ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org20:00, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org20:51, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ady.wikipedia.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org19:58, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
af.wikibooks.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org20:00, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org15:56, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
am.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org12:08, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikibooks.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org12:11, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
an.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org16:09, 4 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org19:58, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114
ar.wikibooks.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikimedia.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikiquote.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikisource.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
arz.wikipedia.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ast.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ast.wikibooks.org19:38, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
as.wikisource.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
awa.wikipedia.org15:31, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org22:13, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
az.wikipedia.org19:58, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
az.wikibooks.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org12:49, 14 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org19:58, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bat-smg.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikibooks.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org19:58, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org17:26, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikibooks.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org13:30, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org19:58, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
bg.wikibooks.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org20:00, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bi.wikipedia.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org19:58, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bm.wikipedia.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
bn.wikibooks.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikivoyage.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org00:03, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikipedia.org19:58, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikimedia.org22:01, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikibooks.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org19:58, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ca.wikibooks.org20:57, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org19:58, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org09:54, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org23:01, 16 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
commons.wikimedia.org21:47, 4 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,666autopatrolled
co.wikipedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikimedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cr.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org16:22, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cs.wikibooks.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org20:00, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikibooks.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org16:25, 16 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cy.wikibooks.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org13:12, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
da.wikibooks.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org14:52, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
de.wikibooks.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikisource.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wiktionary.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
din.wikipedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dk.wikimedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dv.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org12:11, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
el.wikibooks.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org12:11, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org12:11, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org12:11, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org12:11, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eml.wikipedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikipedia.org21:18, 4 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)825extendedconfirmed
en.wikibooks.org14:29, 14 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
en.wikinews.org16:22, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)111
en.wikiquote.org16:22, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
en.wikisource.org16:22, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikiversity.org16:22, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikivoyage.org16:22, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wiktionary.org16:35, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eo.wikipedia.org22:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikibooks.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org00:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
es.wikibooks.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org12:12, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiversity.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org12:12, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
es.wiktionary.org00:03, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org23:13, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikibooks.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org20:58, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org16:48, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
eu.wikibooks.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikipedia.org22:13, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
fa.wikibooks.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikinews.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org16:47, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org16:47, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ff.wikipedia.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org22:13, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fi.wikibooks.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikinews.org20:01, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org17:09, 29 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wikisource.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org17:05, 2 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)194
fr.wikibooks.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiquote.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiversity.org16:23, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikivoyage.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wiktionary.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fur.wikipedia.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org00:47, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wikibooks.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org18:07, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ga.wiktionary.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gcr.wikipedia.org15:31, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org12:12, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gl.wikibooks.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org15:34, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org01:49, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gu.wikiquote.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org23:49, 2 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org00:03, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org11:38, 10 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
he.wikibooks.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org20:26, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org01:49, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hif.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org14:01, 1 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
hi.wikibooks.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikisource.org15:35, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org23:09, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hr.wikibooks.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org20:59, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org14:32, 14 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hu.wikibooks.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org11:51, 10 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
hy.wikibooks.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org15:27, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org15:27, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org15:48, 9 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org20:01, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org00:04, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikibooks.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org22:14, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
id.wikibooks.org09:54, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org00:04, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikibooks.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
incubator.wikimedia.org14:49, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
inh.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org15:33, 11 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
is.wikibooks.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
is.wikiquote.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikisource.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikipedia.org11:51, 10 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
it.wikibooks.org15:47, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
it.wikisource.org16:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiversity.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org16:20, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wikipedia.org12:12, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org19:21, 4 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
ja.wikibooks.org12:11, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikinews.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikiquote.org11:37, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikisource.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org17:26, 29 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org14:50, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jv.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ka.wikibooks.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbp.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kk.wikibooks.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kn.wikiquote.org21:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikipedia.org12:12, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ko.wikibooks.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ksh.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikibooks.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org00:04, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikibooks.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org11:06, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikipedia.org15:45, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lb.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
