ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wiktionary.org14:18, 7 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org02:35, 14 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ace.wikipedia.org16:07, 4 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
ady.wikipedia.org05:55, 18 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org14:01, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
af.wikibooks.org09:31, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
af.wikiquote.org16:14, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
af.wiktionary.org16:14, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ak.wikipedia.org15:20, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
als.wikipedia.org14:01, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
alt.wikipedia.org16:07, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org19:33, 19 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
am.wiktionary.org09:34, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ang.wikipedia.org14:01, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ang.wikibooks.org14:43, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org16:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
an.wikipedia.org14:01, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
an.wiktionary.org16:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
api.wikimedia.org13:04, 7 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org14:01, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
ar.wikipedia.org13:25, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)792
ar.wikibooks.org16:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
ar.wikimedia.org11:23, 31 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org14:43, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
ar.wikiquote.org16:15, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
ar.wikisource.org16:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76autopatrolled
ar.wikiversity.org16:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wiktionary.org16:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
ary.wikipedia.org09:12, 18 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
arz.wikipedia.org18:58, 7 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
ast.wikipedia.org14:01, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ast.wiktionary.org16:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
as.wikipedia.org14:01, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
as.wikisource.org11:43, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
atj.wikipedia.org11:43, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org15:21, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
awa.wikipedia.org12:12, 20 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org14:01, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
ay.wiktionary.org09:39, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
azb.wikipedia.org09:43, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
az.wikipedia.org14:02, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
az.wikibooks.org09:40, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org16:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikisource.org16:16, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org16:17, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikipedia.org12:29, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4ipblock-exempt
ban.wikisource.org12:55, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org14:02, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
bat-smg.wikipedia.org14:02, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
ba.wikipedia.org14:01, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
ba.wikibooks.org11:43, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
be-tarask.wikipedia.org14:02, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
beta.wikiversity.org05:18, 21 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
be.wikipedia.org14:02, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
be.wikibooks.org16:17, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
be.wikimedia.org12:42, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org09:42, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
be.wikisource.org23:08, 25 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wiktionary.org09:42, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
bg.wikipedia.org14:02, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
bg.wikibooks.org16:17, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
bg.wikinews.org16:17, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org16:17, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
bg.wikisource.org16:18, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
bg.wiktionary.org16:18, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
bh.wikipedia.org15:22, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
bi.wikipedia.org15:22, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
bjn.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
bm.wikipedia.org15:23, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
bn.wikipedia.org17:25, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)184
bn.wikibooks.org16:18, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
bn.wikisource.org16:18, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
bn.wikivoyage.org11:43, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org16:18, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
bo.wikipedia.org15:23, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
bpy.wikipedia.org15:23, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
br.wikipedia.org02:56, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
br.wikimedia.org00:22, 7 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org09:47, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
br.wikisource.org20:46, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
br.wiktionary.org09:47, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
bs.wikipedia.org09:24, 5 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
bs.wikibooks.org16:18, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
bs.wikinews.org16:19, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
bs.wikiquote.org16:19, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
bs.wikisource.org16:19, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
bs.wiktionary.org09:49, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
bug.wikipedia.org15:23, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
bxr.wikipedia.org15:24, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
ca.wikipedia.org01:59, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)243
ca.wikibooks.org16:19, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ca.wikimedia.org09:50, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org18:26, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ca.wikiquote.org16:19, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ca.wikisource.org16:20, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
ca.wiktionary.org16:20, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
cbk-zam.wikipedia.org15:24, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
cdo.wikipedia.org15:24, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ceb.wikipedia.org16:57, 27 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ce.wikipedia.org16:43, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
chr.wikipedia.org15:25, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
