ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Dexbot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 22:11, 20 ഏപ്രിൽ 2012 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,75,52,907
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 710
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള യന്ത്രങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org04:22, 17 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org07:59, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ace.wikipedia.org07:59, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ady.wikipedia.org23:07, 17 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)193
af.wikipedia.org08:00, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)209
af.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org14:15, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
af.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)326
ak.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
als.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,985bot
am.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,755
am.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ang.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)289
ang.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
an.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,359
an.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)266
arc.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ar.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,130
ar.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org18:15, 4 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org18:27, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org09:46, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ar.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)670
arz.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
ast.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)252
ast.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)865
as.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
atj.wikipedia.org17:30, 4 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ay.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ay.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org16:30, 28 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,831
az.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
az.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)251
az.wikisource.org17:21, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,571
bar.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
bat-smg.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,015
ba.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
bcl.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
be-tarask.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,074bot
beta.wikiversity.org09:52, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)497
be.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org09:52, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org17:35, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)456
bg.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,834
bg.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bg.wikinews.org21:49, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
bg.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,073
bg.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)263
bh.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bi.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bjn.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bm.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,854
bn.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org17:19, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wiktionary.org07:08, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
bo.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137
bpy.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)222
br.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,706
br.wikiquote.org09:52, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org17:06, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,609
bs.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)415
bs.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org21:49, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
bs.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)672
bs.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,203
bug.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bxr.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)386
ca.wikipedia.org14:20, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20,079bot
ca.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ca.wikinews.org21:46, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,082
ca.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)362
ca.wikisource.org21:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,416
cbk-zam.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
cdo.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,789
ce.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20,894
chr.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
chr.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ch.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chy.wikipedia.org14:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ckb.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,694bot
commons.wikimedia.org05:59, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,99,292bot
co.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
co.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)319
crh.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)195
cr.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
csb.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
csb.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)151
cs.wikipedia.org14:20, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,284
cs.wikibooks.org07:37, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikinews.org21:49, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
cs.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)598
cs.wikisource.org17:26, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikiversity.org09:46, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,060
cu.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cv.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,366
cv.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,501
cy.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)290
cy.wikisource.org18:13, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)506
da.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,374bot
da.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
da.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
da.wikisource.org17:29, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,742
de.wikipedia.org13:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33,821bot
de.wikibooks.org07:26, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)235bot
de.wikinews.org21:45, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
de.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,668bot
de.wikisource.org17:02, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
de.wikiversity.org09:46, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
de.wikivoyage.org17:03, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
de.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,790bot, ipblock-exempt
din.wikipedia.org12:25, 19 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
diq.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)248
dsb.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)595
dty.wikipedia.org17:25, 4 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)241
dv.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
dz.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ee.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,977bot
el.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
el.wikinews.org21:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
el.wikiquote.org14:15, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)451
el.wikisource.org17:28, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org09:45, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
el.wikivoyage.org17:16, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,629
eml.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikipedia.org13:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,90,280bot
en.wikibooks.org20:25, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: blocking to prevent further flaggedrev issues
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
  • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
31
en.wikinews.org20:25, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: unauthorized bot
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
328
en.wikiquote.org14:15, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,685bot
en.wikisource.org21:27, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)345
en.wikiversity.org20:25, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)669
en.wikivoyage.org20:25, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
en.wiktionary.org17:36, 25 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)176
eo.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,114editor
eo.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
eo.wikinews.org21:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
eo.wikiquote.org14:15, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)210
eo.wikisource.org17:11, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,383
es.wikipedia.org13:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,132
es.wikibooks.org07:13, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
es.wikinews.org21:45, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)153autoreview
es.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,004
es.wikisource.org17:03, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikiversity.org09:45, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146
es.wikivoyage.org17:22, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,042
et.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,796
et.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
et.wikisource.org17:20, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)505
eu.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,354
eu.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
eu.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,602
ext.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fa.wikipedia.org22:11, 20 ഏപ്രിൽ 2012പുതിയ അംഗത്വം(?)17,51,191bot, botadmin, patroller, rollbacker
fa.wikibooks.org22:16, 7 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)319
fa.wikinews.org21:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
fa.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,561
fa.wikisource.org04:58, 6 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)263
fa.wikivoyage.org21:33, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,141
fa.wiktionary.org17:36, 25 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)346
ff.wikipedia.org14:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fiu-vro.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
fi.wikipedia.org14:20, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26,006
fi.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
fi.wikinews.org21:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
fi.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)287
fi.wikisource.org17:28, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org09:46, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fi.wikivoyage.org01:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,461
fj.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fj.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
fo.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)312
fo.wiktionary.org07:08, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
frp.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)214
frr.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)741
fr.wikipedia.org13:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,559
fr.wikibooks.org07:22, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)302bot
fr.wikinews.org21:45, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)538facilitator
fr.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)238
fr.wikisource.org16:56, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
fr.wikiversity.org09:45, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)262
fr.wikivoyage.org17:00, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wiktionary.org11:57, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fur.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)289
fy.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,721
fy.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)663
