ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org17:04, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org21:44, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ady.wikipedia.org18:48, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org21:35, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
af.wikiquote.org03:09, 29 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org15:16, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org21:27, 16 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org21:27, 20 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ami.wikipedia.org23:43, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org15:37, 4 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ang.wikipedia.org00:10, 23 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org21:12, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
api.wikimedia.org13:10, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org10:43, 26 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ar.wikibooks.org13:40, 16 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org13:27, 16 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org10:43, 23 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikisource.org14:52, 26 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org13:19, 16 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org21:59, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org19:28, 23 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org18:01, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ast.wikipedia.org12:37, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikipedia.org17:05, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org15:54, 28 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org13:34, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org17:24, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org13:04, 1 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikipedia.org17:04, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
az.wikibooks.org20:50, 5 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wikiquote.org13:38, 13 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org16:10, 23 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org08:51, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org21:32, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bar.wikipedia.org13:58, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bat-smg.wikipedia.org23:33, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org18:01, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org20:50, 15 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org17:17, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org14:26, 11 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
be.wikimedia.org15:04, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org21:30, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org10:43, 26 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
bg.wikibooks.org22:29, 4 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org15:34, 13 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bh.wikipedia.org12:35, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org00:01, 18 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org12:52, 5 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org19:51, 30 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org21:35, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
bn.wikibooks.org14:16, 17 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org23:12, 19 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org15:29, 7 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org18:53, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org14:44, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org21:34, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bs.wikiquote.org09:21, 13 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org21:56, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org14:48, 5 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org19:30, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org19:17, 1 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org11:51, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org22:55, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org08:48, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org15:52, 31 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org00:25, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cdo.wikipedia.org18:44, 27 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org21:40, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ce.wikipedia.org17:04, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org01:12, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org01:25, 21 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org23:33, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org18:01, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org20:02, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,240autopatrolled
co.wikipedia.org15:56, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org23:06, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org18:05, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org11:25, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org13:27, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org14:02, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikibooks.org14:14, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org16:15, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org18:19, 13 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org16:49, 13 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cu.wikipedia.org01:22, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org17:03, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org19:40, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cy.wikisource.org16:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org20:30, 14 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org10:43, 26 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikibooks.org19:01, 30 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org16:35, 15 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikisource.org19:55, 23 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org19:29, 28 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org16:18, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikibooks.org15:50, 26 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org16:28, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org13:55, 29 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org16:12, 8 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org21:21, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org16:51, 13 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org15:15, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
din.wikipedia.org11:25, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org20:19, 11 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org21:58, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org14:02, 8 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org10:38, 1 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org11:25, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ee.wikipedia.org00:03, 18 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org21:56, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikibooks.org13:23, 20 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org13:12, 20 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org17:04, 13 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org13:19, 20 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org19:17, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org15:07, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
eml.wikipedia.org23:53, 22 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org16:01, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,180extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org18:29, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wikinews.org10:15, 11 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
en.wikiquote.org18:07, 24 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
en.wikisource.org21:27, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org07:58, 27 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikivoyage.org08:21, 28 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org11:34, 21 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eo.wikipedia.org10:43, 26 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eo.wikinews.org18:52, 9 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org18:11, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wiktionary.org13:33, 26 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
es.wikipedia.org20:37, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
es.wikibooks.org09:16, 12 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikinews.org16:42, 15 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org18:02, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
es.wikisource.org18:01, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikiversity.org23:57, 20 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org15:32, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
et.wikipedia.org17:04, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ee.wikimedia.org17:16, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org19:22, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org21:45, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org21:35, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eu.wikibooks.org08:31, 27 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org09:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org15:57, 30 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org11:09, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikiquote.org21:40, 25 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org14:40, 26 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org20:07, 20 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ff.wikipedia.org23:16, 19 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org10:43, 26 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikibooks.org23:31, 19 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org10:42, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org14:24, 6 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org18:49, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
foundation.wikimedia.org14:23, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org18:21, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org23:48, 22 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org16:24, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org16:18, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)444
fr.wikibooks.org21:12, 21 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org19:08, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org14:29, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org21:44, 5 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikiversity.org14:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org16:46, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org13:23, 26 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org13:18, 1 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org21:55, 24 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org11:14, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org09:30, 12 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org00:08, 23 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wikipedia.org16:12, 27 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org16:24, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org15:37, 27 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
