ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: FacebookBot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 01:36, 5 മേയ് 2010 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 6
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 31
  • ആഗോള സംഘം: എ.പി.ഐ. ഉന്നതപരിധി അഭ്യർത്ഥാക്കൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org12:31, 24 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org19:37, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org12:31, 24 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org19:02, 28 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org21:08, 26 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org01:36, 5 മേയ് 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)6
es.wikipedia.org19:02, 28 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org12:31, 24 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org03:12, 5 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org17:04, 17 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org12:31, 24 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org19:02, 28 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Nama pengguna tak layak
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
0
it.wikipedia.org19:02, 28 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org09:02, 24 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org09:02, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org00:11, 17 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org15:51, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org18:23, 5 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org18:58, 5 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org09:03, 8 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org12:31, 24 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org10:08, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org19:02, 28 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org21:08, 26 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org09:03, 13 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org21:08, 26 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org11:19, 15 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org19:03, 28 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org11:19, 15 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org13:40, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org19:02, 28 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0