ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Jafeluv
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:31, 8 ജൂലൈ 2009 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,07,899
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 774
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org12:45, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ab.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org09:26, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
af.wikipedia.org18:30, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
af.wikibooks.org14:34, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
af.wikiquote.org14:05, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org13:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ak.wikipedia.org12:04, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ak.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org09:26, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
am.wikipedia.org12:59, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
am.wikiquote.org14:48, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikipedia.org09:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ang.wikibooks.org14:34, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ang.wikiquote.org20:15, 27 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org12:02, 21 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org13:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
an.wikipedia.org18:41, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
an.wiktionary.org13:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
arc.wikipedia.org12:53, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikipedia.org12:24, 29 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ar.wikibooks.org14:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikinews.org14:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikiquote.org14:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wikisource.org06:33, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ar.wikiversity.org11:43, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
arz.wikipedia.org19:15, 22 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ast.wikipedia.org18:46, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ast.wikibooks.org14:34, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org19:00, 15 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org13:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
as.wikipedia.org12:53, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
as.wikibooks.org17:10, 4 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org13:20, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wiktionary.org13:27, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org11:57, 13 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
av.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org12:06, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ay.wiktionary.org13:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
az.wikipedia.org18:54, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
az.wikibooks.org14:34, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org08:19, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
az.wikisource.org13:24, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wiktionary.org13:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bar.wikipedia.org09:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bat-smg.wikipedia.org13:08, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ba.wikipedia.org11:54, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bcl.wikipedia.org22:15, 20 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
be-tarask.wikipedia.org09:24, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
beta.wikiversity.org15:03, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
be.wikipedia.org12:32, 5 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
be.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
be.wikiquote.org19:12, 15 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
be.wikisource.org14:43, 18 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
be.wiktionary.org13:47, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bg.wikipedia.org12:09, 19 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
bg.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikinews.org14:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org14:09, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bg.wikisource.org13:24, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
bg.wiktionary.org13:47, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bh.wikipedia.org12:53, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bh.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org12:09, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bi.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org20:47, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bm.wikipedia.org09:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bm.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org12:53, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
bn.wikibooks.org14:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikisource.org14:31, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bn.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bo.wikipedia.org12:56, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
bo.wiktionary.org13:32, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org12:53, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
br.wikipedia.org19:08, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)283
br.wikimedia.org17:55, 20 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikiquote.org19:16, 15 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikisource.org20:11, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
br.wiktionary.org10:58, 29 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bs.wikipedia.org23:04, 2 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
bs.wikibooks.org14:34, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bs.wikinews.org14:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org14:05, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org09:18, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bs.wiktionary.org13:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bug.wikipedia.org09:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bxr.wikipedia.org12:45, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikipedia.org09:18, 1 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
ca.wikibooks.org13:55, 25 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ca.wikinews.org14:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wikiquote.org14:05, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ca.wikisource.org13:24, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ca.wiktionary.org13:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cbk-zam.wikipedia.org09:31, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cdo.wikipedia.org10:16, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ceb.wikipedia.org10:46, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ce.wikipedia.org15:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
cho.wikipedia.org12:16, 28 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org12:59, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
chr.wiktionary.org12:29, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ch.wikipedia.org10:46, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ch.wiktionary.org12:29, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org12:12, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ckb.wikipedia.org18:43, 22 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
commons.wikimedia.org11:31, 8 ജൂലൈ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,404autopatrolled
co.wikipedia.org12:13, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
co.wikibooks.org14:34, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org12:30, 20 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wiktionary.org13:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
crh.wikipedia.org11:57, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cr.wikipedia.org13:24, 9 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cr.wiktionary.org13:32, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org09:52, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
csb.wiktionary.org13:32, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikipedia.org12:09, 19 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
cs.wikibooks.org14:34, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
cs.wikinews.org14:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org14:05, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
cs.wikisource.org13:24, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
cs.wikiversity.org15:03, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cs.wiktionary.org12:30, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cu.wikipedia.org12:45, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cv.wikipedia.org12:45, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
