ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
 • ഉപയോക്തൃനാമം: JAnDbot
 • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 20:38, 27 മേയ് 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
 • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,19,56,631
 • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 856
 • ആഗോള സംഘം: ആഗോള യന്ത്രങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
aa.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org14:15, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)259
ab.wiktionary.org14:15, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org07:49, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)378
ady.wikipedia.org10:14, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,721
af.wikibooks.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org18:35, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
af.wiktionary.org06:42, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,840bot
ak.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)176
ak.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org14:15, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,125bot
alt.wikipedia.org11:26, 14 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,134bot
am.wikiquote.org10:20, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org08:54, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,455
ang.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,239
ang.wikibooks.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org14:34, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org14:14, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org05:37, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,104
an.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23,754bot
an.wiktionary.org08:54, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,556
arc.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,653
ar.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)46,149
ar.wikibooks.org19:45, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org10:35, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)822
ar.wikiquote.org18:35, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ar.wikisource.org10:25, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org12:23, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org06:41, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,970bot
ary.wikipedia.org09:43, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org08:28, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,552
ast.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20,907
ast.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org09:04, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,123
as.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)311
as.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org10:13, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org14:15, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org11:58, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org17:23, 13 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)839
av.wiktionary.org14:15, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org08:13, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,592bot
ay.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org08:53, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,937
azb.wikipedia.org12:15, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,395
az.wikibooks.org17:26, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org18:31, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
az.wikisource.org10:26, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org08:53, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28,486
ban.wikipedia.org13:26, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org22:03, 23 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,438bot
bat-smg.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,774bot
ba.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,486bot
ba.wikibooks.org09:56, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)858
be-tarask.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24,785bot
beta.wikiversity.org06:12, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,716bot
be.wikibooks.org16:25, 14 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org18:36, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikisource.org18:26, 5 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org08:57, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,366
bg.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)51,677bot
bg.wikibooks.org19:16, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org10:36, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
bg.wikiquote.org18:30, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
bg.wikisource.org18:52, 28 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org08:57, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,970
bh.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,338
bh.wiktionary.org14:15, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)276
bi.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org14:15, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org08:19, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)217
bm.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)740bot
bm.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org14:18, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24,935
bn.wikibooks.org11:57, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org21:25, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org08:58, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,029
bo.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,681bot
bo.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org14:07, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,508bot
br.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)32,647bot
br.wikiquote.org18:37, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikisource.org10:04, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org08:55, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,536
bs.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)38,054
bs.wikibooks.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org10:36, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,018bot
bs.wikiquote.org18:30, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
bs.wikisource.org10:25, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org08:55, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,168
bug.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)358
bxr.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)285
ca.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)52,665bot
ca.wikibooks.org11:38, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org10:35, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,724
ca.wikiquote.org18:33, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ca.wikisource.org09:18, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org05:36, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,725
cbk-zam.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)695
cdo.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)872bot
ceb.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,526bot
ce.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)926
cho.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
chr.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)849
chr.wiktionary.org08:59, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62,663
ch.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)380
ch.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org14:19, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)150
ckb.wikipedia.org13:29, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)616
commons.wikimedia.org08:39, 10 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Behavior by a global bot inconsistent with the global bot policy
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
3,602
co.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,509bot
co.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org22:40, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org09:04, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,961
crh.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,170bot
cr.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)476
cr.wikiquote.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org14:15, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,662bot
csb.wiktionary.org20:15, 6 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,253
cs.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)14,29,381bot
cs.wikibooks.org20:59, 29 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,768bot
cs.wikinews.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,858bot
cs.wikiquote.org19:19, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33,904bot
cs.wikisource.org21:19, 5 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75,232bot
cs.wikiversity.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,107bot
cs.wiktionary.org20:56, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,08,360bot
cu.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,024bot
