ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org19:58, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ace.wikipedia.org05:52, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
ady.wikipedia.org14:54, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
af.wikipedia.org20:43, 1 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
af.wikibooks.org09:38, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org20:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
af.wiktionary.org05:21, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org06:29, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142
als.wikipedia.org13:44, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28autoreview
alt.wikipedia.org13:22, 14 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org07:08, 4 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
am.wiktionary.org06:33, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org09:58, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
ang.wikibooks.org07:46, 11 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org06:25, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
an.wiktionary.org13:29, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
arc.wikipedia.org08:56, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org03:19, 27 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikibooks.org19:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikinews.org16:40, 1 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiquote.org19:48, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org19:49, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org02:45, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wiktionary.org04:39, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ary.wikipedia.org08:24, 14 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org07:12, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikipedia.org13:39, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
ast.wiktionary.org13:29, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
as.wikipedia.org16:07, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
as.wikisource.org02:47, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org03:08, 21 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
av.wikipedia.org15:35, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
awa.wikipedia.org09:55, 9 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org20:03, 14 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)245
azb.wikipedia.org10:22, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikipedia.org06:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
az.wikibooks.org20:20, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wikiquote.org20:21, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wikisource.org20:21, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
az.wiktionary.org09:00, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ban.wikipedia.org13:28, 14 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bar.wikipedia.org13:54, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
bat-smg.wikipedia.org07:55, 24 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ba.wikipedia.org19:12, 5 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bcl.wikipedia.org17:36, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,151
bcl.wiktionary.org02:53, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org07:21, 4 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
be.wikipedia.org07:49, 8 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
be.wikibooks.org19:28, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikiquote.org20:51, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikisource.org07:14, 30 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wiktionary.org16:30, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikipedia.org15:23, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bg.wikibooks.org13:20, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikinews.org00:27, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org20:52, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bg.wikisource.org09:48, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org05:49, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org15:43, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bi.wikipedia.org10:18, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
bjn.wikipedia.org20:07, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)151
bm.wikipedia.org14:04, 27 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
bn.wikipedia.org07:40, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikibooks.org11:26, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org21:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikivoyage.org10:15, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wiktionary.org09:15, 5 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org15:37, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bpy.wikipedia.org07:39, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
br.wikipedia.org04:25, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
br.wikimedia.org08:16, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org21:32, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
br.wikisource.org08:04, 14 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org09:02, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org15:02, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
bs.wikibooks.org04:56, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org00:26, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikiquote.org21:36, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
bs.wikisource.org05:09, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org03:54, 4 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bug.wikipedia.org08:32, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
bxr.wikipedia.org17:09, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikipedia.org16:49, 27 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)123
ca.wikibooks.org05:01, 11 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ca.wikinews.org16:53, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ca.wikiquote.org14:44, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikisource.org21:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org00:01, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cbk-zam.wikipedia.org05:43, 23 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,194
cdo.wikipedia.org02:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ceb.wikipedia.org14:03, 11 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)747
ce.wikipedia.org16:24, 4 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
chr.wikipedia.org05:25, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
chr.wiktionary.org10:11, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ch.wikipedia.org19:56, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
chy.wikipedia.org05:11, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
ckb.wikipedia.org07:04, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
commons.wikimedia.org12:33, 24 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)363
co.wikipedia.org05:18, 10 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)329
co.wikibooks.org00:44, 28 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org13:31, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
crh.wikipedia.org05:33, 24 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
cr.wikipedia.org03:57, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
csb.wikipedia.org04:34, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
csb.wiktionary.org06:23, 13 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org23:14, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
cs.wikibooks.org22:43, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikinews.org09:08, 6 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiquote.org14:00, 10 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikisource.org22:49, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiversity.org22:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cs.wiktionary.org06:15, 14 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org09:20, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
cv.wikipedia.org13:43, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cv.wikibooks.org05:13, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org14:41, 7 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