cv.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org22:30, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
cy.wikibooks.org14:34, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikiquote.org11:17, 9 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org17:43, 28 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cy.wiktionary.org13:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
da.wikipedia.org23:04, 2 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
da.wikibooks.org14:37, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
da.wikiquote.org14:05, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
da.wikisource.org13:24, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
da.wiktionary.org13:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
de.wikipedia.org09:45, 29 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)530autoreview, editor
de.wikibooks.org14:37, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikinews.org14:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org19:34, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wikisource.org13:24, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
de.wikiversity.org15:03, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikivoyage.org12:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org19:21, 15 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
diq.wikipedia.org13:41, 30 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dsb.wikipedia.org10:40, 2 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
dv.wikipedia.org12:53, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
dv.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dz.wikipedia.org12:56, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dz.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org21:57, 11 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
el.wikipedia.org19:34, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
el.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikinews.org07:31, 12 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org14:09, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
el.wikisource.org14:30, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
el.wikiversity.org15:03, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wikivoyage.org13:21, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org13:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eml.wikipedia.org11:54, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikipedia.org11:31, 8 ജൂലൈ 2009തറവാട് വിക്കി(?)34,408extendedconfirmed
en.wikibooks.org18:37, 5 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60editor
en.wikinews.org13:52, 30 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikiquote.org21:37, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
en.wikisource.org17:15, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,460autopatrolled
en.wikiversity.org11:10, 29 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
en.wikivoyage.org08:29, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wiktionary.org12:13, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
eo.wikipedia.org17:40, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
eo.wikibooks.org14:37, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
eo.wikinews.org16:07, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wikiquote.org14:05, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
eo.wikisource.org23:29, 18 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)260
eo.wiktionary.org10:21, 1 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
es.wikipedia.org12:18, 24 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)694
es.wikibooks.org14:37, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
es.wikinews.org14:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org14:05, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
es.wikisource.org13:24, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
es.wikiversity.org15:03, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wikivoyage.org12:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org12:19, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
et.wikipedia.org12:01, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
et.wikibooks.org14:37, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
et.wikiquote.org19:27, 27 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
et.wikisource.org12:36, 27 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
et.wiktionary.org13:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eu.wikipedia.org20:02, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
eu.wikibooks.org14:37, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eu.wikiquote.org14:07, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org10:37, 13 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ext.wikipedia.org09:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikipedia.org13:37, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
fa.wikibooks.org14:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikinews.org08:02, 22 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikiquote.org14:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikisource.org14:31, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ff.wikipedia.org09:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fiu-vro.wikipedia.org12:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikipedia.org11:32, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25,319editor
fi.wikibooks.org18:36, 5 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)169
fi.wikimedia.org13:42, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org14:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fi.wikiquote.org12:33, 2 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
fi.wikisource.org09:21, 25 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)749
fi.wikiversity.org12:14, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fi.wiktionary.org14:32, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
fj.wikipedia.org10:16, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fj.wiktionary.org13:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fo.wikipedia.org09:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fo.wikisource.org13:24, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fo.wiktionary.org13:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
frp.wikipedia.org09:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
frr.wikipedia.org07:43, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikipedia.org09:57, 31 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)566
fr.wikibooks.org14:37, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fr.wikinews.org14:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fr.wikiquote.org14:07, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikisource.org15:24, 30 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
fr.wikiversity.org15:03, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikivoyage.org12:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org10:20, 1 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fur.wikipedia.org09:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fy.wikipedia.org14:37, 3 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fy.wikibooks.org14:37, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org13:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gag.wikipedia.org19:38, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gan.wikipedia.org23:35, 24 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ga.wikipedia.org09:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ga.wikibooks.org21:48, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org13:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gd.wikipedia.org11:18, 10 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
gd.wiktionary.org13:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
glk.wikipedia.org11:57, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gl.wikipedia.org09:58, 1 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
gl.wikibooks.org14:37, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gl.wikiquote.org18:47, 27 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gl.wikisource.org13:49, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gl.wiktionary.org13:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gn.wikipedia.org09:26, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gn.wikibooks.org17:10, 4 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org13:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gom.wikipedia.org13:51, 31 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org09:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wikipedia.org12:53, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gu.wikiquote.org14:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wikisource.org14:43, 18 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gv.wikipedia.org09:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gv.wiktionary.org13:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hak.wikipedia.org09:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146