cv.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,606bot
cv.wikibooks.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36,204bot
cy.wikibooks.org21:02, 27 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org22:14, 25 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org10:14, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org09:01, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,980
dag.wikipedia.org12:08, 23 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)65,020
da.wikibooks.org17:59, 19 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org18:34, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikisource.org09:18, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org09:05, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,685
de.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,23,134
de.wikibooks.org17:24, 27 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org11:09, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,431
de.wikiquote.org21:02, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
de.wikisource.org09:18, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org12:22, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org23:21, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org09:07, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92,963bot, ipblock-exempt
din.wikipedia.org12:30, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,145
diq.wiktionary.org13:56, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,253bot
dty.wikipedia.org15:47, 26 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,707
dv.wiktionary.org09:07, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,173
dz.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)404
dz.wiktionary.org14:18, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)452
el.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)43,958
el.wikibooks.org11:58, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org20:09, 25 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,304
el.wikiquote.org18:34, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
el.wikisource.org09:18, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org12:22, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org00:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org10:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,597
eml.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)921bot
en.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,59,117bot
en.wikibooks.org16:18, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org08:13, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,599
en.wikiquote.org21:03, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Unapproved bot activity - changed settings: it's not necessary to block the bot's IP address
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
62
en.wikisource.org09:14, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:56, 18 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikivoyage.org22:54, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:06, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89,404bot
eo.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)79,127bot
eo.wikibooks.org18:23, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org20:07, 25 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)875
eo.wikiquote.org18:32, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
eo.wikisource.org09:18, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org21:54, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28,124
es.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)99,889
es.wikibooks.org16:18, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org11:05, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,318
es.wikiquote.org18:27, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
es.wikisource.org09:18, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org21:38, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org01:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org09:10, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58,669
et.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)58,292bot
et.wikibooks.org11:57, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org18:28, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
et.wikisource.org01:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org09:09, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70,792
eu.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)40,952bot
eu.wikibooks.org09:59, 29 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org18:36, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
eu.wikisource.org10:29, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org12:19, 9 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67,008
ext.wikipedia.org08:26, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)635
fa.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)32,870bot
fa.wikibooks.org17:29, 14 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org18:50, 21 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)695
fa.wikiquote.org18:32, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
fa.wikisource.org09:18, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org21:54, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23,726
ff.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)382bot
fiu-vro.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,794bot
fi.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)72,523
fi.wikibooks.org13:28, 30 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org11:09, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,376bot
fi.wikiquote.org18:31, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
fi.wikisource.org09:33, 27 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org12:23, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org09:05, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,16,426
fj.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)274
fj.wiktionary.org09:05, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26,322
fo.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,796bot
fo.wikisource.org10:04, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org09:05, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,251
frp.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,637bot
frr.wikipedia.org10:59, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)457
fr.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,16,424
fr.wikibooks.org11:54, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org11:09, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,488bot
fr.wikiquote.org18:28, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
fr.wikisource.org09:18, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org12:22, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org00:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org06:09, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55,748
fur.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,465bot
fy.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,321bot
fy.wikibooks.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org21:53, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,126
gag.wikipedia.org14:27, 22 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)226
gan.wikipedia.org13:29, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,543
ga.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18,375bot
ga.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org21:56, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,777
gcr.wikipedia.org13:22, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,006bot
gd.wiktionary.org11:09, 4 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,428
glk.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)221
gl.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)31,735
gl.wikibooks.org11:57, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org18:33, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
gl.wikisource.org02:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org09:08, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33,076
gn.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,722bot
gn.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org05:43, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)296
gom.wikipedia.org11:58, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org08:14, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org11:58, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)460
got.wikibooks.org15:19, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,469
gu.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org22:14, 25 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org19:32, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org06:14, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,049
gv.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,519bot
gv.wiktionary.org09:10, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,550
hak.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,351
ha.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)512bot
ha.wiktionary.org05:41, 31 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)537
