ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Leaderboard
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:46, 19 നവംബർ 2013 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 12,080
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 192
  • ആഗോള സംഘം: ദുരുപയോഗ അരിപ്പ സഹായികൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org12:30, 28 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org14:47, 27 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org09:48, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org15:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org12:36, 14 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org20:15, 6 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikibooks.org12:00, 29 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org08:25, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org07:26, 9 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org12:53, 29 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org08:25, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org20:57, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org08:18, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org11:31, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org21:15, 2 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org20:30, 29 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org19:22, 23 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org08:25, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org23:56, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org13:18, 19 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org15:01, 22 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org06:11, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)270
cr.wikipedia.org18:21, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org11:14, 15 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org18:31, 12 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org19:59, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org13:37, 2 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikibooks.org11:58, 3 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
de.wikinews.org09:29, 12 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
de.wikisource.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org19:58, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dk.wikimedia.org17:50, 30 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikibooks.org19:47, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)336
en.wikibooks.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,085editor, interface-admin, sysop
en.wikinews.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)902
en.wikiquote.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144
en.wikisource.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
en.wikiversity.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
en.wikivoyage.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)241autopatrolled, patroller
en.wiktionary.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
eo.wikipedia.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org20:09, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org23:46, 8 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikibooks.org19:34, 27 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org12:18, 15 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org08:27, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org12:02, 20 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikibooks.org09:55, 22 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org11:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikibooks.org12:45, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org05:47, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org15:18, 27 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org19:00, 18 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fr.wikibooks.org09:07, 4 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fr.wikinews.org17:39, 13 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikisource.org10:59, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org06:34, 9 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wiktionary.org09:17, 15 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org14:42, 5 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org22:26, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org18:02, 28 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:20, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org15:26, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikiquote.org08:27, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hi.wikisource.org16:06, 14 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org13:49, 11 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org22:31, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org13:08, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hr.wikipedia.org08:48, 17 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org07:56, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org08:26, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:58, 15 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
it.wikipedia.org12:20, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikibooks.org20:08, 15 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org14:56, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org14:56, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org19:59, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikibooks.org20:33, 25 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org12:37, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org13:01, 5 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org12:54, 23 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org09:49, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org13:04, 13 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org09:58, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org22:57, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org08:27, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org14:30, 27 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org13:46, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org09:32, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org15:24, 13 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org06:34, 5 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org13:46, 19 നവംബർ 2013പുതിയ അംഗത്വം(?)911sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org13:46, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,766patroller
mg.wikipedia.org19:57, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org11:22, 27 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org16:26, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wiktionary.org14:07, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org14:50, 29 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org18:03, 14 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org08:25, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org18:02, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org07:47, 9 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nds-nl.wikipedia.org17:34, 26 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org15:52, 13 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org15:50, 16 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org20:07, 6 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikibooks.org13:40, 18 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org11:23, 21 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org17:40, 13 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org08:18, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org22:23, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org17:12, 14 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org17:31, 10 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org10:43, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org13:55, 24 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org10:17, 5 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org15:26, 8 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikisource.org19:48, 6 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org19:23, 29 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikibooks.org07:38, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org12:34, 18 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikinews.org19:56, 22 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org18:32, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org16:08, 4 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org10:33, 29 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org22:00, 7 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org23:56, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org11:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org08:56, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org15:32, 20 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org09:46, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org09:46, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org12:32, 18 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikibooks.org12:32, 18 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikinews.org15:55, 13 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org08:48, 10 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org23:53, 5 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org12:19, 8 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
simple.wiktionary.org18:23, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org20:33, 11 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org08:29, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org09:50, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
so.wikipedia.org05:34, 22 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org06:45, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org06:45, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org01:43, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org17:05, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org13:42, 3 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org18:59, 27 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org20:31, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org08:25, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org18:16, 7 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test-commons.wikimedia.org19:03, 12 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org18:15, 7 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test.wikidata.org18:42, 20 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org10:59, 3 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org16:48, 29 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org08:24, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org07:41, 11 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org14:50, 8 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org22:35, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org20:02, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikibooks.org12:28, 15 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org12:32, 18 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org08:18, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org18:13, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org19:56, 24 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikibooks.org08:57, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org19:55, 24 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org13:57, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
wikimania2018.wikimedia.org10:59, 25 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org14:16, 12 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
xmf.wikipedia.org08:29, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org11:50, 5 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org08:25, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org12:42, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikibooks.org19:49, 16 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org20:41, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org09:48, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0