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org15:26, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnb.wikipedia.org15:09, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org23:44, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org10:01, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org05:09, 13 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikibooks.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org11:35, 21 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pt.wikibooks.org16:31, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wikinews.org03:03, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikiquote.org01:21, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
pt.wikisource.org01:13, 19 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org20:33, 21 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wikivoyage.org06:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wiktionary.org11:01, 26 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
quality.wikimedia.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org21:17, 25 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
qu.wikibooks.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org03:46, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikibooks.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org00:43, 25 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
rn.wikipedia.org13:17, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wiktionary.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org04:54, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org00:23, 8 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org13:54, 26 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikibooks.org18:24, 26 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org22:02, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org15:24, 16 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikivoyage.org08:08, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org22:53, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org02:17, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wikibooks.org21:29, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikimedia.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org15:21, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org11:21, 18 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikiversity.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org08:08, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org22:29, 1 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rw.wikipedia.org12:24, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org14:57, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sah.wikisource.org12:36, 11 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org15:16, 13 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org14:45, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org08:08, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org23:47, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org04:49, 12 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
scn.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org01:54, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
sc.wikipedia.org15:29, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wiktionary.org18:32, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sd.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org17:28, 12 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikibooks.org18:32, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org03:51, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sg.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org08:54, 16 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sh.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org15:02, 19 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,541checkuser, sysop
simple.wikibooks.org15:41, 8 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
simple.wikiquote.org18:27, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
simple.wiktionary.org21:56, 26 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43rollbacker
si.wikipedia.org13:27, 31 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org01:52, 3 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130
sk.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org18:33, 3 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org01:55, 30 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
sl.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org23:44, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org20:54, 2 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sm.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org15:39, 11 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wiktionary.org18:32, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org21:58, 14 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
so.wikipedia.org01:12, 4 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
so.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org13:51, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
sq.wikipedia.org10:38, 18 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
sq.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikinews.org22:12, 18 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org17:54, 5 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org16:05, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org11:29, 2 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikinews.org22:00, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org18:51, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikisource.org18:00, 8 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org18:28, 26 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org15:32, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114
st.wikipedia.org08:56, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
st.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org16:03, 16 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org16:16, 7 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org12:33, 27 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiquote.org10:42, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org23:41, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiversity.org22:54, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org08:09, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org11:43, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wikipedia.org05:27, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
sw.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org17:51, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikipedia.org11:21, 31 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ta.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org02:35, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tcy.wikipedia.org08:50, 16 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org18:54, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
test2.wikipedia.org06:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org09:25, 25 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11bureaucrat, reviewer, sysop
test.wikidata.org12:28, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org18:25, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org05:27, 7 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
te.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org10:51, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org16:25, 21 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tg.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org16:24, 21 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org06:05, 27 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
th.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org17:23, 30 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org10:27, 6 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org03:10, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ti.wikipedia.org12:42, 5 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org15:03, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tk.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org18:32, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org18:29, 12 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
tl.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org18:40, 12 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org17:08, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org12:27, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
to.wiktionary.org09:09, 2 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org01:22, 4 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tpi.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org02:24, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tr.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org02:52, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org21:05, 19 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ts.wikipedia.org10:04, 8 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org01:51, 15 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org18:33, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org17:05, 6 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org07:07, 23 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org02:57, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wiktionary.org18:33, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org04:10, 11 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org02:52, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org17:50, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org02:50, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikibooks.org18:33, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org18:33, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org22:59, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org11:37, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org11:56, 7 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org11:56, 7 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org08:09, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org10:28, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org15:10, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org17:17, 6 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wikipedia.org13:26, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
uz.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org21:44, 18 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vec.wikisource.org16:36, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org12:49, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org15:52, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org17:25, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikiquote.org02:19, 26 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org23:53, 22 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org04:10, 11 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vls.wikipedia.org09:26, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
vo.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org18:33, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org19:22, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org15:10, 3 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikibooks.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org19:48, 29 ഏപ്രിൽ 2013ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
wikimania2005.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org18:11, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org00:04, 29 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2011.wikimedia.org22:48, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2012.wikimedia.org23:27, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2013.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org02:11, 12 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org20:00, 18 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org08:51, 16 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org05:36, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania.wikimedia.org01:50, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikipedia.org01:09, 31 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org20:16, 21 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
xal.wikipedia.org11:34, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org18:06, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikibooks.org02:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org04:58, 23 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org19:53, 5 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
yi.wikisource.org17:02, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org10:44, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org17:44, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yo.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org18:33, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org13:11, 4 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org18:33, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org02:53, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org20:55, 26 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
zh-min-nan.wikipedia.org15:56, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh-min-nan.wikibooks.org02:32, 28 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org22:42, 29 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org00:29, 4 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org02:56, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org01:20, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
zh.wikipedia.org18:17, 12 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikibooks.org02:50, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org05:01, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org02:55, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org03:28, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikivoyage.org04:10, 11 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org13:54, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org09:50, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zu.wikibooks.org14:19, 27 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org14:31, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1