cy.wikibooks.org09:13, 10 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org22:59, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cy.wikisource.org07:07, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wiktionary.org04:05, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dag.wikipedia.org07:54, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org07:29, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
da.wikibooks.org05:13, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
da.wikiquote.org09:56, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikisource.org23:10, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org04:44, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org07:36, 6 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
de.wikibooks.org06:26, 16 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikinews.org07:19, 6 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiquote.org03:35, 13 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikisource.org13:30, 19 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org22:29, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikivoyage.org15:17, 27 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wiktionary.org10:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
din.wikipedia.org05:17, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
diq.wikipedia.org13:04, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
dk.wikimedia.org07:17, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org21:27, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
dty.wikipedia.org18:06, 26 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wikipedia.org05:05, 12 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dz.wikipedia.org20:39, 25 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ee.wikipedia.org04:21, 27 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
el.wikipedia.org06:52, 13 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikibooks.org04:17, 18 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org07:29, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org13:16, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikisource.org00:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org01:26, 16 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikivoyage.org14:30, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wiktionary.org08:04, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eml.wikipedia.org10:05, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166
en.wikipedia.org14:57, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,311extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org14:19, 23 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41autoreview
en.wikinews.org16:31, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
en.wikiquote.org16:31, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
en.wikisource.org15:05, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org16:31, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikivoyage.org21:44, 5 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)153autopatrolled
en.wiktionary.org05:20, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
eo.wikipedia.org07:54, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
eo.wikibooks.org15:24, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org05:14, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org13:52, 16 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikisource.org23:00, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikivoyage.org03:18, 12 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wiktionary.org00:42, 21 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org06:28, 1 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,391rollbacker
es.wikibooks.org05:00, 11 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
es.wikinews.org16:49, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
es.wikiquote.org14:43, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
es.wikisource.org07:36, 10 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
es.wikiversity.org01:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
es.wikivoyage.org03:47, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172
es.wiktionary.org16:43, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)162
et.wikipedia.org15:48, 18 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
et.wikibooks.org05:23, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikimedia.org05:44, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org09:25, 25 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikisource.org01:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wiktionary.org00:43, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
eu.wikipedia.org07:05, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
eu.wikibooks.org16:41, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikiquote.org01:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikisource.org07:01, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org16:33, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ext.wikipedia.org03:40, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172
fa.wikipedia.org15:10, 7 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikibooks.org04:24, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikinews.org01:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikiquote.org01:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org10:08, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wiktionary.org19:05, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org06:17, 25 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
fiu-vro.wikipedia.org10:46, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
fi.wikipedia.org02:24, 29 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fi.wikibooks.org01:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fi.wikinews.org01:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org13:42, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikisource.org23:51, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org02:32, 15 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikivoyage.org07:25, 19 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fi.wiktionary.org13:30, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fj.wikipedia.org00:41, 14 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
fj.wiktionary.org14:22, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
foundation.wikimedia.org10:14, 19 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org15:44, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
fo.wikisource.org07:01, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org13:10, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)187
frr.wikipedia.org10:15, 3 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
fr.wikipedia.org08:21, 24 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)490
fr.wikibooks.org05:00, 11 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org03:45, 10 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
fr.wikiquote.org12:01, 27 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikisource.org17:18, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org11:16, 11 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikivoyage.org07:38, 23 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fr.wiktionary.org17:26, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fur.wikipedia.org10:06, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
fy.wikipedia.org08:55, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fy.wikibooks.org05:22, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wiktionary.org01:15, 4 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gag.wikipedia.org05:33, 24 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
gan.wikipedia.org02:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ga.wikipedia.org10:12, 18 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
ga.wikibooks.org05:29, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org06:09, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wikipedia.org11:32, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
gd.wiktionary.org08:43, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
glk.wikipedia.org02:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org08:40, 26 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
gl.wikibooks.org16:24, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
gl.wikiquote.org15:02, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gl.wikisource.org20:31, 2 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wiktionary.org06:23, 23 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gn.wikipedia.org01:34, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