chr.wiktionary.org16:20, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ch.wikipedia.org15:25, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
chy.wikipedia.org15:25, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ckb.wikipedia.org13:12, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137autopatrolled, rollbacker
commons.wikimedia.org22:07, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,653autopatrolled, ipblock-exempt, rollbacker
co.wikipedia.org13:49, 17 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
co.wikimedia.org21:22, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org16:20, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
crh.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
cr.wikipedia.org15:25, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
csb.wikipedia.org15:25, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
csb.wiktionary.org09:54, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
cs.wikipedia.org16:29, 27 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)292autopatrolled
cs.wikibooks.org16:20, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
cs.wikinews.org16:20, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
cs.wikiquote.org16:21, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
cs.wikisource.org11:10, 14 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
cs.wikiversity.org16:21, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
cs.wiktionary.org16:21, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
cu.wikipedia.org15:25, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
cv.wikipedia.org15:26, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
cv.wikibooks.org16:21, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
cy.wikipedia.org08:50, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
cy.wikibooks.org16:21, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
cy.wikiquote.org08:51, 11 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
cy.wikisource.org16:21, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
cy.wiktionary.org16:22, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
dag.wikipedia.org10:22, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
da.wikipedia.org02:00, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)203
da.wikibooks.org16:22, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
da.wikiquote.org16:22, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
da.wikisource.org16:22, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
da.wiktionary.org16:22, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
de.wikipedia.org12:44, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,579autoreview
de.wikibooks.org16:22, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
de.wikinews.org08:58, 19 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
de.wikiquote.org13:50, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
de.wikisource.org16:23, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
de.wikiversity.org16:23, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
de.wikivoyage.org16:23, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
de.wiktionary.org15:17, 12 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
din.wikipedia.org12:38, 19 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
diq.wikipedia.org15:26, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
dk.wikimedia.org11:43, 19 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org14:17, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
dty.wikipedia.org11:44, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dv.wikipedia.org15:26, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
dv.wiktionary.org16:24, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
dz.wikipedia.org15:26, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ee.wikipedia.org15:26, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
el.wikipedia.org01:26, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
el.wikibooks.org10:01, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
el.wikinews.org16:24, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
el.wikiquote.org16:24, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
el.wikisource.org16:24, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
el.wikiversity.org16:24, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
el.wikivoyage.org11:44, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wiktionary.org14:42, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
eml.wikipedia.org17:24, 10 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
en.wikipedia.org22:07, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20,270extendedconfirmed, ipblock-exempt, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org22:54, 25 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)274
en.wikinews.org01:31, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)266
en.wikiquote.org22:55, 8 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
en.wikisource.org21:20, 10 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
en.wikiversity.org22:54, 25 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
en.wikivoyage.org10:18, 26 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68autopatrolled
en.wiktionary.org21:20, 10 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)382
eo.wikipedia.org09:02, 4 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149
eo.wikibooks.org10:06, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
eo.wikinews.org16:25, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eo.wikiquote.org09:02, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
eo.wikisource.org16:25, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eo.wikivoyage.org15:34, 15 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org10:06, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
es.wikipedia.org00:10, 13 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,625
es.wikibooks.org16:25, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
es.wikinews.org16:26, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
es.wikiquote.org16:26, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
es.wikisource.org16:26, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
es.wikiversity.org16:26, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
es.wikivoyage.org20:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
es.wiktionary.org16:26, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
et.wikipedia.org19:28, 9 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
et.wikibooks.org16:26, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
et.wikiquote.org16:27, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
et.wikisource.org16:27, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
et.wiktionary.org16:27, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
eu.wikipedia.org18:29, 2 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
eu.wikibooks.org16:27, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
eu.wikiquote.org16:27, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
eu.wiktionary.org16:27, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ext.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
fa.wikipedia.org22:45, 19 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)66,374accountcreator, bureaucrat, checkuser, interface-admin, suppress, sysop
fa.wikibooks.org22:54, 25 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129autopatrolled, patroller
