ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Holder
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:19, 5 ഫെബ്രുവരി 2009 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 5,45,054
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 790
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org11:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org13:53, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ace.wikipedia.org07:41, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ady.wikipedia.org16:19, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,221
af.wikibooks.org18:06, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
af.wikiquote.org05:42, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org05:42, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org10:16, 10 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ak.wiktionary.org15:37, 9 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org13:19, 5 ഫെബ്രുവരി 2009തറവാട് വിക്കി(?)3,34,238bureaucrat, editor, interface-admin, ipblock-exempt, sysop
alt.wikipedia.org04:25, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ami.wikipedia.org06:03, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org13:07, 26 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
am.wikiquote.org04:21, 8 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org08:38, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ang.wiktionary.org07:15, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)176
an.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org05:50, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikipedia.org12:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ar.wikibooks.org05:29, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikimedia.org05:07, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org04:41, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org10:33, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org17:53, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org18:54, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org10:32, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org09:02, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ast.wikipedia.org12:25, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,390
ast.wikiquote.org14:49, 1 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org11:47, 3 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org07:13, 21 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
as.wikisource.org20:06, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org03:39, 21 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
avk.wikipedia.org05:11, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org13:53, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
awa.wikipedia.org19:16, 24 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org06:07, 25 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)286
ay.wiktionary.org06:18, 12 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org04:19, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wikipedia.org04:54, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
az.wikibooks.org06:55, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org06:06, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org14:00, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wiktionary.org20:40, 31 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org09:47, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org11:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52,772ipblock-exempt
bat-smg.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ba.wikipedia.org03:34, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ba.wikibooks.org06:55, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org05:33, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
be-tarask.wikipedia.org13:01, 5 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
beta.wikiversity.org15:19, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
be.wikipedia.org13:01, 5 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
be.wikibooks.org06:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org15:07, 10 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org04:04, 30 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org05:26, 5 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org05:02, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org12:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
bg.wikinews.org21:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org05:37, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org14:00, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wiktionary.org11:21, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org13:54, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bi.wikipedia.org06:07, 25 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bjn.wikipedia.org16:26, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bm.wikipedia.org16:36, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bn.wikipedia.org11:38, 26 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bn.wikibooks.org06:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org08:36, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikivoyage.org07:00, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org17:05, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org17:30, 18 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bpy.wikipedia.org11:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
br.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,532
br.wikimedia.org16:53, 21 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org11:35, 25 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
br.wikisource.org16:02, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org11:35, 25 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org11:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
bs.wikibooks.org10:32, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org04:19, 30 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org05:02, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org14:00, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org09:43, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bxr.wikipedia.org14:45, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikipedia.org06:17, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
ca.wikibooks.org04:52, 17 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikimedia.org06:52, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org21:41, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org11:39, 1 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org14:00, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org09:43, 11 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cdo.wikipedia.org16:45, 26 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ceb.wikipedia.org12:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ce.wikipedia.org12:48, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cho.wikipedia.org18:02, 8 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org11:37, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
chr.wiktionary.org10:20, 1 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org06:07, 25 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
chy.wikipedia.org16:47, 9 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ckb.wikipedia.org11:16, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
commons.wikimedia.org15:53, 11 ഫെബ്രുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,136
co.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,620
co.wikimedia.org07:25, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org11:06, 12 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org12:17, 8 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
cr.wikipedia.org03:35, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
csb.wikipedia.org06:29, 8 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137
csb.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org11:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
cs.wikibooks.org22:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org16:44, 12 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org19:53, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org17:53, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org15:38, 25 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org06:05, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org13:01, 5 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
cv.wikibooks.org05:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,377bot
cy.wikibooks.org08:46, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org08:46, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikisource.org08:46, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wiktionary.org08:46, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dag.wikipedia.org05:36, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org11:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)219
da.wikibooks.org18:02, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikiquote.org18:21, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikisource.org17:53, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org12:14, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org07:22, 9 ഫെബ്രുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,634autoreview, editor, ipblock-exempt, sysop
de.wikibooks.org17:47, 26 ഫെബ്രുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
de.wikinews.org10:02, 12 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikiquote.org08:28, 19 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
de.wikisource.org13:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikiversity.org15:19, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikivoyage.org05:18, 17 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org11:54, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
din.wikipedia.org06:26, 14 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org12:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
dsb.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
dty.wikipedia.org21:06, 3 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wikipedia.org16:36, 20 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dv.wiktionary.org06:03, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org18:48, 21 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikipedia.org14:00, 3 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikipedia.org11:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
