ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org21:24, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org10:38, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org10:39, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ady.wikipedia.org00:23, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org17:15, 6 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
af.wikibooks.org10:39, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org11:31, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org11:32, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ak.wikipedia.org10:40, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
als.wikipedia.org01:31, 30 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
alt.wikipedia.org17:49, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org11:32, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
am.wiktionary.org11:33, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org12:31, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikisource.org21:26, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org00:38, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
anp.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org22:45, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
an.wiktionary.org11:36, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
api.wikimedia.org06:03, 1 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org11:38, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org11:41, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ar.wikibooks.org00:38, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikimedia.org00:39, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org00:39, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org00:39, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ar.wiktionary.org00:31, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org19:47, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
arz.wikipedia.org13:52, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ast.wikipedia.org21:48, 14 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ast.wiktionary.org00:39, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org00:25, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikiquote.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org00:40, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org12:22, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org19:44, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org00:27, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
awa.wikipedia.org20:37, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ay.wikipedia.org00:28, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org00:30, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org00:28, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org00:29, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)273
az.wikibooks.org09:27, 27 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikisource.org00:29, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org00:40, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org19:47, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ban.wikisource.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org04:48, 22 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bat-smg.wikipedia.org00:32, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org00:32, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikibooks.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org00:34, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikiquote.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wiktionary.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org10:26, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org00:34, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
beta.wikiversity.org22:17, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org00:15, 23 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
be.wikibooks.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org10:29, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org00:33, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org00:41, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org13:32, 14 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
bg.wikibooks.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org00:41, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bg.wiktionary.org00:41, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bh.wikipedia.org00:36, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bi.wikipedia.org00:37, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikibooks.org21:33, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org22:53, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wiktionary.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
blk.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org22:52, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikiquote.org21:31, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org22:53, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
bn.wikibooks.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikiquote.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org00:41, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org22:53, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org22:54, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org10:36, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org01:26, 30 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikimedia.org17:02, 8 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org00:41, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org16:20, 4 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org00:42, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122autoreview
bs.wikibooks.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org00:42, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org00:42, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org22:55, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org22:56, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org03:04, 23 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ca.wikibooks.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org10:31, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org00:42, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org11:54, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org22:56, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org22:56, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org22:57, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org22:57, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org22:57, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org22:57, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org13:31, 23 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikibooks.org21:34, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org00:42, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org00:42, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ckb.wiktionary.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org00:37, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,479autopatrolled, filemover, templateeditor
co.wikipedia.org00:42, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org00:43, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org00:42, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org00:43, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org00:43, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cr.wikiquote.org21:35, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org21:34, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org00:43, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org00:43, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org12:26, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
cs.wikibooks.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org00:43, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org00:43, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cu.wikipedia.org00:43, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
cv.wikipedia.org00:43, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org15:19, 7 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikibooks.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org00:43, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org00:43, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org19:51, 25 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org13:14, 16 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
da.wikibooks.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
da.wikiquote.org01:31, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org00:44, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org00:44, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org23:04, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)344autoreview, editor
de.wikibooks.org11:53, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikinews.org08:59, 29 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org02:44, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org10:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
de.wikiversity.org08:27, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org12:24, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org13:20, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
din.wikipedia.org00:44, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org00:44, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
diq.wiktionary.org17:51, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dk.wikimedia.org00:44, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dsb.wikipedia.org00:45, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org00:45, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org00:45, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org00:45, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org00:45, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org22:12, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org00:45, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
el.wikibooks.org01:42, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org00:45, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org07:45, 30 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikivoyage.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org00:45, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eml.wikipedia.org22:58, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org23:30, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,010extendedconfirmed
en.wikibooks.org13:43, 2 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)348editor
en.wikinews.org13:43, 2 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org13:43, 2 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
en.wikisource.org13:43, 2 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikiversity.org13:43, 2 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
en.wikivoyage.org03:08, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:43, 2 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
eo.wikipedia.org09:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eo.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org00:45, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikivoyage.org17:28, 13 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org00:45, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org04:16, 3 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)203
es.wikibooks.org23:26, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikinews.org05:24, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiquote.org09:51, 29 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikisource.org14:29, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wikiversity.org14:23, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
es.wikivoyage.org12:23, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
es.wiktionary.org11:54, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
et.wikipedia.org21:47, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
et.wikibooks.org16:34, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org00:47, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org00:46, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org00:48, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org21:48, 14 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
eu.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org00:48, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org00:48, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org00:48, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fat.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:16, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikibooks.org12:41, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikinews.org12:41, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org12:42, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org12:42, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org12:43, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org12:43, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ff.wikipedia.org00:49, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
fiu-vro.wikipedia.org12:45, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org12:41, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org10:37, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikisource.org00:49, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org22:18, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org21:49, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fj.wikipedia.org00:49, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org00:49, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:34, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