fa.wikinews.org13:34, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)187
fa.wikiquote.org16:50, 15 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152autopatrolled, rollbacker
fa.wikisource.org09:28, 22 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
fa.wikivoyage.org19:31, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139autopatrolled, patroller, rollbacker
fa.wiktionary.org01:03, 9 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141autopatrolled, patroller, rollbacker
ff.wikipedia.org15:28, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
fiu-vro.wikipedia.org00:59, 28 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
fi.wikipedia.org08:38, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)297
fi.wikibooks.org16:28, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
fi.wikimedia.org10:11, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org16:29, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
fi.wikiquote.org16:29, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
fi.wikisource.org16:29, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
fi.wikiversity.org16:29, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
fi.wikivoyage.org11:44, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org16:29, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
fj.wikipedia.org15:29, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
fj.wiktionary.org10:02, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
foundation.wikimedia.org13:03, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
fo.wikipedia.org15:29, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
fo.wikisource.org16:30, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
fo.wiktionary.org16:30, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
frp.wikipedia.org15:29, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
frr.wikipedia.org15:29, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
fr.wikipedia.org22:57, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,283
fr.wikibooks.org16:30, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109patroller
fr.wikinews.org04:46, 20 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129
fr.wikiquote.org12:42, 23 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
fr.wikisource.org03:59, 19 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
fr.wikiversity.org14:43, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
fr.wikivoyage.org16:30, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fr.wiktionary.org01:06, 2 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
fur.wikipedia.org15:29, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
fy.wikipedia.org11:47, 13 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
fy.wikibooks.org16:30, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
fy.wiktionary.org16:30, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
gag.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
gan.wikipedia.org00:53, 14 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ga.wikipedia.org08:57, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ga.wiktionary.org20:36, 20 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
gcr.wikipedia.org22:42, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gd.wikipedia.org08:57, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
gd.wiktionary.org16:31, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
glk.wikipedia.org21:57, 30 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
gl.wikipedia.org08:57, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
gl.wikibooks.org16:31, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
gl.wikiquote.org16:31, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
gl.wikisource.org16:31, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
gl.wiktionary.org16:31, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
gn.wikipedia.org15:30, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
gn.wiktionary.org16:32, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
gom.wikipedia.org03:27, 9 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gom.wiktionary.org12:36, 20 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gor.wikipedia.org11:44, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
got.wikipedia.org15:30, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
gu.wikipedia.org16:00, 6 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
gu.wikiquote.org10:20, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
gu.wikisource.org16:32, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gu.wiktionary.org16:32, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
guw.wikipedia.org15:47, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org02:08, 12 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
gv.wiktionary.org16:32, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
hak.wikipedia.org15:31, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
ha.wikipedia.org15:31, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
ha.wiktionary.org16:32, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
haw.wikipedia.org15:31, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
he.wikipedia.org12:28, 17 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)372autopatrolled
he.wikibooks.org16:32, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
he.wikinews.org16:33, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
he.wikiquote.org16:33, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
he.wikisource.org16:33, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
he.wikivoyage.org23:12, 8 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
he.wiktionary.org21:00, 25 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
hif.wikipedia.org15:31, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
hif.wiktionary.org12:00, 26 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org20:58, 15 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)219
hi.wikibooks.org16:33, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
hi.wikiquote.org10:24, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
hi.wikisource.org17:28, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikiversity.org13:23, 30 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikivoyage.org11:45, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org16:34, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
hr.wikipedia.org03:24, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)188autopatrolled
hr.wikibooks.org16:34, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
hr.wikiquote.org16:34, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
hr.wikisource.org16:34, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
hr.wiktionary.org16:34, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
hsb.wikipedia.org15:32, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
hsb.wiktionary.org10:26, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ht.wikipedia.org07:05, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
hu.wikipedia.org21:38, 15 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)334
hu.wikibooks.org16:34, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
hu.wikiquote.org16:35, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
hu.wikisource.org10:28, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
hu.wiktionary.org16:35, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
hy.wikipedia.org13:05, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
hy.wikibooks.org16:35, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
