ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org08:18, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org08:16, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org08:17, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org17:48, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ab.wiktionary.org08:16, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org06:47, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
advisory.wikimedia.org09:49, 3 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org08:58, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org08:58, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
af.wikibooks.org08:59, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org08:59, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org08:59, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org08:59, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikibooks.org08:26, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org08:25, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org08:59, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
alt.wikipedia.org01:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org13:18, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org09:00, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
am.wikiquote.org08:27, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org09:05, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org09:05, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ang.wikibooks.org09:14, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org09:14, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org09:14, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org09:07, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
anp.wikipedia.org17:39, 21 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org09:07, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
an.wiktionary.org09:07, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org07:40, 18 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org09:07, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org18:30, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
ar.wikibooks.org09:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikimedia.org09:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org09:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiquote.org09:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org09:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiversity.org09:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wiktionary.org09:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ary.wikipedia.org22:00, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org09:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ast.wikipedia.org09:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ast.wikibooks.org12:32, 31 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org12:36, 31 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org09:11, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org09:12, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
as.wikibooks.org12:31, 31 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org09:12, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org08:26, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org09:12, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
avk.wikipedia.org04:55, 31 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org08:24, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
av.wiktionary.org12:37, 31 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org13:59, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org08:17, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikibooks.org12:33, 31 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org08:20, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org12:51, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
az.wikipedia.org12:11, 14 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
az.wikibooks.org12:52, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org12:52, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wikisource.org12:52, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org12:53, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org14:57, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ban.wikisource.org03:41, 12 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org12:53, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bat-smg.wikipedia.org12:53, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org12:53, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org12:53, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org12:53, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikiquote.org06:56, 11 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wiktionary.org04:56, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org12:54, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be-tarask.wikipedia.org15:34, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org14:49, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
be.wikipedia.org12:54, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikibooks.org12:54, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org12:54, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
be.wikiquote.org12:55, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org12:55, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org12:55, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org04:27, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
bg.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org16:16, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org12:51, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org14:13, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org16:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bh.wiktionary.org12:57, 27 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org05:38, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bi.wikibooks.org09:17, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org09:17, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org04:12, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bjn.wiktionary.org04:09, 11 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
blk.wikipedia.org16:20, 25 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
blk.wiktionary.org11:35, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org08:32, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org08:32, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org08:31, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org16:45, 8 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
bn.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikiquote.org06:55, 11 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org04:45, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikivoyage.org17:17, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wiktionary.org13:46, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bo.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikibooks.org08:38, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org08:39, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org05:37, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikipedia.org13:18, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikimedia.org06:30, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikiquote.org13:20, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org15:04, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org13:39, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org13:35, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bs.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
btm.wiktionary.org17:27, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org15:05, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikibooks.org13:25, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikimedia.org06:32, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ca.wikinews.org16:29, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org10:53, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikisource.org06:45, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org13:43, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cbk-zam.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org15:19, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org15:18, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ce.wikipedia.org13:27, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cho.wikipedia.org09:30, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org06:16, 19 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikibooks.org09:30, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org09:30, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org18:28, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org13:13, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wiktionary.org05:00, 30 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org11:39, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76,015interface-admin, sysop, translationadmin
co.wikipedia.org15:22, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikibooks.org09:31, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org14:58, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org09:31, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
crh.wikipedia.org10:21, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cr.wikiquote.org09:27, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org09:27, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org16:45, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org16:58, 18 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
cs.wikibooks.org16:28, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org07:03, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org06:56, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org17:56, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiversity.org14:51, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wiktionary.org13:47, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cu.wikipedia.org07:12, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org06:56, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org13:07, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wikibooks.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org16:32, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org17:17, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org03:39, 12 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org11:57, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
da.wikibooks.org17:34, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org05:19, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikisource.org17:52, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org09:18, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org08:19, 30 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
de.wikibooks.org17:50, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikinews.org17:50, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wikiquote.org17:50, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
de.wikisource.org13:21, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikiversity.org14:50, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikivoyage.org14:42, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
de.wiktionary.org17:49, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
din.wikipedia.org17:11, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org14:51, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wiktionary.org04:57, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org12:25, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org16:09, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org14:46, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dv.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wiktionary.org09:31, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org12:25, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org12:15, 22 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikibooks.org15:43, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org15:43, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org15:43, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org14:50, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org07:51, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org15:43, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eml.wikipedia.org17:19, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikipedia.org16:01, 23 മേയ് 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)43,371extendedconfirmed, extendedmover, filemover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org10:43, 15 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
en.wikinews.org10:02, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)417
en.wikiquote.org12:03, 11 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)167