gl.wiktionary.org22:43, 2 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org20:27, 11 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org15:38, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org01:34, 6 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org01:24, 21 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org18:26, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org21:53, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org20:27, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wiktionary.org19:07, 28 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org19:26, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org10:43, 26 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
he.wikibooks.org15:52, 2 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org19:04, 1 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org16:13, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hif.wikipedia.org01:22, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org16:03, 1 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
hi.wikivoyage.org22:19, 16 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org13:21, 22 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org21:27, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
hsb.wikipedia.org17:03, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org19:27, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org13:04, 9 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikibooks.org00:38, 28 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hu.wikiquote.org22:43, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org21:12, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org21:28, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hy.wikibooks.org16:08, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org23:53, 22 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org20:25, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wikiquote.org09:31, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikisource.org23:50, 22 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org11:12, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wiktionary.org18:12, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org20:48, 13 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ik.wikipedia.org01:25, 21 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org14:27, 11 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
inh.wikipedia.org18:17, 13 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org15:50, 20 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org18:17, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org13:13, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikibooks.org17:20, 20 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org11:14, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikiversity.org17:06, 29 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org18:49, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org18:24, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org16:15, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org11:25, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org22:06, 23 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ja.wikibooks.org14:47, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikinews.org09:59, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikiquote.org20:53, 19 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org21:32, 26 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org22:31, 28 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org19:17, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org21:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org15:38, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org13:13, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org15:47, 26 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org17:36, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikipedia.org17:05, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ka.wikibooks.org20:12, 30 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org14:02, 8 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org12:18, 5 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org16:18, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org16:27, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org09:28, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org13:54, 20 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org21:50, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org18:35, 16 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
km.wikipedia.org17:16, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
km.wikibooks.org22:01, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org14:47, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org11:19, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wiktionary.org08:42, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org00:12, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org18:13, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikisource.org20:01, 13 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org20:25, 11 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
krc.wikipedia.org10:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org12:23, 14 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org13:15, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org21:45, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org21:12, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org18:00, 7 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org21:58, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org17:16, 14 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org11:14, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org14:49, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org18:39, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org22:45, 20 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org17:04, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikiquote.org19:11, 28 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org17:54, 5 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org17:41, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org17:05, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org10:00, 10 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org11:19, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org11:19, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org17:05, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org20:56, 10 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org11:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org15:36, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org21:09, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org09:32, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org15:40, 11 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org15:24, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org10:53, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org11:20, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org11:27, 27 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
lt.wikiquote.org09:59, 10 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org18:03, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org12:17, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
mad.wikipedia.org22:58, 19 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mai.wikipedia.org14:28, 3 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org09:59, 10 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org16:05, 18 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org15:26, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
meta.wikimedia.org15:24, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,745patroller
mg.wikipedia.org16:50, 13 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org16:43, 29 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org11:21, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org22:47, 7 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org14:14, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org18:30, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
mk.wiktionary.org00:24, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org15:02, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wiktionary.org15:11, 1 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org14:22, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mnw.wikipedia.org20:53, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org15:30, 26 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org21:12, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ms.wiktionary.org13:15, 31 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org14:23, 11 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mwl.wikipedia.org23:57, 20 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org12:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org20:25, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org15:10, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
my.wiktionary.org02:15, 14 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mzn.wikipedia.org12:54, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org13:22, 23 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org23:58, 27 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikipedia.org08:10, 15 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org16:25, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org00:42, 14 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ne.wikibooks.org18:56, 20 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org23:05, 1 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org16:27, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org15:24, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പുതിയ അംഗത്വം(?)11,372abusefilter, sysop
nl.wikibooks.org21:45, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org11:55, 27 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikinews.org12:15, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org19:37, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikisource.org17:49, 21 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org15:19, 5 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org21:00, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
nn.wikipedia.org15:10, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nov.wikipedia.org15:32, 8 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org18:21, 24 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikibooks.org14:32, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org00:15, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org22:00, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org16:35, 2 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org10:53, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org12:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org18:38, 28 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org17:39, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org14:52, 11 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org18:36, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org11:21, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org18:48, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org18:34, 16 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org14:32, 3 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org18:45, 9 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org16:21, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org01:28, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org20:39, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org11:13, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org18:47, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org23:50, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org23:54, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org01:35, 13 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org16:23, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org23:31, 27 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org16:17, 20 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikibooks.org19:37, 26 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikimedia.org14:02, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pl.wikiquote.org20:08, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pl.wikisource.org14:15, 27 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikivoyage.org07:33, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org14:56, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pms.wikipedia.org13:38, 2 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org14:42, 2 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnt.wikipedia.org15:23, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org16:35, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org13:51, 24 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikibooks.org17:19, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikinews.org16:21, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org12:44, 6 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org17:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org19:35, 28 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org19:06, 28 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org21:00, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pwn.wikipedia.org11:25, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