hy.wikiquote.org16:35, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
hy.wikisource.org16:35, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
hy.wiktionary.org16:36, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
hyw.wikipedia.org11:29, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ia.wikipedia.org16:27, 13 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
ia.wikibooks.org16:36, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ia.wiktionary.org10:31, 4 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
id.wikipedia.org20:03, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)303autoreview
id.wikibooks.org16:36, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
id.wikiquote.org16:36, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
id.wikisource.org16:36, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
id.wiktionary.org16:36, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
ie.wikipedia.org15:33, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
ie.wikibooks.org16:36, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wiktionary.org10:33, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ig.wikipedia.org15:33, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
ik.wikipedia.org15:33, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ilo.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
incubator.wikimedia.org04:15, 27 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
inh.wikipedia.org13:24, 29 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
io.wikipedia.org02:10, 12 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
io.wiktionary.org16:37, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
is.wikipedia.org09:02, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
is.wikibooks.org16:37, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
is.wikiquote.org16:37, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
is.wikisource.org16:37, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
is.wiktionary.org16:38, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
it.wikipedia.org21:58, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)306autopatrolled
it.wikibooks.org16:38, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
it.wikinews.org16:38, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
it.wikiquote.org16:39, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
it.wikisource.org16:39, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
it.wikiversity.org16:39, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
it.wikivoyage.org16:39, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wiktionary.org16:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
iu.wikipedia.org11:39, 19 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
iu.wiktionary.org10:39, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
jam.wikipedia.org14:02, 13 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ja.wikipedia.org03:04, 1 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)618extendedconfirmed
ja.wikibooks.org16:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ja.wikinews.org16:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ja.wikiquote.org16:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
ja.wikisource.org16:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ja.wikiversity.org16:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ja.wikivoyage.org17:57, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org16:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
jbo.wikipedia.org15:34, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
jbo.wiktionary.org16:41, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
jv.wikipedia.org22:15, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
jv.wikisource.org12:08, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org04:54, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
kaa.wikipedia.org15:35, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
kab.wikipedia.org15:35, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ka.wikipedia.org14:19, 28 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145
ka.wikibooks.org16:41, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ka.wikiquote.org10:02, 11 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ka.wiktionary.org10:44, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
kbd.wikipedia.org17:33, 9 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
kbp.wikipedia.org10:54, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
kcg.wikipedia.org14:59, 20 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org15:35, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
ki.wikipedia.org15:35, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
kk.wikipedia.org15:35, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
kk.wikibooks.org16:41, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
kk.wiktionary.org16:41, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
kl.wikipedia.org15:35, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
kl.wiktionary.org16:41, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
km.wikipedia.org15:36, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
km.wikibooks.org10:47, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
km.wiktionary.org10:47, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
kn.wikipedia.org07:16, 16 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
kn.wikiquote.org16:42, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
kn.wikisource.org16:42, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
kn.wiktionary.org10:48, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
koi.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ko.wikipedia.org06:15, 1 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)367
ko.wikibooks.org16:42, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ko.wikinews.org15:31, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ko.wikiquote.org16:42, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
ko.wikisource.org16:42, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ko.wikiversity.org16:42, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wiktionary.org16:42, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
krc.wikipedia.org17:43, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ksh.wikipedia.org03:25, 30 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
ks.wikipedia.org10:50, 4 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ks.wiktionary.org10:52, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ku.wikipedia.org22:14, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
ku.wikibooks.org16:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ku.wikiquote.org16:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ku.wiktionary.org14:43, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
kv.wikipedia.org15:36, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
kw.wikipedia.org09:02, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
kw.wiktionary.org16:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ky.wikipedia.org15:36, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ky.wikibooks.org16:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ky.wikiquote.org16:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ky.wiktionary.org16:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
lad.wikipedia.org16:00, 6 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
la.wikipedia.org17:25, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
