ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Deu
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:35, 21 ഡിസംബർ 2011 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 43,672
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 498
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ace.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikibooks.org11:06, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ang.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ar.wikinews.org11:37, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org07:59, 5 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org09:18, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org10:55, 22 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org15:56, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ast.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org18:15, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org15:41, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
az.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
az.wikisource.org15:20, 25 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org08:50, 5 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bat-smg.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org15:42, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org13:55, 11 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
bg.wikinews.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
bh.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wiktionary.org10:34, 27 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org15:42, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org14:34, 9 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14editor
bug.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org10:13, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org11:01, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org11:45, 29 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)509
co.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org08:59, 27 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org18:11, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikibooks.org08:46, 5 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org15:36, 17 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org20:12, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org07:20, 5 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
da.wikisource.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,367autoreview, editor
de.wikibooks.org12:42, 11 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org07:15, 5 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org11:24, 25 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikisource.org04:40, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
de.wikiversity.org15:46, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org09:26, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,673autoreview, editor
diq.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org18:15, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org15:41, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikibooks.org09:18, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org11:05, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org08:11, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)178
en.wikibooks.org19:48, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikinews.org11:43, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org19:48, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org19:48, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org15:47, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikivoyage.org09:26, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org08:10, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikibooks.org14:23, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org12:32, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
es.wikibooks.org15:32, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org09:48, 23 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
es.wikisource.org13:45, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiversity.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
es.wikivoyage.org09:22, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org10:47, 25 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org15:41, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
et.wikisource.org11:49, 26 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org09:45, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)32
ext.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
fa.wikinews.org11:23, 25 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org09:50, 2 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
fa.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ff.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org19:30, 17 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org16:01, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org15:39, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org15:21, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org10:06, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org08:32, 27 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org09:26, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org07:47, 26 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
gag.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ga.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wiktionary.org12:49, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org15:56, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
gl.wikipedia.org15:41, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org20:29, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org09:38, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
gu.wikisource.org14:34, 9 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
haw.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org15:12, 25 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikiquote.org07:14, 5 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org07:59, 25 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wiktionary.org12:26, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hif.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org15:41, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hi.wiktionary.org14:18, 27 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org15:41, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikibooks.org07:53, 5 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org20:36, 23 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ht.wikipedia.org15:42, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org15:21, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org11:28, 22 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org12:12, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)53
hy.wikibooks.org14:19, 27 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org12:32, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org18:21, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hyw.wikipedia.org18:52, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikibooks.org11:19, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org04:15, 1 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org18:05, 10 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org12:33, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ik.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org08:37, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
inh.wikipedia.org08:03, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org07:05, 12 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org16:35, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikibooks.org16:19, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org14:19, 27 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org07:25, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org08:15, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org09:26, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org07:05, 12 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
ja.wikiversity.org14:34, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org13:59, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org15:42, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org18:16, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org18:15, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011തറവാട് വിക്കി(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: პერსონალური შეტევები, დისკუსიების აბსურდამდე მიყვანა, პროექტის შეფერხება — უკვე არაერთხელ.
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
  • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
27,256trusted
ka.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ka.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)65
ka.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,208interface-admin, sysop
kbd.wikipedia.org18:16, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kl.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikisource.org07:38, 12 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org15:41, 8 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikibooks.org07:37, 12 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org09:48, 10 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org11:53, 21 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org18:11, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikiquote.org07:31, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org07:51, 12 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wiktionary.org20:36, 23 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
la.wiktionary.org09:27, 4 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wiktionary.org14:10, 25 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org09:27, 9 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org13:19, 5 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org16:01, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org07:41, 25 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org18:15, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org09:27, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org18:16, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikibooks.org09:57, 10 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org13:50, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org19:30, 17 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org15:42, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lv.wiktionary.org14:26, 11 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org09:23, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
meta.wikimedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)302autopatrolled
mg.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wiktionary.org18:05, 20 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org14:11, 11 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org15:42, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
mk.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mn.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
mrj.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)60
mt.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mwl.wikipedia.org18:16, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
my.wiktionary.org09:55, 10 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org15:56, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org18:16, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org15:41, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org15:39, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikibooks.org08:00, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org15:40, 17 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org09:26, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org19:28, 17 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org15:41, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikibooks.org12:26, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org08:11, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
nso.wikipedia.org18:16, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org15:41, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org15:56, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org05:15, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org16:01, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
pfl.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
pl.wikimedia.org18:13, 27 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org15:25, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org14:19, 27 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org14:16, 25 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org14:32, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org08:11, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org15:42, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
pt.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
pt.wikibooks.org16:14, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org17:12, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org15:18, 23 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org09:22, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org17:28, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org17:20, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ro.wiktionary.org17:20, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
ru.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
ru.wikimedia.org05:27, 1 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org09:42, 7 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org12:32, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org07:49, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikivoyage.org09:26, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org07:57, 25 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
rw.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org15:56, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sat.wikipedia.org18:27, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org08:21, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org18:30, 13 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org15:56, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org15:42, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
simple.wikipedia.org15:41, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org08:57, 27 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
sk.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)148
sk.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org15:38, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org14:33, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org10:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org18:15, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org15:09, 25 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
species.wikimedia.org19:48, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)47
sq.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
srn.wikipedia.org18:15, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org08:11, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sv.wikiquote.org15:18, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org09:26, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org08:11, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org15:43, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org15:42, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ta.wikibooks.org08:11, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org09:43, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
test.wikidata.org10:18, 31 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org18:16, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
te.wikisource.org08:32, 12 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org15:41, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikibooks.org14:37, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org15:10, 25 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)67
tl.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org18:11, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
tr.wikiquote.org14:38, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org14:36, 9 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ty.wikipedia.org18:15, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org13:50, 5 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org15:48, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org10:26, 27 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wiktionary.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
uz.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org04:12, 1 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org15:56, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org20:29, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org11:28, 22 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org18:20, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikibooks.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
vi.wikiquote.org08:27, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org15:37, 3 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org12:07, 2 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org15:57, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org09:26, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
wikimania.wikimedia.org15:31, 19 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org15:58, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
yi.wiktionary.org06:29, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
za.wikipedia.org18:17, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org18:12, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org15:56, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org15:44, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikipedia.org15:40, 21 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikibooks.org09:12, 21 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org08:59, 27 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org09:06, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org11:40, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org06:39, 23 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org15:35, 21 ഡിസംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:കേന്ദ്രീകൃത_അംഗീകാരം/Deu" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്