ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Hasley
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 00:16, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,11,536
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 814
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org22:16, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org14:17, 1 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org22:34, 11 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ace.wikipedia.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
advisory.wikimedia.org15:27, 17 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org22:34, 11 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
af.wikipedia.org19:24, 18 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)436
af.wikibooks.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
af.wikiquote.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
af.wiktionary.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
als.wikipedia.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
alt.wikipedia.org15:38, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org03:03, 13 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
am.wiktionary.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org19:52, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ang.wiktionary.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org21:43, 19 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
an.wiktionary.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org21:18, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org17:53, 3 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ar.wikibooks.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikimedia.org16:25, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikinews.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ar.wikiquote.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikisource.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wiktionary.org03:24, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ary.wikipedia.org13:29, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ast.wikipedia.org20:14, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)242
ast.wikiquote.org01:48, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
as.wikisource.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
avk.wikipedia.org21:11, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
awa.wikipedia.org14:23, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ay.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ay.wiktionary.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
azb.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)268
az.wikibooks.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
az.wikiquote.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
az.wikisource.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
az.wiktionary.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ban.wikipedia.org21:45, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ban.wikisource.org22:24, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bat-smg.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ba.wikibooks.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bcl.wiktionary.org16:23, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org16:25, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
beta.wikiversity.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
be.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
be.wikibooks.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org14:51, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
be.wikiquote.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
be.wikisource.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
be.wiktionary.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bg.wikipedia.org20:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)251
bg.wikibooks.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikinews.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bh.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bi.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bjn.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
blk.wikipedia.org21:33, 22 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikipedia.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144
bn.wikibooks.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org03:25, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bpy.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikipedia.org17:29, 1 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
br.wikimedia.org16:25, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
bs.wikibooks.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikisource.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wiktionary.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikipedia.org20:28, 12 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)980
ca.wikibooks.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ca.wikimedia.org20:57, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ca.wikinews.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ca.wikiquote.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ca.wikisource.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
cbk-zam.wikipedia.org19:15, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
cdo.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org17:11, 8 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ce.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
chr.wiktionary.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ch.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)266
chy.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
commons.wikimedia.org02:23, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,591filemover, patroller, rollbacker, translationadmin
co.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
co.wikimedia.org16:36, 1 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
co.wiktionary.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
csb.wikipedia.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
csb.wiktionary.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org16:31, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
cs.wikibooks.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cs.wikinews.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiquote.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
cs.wikisource.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikiversity.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
cs.wiktionary.org03:26, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
cu.wikipedia.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cv.wikipedia.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cv.wikibooks.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org04:04, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
cy.wikibooks.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wiktionary.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org13:39, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org18:53, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
da.wikibooks.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikiquote.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
da.wikisource.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wiktionary.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
de.wikipedia.org22:23, 5 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86autoreview
de.wikibooks.org20:14, 14 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
de.wikinews.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
de.wikiquote.org16:30, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
de.wikisource.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
de.wikiversity.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
de.wikivoyage.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
din.wikipedia.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
diq.wiktionary.org16:24, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org13:28, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
dsb.wikipedia.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dv.wikipedia.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dv.wiktionary.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikipedia.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
el.wikibooks.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wikinews.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikivoyage.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wiktionary.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
eml.wikipedia.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wikipedia.org00:16, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,414extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org20:16, 14 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,316editor
en.wikinews.org18:25, 13 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)111
en.wikiquote.org22:38, 11 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,469
en.wikisource.org22:26, 24 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
en.wikiversity.org17:28, 24 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,744sysop
en.wikivoyage.org18:30, 6 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
en.wiktionary.org23:25, 18 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)286
eo.wikipedia.org18:18, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
eo.wikibooks.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wikiquote.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org21:36, 20 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org03:27, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org00:16, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017പുതിയ അംഗത്വം(?)32,548bureaucrat, sysop
es.wikibooks.org22:09, 18 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
es.wikinews.org20:49, 5 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
es.wikiquote.org17:46, 11 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
es.wikisource.org20:48, 22 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)203
es.wikiversity.org20:48, 5 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)650
es.wikivoyage.org19:44, 23 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
es.wiktionary.org21:03, 7 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)968
et.wikipedia.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
et.wikibooks.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org16:26, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eu.wikipedia.org16:58, 16 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)451
eu.wikibooks.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikisource.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org19:02, 25 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)167
fa.wikipedia.org18:34, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikibooks.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikinews.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wiktionary.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ff.wikipedia.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org18:32, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
fi.wikibooks.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikimedia.org16:28, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikisource.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikivoyage.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wiktionary.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
fj.wikipedia.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
foundation.wikimedia.org18:31, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fo.wikipedia.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fo.wikisource.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org03:28, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
frp.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
fr.wikipedia.org22:23, 5 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
fr.wikibooks.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