el.wikibooks.org10:53, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org13:41, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org00:06, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org17:54, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org05:37, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org15:34, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org13:35, 21 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org11:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
en.wikipedia.org19:02, 14 ഫെബ്രുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)378
en.wikibooks.org14:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikinews.org14:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org14:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org14:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org07:56, 6 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org14:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org03:33, 28 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
eo.wikinews.org16:02, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org07:05, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org13:36, 11 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org12:27, 14 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org09:40, 9 ഫെബ്രുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)77
es.wikibooks.org11:09, 15 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikinews.org13:14, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org01:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org17:53, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org09:24, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org15:34, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org11:09, 15 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org11:49, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
et.wikibooks.org06:13, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org10:40, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org23:19, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org09:41, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org14:57, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org11:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
eu.wikibooks.org10:27, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org18:21, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org17:16, 28 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org04:41, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org12:28, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
fa.wikipedia.org12:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
fa.wikibooks.org04:55, 17 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org04:34, 3 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org05:20, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org17:54, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org23:35, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org10:28, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org16:33, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fiu-vro.wikipedia.org12:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
fi.wikipedia.org11:37, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
fi.wikibooks.org01:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org09:47, 24 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org05:20, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org23:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org14:02, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org08:05, 8 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikivoyage.org06:50, 14 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org17:34, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org09:22, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fj.wiktionary.org13:35, 21 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org17:18, 18 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)512
fo.wikisource.org08:48, 12 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wiktionary.org08:48, 9 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org11:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
frr.wikipedia.org06:16, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,141bureaucrat, interface-admin, sysop
fr.wikipedia.org05:47, 8 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)336
fr.wikibooks.org14:05, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org09:42, 11 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org11:57, 12 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org08:48, 12 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org12:18, 12 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fr.wikivoyage.org15:34, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org11:52, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org11:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144
fy.wikipedia.org11:32, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,246
fy.wikibooks.org18:06, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org13:57, 15 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gag.wikipedia.org17:30, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
gan.wikipedia.org13:10, 26 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ga.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,557
ga.wikibooks.org18:07, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org11:30, 12 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org05:25, 27 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gd.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,087
gd.wiktionary.org09:46, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org10:43, 8 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
gl.wikibooks.org08:35, 25 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org08:35, 25 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org17:54, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org08:35, 25 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org11:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
gn.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org05:32, 27 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wiktionary.org05:15, 6 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org05:38, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
got.wikipedia.org08:38, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org07:08, 29 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gu.wikisource.org10:40, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org07:15, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org12:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
gv.wiktionary.org09:44, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org11:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ha.wikipedia.org05:41, 13 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ha.wiktionary.org05:37, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org12:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
he.wikipedia.org12:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
he.wikibooks.org00:40, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org10:54, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org00:40, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org12:33, 23 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org05:06, 23 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org10:29, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org09:42, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hi.wikipedia.org11:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hi.wikibooks.org04:43, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org01:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org07:00, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org10:36, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org01:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org07:31, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ho.wikipedia.org14:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org11:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
hr.wikibooks.org05:37, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org05:07, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org09:33, 12 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org13:35, 21 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org11:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)398
hsb.wiktionary.org10:12, 15 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org12:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)267
ht.wikisource.org09:40, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org11:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
hu.wikibooks.org10:28, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org16:57, 5 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org19:51, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org13:08, 17 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org15:06, 23 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org11:37, 8 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hy.wikibooks.org06:55, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org01:30, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org14:02, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org07:15, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org10:17, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hz.wikipedia.org13:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org10:36, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ia.wikibooks.org11:07, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org05:41, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
id.wikibooks.org01:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org07:38, 4 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org09:36, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org13:35, 21 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org07:38, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ie.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org09:32, 11 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ii.wikipedia.org13:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org05:35, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ilo.wikipedia.org11:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
incubator.wikimedia.org15:09, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)313
