ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org12:39, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org11:30, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
advisory.wikimedia.org11:09, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org09:01, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wikibooks.org12:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org12:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org12:42, 8 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
alt.wikipedia.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wiktionary.org12:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org12:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org09:10, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org12:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org09:53, 10 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org11:49, 7 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikibooks.org12:30, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikimedia.org10:32, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org12:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org12:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org12:29, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org09:24, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikipedia.org09:09, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ast.wiktionary.org12:45, 19 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org09:02, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org06:45, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
awa.wikipedia.org16:51, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org17:03, 7 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
az.wikibooks.org02:45, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org12:03, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wiktionary.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org09:14, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org08:48, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wiktionary.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org10:33, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org08:58, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org11:47, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org08:49, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikibooks.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org10:33, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org11:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org06:51, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org10:45, 18 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bg.wikibooks.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org10:45, 18 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org15:06, 12 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bi.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org10:36, 22 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
bn.wikibooks.org05:17, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org11:25, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org08:48, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org10:34, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org14:53, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org13:30, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org08:47, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikibooks.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikibooks.org02:49, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org13:08, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikinews.org14:35, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org07:09, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org05:11, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org02:24, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org11:32, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org12:39, 17 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)479
co.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org02:20, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org02:57, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
csb.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org04:12, 13 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikibooks.org04:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org05:37, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org15:49, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org04:41, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org13:18, 1 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikibooks.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org04:10, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org04:51, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org09:56, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
da.wikibooks.org06:03, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org08:26, 26 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org10:44, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org10:18, 10 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
de.wikibooks.org04:47, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikinews.org02:47, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikisource.org16:29, 23 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikiversity.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org14:13, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org13:56, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wiktionary.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org03:29, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org11:33, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wiktionary.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org11:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org11:37, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org16:10, 14 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikibooks.org05:41, 23 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org11:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org06:26, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org11:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org07:55, 10 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org04:27, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eml.wikipedia.org11:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org04:10, 4 ഒക്ടോബർ 2019പുതിയ അംഗത്വം(?)20,958accountcreator, extendedconfirmed, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org06:43, 19 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
en.wikinews.org11:26, 26 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
en.wikiquote.org03:51, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)431
en.wikisource.org04:38, 13 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
en.wikiversity.org14:37, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
en.wikivoyage.org08:22, 3 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41patroller
en.wiktionary.org04:57, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org09:01, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikibooks.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org11:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org13:06, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org16:06, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org14:54, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wikibooks.org08:58, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikinews.org04:14, 22 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org11:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org02:54, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org11:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org15:52, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org03:54, 18 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikipedia.org08:50, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
et.wikibooks.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org10:34, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org11:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org06:00, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org08:48, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
eu.wikibooks.org10:10, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org11:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org08:27, 10 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org11:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org11:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikibooks.org05:48, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org13:07, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org07:32, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikibooks.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org10:35, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikisource.org10:10, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org05:33, 21 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org05:16, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fj.wikipedia.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org06:58, 18 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org17:33, 17 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wikisource.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org08:48, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org09:05, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
fr.wikibooks.org15:09, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org08:20, 26 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikisource.org11:06, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org13:25, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org04:50, 1 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org08:52, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org08:55, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wiktionary.org04:15, 22 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org05:09, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org08:54, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikibooks.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org11:35, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org14:22, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org08:47, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikiquote.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org05:26, 23 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wiktionary.org09:12, 8 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org16:16, 9 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org07:38, 8 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org04:38, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org08:22, 11 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org08:03, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org07:47, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wiktionary.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org01:22, 12 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)202
hi.wikibooks.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikisource.org04:51, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org11:51, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
hr.wikibooks.org06:05, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org13:54, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org11:36, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikibooks.org13:32, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org02:22, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org07:53, 12 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org12:14, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikibooks.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org13:09, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org06:59, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikipedia.org08:52, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org11:49, 5 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikibooks.org15:50, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org07:43, 19 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikisource.org04:28, 7 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wiktionary.org06:21, 20 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wikipedia.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org05:55, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
inh.wikipedia.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wiktionary.org15:13, 12 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
is.wikibooks.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org08:04, 8 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org15:00, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
it.wikibooks.org13:21, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org05:13, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org10:37, 8 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org05:19, 28 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org06:11, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wikipedia.org11:37, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org11:06, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org02:41, 25 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ja.wikibooks.org16:02, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikinews.org08:38, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org08:14, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikivoyage.org13:03, 10 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ja.wiktionary.org08:26, 1 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jbo.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org05:22, 9 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jv.wikisource.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org07:31, 11 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org08:47, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikibooks.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org13:22, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org09:01, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikibooks.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org08:50, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
km.wikibooks.org10:11, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org10:59, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org08:51, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikiquote.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org13:23, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org14:13, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org07:05, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikibooks.org05:42, 23 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org06:06, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org06:06, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org07:32, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
