ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Jrogers (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:29, 10 നവംബർ 2014 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 274
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 115
  • ആഗോള സംഘം: ഉദ്യോഗസ്ഥർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org23:19, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org01:18, 10 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org23:15, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org19:34, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org18:16, 15 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org18:02, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org00:57, 25 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org23:05, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org00:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org03:45, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
cs.wikipedia.org20:11, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org17:19, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org23:21, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org18:13, 13 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org17:57, 19 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikisource.org00:21, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org17:59, 13 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org18:29, 10 നവംബർ 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)48
en.wikibooks.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org22:59, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org04:04, 2 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org01:13, 21 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org22:50, 20 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org20:45, 2 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org17:53, 23 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org19:43, 25 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org23:45, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:15, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
fr.wikipedia.org18:26, 20 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org13:35, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org22:43, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org23:40, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org20:46, 29 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org00:04, 24 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org17:45, 14 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org23:47, 15 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org00:25, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org22:54, 3 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org23:19, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org23:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org00:32, 14 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org23:20, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org02:22, 18 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org19:18, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org22:06, 1 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org19:19, 8 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org21:01, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org00:52, 10 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org22:58, 25 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org21:38, 2 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org00:22, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org18:27, 5 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
meta.wikimedia.org00:22, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117
mr.wikipedia.org23:33, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org17:47, 14 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org23:18, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org17:57, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org01:29, 10 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org20:39, 10 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org23:35, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org23:20, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org22:12, 25 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org19:05, 24 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org18:42, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org20:30, 8 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org23:18, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org22:19, 27 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikimedia.org02:36, 26 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org19:35, 9 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org18:29, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org01:49, 30 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org00:50, 28 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org18:19, 26 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org19:38, 18 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org18:16, 15 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org22:37, 9 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org17:58, 15 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org18:16, 15 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org01:07, 2 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org15:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org15:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org18:16, 15 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org00:27, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org23:33, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org03:20, 17 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org23:43, 21 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org04:43, 2 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org22:43, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org22:15, 26 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org12:26, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org23:16, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org19:06, 22 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org22:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org20:53, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org03:02, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org00:21, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org01:03, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org22:28, 15 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org01:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2016.wikimedia.org17:53, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org18:10, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2018.wikimedia.org18:12, 16 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania.wikimedia.org18:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org18:10, 25 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org22:07, 9 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0