ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: EmausBot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 02:08, 18 ഡിസംബർ 2009 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4,66,96,690
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 742
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള യന്ത്രങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org21:35, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org08:42, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,830
ace.wikipedia.org01:11, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,775
ady.wikipedia.org23:13, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
af.wikipedia.org18:58, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46,896
af.wikibooks.org20:59, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
af.wikiquote.org20:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
af.wiktionary.org04:08, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ak.wikipedia.org01:11, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)723
als.wikipedia.org13:53, 6 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37,670
alt.wikipedia.org02:22, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org09:37, 8 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)255
am.wikipedia.org14:41, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,060
am.wiktionary.org04:09, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ang.wikipedia.org08:42, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,693
ang.wiktionary.org04:09, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
an.wikipedia.org15:22, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87,638bot
an.wiktionary.org04:09, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org01:11, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,730
ar.wikipedia.org11:01, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,49,258bot
ar.wikibooks.org19:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ar.wikinews.org19:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org19:48, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ar.wikisource.org00:44, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
ar.wikiversity.org19:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ar.wiktionary.org04:09, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)190
ary.wikipedia.org23:41, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org08:42, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28,344
ast.wikipedia.org20:02, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,01,101
ast.wiktionary.org21:29, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org19:42, 20 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,827
atj.wikipedia.org20:17, 16 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
avk.wikipedia.org16:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org09:12, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,016
awa.wikipedia.org02:06, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org08:42, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,917
ay.wiktionary.org04:10, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
azb.wikipedia.org22:46, 22 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,55,508bot
az.wikipedia.org02:33, 5 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,32,463bot
az.wikibooks.org20:19, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org20:20, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
az.wikisource.org03:01, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org04:10, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ban.wikipedia.org22:50, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)206
ban.wikisource.org10:08, 8 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org05:33, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,143
bat-smg.wikipedia.org08:37, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,328
ba.wikipedia.org04:39, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46,807bot
ba.wikibooks.org20:57, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bcl.wikipedia.org01:06, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,827
bcl.wiktionary.org13:40, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org08:56, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org17:55, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,10,353bot
be.wikipedia.org19:29, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,26,904bot
be.wikibooks.org21:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org20:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikisource.org01:50, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)209
be.wiktionary.org04:10, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikipedia.org11:02, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,84,090bot
bg.wikinews.org20:51, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org20:52, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bg.wikisource.org00:47, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bg.wiktionary.org04:10, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)941
bh.wikipedia.org01:06, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,238
bi.wikipedia.org08:43, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,942
bjn.wikipedia.org16:56, 17 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,590
blk.wikipedia.org19:43, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org01:14, 21 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,535
bn.wikipedia.org20:02, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59,574
bn.wikibooks.org21:24, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org10:34, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org14:09, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org08:38, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,295
bpy.wikipedia.org13:38, 11 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55,704
br.wikipedia.org16:17, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,12,477bot
br.wikiquote.org21:19, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
br.wikisource.org08:12, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wiktionary.org04:11, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bs.wikipedia.org15:55, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92,705bot
bs.wikinews.org21:35, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org21:35, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikisource.org21:32, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
bs.wiktionary.org04:12, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bug.wikipedia.org01:12, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43,807
bxr.wikipedia.org14:03, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,128
ca.wikipedia.org15:22, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,59,940bot
ca.wikibooks.org21:39, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikinews.org21:41, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org21:42, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ca.wikisource.org21:39, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)269
ca.wiktionary.org21:47, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
cbk-zam.wikipedia.org01:12, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,197
cdo.wikipedia.org01:15, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,446
ceb.wikipedia.org16:45, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28,82,268
ce.wikipedia.org21:49, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,38,275autoreview, bot
chr.wikipedia.org01:15, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,707
chr.wiktionary.org04:13, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ch.wikipedia.org08:43, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)660
chy.wikipedia.org01:15, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,179
ckb.wikipedia.org01:15, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27,983
