ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org23:14, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
aa.wikibooks.org23:27, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ab.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org18:47, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
advisory.wikimedia.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org23:33, 11 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
af.wikibooks.org23:27, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ak.wikibooks.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
am.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
am.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org23:02, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ang.wikibooks.org23:27, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikiquote.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
an.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
api.wikimedia.org17:46, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)229
ar.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikimedia.org04:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikinews.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ast.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ast.wikibooks.org23:27, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
as.wikibooks.org20:11, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
as.wikisource.org01:07, 23 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org21:33, 14 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
av.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ay.wikibooks.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
azb.wikipedia.org21:25, 22 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
az.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wikibooks.org23:27, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikisource.org04:59, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bat-smg.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ba.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ba.wikibooks.org20:11, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bd.wikimedia.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
beta.wikiversity.org21:04, 12 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
be.wikibooks.org23:27, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org21:10, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bg.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikinews.org22:59, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bh.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
bh.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bi.wikibooks.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bm.wikibooks.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bn.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bo.wikibooks.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikimedia.org01:17, 27 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org22:59, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bug.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bxr.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikipedia.org18:14, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ca.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikimedia.org20:17, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org23:00, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cbk-zam.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cdo.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ceb.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ce.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cho.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
chr.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org23:12, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ch.wikibooks.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ckb.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
commons.wikimedia.org18:47, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,968autopatrolled, filemover, rollbacker
co.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
co.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org04:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wikiquote.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
crh.wikipedia.org23:06, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cr.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cr.wikiquote.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
csb.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikinews.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiquote.org23:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiversity.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cv.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cv.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cy.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dag.wikipedia.org21:06, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
da.wikibooks.org23:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org22:49, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)243
de.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikinews.org23:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiversity.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikivoyage.org05:29, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org23:17, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dk.wikimedia.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dty.wikipedia.org20:07, 22 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dv.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dz.wiktionary.org18:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
el.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
el.wikiversity.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikivoyage.org17:17, 13 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eml.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikipedia.org18:47, 27 മേയ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)30,003abusefilter, autoreviewer, sysop
en.wikibooks.org18:47, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
en.wikinews.org18:47, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)326
en.wikiquote.org22:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikisource.org03:55, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
en.wikiversity.org18:47, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
en.wikivoyage.org19:34, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34autopatrolled
en.wiktionary.org18:47, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
eo.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eo.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org21:17, 10 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org22:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)573
es.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikinews.org23:00, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiversity.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikivoyage.org04:56, 14 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org23:17, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
et.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikimedia.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikisource.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eu.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikiquote.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikipedia.org22:53, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fa.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikinews.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikivoyage.org08:07, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org01:50, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fiu-vro.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikipedia.org04:19, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikimedia.org05:01, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikinews.org23:00, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fj.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
foundation.wikimedia.org11:12, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
fo.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fo.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frp.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
frr.wikipedia.org06:37, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikipedia.org22:49, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)241
fr.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikinews.org23:00, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikivoyage.org05:29, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org23:17, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fur.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gag.wikipedia.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gan.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ga.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ga.wikibooks.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gd.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
glk.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gl.wikipedia.org22:53, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gl.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gn.wikibooks.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wikipedia.org21:46, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
gom.wiktionary.org19:51, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
got.wikibooks.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org23:02, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gu.wikibooks.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gu.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org23:02, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gv.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hak.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ha.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ha.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
haw.wikipedia.org23:02, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
he.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org23:00, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org09:45, 21 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hif.wikipedia.org18:47, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
hi.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
hi.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikisource.org01:13, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ho.wikipedia.org23:14, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hr.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikisource.org00:26, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hsb.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ht.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ht.wikisource.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hu.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikinews.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hy.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hz.wikipedia.org23:14, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ia.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
id.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org23:06, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ie.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ii.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ik.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
incubator.wikimedia.org23:20, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
io.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
io.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
is.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wiktionary.org23:17, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org22:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)233
it.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikinews.org23:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikisource.org00:26, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiversity.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org05:29, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
iu.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikipedia.org22:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikinews.org23:00, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiversity.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikivoyage.org21:42, 2 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jbo.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jv.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org18:47, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kab.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ka.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kg.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ki.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kj.wikipedia.org23:14, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kk.wikibooks.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikiquote.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kl.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org23:02, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
km.wikibooks.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
kn.wikibooks.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
koi.wikipedia.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikinews.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org08:42, 12 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kr.wikipedia.org23:14, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ks.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ks.wikibooks.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org18:46, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ku.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kw.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kw.wikiquote.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ky.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
la.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
la.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lbe.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lb.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lb.wikibooks.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lez.wikipedia.org18:47, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lfn.wikipedia.org02:57, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lij.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
li.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
li.wikibooks.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lmo.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ln.wikipedia.org23:02, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ln.wikibooks.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org03:56, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lo.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lrc.wikipedia.org21:46, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ltg.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lt.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lv.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mdf.wikipedia.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
www.mediawiki.org01:45, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,081bureaucrat, import, sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org18:47, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,339massmessage-sender