gag.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
gan.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ga.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,553
ga.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gd.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,376
gd.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
glk.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)647
gl.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gl.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
gl.wikisource.org00:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,495
gn.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
gn.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org14:17, 16 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gor.wikipedia.org23:25, 5 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
gu.wikiquote.org09:53, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org17:04, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gu.wiktionary.org07:08, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)794
gv.wiktionary.org07:08, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149
ha.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ha.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,851
he.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
he.wikinews.org21:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
he.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,103
he.wikisource.org17:02, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
he.wikivoyage.org17:11, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hif.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
hi.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)381
hi.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org09:51, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org01:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)153
hr.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,958
hr.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hr.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)750
hr.wikisource.org18:05, 5 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)730
hsb.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ht.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
hu.wikipedia.org14:20, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,053
hu.wikibooks.org09:08, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
hu.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)230
hu.wikisource.org18:21, 5 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,162
hy.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)267
hy.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hy.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)903
hy.wikisource.org17:16, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hy.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)412
ia.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
ia.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
id.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,857
id.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
id.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130
id.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)454
ie.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ie.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ik.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ilo.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
incubator.wikimedia.org20:25, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
inh.wikipedia.org23:26, 5 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,875
io.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
is.wikipedia.org14:27, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,577bot
is.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
is.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
is.wikisource.org16:42, 4 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org13:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,442bot
it.wikibooks.org11:25, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)267
it.wikinews.org21:43, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)230
it.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,153
it.wikisource.org10:11, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
it.wikiversity.org09:45, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
it.wikivoyage.org17:14, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wiktionary.org07:59, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
iu.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
iu.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org13:55, 13 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)660
ja.wikipedia.org13:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28,876bot
ja.wikibooks.org10:49, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)226
ja.wikinews.org21:46, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)336
ja.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)322
ja.wikisource.org17:08, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikiversity.org09:46, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ja.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
jbo.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
jbo.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
jv.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
kaa.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kab.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ka.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)496
ka.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ka.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)284
ka.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)334
kbd.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)579
kbp.wikipedia.org17:30, 4 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ki.wikipedia.org14:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kk.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,794
kk.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kl.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
km.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
kn.wikiquote.org09:52, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org17:29, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
kn.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
koi.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ko.wikipedia.org14:20, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,961extendedconfirmed
ko.wikibooks.org07:34, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org21:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)368
ko.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)808
ko.wikisource.org17:17, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikiversity.org09:48, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,489
krc.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)421
ksh.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)526
ks.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ks.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)844
ku.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
ku.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)803
kv.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
kw.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)352
kw.wiktionary.org07:08, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ky.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org09:54, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)153
lad.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)241
la.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,896
la.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikiquote.org09:52, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org17:59, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)433
lbe.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
lb.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
lb.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
lez.wikipedia.org17:43, 24 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lfn.wikipedia.org15:28, 21 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lij.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
li.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)716
li.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org16:53, 17 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
li.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)346
li.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166
ln.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ln.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org06:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
lo.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
lrc.wikipedia.org00:19, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ltg.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,189
lt.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lt.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)633
lt.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,118
lv.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,322bot
lv.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)601
mai.wikipedia.org20:01, 2 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
map-bms.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mdf.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
www.mediawiki.org01:22, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)930bot
meta.wikimedia.org00:52, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)332
mg.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mg.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)513
mhr.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
min.wikipedia.org02:43, 8 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mi.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mi.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,694bot
mk.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,195
ml.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ml.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ml.wikisource.org17:16, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
mn.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)184
mn.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)323
mrj.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)241
mr.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)156
mr.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org09:52, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)962
ms.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ms.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mt.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,080
mt.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mwl.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)199
myv.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
my.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
my.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
mzn.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)220uploader
nah.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
nah.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nap.wikisource.org20:31, 20 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
nds.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,002
nds.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,168
ne.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
ne.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
nl.wikipedia.org13:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,086
nl.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
nl.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)234
nl.wikisource.org17:24, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikivoyage.org17:15, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,614
nn.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,633autopatrolled, bot
nn.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)222
nn.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)346
nov.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
no.wikipedia.org14:20, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,382
no.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
no.wikinews.org21:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
no.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)334
no.wikisource.org18:26, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,952
nrm.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nso.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nv.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ny.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)263
oc.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
oc.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)869
olo.wikipedia.org23:18, 1 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
