ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: DMaza (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:53, 10 ജൂലൈ 2017 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 211
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 59
  • ആഗോള സംഘം: ഉദ്യോഗസ്ഥർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org00:22, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org20:35, 15 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org04:27, 2 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org14:34, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org20:25, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org00:47, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org22:38, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org17:42, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org22:58, 21 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org23:34, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org20:44, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org12:33, 2 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org17:31, 10 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
en.wikibooks.org14:25, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org17:31, 21 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org17:25, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org23:01, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org20:21, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org17:47, 27 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org01:54, 30 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikibooks.org23:59, 21 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org20:48, 18 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:05, 14 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:15, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org20:20, 13 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org18:56, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org21:31, 9 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org00:22, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org20:47, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org17:18, 8 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org20:48, 11 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org18:59, 6 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org22:21, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org20:37, 15 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org16:28, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org02:40, 2 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org14:53, 10 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:53, 10 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35autopatrolled
meta.wikimedia.org14:53, 10 ജൂലൈ 2017പുതിയ അംഗത്വം(?)61autopatrolled
my.wikipedia.org21:23, 2 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org14:16, 7 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:14, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org19:36, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikibooks.org23:18, 13 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org19:42, 13 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org02:40, 2 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org00:27, 19 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org22:33, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org20:41, 18 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org03:20, 3 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org00:04, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test.wikipedia.org07:54, 8 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71sysop
test.wikidata.org19:51, 31 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org22:08, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org17:39, 31 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2017.wikimedia.org19:47, 27 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org15:41, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org19:28, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org13:22, 1 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0