haw.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,192bot
he.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)64,299
he.wikibooks.org03:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org10:36, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)189
he.wikiquote.org18:28, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
he.wikisource.org10:04, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org05:45, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,172bot
hif.wikipedia.org13:05, 3 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,256
hif.wiktionary.org21:56, 20 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
hi.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,886autoreview
hi.wikibooks.org09:58, 29 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org20:52, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikisource.org13:26, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org20:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org06:13, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,266
ho.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
hr.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)49,013bot
hr.wikibooks.org09:57, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org21:44, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
hr.wikisource.org09:18, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org05:45, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36,298bot
hsb.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,464bot
hsb.wiktionary.org09:44, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,606
ht.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,635bot
ht.wikisource.org14:16, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)46,506
hu.wikibooks.org11:54, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org10:36, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org18:29, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
hu.wikisource.org09:16, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org09:09, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,19,561
hy.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,900
hy.wikibooks.org11:38, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org18:32, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
hy.wikisource.org20:28, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org10:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,931
hyw.wikipedia.org13:12, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ia.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,969
ia.wikibooks.org09:57, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org13:06, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,593
id.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)55,253
id.wikibooks.org11:39, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org18:35, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
id.wikisource.org09:18, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org05:33, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34,183
ie.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,656bot
ie.wikibooks.org13:13, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org08:53, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,961
ig.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,402bot
ii.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
ik.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)266
ik.wiktionary.org08:52, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
ilo.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,194
incubator.wikimedia.org06:12, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
inh.wikipedia.org12:16, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,599bot
io.wiktionary.org08:52, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,01,808
is.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)37,629
is.wikibooks.org11:57, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org18:35, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
is.wikisource.org20:37, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org10:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,386bot, editor
it.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,07,684
it.wikibooks.org16:18, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org10:29, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,001
it.wikiquote.org18:27, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
it.wikisource.org09:18, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org12:22, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org05:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org06:11, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69,082bot
iu.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)981bot
iu.wiktionary.org05:46, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)570
jam.wikipedia.org10:14, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)98,559
ja.wikibooks.org08:03, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org13:34, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,543
ja.wikiquote.org18:35, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ja.wikisource.org09:39, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org12:23, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org10:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56,457bot
jbo.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,949bot
jbo.wiktionary.org05:41, 31 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,167
jv.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17,355bot
jv.wiktionary.org08:54, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,188
kaa.wikipedia.org06:49, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)645
kab.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)911bot
ka.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)57,554bot, trusted
ka.wikibooks.org21:02, 27 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org18:32, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ka.wiktionary.org22:30, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,528
kbd.wikipedia.org06:09, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
kbp.wikipedia.org12:31, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org15:26, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)499
ki.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)142
kj.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
kk.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,721bot
kk.wikibooks.org18:24, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org08:53, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,905
kl.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)732
kl.wiktionary.org05:39, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,574
km.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)738bot
km.wikibooks.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org06:41, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,633
kn.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,609bot
kn.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org19:57, 7 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org10:38, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org09:00, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30,052
koi.wikipedia.org08:07, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)232
ko.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)56,529bot
ko.wikibooks.org21:02, 27 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org18:51, 21 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)676
ko.wikiquote.org22:14, 25 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org10:02, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org13:08, 6 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org11:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97,632bot
krc.wikipedia.org14:45, 22 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)713bot
kr.wikipedia.org14:16, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org15:19, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,537bot
ks.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)491
ks.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org07:16, 31 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)517
ku.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,153bot
ku.wikibooks.org10:25, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org18:36, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ku.wiktionary.org06:41, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25,238
kv.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,683
kw.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,023bot
kw.wikiquote.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org05:48, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,447
ky.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,332
ky.wikibooks.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org18:44, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wiktionary.org09:02, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,680
lad.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,674