la.wikibooks.org16:44, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
la.wikiquote.org16:44, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
la.wikisource.org16:44, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
la.wiktionary.org16:44, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
lbe.wikipedia.org15:37, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
lb.wikipedia.org08:40, 9 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
lb.wiktionary.org10:58, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
lez.wikipedia.org16:44, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
lfn.wikipedia.org12:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lg.wikipedia.org15:37, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
lij.wikipedia.org16:01, 6 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
li.wikipedia.org09:06, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
li.wikinews.org19:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org23:02, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
li.wikisource.org16:44, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
li.wiktionary.org16:45, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
lmo.wikipedia.org09:06, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
ln.wikipedia.org15:38, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ln.wiktionary.org16:45, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
login.wikimedia.org12:32, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org15:38, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
lo.wiktionary.org16:45, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
lrc.wikipedia.org09:59, 3 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3bot
ltg.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lt.wikipedia.org18:48, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
lt.wikibooks.org16:45, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
lt.wikiquote.org16:45, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
lt.wikisource.org11:04, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
lt.wiktionary.org16:45, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
lv.wikipedia.org07:16, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
lv.wiktionary.org10:02, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
mai.wikipedia.org08:57, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
map-bms.wikipedia.org20:48, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
mdf.wikipedia.org15:39, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
www.mediawiki.org22:54, 25 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)964bureaucrat, interface-admin, sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org22:07, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,354global-renamer, ipblock-exempt, massmessage-sender
mg.wikipedia.org15:39, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
mg.wikibooks.org11:07, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
mg.wiktionary.org16:46, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
mhr.wikipedia.org15:39, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
min.wikipedia.org16:46, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
min.wiktionary.org21:50, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org15:39, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
mi.wiktionary.org16:46, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
mk.wikipedia.org22:28, 11 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
mk.wikibooks.org16:46, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
mk.wikisource.org16:46, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
mk.wiktionary.org16:46, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ml.wikipedia.org03:25, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)286
ml.wikibooks.org16:47, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ml.wikiquote.org23:02, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ml.wikisource.org15:03, 13 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ml.wiktionary.org15:03, 13 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
mni.wikipedia.org03:11, 12 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mn.wikipedia.org15:39, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
mn.wiktionary.org11:12, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
mnw.wikipedia.org13:11, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mnw.wiktionary.org03:02, 9 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org13:16, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
mr.wikipedia.org16:14, 13 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
mr.wikibooks.org16:47, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
mr.wikiquote.org16:47, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
mr.wikisource.org10:51, 20 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mr.wiktionary.org16:47, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ms.wikipedia.org17:06, 6 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
ms.wikibooks.org16:47, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ms.wiktionary.org16:47, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
mt.wikipedia.org23:18, 4 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
mt.wiktionary.org11:14, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
mus.wikipedia.org10:36, 24 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
mx.wikimedia.org15:15, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org15:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
my.wikipedia.org15:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
my.wiktionary.org09:02, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
mzn.wikipedia.org14:14, 28 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)154uploader
nah.wikipedia.org15:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
nah.wiktionary.org11:17, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
nap.wikipedia.org15:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
na.wikipedia.org18:31, 2 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
na.wiktionary.org16:48, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
nds-nl.wikipedia.org09:06, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
nds.wikipedia.org09:06, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
nds.wiktionary.org11:19, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ne.wikipedia.org21:16, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
ne.wikibooks.org16:48, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
ne.wiktionary.org10:31, 4 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
new.wikipedia.org14:23, 30 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ng.wikipedia.org19:03, 11 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org03:42, 15 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)725
nl.wikibooks.org16:48, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
nl.wikimedia.org23:02, 8 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org11:45, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nl.wikiquote.org16:48, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
nl.wikisource.org16:48, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
nl.wikivoyage.org16:48, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nl.wiktionary.org16:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
nn.wikipedia.org12:30, 2 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
nn.wikiquote.org16:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
