ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Effeietsanders
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:47, 25 മാർച്ച് 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 70,555
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 470
  • ആഗോള സംഘം: VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org17:22, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org08:07, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org20:11, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org17:23, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wiktionary.org08:07, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org16:11, 16 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
af.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org08:07, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org08:07, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org08:08, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ak.wiktionary.org08:08, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
am.wikiquote.org08:09, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org08:09, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org08:10, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikibooks.org08:11, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org08:11, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org08:11, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org08:10, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org08:10, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org08:10, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org08:12, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)153autoreview
ar.wikibooks.org08:12, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org08:12, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org08:12, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org08:12, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org08:11, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org17:13, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
ast.wikibooks.org08:13, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org08:14, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org08:13, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
as.wikibooks.org19:46, 29 ഏപ്രിൽ 2013ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
as.wiktionary.org08:13, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
av.wiktionary.org08:14, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org08:14, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikibooks.org08:14, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org08:14, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org14:56, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
az.wikibooks.org08:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org08:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org08:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org08:15, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bat-smg.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org17:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org17:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
be.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org19:14, 5 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
bg.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
bg.wiktionary.org20:48, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org17:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
bo.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
br.wikimedia.org10:31, 28 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bug.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
ca.wikimedia.org11:16, 20 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
cbk-zam.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ceb.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ce.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cho.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org14:57, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,285accountcreator, autopatrolled, filemover
co.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
csb.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
cs.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
cs.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
cy.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
da.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)292autoreview
de.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
de.wikinews.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
de.wikiquote.org16:39, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
de.wikiversity.org15:20, 25 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org00:33, 25 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org01:29, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org17:24, 20 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wiktionary.org19:46, 29 ഏപ്രിൽ 2013ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org12:23, 30 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikiquote.org08:15, 9 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,185autoreviewer, extendedconfirmed
en.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)34editor
en.wikinews.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
en.wikiquote.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
en.wikisource.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
en.wikivoyage.org23:06, 23 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
en.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
eo.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
eo.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
eo.wikiquote.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
eo.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)152
es.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
es.wikiquote.org01:58, 12 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org13:24, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org23:30, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org01:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
eu.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
ext.wikipedia.org17:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
fa.wikibooks.org19:16, 8 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org17:09, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org17:16, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
fi.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
fi.wikimedia.org19:31, 10 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org11:57, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
fi.wikiversity.org12:59, 20 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org00:35, 21 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
foundation.wikimedia.org10:59, 4 നവംബർ 2021ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)145
fo.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
frp.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org14:03, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)168
fr.wikibooks.org04:23, 13 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org20:21, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org09:55, 10 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org22:35, 29 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org08:05, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org23:38, 1 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
gag.wikipedia.org12:30, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org17:16, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
gd.wikipedia.org17:16, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org17:16, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org16:40, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org17:16, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org01:31, 24 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org09:37, 18 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
gu.wikiquote.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org17:17, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org17:17, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org17:17, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org17:17, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
he.wikisource.org10:48, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org17:17, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ho.wikipedia.org17:17, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)55
hr.wikiquote.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
hsb.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ht.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
hu.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
hy.wikipedia.org17:17, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wikisource.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
hz.wikipedia.org17:17, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org13:27, 7 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)52confirmed, reviewer
id.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
id.wikiquote.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
id.wikisource.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
id.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org17:18, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org17:18, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ii.wikipedia.org17:18, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org17:18, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org15:36, 19 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
io.wikipedia.org11:32, 4 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
is.wikibooks.org20:23, 28 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org18:16, 23 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)78
it.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
it.wikinews.org17:10, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
it.wikisource.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org00:11, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
iu.wikipedia.org17:18, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
ja.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ja.wikinews.org13:24, 16 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org05:44, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org16:53, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org17:18, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org17:18, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ka.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
kg.wikipedia.org17:18, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org17:18, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org17:18, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
kn.wikiquote.org20:37, 15 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org06:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org12:50, 27 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
kr.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ks.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
kv.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org20:34, 26 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28
la.wikisource.org20:16, 2 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org12:26, 14 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lg.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
lmo.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org20:40, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org17:20, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org10:49, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
lv.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
mai.wikipedia.org12:29, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)35
meta.wikimedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,645autopatrolled
mg.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mhr.wikipedia.org12:57, 27 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org15:04, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
mk.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org08:29, 29 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikibooks.org08:24, 29 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org08:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org17:01, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
mr.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org21:53, 19 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org03:46, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
nds.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
ne.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ng.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008തറവാട് വിക്കി(?)34,774sysop
nl.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,321
nl.wikimedia.org12:02, 3 മേയ് 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,120bureaucrat, sysop
nl.wikinews.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
nl.wikiquote.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
nl.wikisource.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)278
nl.wikivoyage.org21:51, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
nn.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
nov.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24
no.wikimedia.org22:25, 21 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
nrm.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org16:34, 3 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
om.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
os.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org11:41, 7 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
pag.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org20:55, 22 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org17:21, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org06:52, 12 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36
pl.wikibooks.org20:43, 8 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org15:29, 25 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org21:21, 14 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
pl.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org17:01, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pnt.wikipedia.org10:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)240
pt.wikimedia.org01:23, 4 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org17:10, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org22:10, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org18:57, 15 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org22:56, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org00:13, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
quality.wikimedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
ru.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
ru.wikibooks.org15:23, 25 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)6
ru.wikimedia.org09:03, 26 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org20:37, 23 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org22:39, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org08:51, 5 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org23:22, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org06:33, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
scn.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org03:51, 20 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sc.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikinews.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org08:53, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org20:08, 21 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
simple.wikibooks.org10:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
simple.wiktionary.org14:28, 20 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
sk.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
sm.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
so.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)69
sq.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)35
sr.wikinews.org14:27, 26 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org09:21, 20 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org18:14, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org23:37, 5 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)69
sv.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
sv.wikiquote.org10:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org22:16, 4 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ta.wikibooks.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ta.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
tcy.wikipedia.org01:28, 3 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org00:21, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
test2.wikipedia.org23:05, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org21:47, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
tet.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
tg.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30
th.wikibooks.org17:09, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org13:54, 25 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)63
to.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28
tr.wiktionary.org17:12, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org14:22, 4 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
uk.wiktionary.org19:49, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org16:43, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org17:08, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org16:48, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
vls.wikipedia.org21:21, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vo.wikipedia.org19:43, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
wa.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org23:06, 23 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,829
wikimania2006.wikimedia.org19:46, 29 ഏപ്രിൽ 2013ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)46
wikimania2007.wikimedia.org19:46, 29 ഏപ്രിൽ 2013ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)48
wikimania2008.wikimedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)92
wikimania2009.wikimedia.org12:00, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wikimania2010.wikimedia.org22:37, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wikimania2011.wikimedia.org10:03, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org17:30, 3 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org20:57, 25 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
wikimania2015.wikimedia.org20:58, 27 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
wikimania2016.wikimedia.org02:33, 25 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)229
wikimania2017.wikimedia.org21:59, 4 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
wikimania2018.wikimedia.org18:11, 4 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
wikimania.wikimedia.org01:22, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)598sysop, translationadmin
wo.wikipedia.org20:32, 16 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org12:35, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)75
yi.wiktionary.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org13:42, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org14:47, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)165
zh.wikisource.org12:53, 27 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org15:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0