la.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)33,479
la.wikibooks.org10:25, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org18:48, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
la.wikisource.org09:19, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org06:16, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,105
lbe.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)310
lb.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)39,460bot
lb.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org09:57, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org09:10, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,019
lez.wikipedia.org06:07, 29 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
lfn.wikipedia.org10:17, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)256
lij.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,611bot
lij.wikisource.org09:45, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,950bot
li.wikibooks.org09:57, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org14:08, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org18:28, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
li.wikisource.org12:30, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org21:20, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44,593bot
lld.wikipedia.org14:05, 13 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,139bot
ln.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,973bot
ln.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org05:54, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,539
login.wikimedia.org10:28, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)913
lo.wiktionary.org09:10, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30,194
lrc.wikipedia.org20:18, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org09:28, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
lt.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)45,476bot
lt.wikibooks.org11:58, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org18:30, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
lt.wikisource.org18:45, 28 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org21:53, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67,093
lv.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)37,890
lv.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org09:09, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,745
mad.wikipedia.org12:24, 28 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mai.wikipedia.org12:15, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,211
mdf.wikipedia.org10:45, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)786
www.mediawiki.org06:12, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
meta.wikimedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
mg.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,733bot
mg.wikibooks.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org09:03, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92,140
mhr.wikipedia.org12:22, 10 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)924
mh.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
mh.wiktionary.org14:16, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org18:48, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)370bot
mi.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,866bot
mi.wikibooks.org09:20, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org06:19, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,213
mk.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24,401bot
mk.wikibooks.org09:58, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org09:19, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org17:53, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,394
ml.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,369bot
ml.wikibooks.org09:58, 29 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org18:41, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikisource.org10:25, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org05:37, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,245
mni.wikipedia.org21:02, 2 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,135bot
mn.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org05:55, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,794
mnw.wikipedia.org14:08, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org08:20, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)264
mr.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19,942bot
mr.wikibooks.org13:13, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org18:37, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikisource.org09:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org05:55, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)460
ms.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)52,181bot
ms.wikibooks.org07:44, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org06:24, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,104
mt.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,476bot
mt.wiktionary.org05:55, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,199
mus.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
mwl.wikipedia.org07:51, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)535
myv.wikipedia.org10:59, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,040
my.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)974
my.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org09:01, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29,511
mzn.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)714
nah.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,552bot
nah.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org06:49, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,742
nap.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,037bot
nap.wikisource.org14:56, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,058bot
na.wikibooks.org09:58, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org05:57, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,715
nds-nl.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,837bot
nds.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19,862bot
nds.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org06:22, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,945bot
ne.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,446
ne.wikibooks.org09:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org09:07, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)522
new.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,704
ng.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)146
nia.wikipedia.org21:09, 2 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,07,855
nl.wikibooks.org16:18, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org10:35, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
nl.wikiquote.org18:34, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
nl.wikisource.org10:02, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org21:52, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70,167bot
nn.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)48,162bot
nn.wikiquote.org18:36, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nn.wiktionary.org05:57, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,806bot
nov.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,486bot
no.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)77,379
no.wikibooks.org09:58, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org12:35, 15 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org13:28, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)772
no.wikiquote.org18:35, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
no.wikisource.org10:02, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org21:52, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37,166bot
nqo.wikipedia.org14:08, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,164bot
nso.wikipedia.org11:08, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
nv.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)979
ny.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)273
oc.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)34,680bot
oc.wikibooks.org11:38, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org08:58, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23,180
olo.wikipedia.org10:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)394
om.wiktionary.org05:57, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)906
or.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)827
or.wikisource.org10:29, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org07:04, 14 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)258
os.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,284bot
pag.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)501
pam.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,521
pap.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)814
pa.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)992
pa.wikibooks.org13:16, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org10:38, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org05:58, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)761