commons.wikimedia.org14:45, 10 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikipedia.org23:24, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,237bot
co.wiktionary.org04:13, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
crh.wikipedia.org05:58, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,763
cr.wikipedia.org01:15, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)980
csb.wikipedia.org08:38, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,816bot
csb.wiktionary.org21:45, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikipedia.org16:56, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,55,418bot
cs.wikibooks.org22:43, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org22:44, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org22:45, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cs.wikisource.org02:02, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org22:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org22:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
cu.wikipedia.org08:43, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,585
cv.wikipedia.org20:02, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66,408bot
cy.wikipedia.org20:02, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,01,751
cy.wikiquote.org22:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikisource.org21:36, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cy.wiktionary.org21:45, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dag.wikipedia.org10:42, 3 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
da.wikipedia.org11:04, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,80,244bot
da.wikibooks.org22:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org23:10, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikisource.org08:53, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
da.wiktionary.org21:46, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikipedia.org03:58, 3 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,81,831autoreview, bot
de.wikibooks.org22:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)333bot
de.wikinews.org23:14, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org23:15, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org01:20, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,050bot
de.wikiversity.org22:29, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org23:54, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org23:30, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org21:49, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org01:15, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,914
diq.wiktionary.org13:40, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org08:43, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,133bot
dty.wikipedia.org21:49, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)794
dv.wikipedia.org21:00, 9 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,780bot
dv.wiktionary.org21:46, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dz.wikipedia.org01:15, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)892
ee.wikipedia.org05:00, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,433
el.wikipedia.org11:00, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,39,462bot
el.wikinews.org00:06, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org00:06, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikisource.org21:39, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)251
el.wikiversity.org22:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikivoyage.org00:40, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wiktionary.org21:46, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
eml.wikipedia.org07:35, 8 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,457bot
en.wikipedia.org03:36, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25,65,751bot, templateeditor
en.wikibooks.org21:25, 26 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org21:25, 26 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org21:25, 26 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org21:25, 26 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,583bot
en.wikiversity.org21:25, 26 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org20:50, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)723
en.wiktionary.org21:25, 26 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
eo.wikipedia.org11:08, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,88,452bot
eo.wikibooks.org22:59, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org01:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org01:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
eo.wikisource.org03:02, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org00:58, 18 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wiktionary.org21:47, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
es.wikipedia.org11:09, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,64,797bot
es.wikibooks.org10:38, 17 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org01:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org01:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)260
es.wikisource.org03:02, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org23:16, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org21:39, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
es.wiktionary.org21:54, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
et.wikipedia.org11:09, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,24,409bot
et.wikiquote.org01:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
et.wikisource.org09:25, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
et.wiktionary.org21:54, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eu.wikipedia.org15:23, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,21,198
eu.wikibooks.org23:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org01:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org12:29, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org21:54, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ext.wikipedia.org20:03, 25 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,418
fa.wikipedia.org19:24, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,52,806bot
fa.wikibooks.org23:32, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
fa.wikinews.org01:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org01:43, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
fa.wikisource.org21:39, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)211
fa.wikivoyage.org23:35, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
fa.wiktionary.org21:55, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)193
ff.wikipedia.org01:16, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,165
fiu-vro.wikipedia.org08:38, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,358bot
fi.wikipedia.org07:09, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,85,386bot
fi.wikibooks.org01:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org01:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org01:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikisource.org08:10, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikiversity.org01:22, 13 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org01:15, 6 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wiktionary.org21:56, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
fj.wikipedia.org01:16, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,202
fj.wiktionary.org21:57, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fo.wikipedia.org08:38, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,465
fo.wikisource.org21:56, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fo.wiktionary.org21:57, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
frp.wikipedia.org20:58, 25 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,167
frr.wikipedia.org23:22, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,141