krc.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org15:15, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org10:53, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikibooks.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org05:28, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org03:52, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikiquote.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org15:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org09:02, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
la.wikibooks.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org03:24, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org11:30, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org08:48, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org07:45, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org08:54, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org07:09, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org13:18, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org08:47, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wiktionary.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org04:10, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org13:17, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org08:48, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lt.wikibooks.org13:28, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org06:12, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
lv.wiktionary.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org02:46, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:56, 13 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
meta.wikimedia.org04:10, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,447patroller
mg.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org13:32, 19 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org11:39, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org08:49, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wiktionary.org12:30, 23 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org07:52, 3 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org08:58, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
mk.wikibooks.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org10:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org09:06, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikibooks.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org04:50, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mni.wikipedia.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org10:12, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org08:50, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mn.wiktionary.org06:15, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org14:51, 13 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
mr.wikibooks.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org14:17, 26 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org13:57, 26 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org08:47, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ms.wikibooks.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org04:31, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org06:48, 18 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wiktionary.org10:39, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org10:52, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org12:06, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org08:54, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikibooks.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org03:41, 3 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org11:40, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wikipedia.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org12:56, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikibooks.org09:57, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org09:20, 5 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org15:55, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org03:24, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org04:49, 28 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org13:24, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org09:03, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nn.wikiquote.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikibooks.org08:32, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org10:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org06:10, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org09:01, 22 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org08:47, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikibooks.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org14:02, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org04:36, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikisource.org04:30, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org11:16, 3 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pag.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org11:41, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikibooks.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:25, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53autoreview
pl.wikibooks.org02:26, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikimedia.org10:48, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wikinews.org04:23, 15 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pl.wikisource.org14:37, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org09:00, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org03:28, 25 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikivoyage.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pt.wikibooks.org05:56, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikimedia.org10:41, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org08:27, 1 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikiquote.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org05:41, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org15:51, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pwn.wikipedia.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikibooks.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org11:42, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org10:13, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org04:29, 4 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ru.wikibooks.org04:40, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org10:41, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org04:34, 28 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org04:29, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org05:56, 28 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org04:48, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org08:58, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org06:03, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sc.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org07:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org11:43, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org03:26, 23 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org09:08, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sh.wiktionary.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org04:37, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org07:38, 1 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)411
simple.wiktionary.org06:21, 28 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikipedia.org09:00, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wikibooks.org08:13, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org08:48, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sk.wikibooks.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wiktionary.org08:07, 8 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org09:09, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sl.wikibooks.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org13:09, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org16:27, 23 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org06:34, 18 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org13:33, 24 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
so.wikipedia.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
so.wiktionary.org15:34, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org09:07, 22 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
sq.wikipedia.org09:01, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sq.wikibooks.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org09:54, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
sr.wikibooks.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org13:25, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org07:59, 8 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org12:14, 3 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org07:33, 1 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org08:53, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
su.wikiquote.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org06:29, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikibooks.org06:57, 18 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org08:25, 26 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org02:14, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org11:44, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org12:49, 21 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org05:32, 23 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org08:57, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sw.wiktionary.org06:50, 1 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szy.wikipedia.org09:25, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org08:49, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikibooks.org08:30, 1 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org05:54, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wiktionary.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tay.wikipedia.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org17:03, 23 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org11:47, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org10:41, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org17:00, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2sysop
test.wikidata.org04:33, 26 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tet.wikipedia.org09:20, 19 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org08:47, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wikibooks.org04:59, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org06:01, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org10:14, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org08:49, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
th.wikibooks.org11:04, 31 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org06:07, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org06:05, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org13:20, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org06:05, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org08:59, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
tl.wikibooks.org05:03, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org02:30, 3 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikibooks.org07:56, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org07:22, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org07:29, 11 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org04:09, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org09:02, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org10:43, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org11:45, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org16:06, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikibooks.org05:31, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikinews.org15:10, 12 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikisource.org14:15, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org08:42, 12 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org05:31, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org08:47, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ur.wikibooks.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org08:36, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org09:03, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikiquote.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org04:43, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org07:15, 22 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org10:58, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org14:47, 5 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikibooks.org04:19, 18 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org06:48, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org08:44, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org06:53, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org06:08, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wa.wikipedia.org09:10, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org13:51, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org07:19, 24 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)412
wikimania2008.wikimedia.org16:10, 14 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org17:05, 6 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikipedia.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org11:46, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org11:47, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org11:47, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org09:16, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yue.wiktionary.org04:54, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org11:47, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org11:47, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org09:18, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org11:47, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikisource.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org04:32, 26 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org08:57, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikipedia.org08:29, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
zh.wikibooks.org14:56, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org11:20, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org11:47, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org06:05, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org11:47, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org08:17, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org06:48, 11 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org11:47, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org10:15, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0