nn.wiktionary.org16:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
nov.wikipedia.org15:42, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
no.wikipedia.org00:49, 17 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)376autopatrolled
no.wikibooks.org16:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
no.wikimedia.org11:45, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org16:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
no.wikiquote.org16:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
no.wikisource.org16:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
no.wiktionary.org16:50, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
nqo.wikipedia.org17:50, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nrm.wikipedia.org09:06, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
nso.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nv.wikipedia.org10:19, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
nyc.wikimedia.org03:30, 1 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org15:42, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
oc.wikipedia.org23:02, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
oc.wikibooks.org16:50, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
oc.wiktionary.org09:40, 13 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
olo.wikipedia.org23:25, 1 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wikipedia.org15:42, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
om.wiktionary.org11:27, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
or.wikipedia.org15:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137
or.wikisource.org09:34, 10 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org11:28, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
os.wikipedia.org15:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
outreach.wikimedia.org16:37, 9 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
pag.wikipedia.org15:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
pam.wikipedia.org15:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
pap.wikipedia.org15:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
pa.wikipedia.org14:23, 30 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
pa.wikibooks.org11:29, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
pa.wikisource.org11:46, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wiktionary.org14:43, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
pcd.wikipedia.org15:43, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
pdc.wikipedia.org15:44, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
pfl.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pih.wikipedia.org15:44, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
pi.wikipedia.org15:44, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
pl.wikipedia.org00:39, 20 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)762
pl.wikibooks.org16:50, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
pl.wikimedia.org23:25, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org16:50, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
pl.wikiquote.org16:51, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
pl.wikisource.org16:51, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
pl.wikivoyage.org08:56, 10 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pl.wiktionary.org16:51, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
pms.wikipedia.org16:01, 6 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
pnb.wikipedia.org12:27, 30 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
pnb.wiktionary.org10:14, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org15:45, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ps.wikipedia.org23:04, 10 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
ps.wikivoyage.org11:46, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org11:33, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
pt.wikipedia.org23:38, 13 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)430
pt.wikibooks.org14:43, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
pt.wikimedia.org19:20, 30 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org06:02, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
pt.wikiquote.org16:51, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
pt.wikisource.org16:52, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
pt.wikiversity.org16:52, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
pt.wikivoyage.org16:52, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pt.wiktionary.org10:47, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
qu.wikipedia.org15:45, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
qu.wiktionary.org16:52, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
rm.wikipedia.org15:45, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
rmy.wikipedia.org15:45, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
rn.wikipedia.org15:45, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
roa-rup.wikipedia.org15:46, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
roa-rup.wiktionary.org11:37, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
roa-tara.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
ro.wikipedia.org05:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)299
ro.wikibooks.org16:52, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ro.wikinews.org16:53, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
ro.wikiquote.org16:53, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ro.wikisource.org16:53, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
ro.wikivoyage.org11:46, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ro.wiktionary.org16:53, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
rue.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikipedia.org03:13, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)892uploader
ru.wikibooks.org10:02, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
ru.wikimedia.org10:02, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org16:53, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
ru.wikiquote.org16:53, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
ru.wikisource.org16:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
ru.wikiversity.org10:02, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ru.wikivoyage.org16:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ru.wiktionary.org16:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
rw.wikipedia.org15:32, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
rw.wiktionary.org11:42, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
sah.wikipedia.org17:41, 27 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
sah.wikisource.org16:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sat.wikipedia.org13:26, 29 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sa.wikipedia.org16:06, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
sa.wikibooks.org10:31, 4 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
sa.wikiquote.org13:30, 6 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikisource.org16:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sa.wiktionary.org16:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
scn.wikipedia.org15:46, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
scn.wiktionary.org16:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
sco.wikipedia.org15:46, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
sc.wikipedia.org23:44, 11 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