fo.wikipedia.org00:49, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fo.wikisource.org00:51, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org00:51, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org00:51, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org14:29, 20 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org23:04, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)19,940rollbacker
fr.wikibooks.org01:19, 30 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
fr.wikinews.org15:52, 29 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
fr.wikiquote.org15:01, 5 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)264
fr.wikisource.org18:57, 30 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114
fr.wikiversity.org18:06, 14 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
fr.wikivoyage.org12:32, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wiktionary.org05:19, 3 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)380
fur.wikipedia.org12:33, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org13:03, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org00:51, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org00:51, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gan.wikipedia.org00:51, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org00:51, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ga.wiktionary.org00:52, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org20:52, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org12:34, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org00:52, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org00:52, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org18:00, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gl.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org16:09, 7 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org00:52, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gn.wikipedia.org00:52, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gn.wiktionary.org00:52, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org22:59, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org17:59, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org00:52, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wiktionary.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org12:34, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikibooks.org21:33, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guc.wikipedia.org20:12, 19 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gur.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org00:52, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gu.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org00:52, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org00:52, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikinews.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikiquote.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wiktionary.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org00:52, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org00:53, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org12:35, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org00:53, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ha.wiktionary.org00:53, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org00:53, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org11:41, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
he.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikinews.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org09:49, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org00:53, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org00:53, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org00:53, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
hif.wiktionary.org00:55, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org00:14, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)486autopatrolled, rollbacker
hi.wikibooks.org10:34, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org08:00, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org00:55, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org01:32, 30 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
hr.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org00:55, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org00:55, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org00:55, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org00:55, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org16:32, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ht.wikisource.org21:27, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org14:18, 18 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hu.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org04:25, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org00:55, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org00:55, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org23:01, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hy.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org00:55, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org00:55, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org19:47, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikipedia.org20:17, 5 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org07:18, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
id.wikibooks.org13:03, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ie.wikipedia.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
ig.wikiquote.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wiktionary.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ii.wikipedia.org21:25, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org23:00, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org08:25, 11 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
inh.wikipedia.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org22:51, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org22:37, 27 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
is.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org01:42, 21 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
it.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikinews.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikisource.org00:41, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org02:45, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
it.wiktionary.org00:56, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org00:57, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
iu.wiktionary.org00:57, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jam.wikipedia.org00:57, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org01:33, 14 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ja.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org00:57, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikivoyage.org17:17, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ja.wiktionary.org23:06, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org00:57, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org00:57, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org23:01, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jv.wikisource.org18:01, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org00:57, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org00:57, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ka.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wiktionary.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kcg.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wiktionary.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ki.wikipedia.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org21:28, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org22:45, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
km.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org00:58, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org22:52, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ko.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org00:59, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org03:00, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org00:59, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org00:59, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org21:31, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org00:59, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org00:59, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org00:59, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org01:30, 30 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org00:59, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org00:59, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org01:00, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org00:59, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org01:00, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ky.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org01:00, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikipedia.org23:38, 31 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikibooks.org01:32, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org12:49, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org16:56, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wiktionary.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lg.wikipedia.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
lij.wikipedia.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lij.wikisource.org22:29, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org17:25, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
lmo.wikipedia.org01:26, 30 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lmo.wiktionary.org09:22, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ln.wikipedia.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org07:27, 5 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org01:01, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lrc.wikipedia.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org22:50, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
lt.wikibooks.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org23:27, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
lv.wiktionary.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org18:02, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org03:08, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,585translationadmin
meta.wikimedia.org00:44, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,533patroller, translationadmin
mg.wikipedia.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mg.wikibooks.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org21:34, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wiktionary.org18:04, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org16:21, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mi.wiktionary.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org01:02, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wikibooks.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org01:03, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org01:03, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org01:03, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org01:03, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ml.wikibooks.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org01:03, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org01:05, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org07:20, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org18:16, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org01:05, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mn.wiktionary.org01:05, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mnw.wikipedia.org23:41, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mnw.wiktionary.org18:19, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mrj.wikipedia.org01:05, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org01:05, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mr.wikibooks.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org01:05, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org01:05, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org10:50, 11 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)164
ms.wikibooks.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org01:05, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org01:05, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org01:06, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org21:24, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org01:06, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mx.wikimedia.org01:06, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org01:06, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org01:06, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