fr.wikipedia.org07:23, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,35,780bot
fr.wikibooks.org00:04, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101bot
fr.wikinews.org02:12, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org00:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
fr.wikisource.org00:49, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,506bot
fr.wikiversity.org00:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org00:31, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org23:33, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org14:39, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,299
fy.wikipedia.org15:55, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,123
fy.wikibooks.org00:13, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org21:00, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,375
gan.wikipedia.org21:28, 21 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35,924bot
ga.wikipedia.org20:03, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41,640
ga.wiktionary.org21:57, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gcr.wikipedia.org23:21, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org01:03, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30,028
gd.wiktionary.org21:57, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
glk.wikipedia.org01:16, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,266
gl.wikipedia.org11:09, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,13,540bot
gl.wikibooks.org02:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org02:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org02:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gl.wiktionary.org02:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gn.wikipedia.org08:44, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,905
gn.wiktionary.org22:05, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gom.wikipedia.org21:20, 17 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)506
gom.wiktionary.org12:21, 13 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org20:34, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)244
got.wikipedia.org01:16, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,603
gu.wikipedia.org20:03, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,513
gu.wikiquote.org21:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gu.wiktionary.org22:05, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
guw.wikipedia.org20:20, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
gv.wikipedia.org05:58, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23,559
gv.wiktionary.org22:05, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hak.wikipedia.org23:25, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,735
ha.wikipedia.org01:17, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,649
ha.wiktionary.org22:05, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
haw.wikipedia.org10:41, 27 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,248
he.wikipedia.org15:25, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,60,488bot
he.wikibooks.org03:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org03:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org03:15, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
he.wikisource.org08:10, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org03:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org08:39, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,482
hi.wikipedia.org20:03, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55,106autoreview, bot
hi.wikibooks.org01:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org01:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
hi.wikisource.org21:10, 21 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org04:07, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hi.wikivoyage.org03:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikipedia.org22:13, 4 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,46,861bot
hr.wikibooks.org01:10, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org03:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org09:51, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hsb.wikipedia.org08:39, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,598bot
hsb.wiktionary.org22:06, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ht.wikipedia.org20:02, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62,306
hu.wikipedia.org15:39, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,19,261bot
hu.wikiquote.org03:59, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikisource.org09:10, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org22:06, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)763
hy.wikipedia.org08:50, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,17,510bot
hy.wikiquote.org04:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hy.wikisource.org08:38, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
hy.wiktionary.org22:07, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
hyw.wikipedia.org22:22, 3 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org05:58, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37,900
ia.wiktionary.org22:12, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
id.wikipedia.org21:02, 28 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,60,900bot
id.wikibooks.org01:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org04:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikisource.org08:31, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
id.wiktionary.org04:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)136
ie.wikipedia.org08:39, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,104
ie.wiktionary.org22:13, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)278
ig.wikipedia.org01:18, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,636
ii.wikipedia.org21:26, 26 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org01:18, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,298
ilo.wikipedia.org01:08, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,853
incubator.wikimedia.org01:26, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)421
inh.wikipedia.org20:34, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)254
io.wikipedia.org08:39, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60,251
io.wiktionary.org22:57, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
is.wikipedia.org20:22, 15 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30,541bot
is.wikibooks.org04:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org01:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wikisource.org11:01, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org04:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org14:40, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,78,881bot, ipblock-exempt
it.wikibooks.org04:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
it.wikinews.org04:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org04:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)864
it.wikisource.org21:39, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)324
it.wikiversity.org02:00, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
it.wikivoyage.org00:14, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96bot
it.wiktionary.org23:33, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org01:18, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,800
iu.wiktionary.org22:58, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
jam.wikipedia.org14:43, 3 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ja.wikipedia.org20:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,75,904bot
ja.wikibooks.org05:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org05:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org05:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikisource.org02:05, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