sd.wikipedia.org20:40, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
sd.wiktionary.org11:44, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
se.wikipedia.org09:03, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
se.wikimedia.org10:31, 4 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org15:47, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
sg.wiktionary.org11:45, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
shn.wikipedia.org18:47, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
shn.wiktionary.org14:38, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org11:39, 19 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
sh.wiktionary.org16:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
shy.wiktionary.org23:06, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org22:15, 16 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)661
simple.wiktionary.org16:55, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
si.wikipedia.org14:24, 30 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)244
si.wikibooks.org12:47, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
si.wiktionary.org12:48, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
skr.wikipedia.org15:07, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sk.wikipedia.org20:47, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
sk.wikibooks.org16:55, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
sk.wikiquote.org16:55, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
sk.wikisource.org16:55, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
sk.wiktionary.org16:55, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
sl.wikipedia.org19:01, 25 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
sl.wikibooks.org16:55, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
sl.wikiquote.org16:56, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
sl.wikisource.org16:56, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
sl.wikiversity.org12:51, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wiktionary.org16:56, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
sm.wikipedia.org15:47, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
sm.wiktionary.org12:52, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
sn.wikipedia.org15:47, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
wikisource.org15:51, 22 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
so.wikipedia.org15:48, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
so.wiktionary.org12:53, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
species.wikimedia.org22:07, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sq.wikipedia.org21:07, 11 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
sq.wikibooks.org16:56, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
sq.wikinews.org16:56, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sq.wikiquote.org16:56, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
sq.wiktionary.org16:57, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
srn.wikipedia.org05:31, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
sr.wikipedia.org00:45, 30 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)243
sr.wikibooks.org16:57, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
sr.wikinews.org16:57, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
sr.wikiquote.org16:57, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
sr.wikisource.org16:57, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
sr.wiktionary.org16:57, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
ss.wikipedia.org15:48, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ss.wiktionary.org16:58, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
stq.wikipedia.org15:59, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
strategy.wikimedia.org09:08, 29 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org15:48, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
st.wiktionary.org12:58, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
su.wikipedia.org19:59, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
su.wikiquote.org12:58, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
su.wiktionary.org12:59, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
sv.wikipedia.org21:14, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)591extendedconfirmed
sv.wikibooks.org16:58, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
sv.wikinews.org16:58, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
sv.wikiquote.org16:58, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
sv.wikisource.org16:58, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
sv.wikiversity.org16:58, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sv.wikivoyage.org16:59, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sv.wiktionary.org16:59, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
sw.wikipedia.org15:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
sw.wiktionary.org05:20, 18 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
szl.wikipedia.org15:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
szy.wikipedia.org22:17, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikipedia.org15:55, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)290
ta.wikibooks.org13:02, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ta.wikinews.org17:48, 2 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ta.wikiquote.org21:02, 14 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ta.wikisource.org16:59, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
ta.wiktionary.org16:59, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
tcy.wikipedia.org10:15, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ten.wikipedia.org18:30, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
test2.wikipedia.org13:11, 18 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97autoreview, sysop
test-commons.wikimedia.org10:02, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47sysop
test.wikipedia.org16:52, 15 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)483bureaucrat, reviewer, sysop
test.wikidata.org18:54, 11 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)111bureaucrat, interface-admin, sysop
tet.wikipedia.org15:50, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
te.wikipedia.org06:09, 1 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
te.wikibooks.org13:06, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
te.wikiquote.org13:06, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
te.wikisource.org16:59, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
te.wiktionary.org17:00, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
tg.wikipedia.org15:50, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97ipblock-exempt
tg.wikibooks.org13:07, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
tg.wiktionary.org13:07, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
th.wikipedia.org03:36, 3 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)167
th.wikibooks.org17:00, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
th.wikiquote.org17:00, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
th.wikisource.org17:00, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
th.wiktionary.org17:00, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ti.wikipedia.org15:50, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ti.wiktionary.org13:10, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
tk.wikipedia.org08:18, 30 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
