ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Janbery
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 19:05, 22 ജനുവരി 2018 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 39,958
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 797
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ, VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org16:16, 24 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org09:04, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org12:12, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org09:09, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
af.wikibooks.org13:28, 19 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org23:35, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org08:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
alt.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org06:42, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org13:28, 19 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org06:40, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
an.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org18:19, 10 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org17:24, 22 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ar.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikimedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org09:42, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org07:23, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org16:25, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org08:31, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikipedia.org14:15, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ast.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org06:35, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org07:09, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org13:32, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org16:18, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org14:30, 19 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org23:27, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org19:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
az.wikibooks.org07:36, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org13:52, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org16:03, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org12:02, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org17:53, 25 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org14:26, 10 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bat-smg.wikipedia.org07:46, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org14:28, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org08:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org06:01, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wiktionary.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org07:22, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org09:56, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org20:02, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org07:39, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org20:31, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
bg.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org01:58, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org09:34, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org18:35, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org10:42, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org11:11, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org20:03, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bn.wikibooks.org07:45, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org17:17, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org12:07, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org21:31, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikimedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org11:58, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org07:09, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org16:19, 23 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bs.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org13:46, 19 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org12:08, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ca.wikibooks.org10:43, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org17:04, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org10:43, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org09:35, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org12:29, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ce.wikipedia.org09:36, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org13:17, 19 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wikipedia.org19:54, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org18:17, 12 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,523filemover, image-reviewer, upwizcampeditors
co.wikipedia.org07:31, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org14:00, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org16:45, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org16:01, 19 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org19:05, 22 ജനുവരി 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)12,945autopatrolled, patroller, rollbacker, sysop
cs.wikibooks.org19:04, 23 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org13:29, 18 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikiquote.org15:52, 26 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org18:27, 23 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiversity.org16:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org16:35, 2 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cu.wikipedia.org13:25, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org06:56, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org09:12, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikibooks.org16:27, 19 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org10:47, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org20:36, 12 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
da.wikibooks.org17:34, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org08:52, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org11:24, 27 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83autoreview
de.wikibooks.org06:34, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org14:34, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org07:01, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org06:58, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikivoyage.org18:01, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org06:50, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
din.wikipedia.org08:32, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org09:09, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wiktionary.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org10:42, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org08:06, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org11:19, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org20:35, 12 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
el.wikibooks.org09:07, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org16:07, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org20:58, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org23:32, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org19:46, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org19:52, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org19:05, 22 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)457extendedconfirmed
en.wikibooks.org09:04, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
en.wikinews.org09:04, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikiquote.org11:28, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
en.wikisource.org09:04, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org09:04, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikivoyage.org09:05, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org21:22, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org17:21, 8 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3autoreview
eo.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org08:33, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org08:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org14:43, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org10:29, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org17:44, 8 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
es.wikibooks.org07:37, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org07:20, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org16:17, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikisource.org06:36, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiversity.org09:11, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikivoyage.org10:33, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org08:49, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikipedia.org09:11, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
et.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org17:08, 15 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org11:16, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org19:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
eu.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org12:09, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org12:07, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org18:07, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikibooks.org13:37, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org09:48, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org17:09, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org06:59, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org08:14, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org10:46, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fi.wikibooks.org06:59, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikimedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org09:47, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org08:17, 29 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org13:58, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org08:40, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org18:56, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org06:39, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org06:40, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org07:09, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org18:23, 14 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
fr.wikibooks.org06:41, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org09:21, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org17:23, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org09:11, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikiversity.org06:43, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org07:11, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org10:41, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fy.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org10:32, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org11:53, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org06:51, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org07:30, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wiktionary.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org17:49, 25 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org07:10, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org16:17, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org06:33, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gl.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org17:02, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org09:07, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org09:46, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org12:02, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org11:52, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org06:52, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org16:01, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org12:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org06:42, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org17:24, 22 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
he.wikibooks.org07:09, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org20:51, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org01:42, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org20:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org17:58, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org13:16, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org09:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wiktionary.org18:43, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org21:38, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
hi.wikibooks.org06:47, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org16:16, 24 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org12:06, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org19:06, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org20:58, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org17:44, 25 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
hr.wikibooks.org18:04, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org21:54, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org18:41, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org16:27, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wiktionary.org16:24, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org16:03, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org19:58, 11 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hu.wikibooks.org10:43, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org15:56, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org10:50, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hy.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org09:10, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org10:26, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org10:34, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org14:24, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org13:38, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
id.wikibooks.org07:40, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org09:19, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org06:44, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wiktionary.org07:40, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org10:46, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org09:11, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org09:05, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
inh.wikipedia.org19:02, 19 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org10:54, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org16:03, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org20:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org16:26, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org09:39, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org18:35, 18 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
it.wikibooks.org09:44, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org14:43, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org15:59, 31 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org12:03, 2 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org06:42, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikivoyage.org19:37, 3 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org18:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org19:44, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org07:43, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org21:46, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ja.wikibooks.org23:31, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org10:43, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org07:01, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org09:11, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikivoyage.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org23:28, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org10:47, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org06:42, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikisource.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org16:13, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org10:27, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org14:08, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org09:17, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org07:58, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org09:33, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org18:14, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org13:26, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org09:11, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org09:13, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org07:25, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org08:33, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org09:42, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org07:31, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org07:01, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org21:46, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ko.wikibooks.org07:24, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org07:24, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org08:15, 29 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org06:56, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org07:00, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org06:52, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org19:00, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org19:00, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org15:26, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org16:29, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org07:32, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org06:40, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org07:02, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org06:40, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org09:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org07:49, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org20:21, 11 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org12:03, 2 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org06:40, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org07:26, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wiktionary.org18:42, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org07:35, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org19:56, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org09:11, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org08:19, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org07:40, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org09:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org19:05, 22 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org06:44, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org16:04, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org10:48, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikipedia.org20:08, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