li.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikibooks.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org15:35, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikisource.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org17:30, 29 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ln.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org19:41, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lt.wikibooks.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
lv.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org11:13, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
map-bms.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mdf.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org21:01, 19 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
meta.wikimedia.org08:11, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)525ipblock-exempt, patroller
mg.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
min.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wiktionary.org15:35, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org12:12, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mk.wikibooks.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org15:54, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ml.wikibooks.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org15:54, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mn.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org10:37, 14 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org12:08, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikibooks.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mr.wiktionary.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ms.wikibooks.org21:01, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org13:00, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mx.wikimedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
my.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikisource.org16:27, 31 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikipedia.org01:49, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org00:26, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nds.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org00:04, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wikibooks.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org20:01, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikipedia.org21:15, 4 ഫെബ്രുവരി 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)16,965sysop
nl.wikibooks.org17:44, 18 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikimedia.org21:21, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikinews.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikiquote.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikisource.org11:05, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikivoyage.org20:28, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org19:12, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nn.wikipedia.org12:13, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikiquote.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org23:49, 2 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org22:14, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
no.wikibooks.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org12:35, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org20:01, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikibooks.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
or.wikisource.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
os.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org22:39, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pag.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pa.wikibooks.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pfl.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org00:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
pl.wikibooks.org01:06, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org23:04, 25 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org01:06, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikisource.org23:04, 25 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pl.wikivoyage.org21:02, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org01:06, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pms.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pms.wikisource.org00:04, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org20:01, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnb.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ps.wikivoyage.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org17:33, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
pt.wikibooks.org22:48, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikimedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org00:04, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org13:23, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ro.wikibooks.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org12:07, 21 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33uploader
ru.wikibooks.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiquote.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wiktionary.org19:20, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rw.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikiquote.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sa.wikibooks.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org21:44, 5 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org21:08, 28 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org15:36, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sh.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org15:36, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org22:40, 31 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
simple.wikibooks.org13:20, 2 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikiquote.org13:20, 2 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org13:05, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wikipedia.org12:13, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
si.wikibooks.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org23:43, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sk.wikibooks.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikibooks.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org11:06, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
so.wikipedia.org00:04, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
so.wiktionary.org21:03, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org00:09, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sq.wikibooks.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
sr.wikibooks.org20:01, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org20:58, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org20:58, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
strategy.wikimedia.org16:28, 31 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
st.wikipedia.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org09:54, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikiquote.org09:54, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org09:54, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org22:32, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sv.wikibooks.org23:49, 2 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org23:49, 2 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org23:49, 2 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sw.wiktionary.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szy.wikipedia.org15:31, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ta.wikibooks.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org22:15, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org20:01, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test2.wikipedia.org01:25, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org21:11, 2 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org01:56, 25 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
test.wikidata.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org01:26, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
te.wikibooks.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tg.wikibooks.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
th.wikibooks.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikiquote.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikisource.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wiktionary.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wikipedia.org01:25, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wiktionary.org21:04, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tl.wikibooks.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org00:04, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org12:13, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
tr.wikibooks.org01:25, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org15:47, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wikipedia.org11:37, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org15:57, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org12:13, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
uk.wikibooks.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org23:28, 18 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ur.wikibooks.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
usability.wikimedia.org13:20, 2 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
uz.wikiquote.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikisource.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ve.wikipedia.org01:25, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org18:58, 15 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
vi.wikibooks.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org16:56, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vo.wikipedia.org15:58, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org21:54, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org22:24, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org00:45, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)727
wikimania2012.wikimedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org20:01, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org20:01, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org21:05, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org02:58, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikiquote.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org00:04, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org22:25, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org22:14, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikisource.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yue.wiktionary.org15:37, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org22:25, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org13:05, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-min-nan.wikipedia.org15:45, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikisource.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org13:05, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikipedia.org19:37, 19 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
zh.wikibooks.org18:07, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org13:05, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org12:13, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org15:34, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikiversity.org15:49, 9 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wikivoyage.org16:43, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wiktionary.org13:05, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org16:22, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wiktionary.org21:06, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0