ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Kbrown (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:38, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 6,485
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 185
  • ആഗോള സംഘം: ഉദ്യോഗസ്ഥർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org18:23, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org18:48, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org12:17, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org18:51, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikinews.org15:58, 7 ഡിസംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org13:02, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org12:30, 21 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org13:55, 5 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org17:10, 2 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikibooks.org18:09, 15 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org21:31, 15 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org18:15, 20 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org14:57, 28 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org15:10, 1 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org21:30, 15 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org19:36, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org18:52, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org19:12, 6 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikibooks.org14:34, 29 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org18:07, 15 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org23:04, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org14:44, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org12:30, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org22:50, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
cs.wikipedia.org19:16, 3 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org13:46, 15 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org12:36, 2 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org19:06, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikinews.org13:38, 10 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org17:42, 19 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org20:00, 20 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org21:24, 16 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org20:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org23:24, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org14:23, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org18:49, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
en.wikibooks.org23:50, 4 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org23:50, 4 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org23:50, 4 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org23:50, 4 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org12:17, 30 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikivoyage.org23:50, 4 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org23:50, 4 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org18:56, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org14:49, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org17:28, 6 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikibooks.org22:32, 26 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org22:36, 26 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org18:50, 30 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org18:18, 28 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org12:25, 13 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org18:58, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:11, 2 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org23:19, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org23:19, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:15, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
fo.wikipedia.org11:57, 22 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org13:41, 22 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikibooks.org22:32, 26 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org14:22, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org22:26, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org14:22, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org23:28, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org19:26, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org00:06, 22 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:22, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org14:43, 29 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org14:44, 29 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org19:30, 28 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org14:42, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org14:22, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org19:02, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org22:06, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org15:19, 3 ജനുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org21:00, 2 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org14:45, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikipedia.org19:29, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org17:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org14:29, 19 ഡിസംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org14:30, 4 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org13:55, 30 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org14:13, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikibooks.org14:44, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org11:30, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org14:01, 28 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org14:23, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org15:00, 28 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org14:21, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org14:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikibooks.org12:18, 20 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org14:42, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org15:16, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org19:27, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org20:06, 23 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org23:33, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org20:02, 3 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org14:44, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org14:42, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org13:02, 12 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org16:26, 17 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org15:38, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org12:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org18:04, 22 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:38, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
meta.wikimedia.org15:38, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)6,208translationadmin, wmf-supportsafety
min.wikipedia.org18:06, 9 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org17:57, 21 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org21:16, 22 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org16:31, 5 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org16:44, 31 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org16:44, 31 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org16:44, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org16:18, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org23:30, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org20:04, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikibooks.org11:57, 29 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org15:37, 19 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org14:44, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org15:10, 13 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org14:22, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org15:32, 13 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org23:37, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org00:01, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org18:15, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org15:08, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org17:57, 13 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org19:21, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org22:56, 21 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org21:14, 22 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org14:57, 28 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org14:21, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org13:12, 9 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org20:56, 7 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org13:50, 8 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org13:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikibooks.org18:13, 3 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org14:21, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org19:24, 7 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org13:03, 12 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org18:27, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikimedia.org11:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org20:22, 9 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org20:30, 9 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org18:40, 18 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org14:20, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org23:10, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org21:23, 22 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org12:28, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org00:39, 10 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:19, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org14:19, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org17:41, 8 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org15:08, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org13:25, 23 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org22:31, 20 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org16:03, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org14:21, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wiktionary.org14:56, 6 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org14:03, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org17:12, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org16:40, 26 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org15:00, 1 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org12:27, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org20:05, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org14:52, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org18:44, 19 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org17:14, 6 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org14:50, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org17:31, 13 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikibooks.org14:31, 19 ഡിസംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org13:42, 15 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org13:42, 15 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org14:20, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org23:07, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org15:10, 9 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2016.wikimedia.org18:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org03:20, 28 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org21:20, 25 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org18:23, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org14:46, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org14:46, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org16:00, 6 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org15:03, 17 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org16:54, 6 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org14:46, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0