inh.wikipedia.org05:38, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wikipedia.org11:35, 12 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
io.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,193
is.wikibooks.org18:03, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org18:19, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org17:53, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org06:17, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
it.wikibooks.org18:03, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org06:21, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org18:22, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org17:55, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiversity.org09:12, 12 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org15:34, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org13:27, 21 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org13:07, 9 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wiktionary.org05:37, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org05:59, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikipedia.org11:40, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ja.wikibooks.org06:00, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org02:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org02:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org09:36, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org07:02, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org21:03, 13 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org16:19, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
jv.wiktionary.org06:24, 10 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org08:58, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)216
kab.wikipedia.org11:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ka.wikipedia.org12:25, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ka.wikiquote.org05:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org03:06, 17 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org13:37, 31 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org09:13, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
kcg.wikipedia.org05:59, 24 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org11:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ki.wikipedia.org19:17, 14 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kj.wikipedia.org13:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org13:10, 26 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kk.wikibooks.org06:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org06:13, 14 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org21:09, 29 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
kl.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org12:54, 14 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
km.wikibooks.org08:49, 12 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org09:11, 14 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org05:57, 23 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikisource.org09:33, 12 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org17:04, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org08:05, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wikipedia.org12:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ko.wikibooks.org05:29, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org02:49, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org06:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org09:36, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org06:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org08:25, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org12:03, 21 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kr.wikipedia.org21:54, 11 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org06:20, 8 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,791ipblock-exempt, sysop
ks.wikipedia.org08:41, 16 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org04:43, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org04:40, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
ku.wikibooks.org05:07, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org06:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org05:19, 13 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org11:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
kw.wikipedia.org11:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
kw.wikiquote.org04:43, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org09:44, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org17:17, 26 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ky.wikibooks.org05:02, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org06:06, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org21:17, 28 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org11:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
la.wikipedia.org09:33, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
la.wikibooks.org06:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org05:05, 10 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org09:36, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org10:40, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org07:44, 8 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikipedia.org06:27, 8 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)528
lb.wikibooks.org08:48, 12 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org18:20, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org07:42, 25 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lez.wikipedia.org19:26, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lfn.wikipedia.org05:38, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lg.wikipedia.org11:42, 25 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
lij.wikipedia.org12:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)157
lij.wikisource.org21:38, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org11:36, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)377
li.wikibooks.org17:33, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org16:56, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org18:21, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikisource.org05:50, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org12:36, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org07:07, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lmo.wikipedia.org11:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)263
ln.wikipedia.org11:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ln.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org04:43, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org14:34, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lo.wiktionary.org04:43, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org16:57, 19 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org13:37, 31 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lt.wikipedia.org11:49, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
lt.wikibooks.org09:41, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org05:37, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org09:41, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org15:11, 5 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)234
lv.wiktionary.org10:54, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org16:08, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org16:41, 10 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
map-bms.wikipedia.org11:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mdf.wikipedia.org13:17, 12 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
www.mediawiki.org14:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
meta.wikimedia.org13:03, 10 ഫെബ്രുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,513autopatrolled
mg.wikipedia.org08:48, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mg.wikibooks.org10:59, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org14:46, 9 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org20:23, 9 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mh.wikipedia.org19:00, 1 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org05:39, 15 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
min.wiktionary.org05:25, 27 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mi.wiktionary.org11:41, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org12:25, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mk.wikibooks.org05:29, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org14:06, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org05:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:14, 26 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ml.wikibooks.org05:29, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org09:00, 12 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org05:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org08:13, 14 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org18:25, 2 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org09:10, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
mn.wiktionary.org06:13, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org08:37, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org04:52, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org11:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikibooks.org04:33, 30 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org04:20, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org05:11, 23 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org05:20, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org11:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ms.wiktionary.org05:29, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org11:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
mt.wiktionary.org10:40, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org10:29, 2 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org07:42, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
mx.wikimedia.org06:23, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org13:17, 12 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
my.wikipedia.org11:38, 26 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
my.wiktionary.org08:46, 12 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org13:42, 23 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nah.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
nah.wiktionary.org18:21, 3 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