ha.wikipedia.org20:11, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ha.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
haw.wikipedia.org09:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikipedia.org00:40, 21 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
he.wikibooks.org14:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikinews.org14:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wikiquote.org14:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikisource.org14:30, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
he.wikivoyage.org12:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hif.wikipedia.org13:04, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hi.wikipedia.org12:53, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
hi.wikibooks.org14:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hi.wikiquote.org11:15, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hi.wikisource.org01:08, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hr.wikipedia.org23:05, 2 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
hr.wikibooks.org14:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
hr.wikiquote.org15:23, 24 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hr.wikisource.org13:50, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
hr.wiktionary.org13:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hsb.wikipedia.org09:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hsb.wiktionary.org12:18, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ht.wikipedia.org22:35, 25 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
hu.wikipedia.org22:21, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
hu.wikibooks.org21:13, 15 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org14:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikiquote.org14:07, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org13:52, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
hu.wiktionary.org13:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hy.wikipedia.org11:45, 1 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
hy.wikibooks.org23:04, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hy.wikiquote.org16:56, 26 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hy.wikisource.org08:46, 12 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
hy.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hz.wikipedia.org17:14, 4 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org09:52, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ia.wikibooks.org14:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ia.wiktionary.org13:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikipedia.org16:36, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
id.wikibooks.org08:39, 25 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
id.wikiquote.org14:05, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
id.wikisource.org06:45, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
id.wiktionary.org13:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ie.wikipedia.org09:52, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ie.wikibooks.org14:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wiktionary.org13:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ig.wikipedia.org09:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ik.wikipedia.org09:52, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ik.wiktionary.org13:29, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ilo.wikipedia.org09:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
incubator.wikimedia.org16:47, 1 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
io.wikipedia.org20:21, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
io.wiktionary.org13:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
is.wikipedia.org20:23, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
is.wikibooks.org14:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org14:07, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org13:55, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
is.wiktionary.org13:29, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org22:21, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)242
it.wikibooks.org14:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
it.wikinews.org14:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
it.wikiquote.org20:32, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikisource.org13:56, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
it.wikiversity.org15:03, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikivoyage.org12:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org13:32, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
iu.wikipedia.org12:59, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
iu.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikipedia.org14:18, 9 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)177
ja.wikibooks.org15:00, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org14:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ja.wikiquote.org14:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org07:17, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ja.wikiversity.org15:03, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
jbo.wikipedia.org09:58, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
jbo.wiktionary.org13:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jv.wikipedia.org22:52, 11 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
jv.wiktionary.org13:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kaa.wikipedia.org11:58, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org08:08, 28 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wikipedia.org09:01, 10 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ka.wikibooks.org14:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ka.wikiquote.org14:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ka.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kbd.wikipedia.org06:57, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kg.wikipedia.org12:18, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ki.wikipedia.org12:18, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kk.wikipedia.org12:45, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
kk.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kk.wiktionary.org13:47, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kl.wikipedia.org09:52, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kl.wiktionary.org13:32, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
km.wikipedia.org12:59, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
km.wikibooks.org15:00, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kn.wikipedia.org12:53, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kn.wikibooks.org15:00, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org04:22, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org18:04, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
koi.wikipedia.org07:52, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikipedia.org12:59, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ko.wikibooks.org15:00, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikinews.org07:45, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org14:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org14:31, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ko.wikiversity.org09:23, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
krc.wikipedia.org05:38, 9 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kr.wikipedia.org14:07, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org10:29, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ks.wikipedia.org12:53, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ks.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ku.wikipedia.org09:54, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ku.wikibooks.org14:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org14:07, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ku.wiktionary.org13:32, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kv.wikipedia.org12:20, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kw.wikipedia.org09:54, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kw.wiktionary.org13:32, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ky.wikipedia.org09:54, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org03:58, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org13:47, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lad.wikipedia.org09:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
la.wikipedia.org22:49, 6 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
la.wikibooks.org14:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org14:07, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org13:43, 24 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