tk.wiktionary.org13:11, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
tl.wikipedia.org19:56, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
tl.wikibooks.org17:00, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
tl.wiktionary.org17:01, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
tn.wikipedia.org15:50, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
tn.wiktionary.org13:12, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
to.wikipedia.org15:50, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
tpi.wikipedia.org05:53, 30 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
tpi.wiktionary.org13:13, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
tr.wikipedia.org01:11, 9 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)397autoreview
tr.wikibooks.org17:01, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
tr.wikimedia.org11:46, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org19:50, 19 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org17:01, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
tr.wikisource.org17:01, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
tr.wiktionary.org17:01, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
ts.wikipedia.org15:51, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ts.wiktionary.org17:02, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
tt.wikipedia.org20:42, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
tt.wikibooks.org13:15, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
tt.wiktionary.org11:03, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
tum.wikipedia.org15:51, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
tw.wikipedia.org15:51, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
tyv.wikipedia.org09:50, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ty.wikipedia.org15:51, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ua.wikimedia.org17:29, 16 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org15:51, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ug.wikipedia.org15:51, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ug.wiktionary.org13:19, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
uk.wikipedia.org22:55, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)289
uk.wikibooks.org17:02, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
uk.wikinews.org17:02, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
uk.wikiquote.org17:02, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
uk.wikisource.org11:02, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
uk.wikivoyage.org17:02, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
uk.wiktionary.org17:02, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
ur.wikipedia.org18:12, 11 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)236
ur.wikibooks.org13:20, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ur.wikiquote.org13:21, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
ur.wiktionary.org14:43, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
usability.wikimedia.org01:35, 29 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikipedia.org15:52, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
uz.wikiquote.org13:22, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
uz.wiktionary.org13:22, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
vec.wikipedia.org02:02, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
vec.wikisource.org17:03, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vep.wikipedia.org10:02, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ve.wikipedia.org15:52, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
vi.wikipedia.org19:28, 1 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)243autopatrolled
vi.wikibooks.org17:03, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
vi.wikiquote.org17:03, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
vi.wikisource.org17:03, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
vi.wikivoyage.org21:56, 24 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wiktionary.org17:03, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
vls.wikipedia.org03:23, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
vo.wikipedia.org23:09, 28 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
vo.wiktionary.org12:19, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
war.wikipedia.org17:51, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
wa.wikipedia.org15:53, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
wa.wiktionary.org13:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
www.wikidata.org01:26, 19 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,931interface-admin, sysop
wikimania2012.wikimedia.org08:18, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
wikimania2013.wikimedia.org05:18, 29 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org07:17, 4 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
wikimania2015.wikimedia.org17:48, 2 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2016.wikimedia.org13:13, 19 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania2017.wikimedia.org00:27, 12 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2018.wikimedia.org18:55, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org17:54, 22 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
wo.wikipedia.org15:53, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
wo.wikiquote.org13:28, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
wo.wiktionary.org13:29, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
wuu.wikipedia.org21:19, 1 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
xal.wikipedia.org15:53, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
xh.wikipedia.org15:53, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
xmf.wikipedia.org17:33, 9 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
yi.wikipedia.org00:45, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
yi.wikisource.org17:04, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
yi.wiktionary.org23:03, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
yo.wikipedia.org15:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
yue.wiktionary.org19:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikipedia.org15:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
zea.wikipedia.org15:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
zh-classical.wikipedia.org14:04, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
zh-min-nan.wikipedia.org15:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
zh-min-nan.wikisource.org13:33, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
zh-min-nan.wiktionary.org17:04, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
zh-yue.wikipedia.org11:52, 24 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
zh.wikipedia.org20:51, 21 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)809extendedconfirmed
zh.wikibooks.org12:13, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
zh.wikinews.org17:04, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
zh.wikiquote.org17:04, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
zh.wikisource.org17:04, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
zh.wikivoyage.org12:13, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wiktionary.org17:04, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
zu.wikipedia.org15:54, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
zu.wiktionary.org13:35, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42