om.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
om.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
or.wikisource.org17:30, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
os.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
pag.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pam.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
pap.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pa.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pa.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)224
pdc.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pfl.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pih.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pi.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikipedia.org13:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34,373
pl.wikibooks.org07:33, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikinews.org21:45, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
pl.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,439
pl.wikisource.org17:03, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
pl.wikivoyage.org17:23, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pms.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
pnb.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)359
pnb.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
pnt.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ps.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
ps.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
pt.wikipedia.org14:18, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28,755bot
pt.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
pt.wikinews.org21:45, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
pt.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,725
pt.wikisource.org16:58, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikiversity.org09:45, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
pt.wikivoyage.org11:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,010
qu.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)503
qu.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
rmy.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rn.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
roa-rup.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
roa-rup.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ro.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,621bot
ro.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ro.wikinews.org21:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114
ro.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)191
ro.wikisource.org17:13, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ru.wikipedia.org13:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,605uploader
ru.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
ru.wikinews.org21:46, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)798
ru.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)586
ru.wikisource.org17:04, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ru.wikiversity.org09:45, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
ru.wikivoyage.org16:56, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
rw.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
rw.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
sat.wikipedia.org11:04, 10 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
sa.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org17:04, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sa.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
scn.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)358
sco.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,820
sc.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
sd.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sd.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145bot
sg.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sg.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org13:43, 17 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
sh.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)464
sh.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,354
simple.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
si.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)911
sk.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,231
sk.wikisource.org11:52, 14 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wiktionary.org06:32, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
sl.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)679bot
sl.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)527
sl.wikisource.org17:11, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sl.wikiversity.org09:55, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)332
sm.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sm.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
so.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
so.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org20:25, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)507autopatrolled
sq.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)222
sq.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sq.wikinews.org21:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
sq.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
srn.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)948
sr.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wikinews.org21:43, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
sr.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)180
sr.wikisource.org17:08, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)179
ss.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ss.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
st.wikipedia.org14:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
st.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
su.wikiquote.org09:54, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:20, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28,000bot
sv.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sv.wikinews.org21:46, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)317
sv.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)351
sv.wikisource.org17:24, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org09:47, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sv.wikivoyage.org18:02, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,862
sw.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)723bot
sw.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
szl.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
szy.wikipedia.org04:22, 17 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)297bot
ta.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ta.wikinews.org21:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)247
ta.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
ta.wikisource.org17:26, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)202
tcy.wikipedia.org17:27, 4 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org06:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org06:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
test.wikidata.org00:22, 3 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142
tet.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
te.wikipedia.org14:23, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)897
te.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
te.wikisource.org17:05, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
te.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149
tg.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,148
tg.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)903
th.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)937
th.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
th.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96bot
th.wikisource.org17:59, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,217
ti.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ti.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
tk.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org14:22, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)255
tl.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)462
tn.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tn.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tpi.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tpi.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,587
tr.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
tr.wikinews.org21:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
tr.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,052
tr.wikisource.org17:33, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,151
ts.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ts.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,861
tt.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tw.wikipedia.org14:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tyv.wikipedia.org11:29, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ty.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
udm.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ug.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ug.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:20, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,545bot
uk.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
uk.wikinews.org21:46, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)377
uk.wikiquote.org14:16, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,216
uk.wikisource.org17:06, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,940bot
ur.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org09:53, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
uz.wikiquote.org09:53, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
vec.wikisource.org17:19, 4 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org17:37, 24 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ve.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikipedia.org14:20, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,302bot
vi.wikibooks.org12:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
vi.wikiquote.org14:15, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
vi.wikisource.org17:35, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikivoyage.org21:53, 24 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)929
vi.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org14:35, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
vo.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
vo.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org14:21, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)177
wa.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
wa.wiktionary.org06:42, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org00:52, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,45,78,566bot, sysop
wikimania2014.wikimedia.org21:42, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wo.wikiquote.org09:54, 23 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org06:43, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org14:36, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)938
xal.wikipedia.org14:38, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xh.wikipedia.org14:43, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
xmf.wikipedia.org14:40, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
yi.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,859
yi.wiktionary.org07:09, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org14:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)200
za.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zea.wikipedia.org14:39, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zh-classical.wikipedia.org14:37, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
zh-min-nan.wikipedia.org14:34, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,205
zh-min-nan.wikisource.org18:11, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org06:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org14:33, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,249
zh.wikipedia.org14:20, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27,305
zh.wikibooks.org12:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
zh.wikinews.org21:46, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
zh.wikiquote.org14:15, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)530
zh.wikisource.org16:58, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikiversity.org21:29, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org17:17, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wiktionary.org06:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zu.wikipedia.org14:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
zu.wiktionary.org07:08, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0