la.wiktionary.org13:32, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
lbe.wikipedia.org15:25, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lb.wikipedia.org20:36, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lb.wikiquote.org14:07, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org13:32, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lez.wikipedia.org13:09, 4 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org09:58, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lij.wikipedia.org09:58, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
li.wikipedia.org09:58, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
li.wikibooks.org22:49, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
li.wikiquote.org20:01, 15 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
li.wikisource.org14:29, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
li.wiktionary.org13:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lmo.wikipedia.org09:58, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ln.wikipedia.org09:58, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ln.wiktionary.org13:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
login.wikimedia.org06:53, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org12:59, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lo.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ltg.wikipedia.org18:26, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lt.wikipedia.org20:39, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
lt.wikibooks.org14:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikiquote.org14:07, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lt.wikisource.org06:34, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lt.wiktionary.org13:32, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lv.wikipedia.org23:05, 2 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
lv.wikibooks.org14:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org13:32, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mai.wikipedia.org12:55, 17 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org09:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mdf.wikipedia.org11:58, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
www.mediawiki.org10:29, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
meta.wikimedia.org12:07, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,381autopatrolled
mg.wikipedia.org12:22, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mg.wikibooks.org14:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org13:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mhr.wikipedia.org08:50, 12 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mh.wikipedia.org12:22, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org06:44, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mi.wikipedia.org10:16, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org13:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mk.wikipedia.org23:05, 2 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
mk.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mk.wikisource.org14:14, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mk.wiktionary.org13:47, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wikipedia.org10:00, 28 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ml.wikibooks.org15:00, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org13:29, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ml.wikisource.org14:31, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mn.wikipedia.org15:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
mn.wiktionary.org13:47, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mrj.wikipedia.org09:44, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikipedia.org12:53, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mr.wikibooks.org14:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikiquote.org14:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org10:00, 21 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ms.wikipedia.org09:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ms.wikibooks.org14:34, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ms.wiktionary.org13:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mt.wikipedia.org10:16, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mt.wiktionary.org13:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mwl.wikipedia.org18:52, 22 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
myv.wikipedia.org08:51, 12 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
my.wikipedia.org10:16, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
my.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mzn.wikipedia.org11:57, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org10:16, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nah.wiktionary.org13:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nap.wikipedia.org12:09, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org09:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
na.wikibooks.org14:37, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org13:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nds-nl.wikipedia.org20:47, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
nds.wikipedia.org20:42, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nds.wikibooks.org14:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org13:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ne.wikipedia.org10:16, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ne.wikibooks.org15:00, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ne.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
new.wikipedia.org12:55, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ng.wikipedia.org10:27, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org20:48, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)164
nl.wikibooks.org14:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nl.wikinews.org14:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org20:56, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nl.wikisource.org13:59, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nl.wikivoyage.org12:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org13:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nn.wikipedia.org09:45, 29 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
nn.wikiquote.org12:27, 30 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nn.wiktionary.org13:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nov.wikipedia.org11:57, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
no.wikipedia.org06:38, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)180
no.wikibooks.org11:02, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
no.wikinews.org14:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
no.wikiquote.org14:07, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
no.wikisource.org06:21, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
no.wiktionary.org13:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nrm.wikipedia.org10:16, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
nv.wikipedia.org09:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nyc.wikimedia.org18:31, 6 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ny.wikipedia.org09:31, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
oc.wikipedia.org21:03, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
oc.wikibooks.org14:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
oc.wiktionary.org13:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
om.wikipedia.org10:27, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
om.wiktionary.org13:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
or.wikipedia.org12:55, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
or.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org12:45, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
outreach.wikimedia.org09:16, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pag.wikipedia.org10:27, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org13:06, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pap.wikipedia.org10:27, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pa.wikipedia.org12:55, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pa.wikibooks.org14:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pcd.wikipedia.org21:05, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pdc.wikipedia.org09:35, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pfl.wikipedia.org20:47, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pih.wikipedia.org10:16, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pi.wikipedia.org10:27, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pi.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org11:45, 1 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
pl.wikibooks.org14:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikinews.org14:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org21:24, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pl.wikisource.org14:01, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137editor
