ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Daniel
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 05:22, 26 മാർച്ച് 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 71,427
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 301
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
aa.wikibooks.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org20:11, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ab.wiktionary.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org01:08, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
advisory.wikimedia.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org02:11, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikibooks.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wiktionary.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
als.wikipedia.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org23:10, 2 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikiquote.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikibooks.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikiquote.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wiktionary.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)6
an.wikipedia.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wiktionary.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arc.wikipedia.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)5
ar.wikibooks.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiquote.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org01:09, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikibooks.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikiquote.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wiktionary.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org06:36, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikibooks.org20:11, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
av.wikipedia.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
av.wiktionary.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)5
ay.wiktionary.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikipedia.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikibooks.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikiquote.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikisource.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wiktionary.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org20:11, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikibooks.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)3
bg.wikibooks.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org06:38, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org06:39, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wiktionary.org06:39, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org06:39, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org06:39, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org06:39, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org06:39, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org06:39, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org06:39, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org06:39, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikibooks.org06:39, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org06:40, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org06:40, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org06:40, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikibooks.org20:11, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org06:40, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)3
br.wikimedia.org11:13, 22 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org06:40, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org06:40, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)3
bs.wikibooks.org06:40, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org06:40, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org06:40, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org13:18, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikibooks.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikibooks.org20:11, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org06:24, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)372autopatrolled, rollbacker
co.wikipedia.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikibooks.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org06:41, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org06:42, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)3
cs.wikisource.org10:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org07:55, 26 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)4
de.wikipedia.org21:28, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikibooks.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)3
de.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org23:06, 2 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org13:18, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:46, 1 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org05:22, 26 മാർച്ച് 2008തറവാട് വിക്കി(?)65,827autoreviewer, sysop
en.wikibooks.org12:47, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikinews.org05:22, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,567
en.wikiquote.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)17
en.wikisource.org05:22, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)241
en.wikiversity.org05:22, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org11:20, 25 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org11:43, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
eo.wikipedia.org04:21, 9 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
es.wikibooks.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
es.wikinews.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
es.wikiquote.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
es.wikisource.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
es.wikiversity.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)1
es.wikivoyage.org08:03, 25 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
et.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
fa.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
fi.wikipedia.org13:18, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org11:12, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
fr.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)2
fr.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org04:05, 17 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org05:19, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org12:27, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org00:15, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org05:22, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
gl.wikipedia.org10:11, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org00:39, 26 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org02:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
he.wikibooks.org08:21, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
he.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org03:21, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org14:11, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org21:11, 15 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org05:47, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wikipedia.org04:21, 9 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org02:01, 29 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org13:18, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org13:11, 28 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
id.wikiquote.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
incubator.wikimedia.org04:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org05:22, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
is.wikibooks.org08:12, 24 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org08:13, 24 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org08:13, 24 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)1
it.wikibooks.org14:12, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)5
it.wiktionary.org12:11, 9 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org06:04, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
ja.wikibooks.org15:00, 24 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org08:09, 24 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org12:59, 15 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org06:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
ko.wikisource.org04:54, 4 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org02:16, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org05:43, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org04:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
lv.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
www.mediawiki.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
meta.wikimedia.org05:22, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,476autopatrolled
ml.wikipedia.org05:43, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org09:32, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org06:38, 6 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
mt.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
nds.wikipedia.org13:24, 24 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org09:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org04:20, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
nl.wikibooks.org08:29, 20 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org06:31, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
nn.wiktionary.org06:04, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
no.wikipedia.org09:25, 20 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org20:28, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org13:27, 1 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org14:48, 24 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
pl.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
pnt.wikipedia.org14:22, 8 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)6
pt.wikibooks.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
pt.wikinews.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
pt.wikisource.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
pt.wikivoyage.org06:34, 21 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
ro.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
ro.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)1
ru.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org21:55, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org18:49, 27 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org02:45, 7 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
simple.wikipedia.org05:22, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)72
simple.wikibooks.org15:12, 1 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org15:12, 1 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org15:12, 1 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org03:13, 27 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
sl.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
sl.wikibooks.org14:09, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
species.wikimedia.org05:22, 26 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org10:11, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
sr.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org06:09, 28 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
sv.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org15:16, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org05:22, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org00:29, 24 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
th.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)2
tr.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
tt.wikipedia.org06:06, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org05:31, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org11:46, 24 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org05:44, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
vi.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
vi.wiktionary.org20:28, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org06:30, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org11:34, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org10:27, 22 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wiktionary.org11:34, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org04:49, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,646
wikimania2007.wikimedia.org23:08, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org05:22, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
wikimania2009.wikimedia.org10:22, 14 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2010.wikimedia.org23:47, 24 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org15:35, 24 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org13:20, 24 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org09:41, 3 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org11:34, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org11:34, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org09:57, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org05:51, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikibooks.org11:34, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org11:34, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org11:34, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org11:34, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org11:34, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikibooks.org11:34, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org20:11, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org11:33, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org11:33, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org11:33, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org11:33, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org11:33, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikibooks.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)1
zh.wikibooks.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org06:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org18:10, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org05:53, 26 മാർച്ച് 2008കാര്യനിർവാഹകൻ സം‌യോജിപ്പിച്ച അംഗത്വം(?)0
zu.wikipedia.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikibooks.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org11:32, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0