ja.wikiversity.org02:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikivoyage.org18:56, 12 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ja.wiktionary.org23:33, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org08:45, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,934
jbo.wiktionary.org22:58, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
jv.wikipedia.org15:31, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63,050
jv.wikisource.org15:00, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org22:58, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
kaa.wikipedia.org01:19, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,749
kab.wikipedia.org01:19, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,151
ka.wikipedia.org05:31, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,04,431trusted
ka.wikibooks.org02:15, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org05:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ka.wiktionary.org22:58, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kbd.wikipedia.org11:01, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,273bot
kbp.wikipedia.org22:47, 23 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org19:23, 25 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org01:19, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,627
ki.wikipedia.org01:19, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)726
kk.wikipedia.org19:00, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,54,256bot
kk.wikibooks.org02:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org22:59, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kl.wikipedia.org08:45, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,463
kl.wiktionary.org22:59, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
km.wikipedia.org08:51, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,811
km.wiktionary.org22:59, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
kn.wikipedia.org05:37, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,873
kn.wikiquote.org06:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikisource.org02:41, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
kn.wiktionary.org22:59, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
koi.wikipedia.org16:53, 17 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,280
ko.wikipedia.org11:09, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,43,174bot
ko.wikibooks.org06:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wikinews.org06:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org06:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikisource.org21:39, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,135
ko.wikiversity.org21:41, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org23:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
krc.wikipedia.org16:53, 27 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,613bot
ksh.wikipedia.org08:39, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,640bot
ks.wikipedia.org01:20, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)802
ks.wiktionary.org23:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ku.wikipedia.org08:45, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32,474
ku.wikiquote.org06:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ku.wiktionary.org23:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
kv.wikipedia.org04:44, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,866bot
kw.wikipedia.org08:40, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,284
kw.wiktionary.org23:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ky.wikipedia.org08:45, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,975
ky.wikibooks.org02:30, 2 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikiquote.org06:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ky.wiktionary.org23:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lad.wikipedia.org08:40, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,966
la.wikipedia.org11:09, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,84,762
la.wikibooks.org03:01, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org06:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
la.wikisource.org09:34, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org23:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
lbe.wikipedia.org14:06, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,767
lb.wikipedia.org17:27, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73,766bot
lb.wiktionary.org23:05, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
lez.wikipedia.org18:18, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,303
lfn.wikipedia.org20:34, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
lg.wikipedia.org08:46, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)926
lij.wikipedia.org23:10, 8 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,870
lij.wikisource.org09:29, 25 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org14:49, 22 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,591
li.wikibooks.org03:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org22:03, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org06:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lld.wikipedia.org20:58, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org08:40, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74,461bot
lmo.wiktionary.org09:36, 8 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org08:46, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,836
ln.wiktionary.org23:05, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
login.wikimedia.org18:03, 30 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org01:20, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,316
lo.wiktionary.org23:05, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lrc.wikipedia.org21:21, 17 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org01:21, 21 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,085
lt.wikipedia.org11:09, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,52,678bot
lt.wikibooks.org03:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org07:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lt.wikisource.org07:10, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org23:06, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
lv.wikipedia.org15:31, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91,273bot
lv.wiktionary.org23:06, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mad.wikipedia.org00:59, 18 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org17:24, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org01:04, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,473
mdf.wikipedia.org04:45, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,273
www.mediawiki.org21:25, 26 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org14:44, 10 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43,294
mg.wikipedia.org01:20, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,28,491
mg.wikibooks.org03:46, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org23:06, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
mhr.wikipedia.org08:52, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,837bot
min.wikipedia.org23:42, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,69,436bot
min.wiktionary.org23:21, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org02:05, 19 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,179
mi.wiktionary.org03:34, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mk.wikipedia.org02:19, 11 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,27,176bot
mk.wikibooks.org08:10, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org14:46, 25 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org03:34, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikipedia.org08:51, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61,621
ml.wikiquote.org08:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wikisource.org08:41, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