pl.wikivoyage.org12:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org17:44, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pms.wikipedia.org10:27, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pnb.wikipedia.org20:28, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pnb.wiktionary.org10:04, 16 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnt.wikipedia.org16:32, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org12:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ps.wikibooks.org14:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikipedia.org09:49, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)335
pt.wikibooks.org14:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pt.wikinews.org14:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikiquote.org01:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikisource.org14:03, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
pt.wikiversity.org15:03, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikivoyage.org12:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org13:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
qu.wikipedia.org21:36, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
qu.wikibooks.org14:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org13:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rm.wikipedia.org10:29, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rm.wiktionary.org13:32, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org10:29, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rn.wikipedia.org09:54, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rn.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org09:26, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
roa-rup.wiktionary.org14:23, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
roa-tara.wikipedia.org11:51, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikipedia.org23:05, 2 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
ro.wikibooks.org14:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikinews.org14:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org14:09, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ro.wikisource.org14:04, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ro.wikivoyage.org12:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org13:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rue.wikipedia.org21:42, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikipedia.org16:31, 26 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)354autoreview, uploader
ru.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ru.wikinews.org14:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wikiquote.org14:09, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ru.wikisource.org17:01, 25 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
ru.wikiversity.org15:03, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikivoyage.org11:32, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wiktionary.org21:56, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
rw.wikipedia.org09:54, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rw.wiktionary.org13:32, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sah.wikipedia.org13:06, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sah.wikisource.org19:00, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sat.wikipedia.org12:53, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org12:55, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sa.wikibooks.org08:40, 9 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikiquote.org07:01, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org18:10, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sa.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
scn.wikipedia.org21:52, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
scn.wiktionary.org13:41, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sco.wikipedia.org10:18, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sc.wikipedia.org22:15, 5 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sc.wiktionary.org13:32, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org12:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sd.wikinews.org14:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
se.wikipedia.org10:29, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sg.wikipedia.org10:29, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sg.wiktionary.org13:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sh.wikipedia.org17:05, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
sh.wiktionary.org13:41, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
simple.wikipedia.org09:31, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
simple.wikibooks.org14:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org08:48, 20 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org07:15, 11 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
si.wikipedia.org11:44, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
si.wikibooks.org08:48, 12 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
si.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sk.wikipedia.org12:01, 31 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
sk.wikibooks.org14:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sk.wikiquote.org14:09, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sk.wikisource.org14:07, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sk.wiktionary.org13:41, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wikipedia.org22:05, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
sl.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikiquote.org14:29, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sl.wikisource.org14:09, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sl.wikiversity.org09:23, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org13:41, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sm.wikipedia.org09:47, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sm.wiktionary.org13:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sn.wikipedia.org12:00, 13 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sn.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org20:20, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,543
so.wikipedia.org11:01, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
so.wiktionary.org13:41, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
species.wikimedia.org14:15, 16 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
sq.wikipedia.org14:23, 5 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
sq.wikibooks.org14:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikinews.org23:25, 18 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikiquote.org20:25, 15 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org13:41, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
srn.wikipedia.org11:58, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sr.wikipedia.org12:27, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
sr.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikinews.org14:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org14:09, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org14:10, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sr.wiktionary.org13:47, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ss.wikipedia.org10:46, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ss.wiktionary.org13:41, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
stq.wikipedia.org10:01, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
strategy.wikimedia.org05:09, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
st.wikipedia.org10:50, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
st.wiktionary.org13:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
su.wikipedia.org09:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
su.wikibooks.org14:34, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikiquote.org20:27, 15 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
su.wiktionary.org13:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikipedia.org09:24, 25 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)217
sv.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikinews.org14:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikiquote.org14:09, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sv.wikisource.org21:03, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
sv.wikiversity.org15:54, 24 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org12:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wiktionary.org15:42, 12 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sw.wikipedia.org11:40, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
sw.wikibooks.org13:46, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org13:32, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