en.wikisource.org05:39, 14 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
en.wikiversity.org11:44, 24 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
en.wikivoyage.org14:55, 14 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
en.wiktionary.org13:26, 27 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
eo.wikipedia.org12:23, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
eo.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org16:51, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikiquote.org04:59, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org07:54, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org15:36, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org14:24, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org11:34, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
es.wikibooks.org16:18, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikinews.org16:22, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wikiquote.org15:24, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikisource.org08:20, 6 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikiversity.org14:50, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wikivoyage.org05:32, 29 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wiktionary.org12:22, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
et.wikipedia.org09:31, 30 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
et.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org14:58, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org15:40, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org13:14, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eu.wikipedia.org13:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
eu.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org06:32, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org10:42, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org07:04, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org05:41, 27 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fat.wikipedia.org17:41, 21 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org01:51, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
fa.wikibooks.org08:36, 21 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikinews.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikiquote.org12:27, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org17:10, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org06:01, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wiktionary.org12:19, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ff.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org13:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikibooks.org06:44, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikimedia.org14:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org09:10, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org17:31, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org16:26, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org14:50, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org09:26, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org13:47, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fj.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
foundation.wikimedia.org11:11, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
fo.wikipedia.org12:24, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wikisource.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org17:46, 5 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org16:31, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org14:51, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org08:13, 27 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)365
fr.wikibooks.org13:22, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org16:28, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fr.wikiquote.org13:34, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
fr.wikisource.org04:32, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
fr.wikiversity.org14:50, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org12:24, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wiktionary.org14:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fur.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org05:47, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org18:23, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org13:33, 12 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org12:20, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ga.wikibooks.org09:33, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org09:33, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org15:33, 2 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org07:28, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org07:29, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
glk.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org14:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org17:02, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org07:44, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org06:15, 14 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikibooks.org09:32, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org10:03, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org05:29, 19 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wiktionary.org06:00, 5 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org14:53, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gor.wiktionary.org07:42, 13 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikibooks.org09:32, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gpe.wikipedia.org17:27, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guc.wikipedia.org16:28, 2 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gur.wikipedia.org16:29, 2 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org16:48, 8 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,453rollbacker
gu.wikibooks.org03:51, 24 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org15:37, 2 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gu.wikisource.org13:50, 14 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gu.wiktionary.org09:29, 28 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)162
guw.wikipedia.org17:06, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikinews.org17:40, 21 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wiktionary.org04:10, 11 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org07:42, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ha.wiktionary.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
haw.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org18:30, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
he.wikibooks.org15:08, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikinews.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org15:33, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org16:33, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org16:38, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org14:57, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hif.wikipedia.org05:53, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hif.wiktionary.org18:34, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org17:27, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,655
hi.wikibooks.org06:16, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
hi.wikiquote.org16:17, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
hi.wikisource.org14:16, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
hi.wikiversity.org14:48, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
hi.wikivoyage.org12:04, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hi.wiktionary.org16:58, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
ho.wikipedia.org09:34, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org07:11, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
hr.wikibooks.org07:11, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org07:11, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org07:12, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org07:11, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org13:22, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org12:27, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org15:30, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikisource.org09:35, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org06:59, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17trusted
hu.wikibooks.org12:18, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hu.wikinews.org09:34, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org13:12, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wikipedia.org16:39, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
hy.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org08:54, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org13:17, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org13:26, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org09:35, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org14:35, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org09:11, 5 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org17:16, 12 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146
id.wikibooks.org15:28, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikiquote.org13:58, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
id.wikisource.org15:01, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
id.wiktionary.org05:46, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ie.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org09:38, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org17:46, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikiquote.org06:56, 11 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ii.wikipedia.org08:21, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org09:37, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org14:56, 14 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)400
inh.wikipedia.org13:59, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org15:05, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wiktionary.org14:09, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org12:20, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
is.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org16:26, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org14:42, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org07:01, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
it.wikibooks.org13:57, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org17:17, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org12:22, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
it.wikisource.org14:50, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikiversity.org14:50, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
it.wikivoyage.org16:39, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wiktionary.org15:33, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
iu.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org12:32, 14 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org10:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ja.wikibooks.org14:53, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ja.wikinews.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiquote.org04:56, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikisource.org13:57, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikiversity.org14:48, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ja.wikivoyage.org05:08, 5 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org14:12, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
jbo.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org13:18, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
jv.wikisource.org15:23, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org12:42, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org09:48, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kab.wikipedia.org16:42, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org09:59, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ka.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org14:37, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org16:54, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org07:23, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wiktionary.org17:39, 21 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org13:57, 25 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org06:10, 6 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wiktionary.org17:40, 21 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org09:47, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org02:27, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
kk.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org09:45, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kl.wiktionary.org18:34, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org13:35, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