mg.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mg.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mhr.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mh.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org13:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mi.wikibooks.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikimedia.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mni.wikipedia.org21:00, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org23:02, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mn.wikibooks.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mrj.wikipedia.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
mr.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ms.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mt.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mus.wikipedia.org23:14, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org18:47, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mx.wikimedia.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
my.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
my.wikibooks.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mzn.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nah.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nah.wikibooks.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nap.wikisource.org17:31, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
na.wikibooks.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds-nl.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nds.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nds.wikibooks.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ne.wikibooks.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
new.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ng.wikipedia.org23:14, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org22:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
nl.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikimedia.org05:33, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikinews.org23:00, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikisource.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org05:29, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nn.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nov.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
no.wikipedia.org03:44, 9 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
no.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikimedia.org05:35, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikinews.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikiquote.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org01:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nrm.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nso.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nv.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nyc.wikimedia.org04:38, 25 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nz.wikimedia.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
oc.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
om.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
or.wikisource.org16:54, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org20:12, 1 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
os.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
outreach.wikimedia.org00:40, 26 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa-us.wikimedia.org05:38, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pag.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pam.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pap.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pa.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pa.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org18:47, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pdc.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pfl.wikipedia.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pih.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pi.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pi.wiktionary.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org22:49, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikibooks.org23:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikimedia.org05:39, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikinews.org23:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikiquote.org23:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikivoyage.org08:42, 12 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org23:17, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pnb.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pnb.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ps.wikipedia.org23:02, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ps.wikibooks.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org22:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pt.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikinews.org23:00, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiversity.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikivoyage.org01:07, 23 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
quality.wikimedia.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
qu.wikibooks.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rm.wikibooks.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rn.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rn.wiktionary.org18:47, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
roa-rup.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-tara.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikipedia.org22:51, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikivoyage.org08:42, 12 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org18:47, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikipedia.org22:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ru.wikibooks.org23:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikimedia.org05:43, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikinews.org23:00, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiversity.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org05:29, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org23:17, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wikipedia.org23:12, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rw.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sah.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sa.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
sa.wikiquote.org08:42, 12 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org01:37, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
scn.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sco.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sc.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sc.wiktionary.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sd.wikinews.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
se.wikibooks.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org05:46, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sg.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sh.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sh.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
simple.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org00:42, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wikipedia.org23:06, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
si.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sk.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sl.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiquote.org23:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sm.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sn.wiktionary.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org22:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
so.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
so.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org22:58, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org22:54, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikinews.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
srn.wikipedia.org18:17, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikinews.org23:00, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ss.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
stq.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
strategy.wikimedia.org07:26, 11 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
st.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
su.wikibooks.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org22:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sv.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikinews.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org05:30, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org23:17, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sw.wikibooks.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ta.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikinews.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ten.wikipedia.org06:34, 6 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21autoreview, bureaucrat, editor, sysop
test.wikipedia.org22:29, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)221bureaucrat, reviewer, sysop, translationadmin
test.wikidata.org18:43, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21sysop, translationadmin
tet.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
te.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
te.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tg.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org22:53, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
th.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikinews.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ti.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org23:02, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tk.wikibooks.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tl.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tn.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
to.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
to.wiktionary.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org23:06, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tpi.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikipedia.org22:51, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikimedia.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikivoyage.org00:46, 21 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ts.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tt.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikiquote.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tum.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tw.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tw.wiktionary.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org04:37, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ty.wikipedia.org23:06, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ua.wikimedia.org06:00, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
udm.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ug.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ug.wikibooks.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org22:51, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikinews.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org23:09, 24 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikibooks.org23:37, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
usability.wikimedia.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikibooks.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vec.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org17:17, 13 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org18:17, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ve.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vi.wikipedia.org22:52, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vi.wikibooks.org23:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikiquote.org23:18, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikivoyage.org08:06, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org23:17, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vls.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vo.wikipedia.org22:51, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vo.wikibooks.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wa.wikipedia.org22:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wa.wikibooks.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org16:12, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org06:04, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,136
wikimania2005.wikimedia.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org22:59, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org03:46, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2010.wikimedia.org03:46, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org03:47, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org01:08, 23 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
wikimania2014.wikimedia.org18:03, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
wikimania2015.wikimedia.org06:14, 5 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
wikimania2016.wikimedia.org19:22, 26 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
wikimania2017.wikimedia.org19:02, 10 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wikimania2018.wikimedia.org19:38, 20 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania.wikimedia.org06:16, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wo.wikipedia.org23:06, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wo.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wuu.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xal.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xh.wikipedia.org23:12, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
xh.wikibooks.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org18:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yi.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wiktionary.org23:01, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yo.wikibooks.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org23:13, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
za.wikibooks.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org18:48, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org23:08, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-classical.wikipedia.org23:01, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikipedia.org23:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-min-nan.wikibooks.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org22:57, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikipedia.org22:50, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh.wikibooks.org23:29, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org23:00, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikisource.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikivoyage.org22:21, 25 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org23:17, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org23:09, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zu.wikibooks.org18:49, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org01:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2