szl.wikipedia.org23:11, 28 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ta.wikipedia.org12:55, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ta.wikibooks.org15:00, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wikinews.org14:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wikiquote.org14:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikisource.org15:56, 15 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org12:50, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
test2.wikipedia.org23:19, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test.wikipedia.org11:04, 16 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org16:28, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org10:46, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikipedia.org12:56, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
te.wikibooks.org15:00, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikiquote.org20:28, 15 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
te.wikisource.org07:46, 27 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tg.wikipedia.org15:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tg.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tg.wiktionary.org13:47, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wikipedia.org11:45, 1 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
th.wikibooks.org15:00, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
th.wikinews.org14:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org14:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wikisource.org12:38, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
th.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ti.wikipedia.org12:59, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ti.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tk.wikipedia.org12:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tk.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org13:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tl.wikipedia.org12:21, 5 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
tl.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tl.wiktionary.org13:41, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tn.wikipedia.org10:29, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tn.wiktionary.org13:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
to.wikipedia.org09:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
to.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org10:46, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tpi.wiktionary.org13:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikipedia.org09:21, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
tr.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikinews.org14:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org14:09, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tr.wikisource.org07:21, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tr.wiktionary.org13:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ts.wikipedia.org12:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ts.wiktionary.org13:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tt.wikipedia.org13:53, 9 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tt.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tt.wiktionary.org13:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tum.wikipedia.org09:31, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tw.wikipedia.org12:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tw.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org06:50, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ty.wikipedia.org10:27, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ua.wikimedia.org13:50, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org15:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ug.wikipedia.org12:01, 13 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ug.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uk.wikipedia.org11:45, 1 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,025autoreview
uk.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikinews.org14:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikiquote.org12:35, 27 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikisource.org14:11, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
uk.wikivoyage.org13:21, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org12:20, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ur.wikipedia.org12:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ur.wikibooks.org14:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikiquote.org10:35, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wiktionary.org13:50, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
usability.wikimedia.org13:23, 15 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org22:44, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
uz.wikibooks.org14:48, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikiquote.org20:32, 15 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uz.wiktionary.org13:38, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vec.wikipedia.org11:59, 13 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vec.wikisource.org20:11, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org10:07, 16 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vep.wikipedia.org11:45, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org09:31, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikipedia.org06:33, 11 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
vi.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikiquote.org17:29, 31 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
vi.wikisource.org14:30, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
vi.wikivoyage.org13:21, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wiktionary.org13:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vls.wikipedia.org23:05, 2 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vo.wikipedia.org12:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vo.wikibooks.org14:51, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wiktionary.org13:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
war.wikipedia.org13:08, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
wa.wikipedia.org11:18, 10 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)364
wa.wiktionary.org13:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
www.wikidata.org01:49, 28 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,390
wikimania2008.wikimedia.org12:09, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2010.wikimedia.org09:10, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2011.wikimedia.org15:20, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2013.wikimedia.org11:15, 7 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org13:26, 22 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org12:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wo.wikiquote.org18:14, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
wo.wiktionary.org13:44, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wuu.wikipedia.org12:59, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
xal.wikipedia.org15:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
xh.wikipedia.org09:52, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
xh.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org07:47, 14 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yi.wikipedia.org21:40, 9 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
yi.wikisource.org09:43, 19 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org21:40, 9 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yo.wikipedia.org13:08, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yo.wiktionary.org13:31, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org09:31, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
za.wiktionary.org13:21, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zea.wikipedia.org11:54, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org12:59, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh-min-nan.wikipedia.org09:28, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikibooks.org07:08, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikiquote.org20:35, 15 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikisource.org07:46, 27 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-min-nan.wiktionary.org13:18, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-yue.wikipedia.org12:59, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikipedia.org00:40, 21 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
zh.wikibooks.org15:00, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org14:25, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org14:11, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikisource.org07:04, 14 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
zh.wikivoyage.org18:54, 24 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zu.wikipedia.org09:52, 15 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zu.wiktionary.org14:31, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6