pcd.wikipedia.org21:33, 27 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)278
pdc.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,519
pfl.wikipedia.org08:35, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
pih.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)547
pi.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,496
pi.wiktionary.org14:18, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,15,771
pl.wikibooks.org16:18, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org09:07, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,018
pl.wikiquote.org21:00, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)201
pl.wikisource.org09:19, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org11:59, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,02,091
pms.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,649bot
pms.wikisource.org11:52, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org07:43, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,184
pnb.wiktionary.org17:11, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)190
pnt.wikipedia.org11:13, 9 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)305
ps.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,712
ps.wikibooks.org14:49, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org05:58, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)575
pt.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)92,410bot
pt.wikibooks.org16:18, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org10:35, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)688
pt.wikiquote.org18:28, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
pt.wikisource.org09:19, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org18:50, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org11:11, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org08:58, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70,916
pwn.wikipedia.org21:59, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,967bot
qu.wiktionary.org05:58, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)918
rm.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,473
rm.wikibooks.org15:03, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org14:07, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,392bot
rn.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)164
rn.wiktionary.org14:18, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,105
roa-rup.wiktionary.org05:59, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,708
roa-tara.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)719
ro.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)54,860bot
ro.wikibooks.org17:26, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org13:44, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)438
ro.wikiquote.org18:33, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ro.wikisource.org09:20, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org06:29, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44,004bot
rue.wikipedia.org12:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)872
ru.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)99,520uploader
ru.wikibooks.org11:53, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org11:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org10:35, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,542bot
ru.wikiquote.org18:29, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
ru.wikisource.org13:38, 16 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org12:23, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org07:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org11:53, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,54,831bot
rw.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)504
rw.wiktionary.org06:03, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,033
sah.wikipedia.org11:49, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,871
sah.wikiquote.org10:30, 13 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org10:20, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org19:33, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,434
sa.wikibooks.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org22:14, 25 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org19:32, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org06:03, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27,327
scn.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,503bot
scn.wiktionary.org06:19, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,307
sco.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,395bot
sc.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,342
sc.wiktionary.org14:18, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)357
sd.wikinews.org14:16, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org06:03, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)711
se.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,577bot
se.wikibooks.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)181
sg.wiktionary.org06:03, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)886
shi.wikipedia.org12:10, 23 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org11:38, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org17:38, 13 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)31,567bot
sh.wiktionary.org08:56, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,375
shy.wiktionary.org08:16, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)40,261
simple.wikibooks.org09:58, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org07:51, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org09:06, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20,654
si.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,129bot
si.wikibooks.org09:58, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org06:03, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,544
skr.wikipedia.org11:43, 14 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,39,628bot
sk.wikibooks.org18:22, 18 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)577bot
sk.wikiquote.org16:36, 5 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,316
sk.wikisource.org07:12, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100bot
sk.wiktionary.org21:20, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65,433
sl.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)69,922bot
sl.wikibooks.org09:58, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org18:31, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
sl.wikisource.org21:02, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org13:03, 6 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org08:56, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,765
smn.wikipedia.org17:58, 14 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)732
sm.wiktionary.org08:56, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,318
sn.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)257
sn.wiktionary.org14:18, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org06:12, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,229
so.wiktionary.org06:03, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,936
species.wikimedia.org14:09, 14 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sq.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24,213autoreview, bot
sq.wikibooks.org09:58, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org20:08, 25 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204
sq.wikiquote.org18:34, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sq.wiktionary.org06:42, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,016
srn.wikipedia.org12:31, 18 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)556
sr.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)59,699
sr.wikibooks.org09:59, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org10:36, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,479
sr.wikiquote.org18:34, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
sr.wikisource.org12:16, 15 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org06:42, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,194
ss.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)799bot
ss.wiktionary.org06:03, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,063
stq.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)817
st.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)327
st.wiktionary.org06:03, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,346
su.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,259bot
su.wikibooks.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org19:57, 7 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org08:57, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)816
sv.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)88,004
sv.wikibooks.org17:24, 27 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org13:27, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)404
sv.wikiquote.org18:34, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
sv.wikisource.org09:19, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org12:23, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org10:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84,820bot