gn.wiktionary.org04:37, 16 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wikipedia.org17:26, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)354
gom.wiktionary.org12:26, 15 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gor.wikipedia.org07:03, 13 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
got.wikipedia.org05:09, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikipedia.org04:00, 22 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org03:55, 22 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org13:22, 23 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org08:43, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org06:09, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
hak.wikipedia.org11:57, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ha.wikipedia.org04:02, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
ha.wiktionary.org17:28, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
haw.wikipedia.org15:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
he.wikipedia.org00:41, 19 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org03:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikiquote.org00:40, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org03:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org14:34, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org07:33, 25 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org13:45, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
hif.wiktionary.org08:44, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikipedia.org09:45, 16 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hi.wikibooks.org02:51, 29 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org08:46, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiversity.org01:09, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikivoyage.org03:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wiktionary.org08:43, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hr.wikipedia.org14:30, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
hr.wikibooks.org19:23, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org03:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikisource.org05:57, 17 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org04:57, 14 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hsb.wikipedia.org20:27, 11 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
hsb.wiktionary.org18:46, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org15:28, 21 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,098
hu.wikipedia.org09:54, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hu.wikibooks.org04:25, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hu.wikiquote.org15:03, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikisource.org01:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hu.wiktionary.org13:31, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
hy.wikipedia.org03:24, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
hy.wikiquote.org04:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hy.wikisource.org04:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org22:36, 16 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org02:27, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org08:28, 8 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ia.wikibooks.org05:28, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wiktionary.org03:14, 1 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org15:02, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126autoreview
id.wikibooks.org12:15, 14 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
id.wikiquote.org12:15, 14 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikisource.org01:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wiktionary.org05:14, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ie.wikipedia.org12:16, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
ig.wikipedia.org17:31, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)308
ik.wikipedia.org11:00, 27 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
ilo.wikipedia.org04:20, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
incubator.wikimedia.org06:58, 19 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wikipedia.org04:09, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
io.wiktionary.org12:14, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
is.wikipedia.org18:53, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
is.wikibooks.org19:26, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org04:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikisource.org02:51, 21 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org04:33, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikipedia.org15:05, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,571rollbacker
it.wikibooks.org04:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
it.wikinews.org16:49, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
it.wikiquote.org14:30, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
it.wikisource.org14:00, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiversity.org20:10, 29 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
it.wikivoyage.org07:33, 23 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
it.wiktionary.org08:35, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
iu.wikipedia.org14:58, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
iu.wiktionary.org11:42, 12 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org07:18, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)328
ja.wikipedia.org02:32, 29 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
ja.wikibooks.org05:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org00:32, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiquote.org05:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org05:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org05:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikivoyage.org02:27, 8 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org05:09, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jbo.wikipedia.org04:57, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
jbo.wiktionary.org06:18, 1 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org06:48, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
jv.wiktionary.org04:33, 6 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org13:20, 5 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
kab.wikipedia.org12:45, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172
ka.wikipedia.org16:01, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ka.wikiquote.org05:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org10:14, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org17:40, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kbp.wikipedia.org21:57, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
kg.wikipedia.org05:27, 4 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)294
ki.wikipedia.org17:41, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
kk.wikipedia.org20:09, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
kk.wikibooks.org05:29, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kl.wikipedia.org08:56, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
kl.wiktionary.org18:46, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org17:36, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
km.wikibooks.org04:36, 27 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org03:25, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org02:00, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikiquote.org13:57, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org12:52, 27 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wiktionary.org16:35, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
koi.wikipedia.org17:34, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ko.wikipedia.org02:35, 29 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
ko.wikibooks.org06:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org02:49, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org06:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wikisource.org06:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikiversity.org06:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org00:49, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
krc.wikipedia.org06:48, 23 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ksh.wikipedia.org09:36, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ks.wikipedia.org02:50, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org12:15, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