nap.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,030
nap.wikisource.org04:20, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org13:26, 3 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
na.wiktionary.org05:09, 21 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org11:37, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)181
nds.wikipedia.org11:37, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,254
nds.wikibooks.org11:46, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org13:01, 10 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org11:46, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ne.wikipedia.org07:27, 26 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ne.wikibooks.org04:42, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org11:45, 11 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org12:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ng.wikipedia.org12:37, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org06:08, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org11:37, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)199
nl.wikibooks.org18:03, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikimedia.org14:15, 10 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org11:02, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org18:21, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org17:53, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org15:34, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org09:10, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
nn.wikiquote.org05:29, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org09:24, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org11:10, 15 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikipedia.org11:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)222
no.wikibooks.org18:03, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org10:24, 22 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org06:49, 2 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org18:22, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org09:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org06:49, 2 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org07:00, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
nso.wikipedia.org14:53, 11 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nv.wikipedia.org09:11, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ny.wikipedia.org05:47, 22 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
oc.wikipedia.org05:42, 8 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,073
oc.wikibooks.org10:30, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org10:40, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org08:29, 11 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
om.wikipedia.org16:03, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
or.wikipedia.org20:26, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
or.wikisource.org05:23, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org07:15, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org05:36, 16 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
outreach.wikimedia.org08:47, 4 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org05:34, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pam.wikipedia.org05:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pap.wikipedia.org11:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pa.wikipedia.org13:30, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikibooks.org04:42, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org10:28, 22 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org12:16, 5 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org09:10, 8 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)332
pdc.wikipedia.org06:27, 8 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
pfl.wikipedia.org22:38, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,263sysop
pih.wikipedia.org04:09, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pi.wikipedia.org06:41, 14 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org11:37, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
pl.wikibooks.org05:45, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org16:40, 20 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org09:37, 2 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org09:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org15:34, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org03:58, 17 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)847
pms.wikisource.org05:45, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org11:16, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pnt.wikipedia.org05:57, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikipedia.org09:53, 10 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikivoyage.org05:19, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org05:29, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org16:22, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
pt.wikibooks.org16:33, 29 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org19:53, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org06:13, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org09:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org04:07, 7 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org15:34, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org13:35, 21 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pwn.wikipedia.org06:03, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)661
qu.wiktionary.org07:53, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org11:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)281
rmy.wikipedia.org11:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
rn.wikipedia.org06:11, 8 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
roa-rup.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
roa-rup.wiktionary.org08:51, 12 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ro.wikipedia.org11:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ro.wikibooks.org19:11, 14 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org14:11, 9 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org06:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org09:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org09:16, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org15:31, 11 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org05:44, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikipedia.org11:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)161uploader
ru.wikibooks.org12:37, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org16:22, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org09:54, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org05:38, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org09:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org07:30, 7 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org15:34, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org08:09, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org16:16, 27 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rw.wiktionary.org07:14, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org12:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
sah.wikiquote.org03:51, 11 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org09:44, 21 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org06:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org18:49, 2 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sa.wikiquote.org12:55, 22 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org04:42, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)284
scn.wiktionary.org05:16, 9 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org12:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)537
sc.wikipedia.org12:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)226
sd.wikipedia.org13:32, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sd.wiktionary.org05:07, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org12:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,334
se.wikibooks.org06:28, 11 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org04:01, 17 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org09:32, 11 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sg.wiktionary.org19:00, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org13:07, 4 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org16:45, 27 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org13:01, 5 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
shy.wiktionary.org05:25, 27 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org11:32, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
simple.wikibooks.org09:19, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org04:41, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org08:41, 14 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
si.wikibooks.org05:02, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org13:14, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org11:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
sk.wikibooks.org21:48, 12 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org19:51, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org13:17, 17 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org16:01, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org11:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)477
sl.wikibooks.org05:37, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org19:51, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org09:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org16:00, 5 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org16:57, 20 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sm.wikipedia.org03:58, 29 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
sm.wiktionary.org05:37, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org11:25, 26 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
wikisource.org08:07, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
so.wikipedia.org11:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
so.wiktionary.org10:25, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org14:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
sq.wikipedia.org11:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sq.wikibooks.org05:20, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org13:37, 31 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org07:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org05:19, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