qu.wikipedia.org03:11, 29 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org15:55, 29 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org16:59, 6 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org15:26, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org14:18, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org17:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org19:45, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org18:30, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikiquote.org18:58, 14 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org14:39, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org21:37, 16 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org15:31, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org23:21, 19 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org23:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikibooks.org16:56, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikimedia.org14:47, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org10:53, 26 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org19:35, 23 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org18:20, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
rw.wikipedia.org19:49, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org20:55, 15 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org18:02, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org15:35, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org15:26, 13 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org18:54, 20 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org11:21, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sc.wikipedia.org16:42, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org00:09, 23 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org11:03, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org22:27, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org19:16, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org20:53, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org12:18, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
simple.wikipedia.org12:44, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)273rollbacker
simple.wiktionary.org10:43, 30 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wikipedia.org16:32, 13 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sk.wikipedia.org16:52, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sl.wikipedia.org17:03, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sl.wikiquote.org09:27, 13 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org18:19, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org17:57, 9 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org02:18, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org21:15, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org17:04, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org21:26, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org12:28, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
so.wiktionary.org12:20, 24 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org21:44, 13 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sq.wikipedia.org18:12, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sq.wikibooks.org16:04, 12 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org13:32, 16 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org21:39, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org11:20, 26 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org19:40, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sr.wikisource.org21:17, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org17:38, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org18:47, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org22:02, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org19:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org18:34, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikipedia.org16:11, 2 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org19:28, 5 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikibooks.org11:07, 28 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org18:32, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org11:42, 27 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org00:44, 28 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org18:54, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org17:56, 25 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
sw.wiktionary.org14:09, 4 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org18:00, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
szy.wikipedia.org14:08, 15 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org18:04, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikiquote.org13:22, 23 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org14:00, 28 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org13:50, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org15:59, 4 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org16:28, 28 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118sysop
test.wikidata.org20:48, 10 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tet.wikipedia.org15:38, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org17:05, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wikibooks.org23:53, 22 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org17:16, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org17:03, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org12:18, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
th.wikibooks.org12:53, 8 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org09:27, 13 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org13:36, 25 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org00:30, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org22:04, 15 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org11:21, 30 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tl.wiktionary.org17:47, 5 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org21:15, 2 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org14:09, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org18:05, 1 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org17:13, 27 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
tr.wikibooks.org16:29, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org18:46, 13 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org14:28, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikivoyage.org21:40, 25 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org21:13, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org20:15, 15 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org17:04, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tum.wikipedia.org14:09, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org16:27, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org18:23, 25 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org10:27, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org13:33, 26 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org12:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org15:41, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org19:40, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikibooks.org22:54, 20 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
uk.wikiquote.org17:59, 2 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org21:26, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org22:14, 20 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org22:05, 3 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org11:10, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikiquote.org09:27, 13 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org19:47, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org18:48, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uz.wiktionary.org16:41, 2 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org10:59, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org10:56, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org18:48, 9 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org19:22, 17 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikibooks.org16:29, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org10:57, 29 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org17:06, 22 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org13:13, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org19:49, 11 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org11:25, 1 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
vo.wikipedia.org10:59, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org21:17, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org16:24, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org17:54, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org21:58, 17 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)461
wikimania.wikimedia.org21:23, 29 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org15:07, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org19:43, 13 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org20:28, 28 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org13:41, 25 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org21:06, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org14:18, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org18:50, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org07:55, 22 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org11:06, 28 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org14:15, 15 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org17:03, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org11:16, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikipedia.org18:12, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikibooks.org19:25, 29 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org12:26, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org13:56, 2 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org19:19, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org19:37, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org13:14, 23 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org11:12, 23 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0