ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org03:05, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ace.wikipedia.org16:54, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org01:12, 7 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
alt.wikipedia.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org18:50, 21 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org06:57, 20 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org00:22, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
ar.wikibooks.org18:36, 5 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikisource.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikiversity.org21:55, 29 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org21:55, 29 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org22:27, 16 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
avk.wikipedia.org16:14, 14 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
azb.wikipedia.org03:38, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikipedia.org19:18, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ban.wikipedia.org18:11, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ban.wikisource.org21:28, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bar.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bcl.wiktionary.org02:12, 29 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org16:18, 6 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
be.wikipedia.org15:47, 14 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
be.wikisource.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org18:38, 30 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bh.wikipedia.org16:41, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bjn.wikipedia.org05:48, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
bn.wikibooks.org17:57, 20 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikisource.org21:44, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikivoyage.org00:04, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wiktionary.org21:13, 13 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org17:17, 8 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org17:04, 20 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org17:49, 14 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bxr.wikipedia.org03:30, 8 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org23:53, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
ca.wikibooks.org16:14, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikiquote.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org14:41, 8 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ce.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ckb.wikipedia.org15:44, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
commons.wikimedia.org13:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)291
cs.wikipedia.org23:52, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
cs.wikisource.org16:58, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org16:59, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org17:56, 14 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org20:59, 2 ജനുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikipedia.org23:49, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
da.wikiquote.org21:44, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org20:06, 18 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)218
de.wikinews.org21:14, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikiquote.org21:44, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org21:43, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org19:08, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wiktionary.org21:44, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
diq.wikipedia.org17:00, 10 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org18:28, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wikibooks.org18:03, 20 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org18:13, 5 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wiktionary.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org13:11, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)894extendedconfirmed
en.wikibooks.org13:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikinews.org13:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikiquote.org13:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org13:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org13:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikivoyage.org20:51, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
en.wiktionary.org13:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eo.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikipedia.org23:51, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)187
es.wikibooks.org00:13, 16 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org16:26, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikivoyage.org01:41, 11 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wiktionary.org21:28, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org21:42, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org18:14, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
fa.wikipedia.org23:47, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
fa.wikibooks.org16:14, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikiquote.org17:48, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org17:48, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wiktionary.org07:09, 2 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikipedia.org23:44, 12 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
fi.wikisource.org21:55, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wiktionary.org21:43, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
foundation.wikimedia.org10:15, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
fo.wikipedia.org21:43, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org02:57, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikipedia.org02:38, 6 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)225
fr.wikibooks.org16:14, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikinews.org21:59, 12 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiquote.org21:43, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org17:54, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org21:43, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org16:37, 8 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wiktionary.org20:31, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fy.wikipedia.org21:43, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org15:28, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gl.wikipedia.org21:43, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gom.wikipedia.org16:14, 14 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gom.wiktionary.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org03:23, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikipedia.org22:03, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikiquote.org23:34, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gv.wikipedia.org22:03, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org17:48, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikipedia.org00:22, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
he.wikibooks.org21:55, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org21:55, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org16:51, 1 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikivoyage.org16:33, 26 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hif.wikipedia.org22:03, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org21:51, 19 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
hi.wikibooks.org17:57, 20 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org17:49, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiversity.org17:49, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wiktionary.org22:03, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org22:03, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hr.wikisource.org22:03, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org20:21, 11 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
hy.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hy.wikibooks.org17:57, 20 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org22:26, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org16:42, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org19:19, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
id.wiktionary.org22:56, 27 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ig.wikipedia.org22:38, 27 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wikipedia.org17:58, 20 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org19:20, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
incubator.wikimedia.org13:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
inh.wikipedia.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org15:40, 21 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wiktionary.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org23:52, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
it.wikibooks.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org21:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikiquote.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiversity.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org18:30, 5 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wiktionary.org22:26, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org20:25, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ja.wikinews.org21:10, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wiktionary.org23:13, 27 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org16:27, 2 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wikipedia.org19:00, 30 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ka.wikiquote.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org22:26, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org22:30, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
km.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