srn.wikipedia.org11:34, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)231
sr.wikipedia.org11:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
sr.wikibooks.org07:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org09:40, 11 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikiquote.org05:29, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org09:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org11:30, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ss.wiktionary.org07:30, 29 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org11:51, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)491
strategy.wikimedia.org08:58, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
st.wikipedia.org09:02, 10 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
st.wiktionary.org04:41, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org09:25, 11 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
su.wikiquote.org10:53, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org11:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)174
sv.wikibooks.org18:03, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org04:09, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org18:22, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org13:07, 17 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiversity.org05:52, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org15:34, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org04:55, 18 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,514
sw.wikibooks.org05:14, 15 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org15:19, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org20:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
szy.wikipedia.org05:25, 27 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org11:30, 12 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ta.wikibooks.org10:40, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org05:37, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org08:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org14:06, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tay.wikipedia.org04:52, 5 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org04:02, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org16:26, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
test2.wikipedia.org05:40, 4 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org03:15, 2 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org12:15, 1 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
te.wikipedia.org13:15, 26 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
te.wikibooks.org10:31, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org08:32, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org14:06, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wiktionary.org07:15, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org12:17, 8 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tg.wikibooks.org05:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org07:15, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org11:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
th.wikibooks.org10:40, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org05:36, 13 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org14:06, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org10:53, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org05:34, 6 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org06:06, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org05:16, 28 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
tk.wiktionary.org05:37, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org15:17, 8 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
tl.wikibooks.org11:24, 9 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wiktionary.org05:02, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org09:10, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
to.wikipedia.org12:14, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
tpi.wikipedia.org12:28, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
tpi.wiktionary.org06:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org04:37, 23 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org09:31, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
tr.wikibooks.org15:52, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org05:20, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org07:43, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikiquote.org04:40, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org09:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org05:29, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ts.wikipedia.org11:29, 16 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ts.wiktionary.org05:51, 10 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org20:19, 12 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tt.wiktionary.org06:22, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org21:11, 13 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tw.wikipedia.org05:14, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tyv.wikipedia.org08:16, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ty.wikipedia.org11:23, 17 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ua.wikimedia.org06:04, 15 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org13:17, 12 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ug.wikipedia.org13:47, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ug.wiktionary.org05:38, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org11:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
uk.wikibooks.org05:36, 6 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org09:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org09:09, 3 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org10:08, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikivoyage.org05:49, 2 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org05:36, 6 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org12:20, 8 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ur.wikibooks.org10:29, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org04:41, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org04:10, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org07:52, 18 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org13:15, 5 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wikibooks.org07:25, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikiquote.org05:53, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org03:55, 30 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org12:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72autoreview
vec.wikisource.org12:38, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wiktionary.org05:58, 18 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org17:22, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ve.wikipedia.org15:07, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org12:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
vi.wikibooks.org05:04, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org13:47, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org14:07, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org15:34, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org12:33, 10 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vls.wikipedia.org11:51, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,073
vo.wikipedia.org08:43, 23 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,298
vo.wiktionary.org08:28, 28 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org05:34, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
wa.wikipedia.org11:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
wa.wikibooks.org08:45, 12 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org13:13, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org14:08, 1 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org15:16, 27 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33,353
wikimania2009.wikimedia.org05:53, 16 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org08:47, 30 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org13:21, 6 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org19:11, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org14:51, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org08:56, 6 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org09:16, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org13:58, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org08:48, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
wo.wiktionary.org07:15, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org07:44, 8 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xal.wikipedia.org06:16, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xh.wikipedia.org12:47, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
xmf.wikipedia.org08:15, 2 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yi.wikipedia.org11:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
yi.wikisource.org14:07, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wiktionary.org13:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org11:26, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
yue.wiktionary.org16:57, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org05:03, 2 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zea.wikipedia.org11:51, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
zh-classical.wikipedia.org15:27, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikipedia.org11:26, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
zh-min-nan.wikisource.org14:07, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org05:07, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org11:40, 12 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikipedia.org09:35, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
zh.wikinews.org10:40, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org10:53, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org09:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org10:36, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org19:25, 17 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org19:35, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org13:30, 9 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
zu.wiktionary.org11:15, 31 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0