ku.wikiquote.org06:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ku.wiktionary.org10:17, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kv.wikipedia.org00:18, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kw.wikipedia.org21:26, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
kw.wiktionary.org06:11, 1 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikipedia.org09:50, 9 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172
ky.wikibooks.org09:47, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ky.wiktionary.org05:09, 14 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org14:05, 11 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
la.wikipedia.org05:25, 4 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
la.wikibooks.org13:22, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org09:54, 9 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikisource.org08:46, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org01:17, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lbe.wikipedia.org04:50, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org04:32, 3 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
lb.wiktionary.org10:41, 19 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lez.wikipedia.org17:45, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lfn.wikipedia.org01:26, 25 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org09:46, 15 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
lij.wikipedia.org05:59, 10 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
li.wikipedia.org03:28, 1 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
li.wikinews.org06:41, 22 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikiquote.org06:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikisource.org07:08, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wiktionary.org04:30, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lld.wikipedia.org14:03, 23 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org20:31, 17 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ln.wikipedia.org12:17, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
login.wikimedia.org08:32, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org02:36, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
lo.wiktionary.org16:39, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lrc.wikipedia.org07:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org07:55, 24 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
lt.wikipedia.org11:17, 20 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
lt.wikibooks.org19:59, 13 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org07:10, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lt.wikisource.org01:55, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wiktionary.org10:13, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lv.wikipedia.org16:31, 17 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
mad.wikipedia.org10:43, 9 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org07:13, 30 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
map-bms.wikipedia.org07:06, 31 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
mdf.wikipedia.org09:38, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
www.mediawiki.org15:05, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
meta.wikimedia.org15:05, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)717autopatrolled
mg.wikipedia.org14:51, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
mg.wikibooks.org13:49, 3 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wiktionary.org08:16, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mhr.wikipedia.org17:47, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
min.wikipedia.org06:50, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
min.wiktionary.org12:59, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org14:08, 29 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
mi.wiktionary.org04:04, 23 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wikipedia.org09:55, 16 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mk.wikibooks.org19:29, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org10:29, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org00:27, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org04:43, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wikibooks.org06:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikiquote.org08:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wiktionary.org16:50, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mn.wikipedia.org20:46, 15 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mn.wiktionary.org17:01, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mnw.wiktionary.org06:00, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org08:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
mr.wikipedia.org09:14, 9 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikiquote.org13:54, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wikipedia.org09:44, 9 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
ms.wiktionary.org03:06, 5 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org03:27, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
mwl.wikipedia.org16:49, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)274
myv.wikipedia.org11:02, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikipedia.org13:58, 18 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mzn.wikipedia.org07:47, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org00:37, 18 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
nah.wiktionary.org02:47, 21 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nap.wikipedia.org09:13, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)154
na.wikipedia.org13:45, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)162
na.wiktionary.org08:44, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org14:28, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
nds.wikipedia.org14:12, 24 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ne.wikipedia.org01:02, 8 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ne.wikibooks.org04:24, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wiktionary.org05:37, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
new.wikipedia.org15:42, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nl.wikipedia.org02:29, 29 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
nl.wikibooks.org04:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org12:15, 15 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikiquote.org13:43, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikisource.org04:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org08:08, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
nl.wiktionary.org06:54, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nn.wikipedia.org12:49, 9 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nn.wikiquote.org09:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org17:57, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
no.wikipedia.org04:59, 30 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
no.wikinews.org09:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org09:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikisource.org07:09, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org00:53, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
nqo.wikipedia.org16:09, 7 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org13:14, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
nso.wikipedia.org14:33, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
nv.wikipedia.org06:38, 16 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ny.wikipedia.org15:53, 18 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172
oc.wikipedia.org07:50, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
oc.wikibooks.org02:19, 15 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wiktionary.org13:32, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
olo.wikipedia.org10:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
om.wikipedia.org13:53, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
om.wiktionary.org08:27, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
or.wikipedia.org17:20, 4 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikisource.org17:05, 5 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
os.wikipedia.org16:33, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
