ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Ipmurali
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 04:11, 26 ഒക്ടോബർ 2014 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 154
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 15
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org04:11, 26 ഒക്ടോബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org04:11, 26 ഒക്ടോബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikinews.org05:21, 11 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org14:54, 24 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org04:21, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org04:11, 26 ഒക്ടോബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org04:24, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org04:11, 26 ഒക്ടോബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
ml.wikibooks.org04:11, 26 ഒക്ടോബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org04:11, 26 ഒക്ടോബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
ml.wikisource.org04:11, 26 ഒക്ടോബർ 2014തറവാട് വിക്കി(?)126
ml.wiktionary.org04:11, 26 ഒക്ടോബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
wikisource.org18:33, 18 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org05:22, 11 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org07:21, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0