my.wiktionary.org01:06, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org01:06, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nap.wikisource.org19:47, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nds.wikibooks.org21:33, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org21:30, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org23:05, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org00:15, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wikibooks.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nia.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org18:41, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org20:15, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nl.wikibooks.org12:48, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org10:41, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org12:47, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org12:49, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org12:49, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org12:50, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org12:47, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nn.wikipedia.org10:21, 7 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nn.wikiquote.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org08:41, 28 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikibooks.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org13:45, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org22:15, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nqo.wikipedia.org19:47, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nrm.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nv.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org10:42, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org23:05, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org22:50, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikibooks.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org05:06, 27 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikisource.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org08:51, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pag.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org14:27, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pa.wikibooks.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pcm.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org21:34, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org17:35, 7 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pl.wikibooks.org06:08, 30 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikimedia.org10:43, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org20:12, 1 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikisource.org22:38, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org21:09, 29 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pl.wiktionary.org09:18, 29 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org01:33, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org18:29, 20 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
pt.wikibooks.org22:59, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikimedia.org13:08, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org02:34, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org20:41, 20 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikiversity.org03:09, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pt.wikivoyage.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pwn.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org01:27, 30 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikibooks.org21:32, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rn.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org23:28, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ro.wikibooks.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org21:18, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikivoyage.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rue.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org20:26, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38uploader
ru.wikibooks.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org22:04, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org13:38, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikiquote.org12:30, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikisource.org21:21, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org13:20, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
rw.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
rw.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sah.wikiquote.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org13:05, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org16:36, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
sc.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org00:41, 25 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org16:18, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org10:44, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org17:24, 17 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wikibooks.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikivoyage.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org18:44, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sh.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org04:29, 15 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org21:55, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,555
simple.wiktionary.org23:02, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
si.wikipedia.org08:41, 30 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
si.wikibooks.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org18:59, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org19:00, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:38, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
sk.wikibooks.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org12:23, 30 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org00:57, 15 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
sl.wikibooks.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org09:28, 29 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org17:15, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org14:22, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org08:46, 16 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
so.wikipedia.org03:16, 25 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
so.wiktionary.org01:34, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org13:43, 2 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sq.wikipedia.org16:03, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)837autoreview, reviewer
sq.wikibooks.org13:36, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikinews.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sr.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikibooks.org11:40, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org03:00, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org01:35, 25 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org22:16, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org22:16, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org04:22, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org22:15, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org23:29, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
sv.wikibooks.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org22:15, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiversity.org12:30, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org02:45, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org22:14, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
sw.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sw.wiktionary.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org22:14, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org20:55, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org12:44, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ta.wikibooks.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org22:13, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tay.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org12:30, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org22:13, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org11:28, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test.wikipedia.org07:00, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
test.wikidata.org22:12, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)724bureaucrat (താത്കാലികം), ipblock-exempt, sysop, translationadmin
tet.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org13:12, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikibooks.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org22:11, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org16:29, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wikibooks.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org22:10, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org01:16, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
th.wikibooks.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org22:10, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org22:09, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org09:38, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org22:09, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org22:46, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tl.wikibooks.org05:26, 27 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikiquote.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org22:08, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org22:07, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org21:51, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org21:51, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org14:20, 4 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36autoreview
tr.wikibooks.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org21:50, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikisource.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikivoyage.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org21:49, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ts.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org21:49, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org21:48, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org21:48, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tyv.wikipedia.org21:48, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org21:47, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ug.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org21:46, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org01:30, 29 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
uk.wikibooks.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)147autopatrolled, ipblock-exempt, rollbacker
uk.wiktionary.org21:46, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org12:51, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ur.wikibooks.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org21:45, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
uz.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org21:44, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org21:44, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikisource.org22:47, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org21:44, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org21:43, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org03:08, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
vi.wikibooks.org20:21, 27 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikisource.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org21:43, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vls.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vo.wikipedia.org01:29, 30 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org21:42, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org16:40, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org21:28, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org08:38, 25 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org21:42, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org03:08, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,42,149propertycreator, rollbacker, translationadmin
www.wikifunctions.org21:36, 26 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wikimania2016.wikimedia.org23:45, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org21:36, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org10:46, 27 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)164
wo.wikipedia.org21:28, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org21:40, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org22:46, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org21:41, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
xmf.wikipedia.org21:39, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org21:27, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org21:27, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yue.wiktionary.org01:36, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org21:39, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org21:38, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org21:37, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org16:25, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikipedia.org22:50, 12 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
zh.wikibooks.org08:16, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org23:15, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org01:33, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org01:35, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org21:27, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zu.wiktionary.org01:36, 3 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0