sw.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,704bot
sw.wikibooks.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org06:04, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,802
szl.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,730
szy.wikipedia.org13:42, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18,229bot
ta.wikibooks.org09:58, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org10:36, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,830
ta.wikiquote.org18:35, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wikisource.org10:14, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org06:12, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,918bot
tay.wikipedia.org00:49, 16 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org11:48, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org06:12, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org06:12, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikidata.org16:28, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,295bot
te.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,489bot
te.wikibooks.org10:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org18:36, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikisource.org21:56, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org06:06, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,681
tg.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,672bot
tg.wikibooks.org09:58, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org09:03, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,618
th.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)50,378bot
th.wikibooks.org16:27, 14 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikinews.org10:35, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikiquote.org22:14, 25 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org10:26, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org09:02, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,332
ti.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)193
ti.wiktionary.org09:04, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)876
tk.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,634
tk.wikibooks.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org05:43, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,354
tl.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23,019bot
tl.wikibooks.org10:14, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org06:06, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,414
tn.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)217
tn.wiktionary.org09:01, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)881
to.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)654bot
to.wiktionary.org14:18, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)933
tpi.wiktionary.org08:59, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,108
trv.wikipedia.org15:38, 15 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)67,455
tr.wikibooks.org18:23, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org20:07, 25 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,320
tr.wikiquote.org18:29, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
tr.wikisource.org09:19, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org12:40, 9 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89,339bot
ts.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)410
ts.wiktionary.org09:00, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)783
tt.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,917bot
tt.wikibooks.org18:24, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org12:00, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,694
tum.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)171
tw.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)222
tw.wiktionary.org14:18, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org08:43, 22 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,047
ua.wikimedia.org14:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,998bot
ug.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,891
ug.wikibooks.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org22:46, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,446
uk.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)54,064bot
uk.wikibooks.org20:11, 23 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org10:36, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Flooding RC. You were asked via HW's TP and IRC about bot flag, please get it finally
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
127
uk.wikiquote.org18:28, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
uk.wikisource.org09:19, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org21:55, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,604
ur.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,571bot
ur.wikibooks.org10:17, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org22:14, 25 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org06:42, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)848
uz.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,206bot
uz.wikibooks.org13:13, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org18:36, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wiktionary.org06:08, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20,936
vec.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18,544bot
vec.wikisource.org09:39, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org16:15, 19 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,638bot
vep.wikipedia.org17:15, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)415
ve.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)179
vi.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)38,478
vi.wikibooks.org14:59, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org18:37, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikisource.org09:19, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org06:17, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,935bot
vls.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,281bot
vo.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,592bot
vo.wikibooks.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org09:03, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,721
war.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,536
wa.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,502bot
wa.wikisource.org18:50, 28 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org09:10, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,609
www.wikidata.org08:31, 7 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25,59,839bot
wo.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,369bot
wo.wikiquote.org19:05, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org09:00, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,592
wuu.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,509
xal.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)655
xh.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)516
xh.wikibooks.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org14:16, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org11:34, 15 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)256
yi.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,907bot
yi.wikisource.org14:08, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org06:09, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,182
yo.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,107bot
yo.wikibooks.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org14:16, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org10:30, 13 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)325
za.wikibooks.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org08:55, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
zea.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,880bot
zh-classical.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,604bot
zh-min-nan.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,138bot
zh-min-nan.wikibooks.org08:12, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org16:07, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org10:14, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org21:53, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25,813
zh-yue.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21,546bot
zh.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)95,451
zh.wikibooks.org21:02, 27 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org13:47, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,361
zh.wikiquote.org18:32, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
zh.wikisource.org09:19, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org21:29, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org15:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org08:55, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97,845
zu.wikipedia.org20:38, 27 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)463
zu.wikibooks.org15:04, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org08:55, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,928