fr.wikinews.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fr.wikiquote.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
fr.wikisource.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiversity.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
fr.wikivoyage.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fr.wiktionary.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fur.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikibooks.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gan.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ga.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ga.wiktionary.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gcr.wikipedia.org15:31, 31 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
gd.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gd.wiktionary.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org14:45, 30 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)243
gl.wikibooks.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
gn.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
gn.wiktionary.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wiktionary.org15:02, 22 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
got.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
gu.wikiquote.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wiktionary.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gv.wiktionary.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ha.wiktionary.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
haw.wikipedia.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
he.wikipedia.org18:23, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
he.wikibooks.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikinews.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikivoyage.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org03:29, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hif.wikipedia.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hif.wiktionary.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org19:32, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)773
hi.wikibooks.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hi.wikiquote.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikisource.org14:14, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiversity.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hr.wikipedia.org17:12, 11 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)709autopatrolled
hr.wikibooks.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikiquote.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
hr.wikisource.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hsb.wikipedia.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikipedia.org20:49, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
hu.wikibooks.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
hu.wikinews.org22:09, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
hu.wikisource.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wiktionary.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
hy.wikipedia.org00:08, 1 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
hy.wikibooks.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hy.wikiquote.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hyw.wikipedia.org21:46, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikipedia.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ia.wikibooks.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org21:07, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)150
id.wikibooks.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wikiquote.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
id.wikisource.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
id.wiktionary.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
ie.wikipedia.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wiktionary.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ik.wikipedia.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org20:42, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)187
inh.wikipedia.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
io.wiktionary.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
is.wikibooks.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org03:30, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikipedia.org23:55, 16 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
it.wikibooks.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
it.wikinews.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org20:13, 14 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
it.wikisource.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiversity.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
it.wikivoyage.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wiktionary.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
iu.wiktionary.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jam.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikipedia.org20:04, 19 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
ja.wikibooks.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ja.wikiquote.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ja.wikisource.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wikiversity.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ja.wikivoyage.org21:42, 7 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wiktionary.org16:04, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
jbo.wiktionary.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
jv.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
jv.wikisource.org22:24, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kab.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org19:54, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
ka.wikibooks.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kbp.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kg.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikibooks.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kk.wiktionary.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
km.wikibooks.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wiktionary.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikipedia.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
kn.wikiquote.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
koi.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikipedia.org00:13, 1 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ko.wikibooks.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wikisource.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikiversity.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wiktionary.org03:31, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
krc.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ku.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ku.wikibooks.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wiktionary.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kv.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kw.wiktionary.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ky.wikibooks.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikiquote.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lad.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
la.wikipedia.org15:30, 16 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
la.wikibooks.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wiktionary.org16:04, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lbe.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
lb.wiktionary.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
lg.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lij.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lij.wikisource.org22:29, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikibooks.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org12:00, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lmo.wiktionary.org03:03, 13 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wiktionary.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org00:16, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1checkuser
lo.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lo.wiktionary.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)190
lt.wikibooks.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikiquote.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikisource.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wiktionary.org03:32, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lv.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)258autopatrolled
lv.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mad.wikipedia.org22:34, 3 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mdf.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org00:16, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,203sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org00:16, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,645checkuser, interface-admin, steward, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mg.wikibooks.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
min.wiktionary.org12:13, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mi.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mk.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikibooks.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org20:52, 8 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ml.wikibooks.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mni.wikipedia.org16:16, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wiktionary.org16:24, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
mn.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mnw.wikipedia.org15:40, 10 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org18:46, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikibooks.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)217
ms.wikibooks.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mt.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
mx.wikimedia.org19:42, 13 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
myv.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
my.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mzn.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nah.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nah.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org14:56, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nds.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nds.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ne.wikibooks.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ne.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
new.wikipedia.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nia.wikipedia.org16:33, 15 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wiktionary.org16:24, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org22:24, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
nl.wikibooks.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
nl.wikimedia.org23:26, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
nl.wikinews.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
nl.wikiquote.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nl.wikisource.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nl.wikivoyage.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nl.wiktionary.org03:33, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
nn.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
nn.wikiquote.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikipedia.org21:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
no.wikibooks.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikimedia.org16:29, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
no.wikisource.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
no.wiktionary.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nqo.wikipedia.org21:48, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nrm.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nso.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nv.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org20:53, 8 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ny.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nz.wikimedia.org15:27, 17 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