kn.wikisource.org17:54, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikipedia.org23:54, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ko.wikibooks.org16:14, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikisource.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wiktionary.org17:54, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
krc.wikipedia.org15:19, 9 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org16:27, 16 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org22:26, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org16:58, 29 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org20:25, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org20:11, 4 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lt.wiktionary.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mai.wikipedia.org17:15, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
map-bms.wikipedia.org05:57, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org13:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69autopatrolled
meta.wikimedia.org13:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)307
mhr.wikipedia.org18:35, 23 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org22:07, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikipedia.org15:39, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ml.wikisource.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wikipedia.org15:56, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mr.wiktionary.org23:02, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ms.wiktionary.org23:02, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org15:29, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mzn.wikipedia.org16:06, 9 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ne.wikibooks.org09:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org14:43, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
nl.wikivoyage.org19:01, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wiktionary.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nn.wiktionary.org23:02, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
no.wikibooks.org18:55, 4 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org17:57, 20 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org18:01, 20 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org15:30, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org22:43, 16 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org15:57, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
or.wikipedia.org15:59, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikisource.org23:02, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org18:01, 20 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa.wikipedia.org16:27, 15 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikisource.org02:16, 29 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org17:24, 7 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org17:54, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org23:53, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85autoreview
pl.wikinews.org23:02, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org19:01, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikivoyage.org19:48, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnb.wikipedia.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ps.wikipedia.org20:32, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ps.wikivoyage.org17:45, 13 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wiktionary.org17:55, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org23:32, 7 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
pt.wikibooks.org22:44, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikinews.org23:10, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pt.wikiquote.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org18:35, 5 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wiktionary.org22:08, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org22:09, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org18:06, 7 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org23:37, 7 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ro.wikiquote.org17:55, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikivoyage.org14:48, 30 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org00:35, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikipedia.org23:51, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)198uploader
ru.wikibooks.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikinews.org21:14, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikisource.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org19:47, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org22:09, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sa.wikibooks.org20:40, 15 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org23:47, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org14:52, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
se.wikipedia.org00:07, 7 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org15:41, 21 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wikibooks.org17:58, 20 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
shn.wikivoyage.org14:41, 30 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wiktionary.org22:04, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sh.wiktionary.org21:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
simple.wiktionary.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sk.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sl.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wikisource.org19:00, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org13:44, 14 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org16:03, 7 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sr.wikinews.org21:14, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org17:55, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikipedia.org15:29, 5 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org17:58, 16 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
sv.wikinews.org17:58, 20 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikisource.org19:02, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wiktionary.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org15:51, 6 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ta.wikiquote.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org22:04, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org18:42, 25 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org04:27, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22sysop
test.wikidata.org22:05, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org22:13, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
te.wikiquote.org17:55, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org22:17, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wiktionary.org17:55, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org18:07, 3 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
th.wikisource.org19:57, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikibooks.org17:58, 20 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org15:30, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org22:17, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40autoreview
tr.wikibooks.org16:14, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikiquote.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org00:05, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org22:04, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org17:55, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikipedia.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org15:41, 21 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org10:01, 24 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org21:01, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org00:15, 8 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
uk.wikinews.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org20:32, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org17:26, 16 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org05:31, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ur.wikibooks.org19:05, 14 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikipedia.org22:17, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uz.wiktionary.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org16:50, 15 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wikisource.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wiktionary.org22:04, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org00:05, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org22:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
vi.wikibooks.org16:22, 29 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org17:55, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikivoyage.org01:43, 11 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wiktionary.org22:04, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
war.wikipedia.org15:29, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org20:51, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)147
wikimania.wikimedia.org01:31, 9 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org15:48, 11 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org19:31, 6 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
za.wikipedia.org21:08, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org19:20, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikipedia.org17:55, 15 മേയ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org17:04, 28 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
zh.wikipedia.org23:41, 24 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)184
zh.wikibooks.org16:14, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikinews.org18:58, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikiquote.org18:58, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikisource.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org22:01, 14 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikivoyage.org22:43, 18 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wiktionary.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org22:16, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1