mni.wikipedia.org02:22, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org02:23, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org05:58, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,229
mn.wiktionary.org03:34, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mnw.wikipedia.org22:42, 5 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org23:16, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org16:49, 17 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,547
mr.wikipedia.org08:40, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91,951bot
mr.wikibooks.org09:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org09:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mr.wikisource.org09:31, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org20:05, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,29,499bot
ms.wiktionary.org03:35, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mt.wikipedia.org08:46, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,208bot
mt.wiktionary.org03:35, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mwl.wikipedia.org09:20, 1 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,031
myv.wikipedia.org04:45, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,088bot
my.wikipedia.org01:21, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,985
my.wiktionary.org03:35, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mzn.wikipedia.org01:21, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,952uploader
nah.wikipedia.org05:59, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33,756
nah.wiktionary.org03:35, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)201
nap.wikipedia.org08:46, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60,735
nap.wikisource.org06:27, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org08:46, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,577
na.wiktionary.org03:35, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nds-nl.wikipedia.org01:21, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,390bot
nds.wikipedia.org05:34, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52,223bot
nds.wiktionary.org03:36, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ne.wikipedia.org01:21, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,065
ne.wikibooks.org09:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org03:36, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
new.wikipedia.org21:50, 21 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40,957bot
ng.wikipedia.org01:07, 6 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org13:40, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org13:40, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org11:09, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,67,680bot, ipblock-exempt
nl.wikibooks.org04:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nl.wikinews.org09:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org09:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikisource.org09:27, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org09:40, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org03:37, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nn.wikipedia.org13:07, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,31,425bot
nn.wikiquote.org09:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nn.wiktionary.org03:37, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nov.wikipedia.org01:05, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,922
no.wikipedia.org15:25, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,06,016bot
no.wikibooks.org09:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org09:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org09:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikisource.org21:39, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)243
no.wiktionary.org09:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
nqo.wikipedia.org22:49, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org21:38, 25 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,868
nso.wikipedia.org23:07, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,503
nv.wikipedia.org01:21, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: doo beehazʼą́ąnii bikʼehgo naalnish da: naaltsoos/bee álnééhí ániidígíí áyiilaa
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
  • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
1,765
ny.wikipedia.org01:21, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)864
oc.wikipedia.org13:00, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,29,317bot
oc.wiktionary.org03:38, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
olo.wikipedia.org20:39, 10 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,540
om.wikipedia.org01:21, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)765
om.wiktionary.org03:38, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
or.wikipedia.org01:21, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,035
or.wikisource.org21:26, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
or.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
os.wikipedia.org04:39, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34,620bot
pag.wikipedia.org01:21, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,691
pam.wikipedia.org01:21, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,012
pap.wikipedia.org12:34, 1 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,210
pa.wikipedia.org01:22, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,115
pa.wikibooks.org05:34, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org21:26, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pa.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pcd.wikipedia.org21:48, 25 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,580bot
pdc.wikipedia.org13:49, 6 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,414
pfl.wikipedia.org00:36, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,708
pih.wikipedia.org08:47, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,202
pi.wikipedia.org01:04, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,173
pl.wikipedia.org07:52, 3 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,24,816bot
pl.wikibooks.org10:35, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org10:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org10:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35bot
pl.wikisource.org21:39, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)293editor
pl.wikivoyage.org00:47, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wiktionary.org22:00, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org08:47, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,13,544bot
pnb.wikipedia.org01:22, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68,605
pnb.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pnt.wikipedia.org01:22, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,313
ps.wikipedia.org01:22, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,257
ps.wikivoyage.org14:09, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ps.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikipedia.org11:10, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,78,308bot
pt.wikibooks.org06:15, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org11:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org11:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
pt.wikisource.org03:07, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)535editor
pt.wikiversity.org06:17, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
pt.wikivoyage.org00:25, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
pwn.wikipedia.org09:37, 8 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
qu.wikipedia.org08:41, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41,292
qu.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rm.wikipedia.org14:49, 22 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,462