lt.wikibooks.org07:21, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org18:42, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org07:20, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
lv.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mad.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org12:16, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org07:09, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org19:05, 22 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12autopatrolled
meta.wikimedia.org19:05, 22 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,419massmessage-sender, patroller
mg.wikipedia.org09:09, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org19:57, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org07:09, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org07:39, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org18:00, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikibooks.org20:01, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org07:26, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org06:40, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikibooks.org16:30, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org17:12, 15 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org09:07, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org08:14, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wiktionary.org10:43, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org22:54, 24 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org07:03, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org18:18, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org10:43, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org09:13, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ms.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org10:26, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org20:24, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org12:08, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org06:36, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org06:39, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wiktionary.org13:47, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org10:28, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org12:32, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org17:42, 31 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org19:01, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org12:05, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org14:05, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org07:45, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wiktionary.org20:55, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org06:35, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org00:29, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org12:46, 27 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24ipblock-exempt
nl.wikibooks.org09:53, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org09:10, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org07:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org07:20, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org11:58, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org20:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org19:30, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org18:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
no.wikibooks.org18:18, 19 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org14:26, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org08:53, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org19:27, 24 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org08:59, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org06:05, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org19:19, 31 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org06:50, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org08:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org07:03, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org07:22, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org06:35, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org08:17, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org07:22, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org11:02, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org17:04, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pag.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org09:09, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org08:06, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org17:18, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org07:20, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org18:02, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:29, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
pl.wikibooks.org07:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikimedia.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org08:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org07:24, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikisource.org06:34, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org15:53, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org15:38, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org17:16, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org07:38, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org13:49, 19 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org06:36, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikivoyage.org20:34, 29 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org14:02, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikibooks.org14:29, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikimedia.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org16:26, 31 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org10:27, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org14:34, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikivoyage.org19:11, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org09:10, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
qu.wikipedia.org07:34, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org16:47, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org20:47, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org06:27, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org07:05, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org10:25, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org08:31, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org08:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org17:24, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org08:16, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org22:40, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ru.wikibooks.org20:01, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org17:04, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org14:27, 1 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org20:01, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org14:05, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org09:11, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wiktionary.org09:11, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wikipedia.org07:49, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wiktionary.org23:31, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org08:21, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org08:17, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org06:33, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org06:40, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org06:34, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org17:10, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org13:17, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org16:36, 25 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org20:30, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wikipedia.org07:11, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org06:33, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org16:24, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org07:01, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org12:10, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org16:12, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org08:51, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org19:00, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org08:15, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org19:34, 2 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
simple.wiktionary.org11:57, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
si.wikipedia.org08:06, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org14:36, 23 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org19:57, 31 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
sk.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org07:32, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org17:27, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org21:10, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
sl.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org08:20, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org09:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org09:12, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org21:33, 26 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
so.wikipedia.org10:43, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org09:05, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikipedia.org08:04, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org14:56, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org16:57, 31 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org11:56, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikibooks.org16:58, 11 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org12:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org23:27, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org10:34, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org10:43, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org07:06, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org12:29, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sv.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikinews.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org07:25, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org07:23, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org06:57, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org20:06, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
szy.wikipedia.org00:09, 25 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org09:09, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wikibooks.org19:40, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org06:37, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org15:50, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tay.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org09:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org21:35, 15 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1sysop
test.wikidata.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org16:13, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org06:52, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org07:28, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org09:27, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org12:56, 12 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
th.wikibooks.org08:37, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org09:10, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org06:33, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org13:32, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org15:37, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org14:24, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org17:35, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org11:17, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org07:07, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org19:15, 17 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikibooks.org06:48, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org12:20, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikivoyage.org23:11, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org16:32, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org09:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org07:37, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org14:24, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org07:09, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org10:38, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org12:02, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org20:58, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org09:32, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org06:37, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org11:53, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wiktionary.org07:33, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org16:14, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikibooks.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org18:07, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org15:53, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org09:14, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org19:55, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org17:20, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org10:40, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org13:03, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
vi.wikibooks.org15:56, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org17:08, 15 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org10:29, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org07:12, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org10:36, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org09:48, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org19:05, 23 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org23:28, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org16:49, 4 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org08:06, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org16:58, 26 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,372
www.wikifunctions.org16:23, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org17:23, 25 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org17:23, 25 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org17:22, 25 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org16:22, 18 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wikipedia.org11:08, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org23:12, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org08:02, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org12:00, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org17:48, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org17:53, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org20:10, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org20:10, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org09:43, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org10:04, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org08:45, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org06:52, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org06:40, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikisource.org07:23, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org15:34, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org07:21, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org19:16, 13 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
zh.wikibooks.org13:03, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org07:12, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org20:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org06:51, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org06:58, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org07:41, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org23:27, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org06:33, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org15:21, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0