ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ab.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ady.wikipedia.org05:48, 16 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org05:31, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org18:25, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org08:15, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
alt.wikipedia.org14:11, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org14:11, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org12:35, 24 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org08:15, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wiktionary.org18:25, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org17:02, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org19:24, 23 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikibooks.org12:21, 9 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikimedia.org04:12, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org17:07, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org11:40, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org17:13, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org18:25, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ary.wikipedia.org14:11, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ast.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ast.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org18:25, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org04:13, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org14:11, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org14:11, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
av.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org05:17, 27 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ay.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org17:02, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org16:36, 29 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
az.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org04:13, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org11:29, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org17:02, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org14:11, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org08:15, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bat-smg.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikipedia.org04:56, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikibooks.org13:38, 8 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bcl.wiktionary.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org04:14, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org10:18, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org04:14, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org04:14, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org04:14, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org04:58, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
bg.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikisource.org04:14, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org18:25, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bh.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org06:22, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
bn.wikibooks.org11:33, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org06:29, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikimedia.org04:14, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org04:14, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org18:25, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bs.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikinews.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wiktionary.org17:02, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikibooks.org17:13, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org12:19, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org18:25, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org08:17, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org03:11, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)682patroller
co.wikipedia.org07:03, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org04:15, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org18:25, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org18:25, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org03:00, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org10:35, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org18:25, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
cu.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org14:37, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
da.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org10:27, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikipedia.org18:15, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
de.wikibooks.org16:14, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org18:24, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org15:40, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org17:13, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org04:52, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
din.wikipedia.org16:44, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wiktionary.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org04:15, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org05:01, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikibooks.org08:29, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org08:32, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiversity.org17:13, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org08:27, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eml.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,633extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
en.wikinews.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiquote.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
en.wikisource.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
en.wikiversity.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wikivoyage.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wiktionary.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikipedia.org15:19, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eo.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org04:16, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org04:16, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org12:39, 11 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
es.wikibooks.org17:07, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikinews.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org17:03, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikiversity.org10:07, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikipedia.org05:50, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
et.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org04:16, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org01:56, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikisource.org04:16, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org11:46, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org11:39, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eu.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org06:24, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fiu-vro.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org06:32, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikimedia.org04:16, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org04:02, 2 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fj.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org08:49, 14 ജനുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org04:16, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
frr.wikipedia.org08:14, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org18:15, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
fr.wikibooks.org03:01, 2 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikinews.org15:41, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org11:46, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org03:28, 2 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wikipedia.org08:14, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ga.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org04:17, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org04:17, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wiktionary.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gu.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org04:17, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
he.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org11:46, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org15:31, 2 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wiktionary.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
hi.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org18:48, 6 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikisource.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org09:09, 15 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org06:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
hr.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org04:17, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org08:17, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikipedia.org06:32, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikibooks.org01:37, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org18:31, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org04:53, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org06:39, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hy.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org18:19, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
id.wikibooks.org17:13, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ii.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
inh.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
is.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org18:15, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
it.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org12:00, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org17:13, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org03:07, 1 മേയ് 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)13,379abusefilter, bureaucrat, checkuser, extendedconfirmed, interface-admin, suppress, sysop
ja.wikibooks.org12:57, 11 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikinews.org11:15, 19 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)200
ja.wikiquote.org11:59, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikisource.org17:58, 27 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikiversity.org10:19, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ja.wikivoyage.org12:57, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org01:16, 12 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
jbo.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jv.wikisource.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kab.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbp.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org04:56, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kk.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org06:07, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
km.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org06:25, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org04:18, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org04:18, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org04:42, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ko.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiversity.org17:13, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wiktionary.org06:25, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
krc.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kr.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org08:15, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ks.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org06:00, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikiquote.org04:19, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org07:13, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
la.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org07:15, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lb.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikisource.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org18:40, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org04:19, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org04:19, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wiktionary.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org07:56, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lo.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lrc.wikipedia.org04:20, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org05:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
lt.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12autopatrolled
lv.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
www.mediawiki.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)301
meta.wikimedia.org07:58, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,770sysop
mg.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mh.wiktionary.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org07:33, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
min.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org07:52, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikimedia.org04:20, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org04:20, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ml.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org04:20, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org06:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mn.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org04:20, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mr.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org05:31, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ms.wikibooks.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wiktionary.org17:02, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org04:21, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org19:50, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org08:17, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org08:01, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikibooks.org16:47, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org08:15, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ne.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ng.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org05:47, 11 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
nl.wikibooks.org16:56, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikimedia.org04:21, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org03:39, 7 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nn.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikiquote.org04:21, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org07:05, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
no.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikimedia.org04:21, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org04:21, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nqo.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org04:21, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikisource.org06:00, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org08:29, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pam.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org08:17, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikisource.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org08:15, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org08:15, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org05:48, 11 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikimedia.org04:22, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikiquote.org08:01, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org06:40, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pms.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikisource.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pt.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org04:22, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org04:10, 2 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org18:25, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pwn.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rn.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org08:17, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
roa-rup.wiktionary.org17:02, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org08:17, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org14:19, 19 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org08:57, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiquote.org07:36, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikisource.org08:38, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiversity.org03:53, 2 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org04:57, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
rw.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikisource.org04:22, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sat.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org07:42, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikibooks.org04:22, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org04:22, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikisource.org04:22, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org08:17, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
scn.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org08:14, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sc.wikipedia.org08:17, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org04:23, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org03:00, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sh.wiktionary.org18:26, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org12:48, 11 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
simple.wikibooks.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org18:35, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wikibooks.org04:23, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org06:34, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
sk.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org10:17, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sl.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiquote.org04:23, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikisource.org16:41, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org17:13, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org16:55, 4 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org06:00, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
so.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sq.wikipedia.org07:47, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sq.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org08:23, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org08:15, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org04:23, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wiktionary.org17:02, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org06:41, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sv.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiquote.org17:08, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org17:13, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org18:27, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org05:38, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sw.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szy.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org05:36, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org04:24, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org18:27, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tay.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org16:46, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org12:16, 16 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
test.wikipedia.org17:18, 5 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4rollbacker
test.wikidata.org12:33, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org04:57, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
te.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org04:24, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikisource.org08:41, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org18:27, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikipedia.org04:51, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
th.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org17:06, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org05:36, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
tl.wikibooks.org05:57, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tl.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org17:04, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
trv.wikipedia.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org16:18, 5 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikivoyage.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org06:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ts.wikipedia.org07:34, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org04:59, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tt.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org06:56, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ty.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org04:25, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org08:18, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org06:55, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org04:25, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikiquote.org04:25, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org18:27, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikisource.org04:25, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org09:01, 26 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikibooks.org17:12, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vi.wikiquote.org04:25, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org07:02, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org18:27, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vo.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org17:06, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org14:12, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org17:06, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org18:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)281
wikimania2014.wikimedia.org04:25, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2015.wikimedia.org14:16, 23 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org13:38, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org00:08, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org12:20, 14 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org09:15, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org08:21, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org04:25, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xal.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xh.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org08:15, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikisource.org17:11, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org17:07, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org08:16, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikipedia.org08:19, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikisource.org04:26, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org17:02, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org05:08, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
zh.wikipedia.org02:57, 12 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
zh.wikibooks.org05:27, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org17:10, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org17:09, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org04:55, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org18:42, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org17:14, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org18:27, 3 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org08:20, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikibooks.org16:48, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org17:03, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0