rmy.wikipedia.org01:22, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,085
rn.wikipedia.org01:22, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,102
roa-rup.wikipedia.org02:41, 5 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,925
roa-rup.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
roa-tara.wikipedia.org23:23, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,617
ro.wikipedia.org14:42, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,30,846bot
ro.wikibooks.org11:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org21:43, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org21:43, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikisource.org09:50, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ro.wikivoyage.org00:18, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rue.wikipedia.org23:31, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,973
ru.wikipedia.org02:08, 18 ഡിസംബർ 2009പുതിയ അംഗത്വം(?)13,22,479bot, uploader
ru.wikibooks.org21:43, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
ru.wikimedia.org11:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org11:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org21:43, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
ru.wikisource.org15:46, 17 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,900bot
ru.wikiversity.org11:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ru.wikivoyage.org20:50, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ru.wiktionary.org02:26, 27 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org01:23, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,539
rw.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sah.wikipedia.org07:17, 10 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23,659bot
sah.wikiquote.org02:17, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sat.wikipedia.org20:58, 26 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org01:05, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,935
sa.wikiquote.org12:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sa.wikisource.org12:03, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)682
sa.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
scn.wikipedia.org08:41, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35,039bot
scn.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sco.wikipedia.org01:23, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26,456flood
sc.wikipedia.org23:23, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,217
sd.wikipedia.org01:23, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,420
sd.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
se.wikipedia.org08:41, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,240bot
sg.wikipedia.org01:23, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)916
sg.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
shi.wikipedia.org10:43, 3 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
shn.wikipedia.org22:04, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
shn.wikivoyage.org20:21, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org09:43, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org18:36, 14 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,67,600bot
sh.wiktionary.org03:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
shy.wiktionary.org23:21, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org16:12, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,56,336
simple.wiktionary.org03:40, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
si.wikipedia.org01:23, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,733
si.wiktionary.org03:40, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
skr.wikipedia.org00:59, 18 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org00:58, 18 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:40, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,67,681bot
sk.wikibooks.org12:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sk.wikiquote.org12:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sk.wikisource.org07:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sk.wiktionary.org03:40, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sl.wikipedia.org19:31, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,58,263bot
sl.wikiquote.org12:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sl.wikisource.org12:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org07:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org03:40, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
smn.wikipedia.org20:30, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org01:23, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,539
sm.wiktionary.org03:41, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sn.wikipedia.org01:23, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,944
wikisource.org07:56, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org06:15, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,373
so.wiktionary.org03:41, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
species.wikimedia.org21:38, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org08:41, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69,187autoreview, bot, editor
sq.wikinews.org13:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org07:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sq.wiktionary.org03:41, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
srn.wikipedia.org01:24, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,299
sr.wikipedia.org15:19, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,33,806bot
sr.wikinews.org13:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org13:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikisource.org03:01, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wiktionary.org03:41, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ss.wikipedia.org08:47, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,385
ss.wiktionary.org03:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
stq.wikipedia.org08:47, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,969
st.wikipedia.org01:24, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)824
st.wiktionary.org03:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
su.wikipedia.org08:47, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47,962
su.wikiquote.org07:56, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
su.wiktionary.org03:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sv.wikipedia.org11:10, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25,91,365extendedconfirmed
sv.wikinews.org13:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org13:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikisource.org08:34, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
sv.wikiversity.org13:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org13:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org03:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sw.wikipedia.org08:41, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63,924bot
sw.wiktionary.org03:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
szl.wikipedia.org08:41, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53,226bot
szy.wikipedia.org23:21, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org01:08, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51,240bot
ta.wikinews.org13:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org13:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wikisource.org08:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ta.wiktionary.org03:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
tay.wikipedia.org00:42, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org23:45, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ten.wikipedia.org22:48, 2 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org04:26, 22 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org18:31, 26 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org08:47, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,009
