ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Emha
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:54, 30 മേയ് 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 48,761
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 145
  • ആഗോള സംഘം: VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org15:13, 3 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org08:36, 10 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ar.wikipedia.org14:35, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org14:42, 26 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org08:52, 11 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org14:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org15:13, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org14:11, 5 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org08:45, 20 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org07:40, 26 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org11:58, 14 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org12:57, 14 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org11:14, 12 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org16:01, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org10:58, 24 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org11:03, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org21:49, 23 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org08:06, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org12:15, 17 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org11:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20,462sysop
cs.wikipedia.org20:20, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikisource.org14:05, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org20:28, 31 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org00:44, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikipedia.org11:54, 30 മേയ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)27,023autoreview, editor
de.wikibooks.org09:26, 21 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikinews.org11:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28
de.wikiquote.org12:00, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org11:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
de.wikiversity.org11:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
de.wikivoyage.org11:15, 12 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
de.wiktionary.org16:05, 13 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikipedia.org10:29, 12 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org22:35, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org11:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)158
en.wikibooks.org15:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org15:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org15:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikisource.org15:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org15:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org11:06, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org08:40, 11 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org19:31, 4 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikipedia.org11:24, 18 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
et.wikipedia.org10:08, 2 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikipedia.org19:39, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org14:07, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikivoyage.org13:31, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org10:07, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fo.wikipedia.org11:17, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org02:59, 15 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
fr.wikibooks.org18:19, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org13:30, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org11:17, 7 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org11:20, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org22:37, 20 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org11:22, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org11:23, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ht.wikipedia.org21:14, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org09:09, 25 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikipedia.org08:36, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org17:11, 21 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org14:30, 27 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org13:39, 20 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org11:09, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org19:31, 4 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
it.wikiquote.org09:54, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org13:28, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org13:35, 13 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikipedia.org11:36, 13 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org11:28, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org08:26, 4 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ksh.wikipedia.org08:02, 16 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org13:57, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org15:05, 13 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org16:34, 24 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org21:40, 25 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org22:35, 17 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org08:14, 9 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org11:37, 26 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
www.mediawiki.org12:47, 26 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
meta.wikimedia.org11:54, 30 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)78
mg.wiktionary.org08:55, 22 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org11:10, 29 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org11:47, 16 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org11:23, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org11:54, 9 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org09:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nl.wikibooks.org16:57, 25 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org22:33, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org13:35, 13 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
outreach.wikimedia.org09:13, 17 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org09:13, 30 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org18:35, 6 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org17:34, 22 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikivoyage.org13:31, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org14:15, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org14:12, 18 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org19:26, 4 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rm.wikipedia.org14:28, 18 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org13:56, 13 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org07:21, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikinews.org11:53, 18 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org11:58, 14 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org07:38, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org14:08, 5 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org13:55, 14 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org08:11, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org11:37, 26 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org10:50, 29 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org08:40, 31 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org09:46, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org11:12, 1 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
strategy.wikimedia.org08:08, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:21, 12 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sw.wikipedia.org14:16, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org15:51, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org13:26, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
test2.wikipedia.org09:23, 6 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org18:22, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test.wikidata.org09:23, 6 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org17:34, 9 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org09:52, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org16:30, 10 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wiktionary.org13:55, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org09:15, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org09:12, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikipedia.org08:09, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org09:49, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org08:09, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org14:16, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org00:40, 29 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org10:23, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org01:54, 7 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)750
wikimania2014.wikimedia.org15:40, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org11:06, 29 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org22:04, 11 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org15:30, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org14:03, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org14:23, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org08:09, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org09:46, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org08:09, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org14:24, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6