oc.wikibooks.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wiktionary.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
olo.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
or.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
or.wikisource.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org15:14, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
pag.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pam.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pap.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pa.wikipedia.org20:04, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pa.wikibooks.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pdc.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pi.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wiktionary.org14:29, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org20:32, 12 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45autoreview
pl.wikibooks.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
pl.wikimedia.org16:57, 8 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pl.wikinews.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wikiquote.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
pl.wikisource.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikivoyage.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pl.wiktionary.org22:45, 24 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
pms.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikisource.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnb.wiktionary.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikipedia.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikivoyage.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org03:34, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org23:29, 8 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
pt.wikibooks.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
pt.wikimedia.org01:28, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
pt.wikiquote.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
pt.wikisource.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikiversity.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
pt.wikivoyage.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pt.wiktionary.org16:04, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
pwn.wikipedia.org03:03, 13 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
quality.wikimedia.org01:51, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
qu.wiktionary.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
rmy.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
rn.wikipedia.org23:58, 25 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
roa-rup.wiktionary.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org20:49, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ro.wikibooks.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikinews.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikiquote.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikisource.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ro.wikivoyage.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wiktionary.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
rue.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikipedia.org22:16, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69uploader
ru.wikibooks.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikimedia.org20:05, 2 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikinews.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ru.wikiquote.org21:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikisource.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiversity.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikivoyage.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
rw.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rw.wiktionary.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikiquote.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sa.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sa.wikibooks.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
scn.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
sc.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sd.wiktionary.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
se.wikimedia.org13:04, 12 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sg.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shi.wikipedia.org15:36, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wikivoyage.org11:18, 7 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org12:13, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org21:27, 17 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
sh.wiktionary.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
shy.wiktionary.org14:33, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org21:45, 31 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,269
simple.wikibooks.org17:15, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org16:35, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
si.wikipedia.org03:35, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
si.wikibooks.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org16:19, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org16:24, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)288
sk.wikibooks.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)279
sl.wikibooks.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikiversity.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
smn.wikipedia.org11:32, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sm.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
wikisource.org22:21, 24 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
so.wikipedia.org20:13, 14 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
so.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
species.wikimedia.org00:12, 9 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)329
sq.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130autoreview
sq.wikibooks.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikiquote.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
sr.wikibooks.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sr.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ss.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
stq.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org18:09, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
st.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
su.wikiquote.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org22:19, 19 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
sv.wikibooks.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sv.wikinews.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiquote.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sv.wikisource.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikiversity.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
sv.wikivoyage.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sw.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sw.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
szy.wikipedia.org00:16, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ta.wikibooks.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikiquote.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ta.wiktionary.org03:36, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
tay.wikipedia.org15:36, 1 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org18:31, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org19:41, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
test-commons.wikimedia.org23:08, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test.wikipedia.org19:39, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
test.wikidata.org19:41, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tet.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
te.wikibooks.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tg.wikibooks.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
th.wikibooks.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
th.wikiquote.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ti.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ti.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
tk.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
tl.wikibooks.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tl.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
tn.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tn.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tpi.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tpi.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
trv.wikipedia.org01:42, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikipedia.org16:31, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69autoreview
tr.wikibooks.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tr.wikimedia.org23:10, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikisource.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikivoyage.org21:10, 20 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ts.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tt.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikibooks.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tyv.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org22:51, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
udm.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ug.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org00:50, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
uk.wikibooks.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
uk.wikivoyage.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
uk.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikipedia.org20:07, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ur.wikibooks.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
uz.wikiquote.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org03:37, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vep.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikipedia.org15:02, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
vi.wikibooks.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
vi.wikiquote.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
vi.wikisource.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
vi.wikivoyage.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wiktionary.org23:08, 11 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
vls.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vo.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wiktionary.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wa.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikisource.org16:25, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org19:29, 18 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,371sysop, translationadmin
wikimania2018.wikimedia.org22:27, 5 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org17:26, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
wo.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
xh.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xh.wiktionary.org14:32, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yi.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
yi.wikisource.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
yue.wiktionary.org03:39, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zea.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikisource.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
zh.wikipedia.org18:29, 5 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
zh.wikibooks.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikisource.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikiversity.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wiktionary.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
zu.wiktionary.org03:38, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1