te.wikipedia.org22:24, 21 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27,467
te.wikibooks.org02:13, 5 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org13:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikisource.org10:21, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
te.wiktionary.org03:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
tg.wikipedia.org07:52, 3 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38,458
tg.wiktionary.org03:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
th.wikipedia.org19:24, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,61,103bot
th.wikibooks.org14:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
th.wikiquote.org14:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
th.wikisource.org08:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)530
th.wiktionary.org03:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ti.wikipedia.org01:24, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)906
ti.wiktionary.org03:43, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
tk.wikipedia.org08:48, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,354
tk.wiktionary.org03:43, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tl.wikipedia.org06:00, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,04,881bot
tl.wiktionary.org03:43, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tn.wikipedia.org01:24, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)657
tn.wiktionary.org03:43, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
to.wikipedia.org01:24, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,218
tpi.wikipedia.org08:48, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,485
tpi.wiktionary.org03:43, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
trv.wikipedia.org10:21, 20 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org07:23, 1 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,27,354
tr.wikibooks.org09:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org14:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org14:15, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
tr.wikisource.org11:15, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org03:01, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wiktionary.org03:43, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
ts.wikipedia.org01:24, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,436
ts.wiktionary.org03:48, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tt.wikipedia.org19:31, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,69,345bot
tt.wiktionary.org03:48, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
tum.wikipedia.org01:24, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,156
tw.wikipedia.org01:24, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)574
tyv.wikipedia.org15:31, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
ty.wikipedia.org01:24, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,107
ua.wikimedia.org14:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org15:39, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,354
ug.wikipedia.org01:24, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,032
ug.wiktionary.org03:48, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikipedia.org03:43, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,11,076bot
uk.wikinews.org14:32, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org14:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikisource.org03:01, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org14:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org03:48, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org16:15, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,73,181bot
ur.wikiquote.org14:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ur.wiktionary.org03:49, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
uz.wikipedia.org00:10, 15 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,03,568bot
uz.wikiquote.org09:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wiktionary.org03:51, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
vec.wikipedia.org21:08, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31,675
vec.wikisource.org11:19, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org14:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
vep.wikipedia.org21:03, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,456
ve.wikipedia.org01:24, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)734
vi.wikipedia.org05:49, 1 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,72,600bot, ipblock-exempt
vi.wikibooks.org15:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org15:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
vi.wikisource.org21:39, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,046
vi.wikivoyage.org15:03, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
vi.wiktionary.org03:52, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
vls.wikipedia.org08:48, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,555
vo.wikipedia.org14:40, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,24,560
vo.wiktionary.org03:53, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
war.wikipedia.org16:13, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,85,020bot
wa.wikipedia.org08:48, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,136
wa.wikisource.org00:58, 18 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org03:53, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)431
www.wikidata.org09:00, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,16,11,815bot, ipblock-exempt
wikimania.wikimedia.org13:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org08:42, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,477
wo.wikiquote.org10:17, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wo.wiktionary.org03:59, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wuu.wikipedia.org22:30, 25 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,288bot
xal.wikipedia.org04:52, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,714bot
xh.wikipedia.org01:25, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,105
xmf.wikipedia.org16:46, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,696
yi.wikipedia.org08:48, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,769
yi.wiktionary.org03:59, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
yo.wikipedia.org21:17, 4 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66,112
yue.wiktionary.org22:00, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org01:25, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,954
zea.wikipedia.org08:48, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,569
zh-classical.wikipedia.org00:56, 24 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,985
zh-min-nan.wikipedia.org08:48, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39,661
zh-min-nan.wikisource.org14:43, 25 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org03:59, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-yue.wikipedia.org05:41, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47,777bot
zh.wikipedia.org11:10, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,30,443bot
zh.wikibooks.org15:43, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
zh.wikinews.org15:43, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org15:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
zh.wikisource.org21:40, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,138
zh.wikiversity.org21:29, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
zh.wikivoyage.org00:13, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
zh.wiktionary.org15:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
zu.wikipedia.org08:49, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,043
zu.wiktionary.org03:59, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5