ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: David Wadie Fisher-Freberg
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 08:02, 17 ഡിസംബർ 2011 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 38,819
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 731
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org10:19, 7 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org07:08, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
af.wikipedia.org10:21, 22 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikibooks.org22:57, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org22:57, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org06:06, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org07:02, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org07:04, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikiquote.org14:13, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org09:31, 15 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikibooks.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org14:29, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wiktionary.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org08:22, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org08:21, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikibooks.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org15:36, 29 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org13:29, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org14:52, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org06:57, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wiktionary.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org09:36, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org02:14, 6 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org22:58, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org06:38, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikibooks.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org12:58, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1ipblock-exempt
ban.wikisource.org13:18, 8 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org07:02, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org06:53, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org13:01, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org13:03, 31 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org06:41, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikibooks.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org05:25, 26 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org13:31, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org14:15, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikibooks.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org11:07, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bm.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org08:08, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikibooks.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org08:08, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org06:46, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikimedia.org11:54, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org06:50, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikibooks.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org17:27, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bxr.wikipedia.org09:02, 1 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org08:22, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikibooks.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org15:55, 4 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org06:46, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org12:52, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org09:16, 17 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,597autopatrolled
co.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org14:12, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikibooks.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org22:59, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org07:02, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org06:48, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikibooks.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org14:14, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikibooks.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org10:01, 22 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikibooks.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org13:48, 28 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org12:52, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org06:39, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikibooks.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org13:34, 22 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org08:15, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org08:02, 17 ഡിസംബർ 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)884extendedconfirmed, ipblock-exempt
en.wikibooks.org12:52, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikinews.org12:51, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org07:28, 22 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikisource.org12:52, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org12:52, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
en.wikivoyage.org14:59, 22 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wiktionary.org12:53, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org14:13, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikibooks.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org11:41, 14 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikibooks.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org02:14, 6 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org14:15, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikibooks.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org00:08, 21 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikibooks.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org23:31, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org08:33, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikibooks.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org12:50, 29 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org11:24, 14 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikibooks.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org13:38, 22 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org23:00, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org16:16, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org13:58, 9 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org23:59, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org14:32, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org07:14, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikibooks.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org06:50, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org01:09, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org06:57, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org10:25, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikibooks.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org02:52, 10 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
got.wikipedia.org04:22, 7 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org06:57, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikiquote.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org08:26, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org15:09, 23 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org01:18, 29 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikibooks.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org07:34, 2 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org14:15, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikibooks.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org14:15, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikibooks.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org08:08, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org07:55, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikibooks.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org06:48, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikibooks.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org23:01, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org07:02, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org10:41, 17 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20,251checkuser, ipblock-exempt, suppress, sysop
id.wikibooks.org12:53, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
id.wikiquote.org11:03, 22 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)372
id.wikisource.org09:20, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wiktionary.org12:54, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ie.wikipedia.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org10:43, 20 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)692
io.wikipedia.org06:54, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org06:50, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikibooks.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org08:33, 15 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikibooks.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:10, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikibooks.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org11:01, 22 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
jv.wikisource.org04:07, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org14:33, 1 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org06:41, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikibooks.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org14:13, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikibooks.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org13:42, 14 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org00:55, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org07:04, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org23:02, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org14:12, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikibooks.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org06:57, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikibooks.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org04:47, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org06:57, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org06:38, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikibooks.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org06:50, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org07:34, 2 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org04:47, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org06:50, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org21:38, 17 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org15:55, 4 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org14:14, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikibooks.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org06:46, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org22:08, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
map-bms.wikipedia.org17:27, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mdf.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org06:23, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
meta.wikimedia.org10:21, 17 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,433autopatrolled
mg.wikipedia.org06:48, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikibooks.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org13:25, 15 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org10:13, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,910ipblock-exempt, sysop
min.wiktionary.org23:55, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
mi.wikipedia.org12:08, 1 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org06:41, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikibooks.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org08:08, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikibooks.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org23:03, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org06:48, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikibooks.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org14:00, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)242
ms.wikibooks.org04:31, 7 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org15:27, 13 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org04:55, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org06:50, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org07:02, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org16:19, 9 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org06:57, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org06:54, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikibooks.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org08:08, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wikipedia.org05:19, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org09:22, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org02:01, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikibooks.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org07:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org06:37, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikiquote.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org14:12, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikibooks.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org16:14, 22 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org08:20, 19 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org14:46, 5 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org06:41, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikibooks.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org09:47, 19 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org10:31, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org10:31, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikibooks.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org12:56, 18 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org04:11, 6 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org14:29, 21 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikibooks.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org17:00, 1 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org06:41, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org06:50, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org14:44, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org23:04, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org08:23, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikibooks.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org06:57, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org06:53, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org14:12, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikibooks.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org22:42, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikibooks.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org09:51, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org13:34, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org06:54, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org07:04, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org03:50, 24 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org06:40, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org09:58, 22 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org10:41, 7 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:13, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikibooks.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org14:15, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikibooks.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org23:59, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org11:38, 19 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org23:05, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org12:52, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org06:46, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikibooks.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org11:04, 22 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikibooks.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org22:29, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org08:40, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
su.wikibooks.org22:51, 11 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org03:12, 17 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org07:28, 23 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org07:55, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikibooks.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org06:54, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org17:15, 12 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org06:42, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikibooks.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org23:08, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org13:36, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org13:36, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org12:47, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org06:42, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikibooks.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org04:39, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org11:16, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikibooks.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org09:21, 7 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikibooks.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org16:25, 14 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org08:23, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikibooks.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org15:16, 19 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org07:48, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org23:06, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org06:06, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org13:35, 22 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org10:36, 6 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:11, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikibooks.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org06:54, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikibooks.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org06:40, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikibooks.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org13:34, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org00:13, 10 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org02:46, 30 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org11:16, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikibooks.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org13:35, 22 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org14:15, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org17:01, 1 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org07:04, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org16:28, 14 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,065
wikimania2013.wikimedia.org05:25, 26 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org11:20, 14 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2015.wikimedia.org06:51, 20 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org16:49, 20 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org12:54, 22 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org15:43, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wo.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org12:58, 18 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org06:50, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikipedia.org23:18, 20 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org08:13, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org06:57, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org09:51, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikibooks.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org12:51, 29 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org23:07, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0