ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: DCB
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 06:09, 25 മേയ് 2013 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,04,201
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 191
  • ആഗോള സംഘം: VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org10:05, 30 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org15:35, 20 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
an.wikipedia.org12:04, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org09:08, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
arz.wikipedia.org09:45, 3 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org21:35, 24 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
avk.wikipedia.org11:25, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org13:17, 26 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikipedia.org19:59, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bar.wikipedia.org21:10, 7 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org09:59, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org15:50, 9 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org17:38, 14 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org09:19, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bn.wikipedia.org16:52, 9 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikipedia.org19:04, 1 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org17:04, 13 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org15:51, 9 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org11:43, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ceb.wikipedia.org10:27, 26 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ce.wikipedia.org09:43, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
commons.wikimedia.org13:24, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53,845filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org12:46, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org09:17, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
cy.wikipedia.org22:13, 26 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org15:10, 20 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikipedia.org06:09, 25 മേയ് 2013തറവാട് വിക്കി(?)40,233autoreview, editor, ipblock-exempt, noratelimit
de.wikibooks.org09:32, 15 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org06:26, 25 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiquote.org11:40, 13 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org15:17, 31 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiversity.org19:39, 1 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org09:44, 6 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wiktionary.org15:33, 7 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dk.wikimedia.org09:13, 15 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org10:52, 29 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org06:26, 25 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)293
en.wikibooks.org18:20, 27 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikinews.org18:20, 27 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org18:20, 27 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org18:20, 27 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org18:20, 27 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikivoyage.org15:48, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org18:20, 27 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org14:50, 15 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
es.wikipedia.org12:25, 4 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
et.wikipedia.org11:58, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eu.wikipedia.org17:04, 13 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ext.wikipedia.org11:59, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org19:59, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fa.wikivoyage.org07:56, 3 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org18:00, 5 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
foundation.wikimedia.org19:34, 12 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org06:56, 25 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)136
fr.wikibooks.org15:50, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org10:15, 22 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org18:46, 23 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org14:37, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org12:36, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org12:29, 2 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org17:24, 21 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wiktionary.org13:30, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org15:47, 11 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wikipedia.org10:34, 22 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org15:22, 1 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikivoyage.org14:49, 15 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikipedia.org10:17, 30 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikipedia.org14:49, 15 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hsb.wikipedia.org15:13, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikipedia.org14:52, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
hy.wikipedia.org09:17, 14 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
hyw.wikipedia.org18:07, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org11:58, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org10:59, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
id.wiktionary.org21:39, 31 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org09:59, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org15:48, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org14:52, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org06:44, 19 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
it.wikibooks.org09:32, 8 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiquote.org17:04, 13 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikisource.org10:30, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org17:31, 7 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org12:23, 27 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ka.wikipedia.org10:41, 31 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikipedia.org09:17, 14 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wiktionary.org15:27, 28 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org14:49, 15 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
ky.wikipedia.org12:07, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org09:26, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lb.wikipedia.org15:02, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lij.wikipedia.org11:14, 24 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
li.wikipedia.org10:52, 23 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org12:07, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org13:25, 26 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org15:35, 20 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lt.wikibooks.org23:34, 6 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org14:52, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
www.mediawiki.org12:33, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
meta.wikimedia.org06:25, 25 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)552autopatrolled
mg.wikipedia.org20:22, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org13:32, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org12:03, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikipedia.org11:14, 17 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org15:47, 11 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org16:38, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org17:04, 13 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org09:37, 22 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
my.wikipedia.org20:26, 10 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org09:32, 8 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikipedia.org14:45, 27 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
nl.wikimedia.org19:25, 15 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org11:23, 27 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org13:09, 3 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org13:10, 3 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nv.wikipedia.org14:33, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org09:44, 14 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org12:01, 30 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org13:31, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org20:20, 7 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:15, 23 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76autoreview
pl.wikiquote.org19:09, 20 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org10:53, 27 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org15:42, 9 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pms.wikipedia.org09:47, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org01:27, 21 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org11:18, 17 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org15:35, 20 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
pt.wikibooks.org15:09, 29 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikinews.org20:22, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org18:35, 11 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org13:31, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org09:18, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14autopatrolled
ro.wiktionary.org08:47, 27 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org21:54, 25 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71uploader
ru.wikimedia.org22:57, 6 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org21:11, 24 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org12:49, 29 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org16:37, 5 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sco.wikipedia.org22:22, 27 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikimedia.org13:06, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org12:00, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
simple.wikipedia.org16:35, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sk.wikipedia.org15:09, 31 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sk.wikiquote.org17:04, 13 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org12:04, 27 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org15:45, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:48, 1 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikipedia.org09:19, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wikipedia.org10:39, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
su.wikipedia.org18:01, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org16:40, 2 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ta.wikipedia.org18:52, 1 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wiktionary.org09:03, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org18:35, 24 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40autoreview, bureaucrat, editor, ipblock-exempt, reviewer, sysop
test.wikipedia.org14:30, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org15:30, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org21:49, 24 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org07:56, 3 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org14:09, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wiktionary.org15:42, 9 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org18:36, 9 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org11:15, 17 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tt.wikipedia.org18:52, 2 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org11:43, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
uk.wikisource.org15:45, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org11:14, 17 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org10:33, 27 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
vec.wikisource.org10:58, 14 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org15:09, 31 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
vo.wikipedia.org01:30, 21 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org14:29, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wa.wikipedia.org17:52, 12 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org17:52, 12 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org05:44, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,737
wikimania2014.wikimedia.org19:19, 20 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org07:13, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org14:53, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org16:17, 23 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org21:05, 19 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org13:00, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org09:00, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org15:09, 29 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org12:35, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org17:43, 5 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org12:02, 4 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org15:19, 23 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
zh-min-nan.wiktionary.org14:29, 12 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org07:16, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikipedia.org09:41, 31 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
zh.wikinews.org08:28, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:കേന്ദ്രീകൃത_അംഗീകാരം/DCB" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്