ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Jalexander
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 23:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 3,086
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 9
  • ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്: അതെ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org19:44, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org16:37, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,086
login.wikimedia.org23:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org12:38, 2 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org23:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)0
nap.wikisource.org10:47, 30 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org09:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org23:17, 21 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org03:34, 3 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0