km.wikibooks.org14:53, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org17:44, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikipedia.org16:12, 17 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
kn.wikibooks.org09:44, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org04:32, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org04:32, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org04:32, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
koi.wikipedia.org11:30, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org03:58, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ko.wikibooks.org14:53, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org17:00, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org16:31, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org14:50, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org06:31, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org14:47, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org09:40, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org09:40, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikibooks.org06:22, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org06:21, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org04:32, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ku.wikipedia.org13:19, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org13:29, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org12:24, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org11:30, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org15:34, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikiquote.org09:43, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org06:13, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikibooks.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org15:29, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org12:19, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikibooks.org10:25, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org16:56, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org05:25, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wiktionary.org17:39, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org12:05, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikibooks.org09:48, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org09:48, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org17:20, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lez.wikipedia.org13:37, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org13:53, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org14:42, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lij.wikisource.org04:20, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org06:59, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org06:44, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org14:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org12:49, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org15:33, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lmo.wiktionary.org13:17, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikibooks.org09:49, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org16:01, 23 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org13:36, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org15:34, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org06:42, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org12:19, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
lt.wikibooks.org16:41, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org17:53, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org17:00, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org16:42, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org17:13, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
lv.wikibooks.org09:50, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org16:42, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mad.wikipedia.org15:34, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org14:07, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
map-bms.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mdf.wikipedia.org11:27, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:01, 23 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)319autopatrolled
meta.wikimedia.org16:01, 23 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,272global-renamer, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org08:50, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikibooks.org06:53, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org09:48, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org14:16, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org09:57, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org09:56, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org16:30, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
min.wiktionary.org05:30, 5 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikibooks.org09:57, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org05:06, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
mk.wikibooks.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org14:59, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikisource.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org05:42, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:38, 16 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ml.wikibooks.org14:54, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ml.wikisource.org17:48, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wiktionary.org06:20, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mni.wikipedia.org08:57, 16 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org01:48, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org04:15, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mn.wikibooks.org09:55, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org16:13, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org09:08, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org11:40, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org13:32, 16 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mr.wikibooks.org06:54, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikiquote.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org08:46, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org11:28, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ms.wikipedia.org02:27, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
ms.wikibooks.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org18:26, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org12:20, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org09:55, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org04:38, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org16:35, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
myv.wikipedia.org13:40, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org13:38, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
my.wikibooks.org09:29, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org17:31, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org17:15, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikibooks.org09:29, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org16:10, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org17:41, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org02:53, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
na.wikibooks.org09:29, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org09:29, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org09:38, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org06:37, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org14:03, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
nds.wikibooks.org09:48, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org09:48, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org17:59, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org13:36, 16 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ne.wikibooks.org14:53, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org16:37, 17 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ng.wikipedia.org09:28, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org04:57, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org04:57, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org18:48, 23 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nl.wikibooks.org16:52, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikimedia.org14:49, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikinews.org17:03, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
nl.wikiquote.org14:28, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikisource.org13:56, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikivoyage.org14:11, 27 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org12:22, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nn.wikipedia.org04:19, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nn.wikiquote.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org14:15, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
no.wikibooks.org13:52, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org15:00, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org10:02, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org09:27, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org16:25, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org09:33, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nqo.wikipedia.org12:46, 7 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org06:50, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nyc.wikimedia.org04:07, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ny.wikipedia.org09:15, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nz.wikimedia.org04:59, 2 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org13:52, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wikibooks.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org15:12, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org11:40, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org12:21, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
or.wikisource.org05:46, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org17:00, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org05:27, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
pa-us.wikimedia.org10:13, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org13:45, 16 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pa.wikibooks.org14:54, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org06:00, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org16:28, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org16:52, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcm.wikipedia.org04:10, 11 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org16:09, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org06:47, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org09:23, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:07, 23 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
pl.wikibooks.org13:22, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikimedia.org16:17, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikinews.org17:14, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikiquote.org17:18, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pl.wikisource.org13:42, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org16:54, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org12:19, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pms.wikipedia.org14:21, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pms.wikisource.org14:09, 24 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org04:33, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pnb.wiktionary.org09:54, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org15:42, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org05:44, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ps.wikibooks.org09:23, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org07:09, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
pt.wikibooks.org15:04, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikimedia.org10:29, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikinews.org16:28, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pt.wikiquote.org14:57, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikisource.org17:57, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikiversity.org14:50, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wikivoyage.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wiktionary.org14:15, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pwn.wikipedia.org13:18, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