outreach.wikimedia.org09:23, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org10:38, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)516
pam.wikipedia.org20:12, 12 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,088
pap.wikipedia.org14:40, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,123
pa.wikipedia.org17:38, 15 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikibooks.org05:05, 6 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org18:06, 26 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org05:42, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org00:59, 9 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
pdc.wikipedia.org16:27, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
pfl.wikipedia.org09:34, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pih.wikipedia.org02:22, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
pi.wikipedia.org18:03, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org08:01, 28 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
pl.wikibooks.org10:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikinews.org11:16, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org12:39, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wikisource.org11:45, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org05:59, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wiktionary.org00:47, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
pms.wikipedia.org08:38, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
pms.wikisource.org03:56, 22 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnb.wikipedia.org01:03, 8 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org05:33, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikipedia.org06:34, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wiktionary.org14:39, 18 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org05:30, 21 സെപ്റ്റംബർ 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)64,181sysop
pt.wikibooks.org15:55, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)828editor
pt.wikimedia.org01:25, 17 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikinews.org01:05, 26 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,462autoreview, editor, editprotected, reviewer
pt.wikiquote.org03:56, 13 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)563
pt.wikisource.org05:57, 17 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186autoreview, editor
pt.wikiversity.org14:55, 18 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)328
pt.wikivoyage.org03:45, 27 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,280autopatrolled, ipblock-exempt
pt.wiktionary.org05:19, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)416
pwn.wikipedia.org02:31, 22 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org12:17, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
qu.wiktionary.org04:07, 9 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org13:54, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)156
rmy.wikipedia.org20:38, 16 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
rn.wikipedia.org18:01, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
roa-rup.wikipedia.org12:22, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
roa-tara.wikipedia.org16:27, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
ro.wikipedia.org00:53, 8 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
ro.wikibooks.org11:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikinews.org15:03, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikiquote.org15:03, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ro.wikisource.org07:10, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ro.wikivoyage.org13:23, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
ro.wiktionary.org11:20, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rue.wikipedia.org18:08, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ru.wikipedia.org11:20, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikibooks.org11:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org19:45, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org05:14, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org04:29, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org11:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org11:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikivoyage.org09:50, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wiktionary.org01:00, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
rw.wikipedia.org17:39, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
sah.wikipedia.org07:16, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sah.wikisource.org02:47, 8 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sat.wikipedia.org14:07, 28 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org04:56, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wiktionary.org14:34, 13 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
scn.wikipedia.org12:20, 21 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
scn.wiktionary.org13:47, 29 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sco.wikipedia.org13:15, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
sc.wikipedia.org03:53, 10 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
sd.wikipedia.org12:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org15:10, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
sg.wikipedia.org09:36, 27 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
sg.wiktionary.org05:00, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wikipedia.org15:44, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sh.wikipedia.org08:13, 18 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
simple.wikipedia.org06:09, 24 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,788rollbacker
simple.wiktionary.org06:17, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
si.wikipedia.org17:04, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sk.wikipedia.org14:17, 15 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sk.wikiquote.org12:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sk.wikisource.org17:17, 5 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org02:22, 1 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wikibooks.org06:18, 26 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikiquote.org12:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikisource.org12:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org03:44, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org15:16, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
sn.wikipedia.org12:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
wikisource.org08:04, 16 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org18:13, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)228
so.wiktionary.org05:57, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
species.wikimedia.org06:58, 19 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sq.wikipedia.org15:16, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64editor
sq.wikibooks.org04:36, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sq.wikinews.org07:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikiquote.org13:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wiktionary.org16:51, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
srn.wikipedia.org06:04, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
sr.wikipedia.org11:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sr.wikibooks.org13:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org13:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org13:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org13:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org00:53, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ss.wikipedia.org03:38, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129
ss.wiktionary.org09:13, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
stq.wikipedia.org18:13, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)136
strategy.wikimedia.org05:24, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org00:14, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
st.wiktionary.org04:25, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikipedia.org14:43, 31 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
su.wikiquote.org07:56, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
su.wiktionary.org16:38, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org09:44, 16 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)257
