ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: KHarlan (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 05:46, 9 ജൂൺ 2018 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,227
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 97
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള സമ്പർക്കമുഖ സ്രഷ്ടാക്കൾ (23:08, 30 മാർച്ച് 2023 വരെ)
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org21:04, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org21:04, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org20:44, 18 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org08:27, 2 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org12:02, 27 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org21:47, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org09:06, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14docseditor
ar.wikipedia.org14:44, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
arz.wikipedia.org20:11, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org13:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org11:32, 10 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org09:25, 15 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org20:15, 13 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org14:52, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org12:27, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikibooks.org14:54, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org15:35, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org14:16, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org20:32, 5 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org13:37, 20 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org13:26, 11 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikipedia.org17:27, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wiktionary.org09:21, 15 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org08:11, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org13:40, 28 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org10:32, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:55, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikisource.org12:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org15:52, 17 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org15:41, 21 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org13:49, 11 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
en.wikibooks.org17:12, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org18:29, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org05:35, 11 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org19:30, 11 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org16:54, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org15:52, 17 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org17:13, 15 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org13:28, 2 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikiquote.org20:58, 1 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org15:57, 17 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:49, 30 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org16:42, 5 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org14:43, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiquote.org17:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org21:06, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org17:49, 2 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org11:35, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org14:44, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org19:58, 6 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org13:02, 3 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org20:19, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org17:59, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org16:04, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org18:41, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org20:40, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org17:56, 2 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikipedia.org17:49, 16 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org17:44, 26 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org05:46, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org00:02, 18 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org05:46, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)928autopatrolled
meta.wikimedia.org05:46, 9 ജൂൺ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)64autopatrolled
mni.wikipedia.org18:38, 6 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org14:49, 30 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org21:10, 18 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org13:38, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org02:36, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org17:54, 13 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:10, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org19:37, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org10:05, 15 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikibooks.org14:44, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org19:36, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org12:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org16:23, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org13:32, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org12:48, 24 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org14:18, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sh.wikipedia.org08:42, 7 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org02:36, 2 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org12:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org16:48, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org11:52, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org17:53, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org16:13, 11 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)147sysop
tr.wikipedia.org02:14, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org14:15, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org20:46, 14 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org17:28, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikiquote.org19:39, 21 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org18:42, 11 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2018.wikimedia.org18:27, 3 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org18:38, 16 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-yue.wikipedia.org09:07, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org17:33, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org18:16, 3 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0