sv.wikibooks.org13:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikinews.org09:08, 6 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org13:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sv.wikisource.org08:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org03:45, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikivoyage.org09:30, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sv.wiktionary.org03:59, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sw.wikipedia.org07:58, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
sw.wiktionary.org06:05, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
szl.wikipedia.org18:12, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
szy.wikipedia.org13:00, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikipedia.org15:50, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ta.wikibooks.org13:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ta.wikinews.org09:08, 6 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org13:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wikisource.org06:38, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org09:19, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tcy.wikipedia.org06:34, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test.wikipedia.org02:53, 30 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tet.wikipedia.org18:40, 19 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
te.wikipedia.org08:30, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikiquote.org13:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wiktionary.org20:27, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org07:47, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
tg.wiktionary.org09:33, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikipedia.org16:09, 22 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
th.wikibooks.org14:01, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
th.wikinews.org04:11, 15 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org08:52, 12 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
th.wikisource.org09:00, 12 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org11:27, 27 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org05:53, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org11:54, 31 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
tk.wiktionary.org16:36, 23 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org10:24, 25 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)294
tl.wikibooks.org14:11, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org05:05, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tn.wikipedia.org06:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
tn.wiktionary.org16:36, 23 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org04:19, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
tpi.wikipedia.org18:17, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
tpi.wiktionary.org16:36, 23 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikipedia.org07:57, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140autoreview
tr.wikibooks.org14:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org14:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org14:15, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tr.wikisource.org03:44, 19 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org05:12, 20 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org08:10, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ts.wikipedia.org09:22, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
ts.wiktionary.org16:35, 23 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org03:41, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tt.wiktionary.org16:35, 23 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org16:02, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)134
tw.wikipedia.org14:44, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
tyv.wikipedia.org18:17, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ty.wikipedia.org07:24, 24 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
udm.wikipedia.org14:49, 21 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ug.wikipedia.org15:27, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wiktionary.org18:41, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org16:06, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
uk.wikibooks.org14:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikinews.org10:22, 28 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikiquote.org10:22, 28 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org09:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org14:35, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uk.wiktionary.org08:13, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org02:26, 19 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikibooks.org14:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org14:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org04:55, 3 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org05:44, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
uz.wikiquote.org14:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wiktionary.org17:01, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wikipedia.org11:10, 11 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)174editor
vec.wikisource.org07:12, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org05:42, 14 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vep.wikipedia.org10:25, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ve.wikipedia.org12:57, 25 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)156
vi.wikipedia.org01:45, 29 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)210
vi.wikibooks.org07:04, 13 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikiquote.org15:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikisource.org10:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org12:19, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
vi.wiktionary.org16:49, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vls.wikipedia.org16:11, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
vo.wikipedia.org06:06, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
vo.wiktionary.org03:25, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
war.wikipedia.org00:07, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,076
wa.wikipedia.org11:16, 17 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227
wa.wikisource.org10:47, 27 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org09:38, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
www.wikidata.org13:36, 19 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,806
wikimania2018.wikimedia.org16:51, 20 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org14:37, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org03:41, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
wo.wiktionary.org04:20, 11 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wuu.wikipedia.org09:35, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org02:42, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
xh.wikipedia.org03:37, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166
xmf.wikipedia.org02:47, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
yi.wikipedia.org08:45, 20 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yi.wiktionary.org12:52, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org03:41, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)157
za.wikipedia.org16:10, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
zea.wikipedia.org14:12, 6 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
zh-classical.wikipedia.org16:30, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh-min-nan.wikipedia.org00:24, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
zh-min-nan.wikisource.org06:02, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wiktionary.org09:01, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-yue.wikipedia.org15:02, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zh.wikipedia.org01:44, 29 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
zh.wikibooks.org10:33, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org06:42, 16 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org15:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikisource.org15:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org11:15, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikivoyage.org14:32, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org00:50, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zu.wikipedia.org14:10, 29 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
zu.wiktionary.org10:53, 14 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17