quality.wikimedia.org10:15, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikibooks.org09:05, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org09:05, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org16:47, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikibooks.org08:49, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org08:49, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org09:45, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org06:27, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org15:01, 14 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
ro.wikibooks.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org16:49, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org10:23, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org17:13, 17 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org17:24, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org14:09, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org12:24, 14 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65uploader
ru.wikibooks.org14:47, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org17:00, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikinews.org16:30, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikiquote.org14:47, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org12:19, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org14:50, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org05:20, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org12:23, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
rw.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org14:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org07:11, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org11:54, 30 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org09:09, 1 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org09:59, 8 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sa.wikibooks.org14:55, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org07:05, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org15:42, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org15:42, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org07:04, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
scn.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org14:46, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
sc.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wiktionary.org08:45, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org15:29, 8 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sd.wikinews.org08:42, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org05:26, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org13:14, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikibooks.org09:27, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org09:06, 3 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shi.wikipedia.org03:39, 12 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org13:56, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikibooks.org07:43, 13 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikivoyage.org17:07, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org13:57, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org15:26, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sh.wiktionary.org17:55, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shy.wiktionary.org04:23, 20 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org15:27, 30 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,318rollbacker
simple.wikibooks.org06:25, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikiquote.org06:25, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wiktionary.org14:17, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
si.wikipedia.org02:59, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
si.wikibooks.org14:54, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org14:04, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org15:38, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org15:36, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org13:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
sk.wikibooks.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org16:35, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org17:28, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org12:19, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
sl.wikibooks.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org14:42, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org14:49, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org18:14, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org13:50, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org09:58, 8 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wiktionary.org08:46, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org13:34, 28 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
so.wikipedia.org14:45, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:04, 8 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)482
sq.wikipedia.org13:43, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
sq.wikibooks.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org12:57, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org14:04, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org09:58, 8 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
sr.wikibooks.org14:00, 24 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org14:44, 2 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org15:38, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org09:42, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org14:10, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org17:48, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org08:43, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org14:06, 28 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikibooks.org08:34, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikisource.org11:34, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org13:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sv.wikibooks.org08:51, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org09:53, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikisource.org15:39, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org14:50, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org13:38, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sw.wikipedia.org12:18, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sw.wikibooks.org08:44, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org14:24, 27 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org14:58, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szy.wikipedia.org07:21, 25 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org13:46, 16 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
ta.wikibooks.org14:54, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikinews.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org16:48, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org13:18, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org14:47, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tay.wikipedia.org09:09, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org16:41, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ten.wikipedia.org08:14, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org09:48, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org15:32, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
test.wikipedia.org01:56, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
test.wikidata.org08:48, 25 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
tet.wikipedia.org08:28, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org16:16, 17 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
te.wikibooks.org14:53, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org13:18, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org12:20, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tg.wikibooks.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org16:09, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org12:19, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
th.wikibooks.org14:53, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikinews.org08:40, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org04:08, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikisource.org11:24, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wiktionary.org13:28, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ti.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org18:16, 12 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikibooks.org08:35, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org08:35, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org13:25, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tl.wikibooks.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tl.wikiquote.org06:55, 11 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tly.wikipedia.org11:36, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org13:32, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wiktionary.org13:32, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org13:31, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org08:37, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org14:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
trv.wikipedia.org09:08, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org16:57, 7 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
tr.wikibooks.org17:06, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org14:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org09:47, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org12:20, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org23:46, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org13:16, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ts.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org06:33, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tt.wikipedia.org13:19, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org14:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org08:41, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org14:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org08:29, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wiktionary.org08:35, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org11:27, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ua.wikimedia.org06:30, 20 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
udm.wikipedia.org13:18, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ug.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikibooks.org08:30, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org09:24, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org14:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org12:50, 29 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114
uk.wikibooks.org14:09, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org10:26, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikisource.org16:31, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org09:12, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org16:38, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org11:46, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ur.wikibooks.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org14:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org16:27, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
usability.wikimedia.org10:03, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org12:45, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
uz.wikibooks.org08:31, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org14:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org14:49, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org09:28, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikisource.org10:24, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org11:32, 30 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org08:34, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org09:27, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
vi.wikibooks.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikiquote.org14:57, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikisource.org17:12, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org14:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org07:11, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vls.wikipedia.org15:41, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org17:56, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikibooks.org08:29, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org08:30, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org14:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org08:23, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikibooks.org08:24, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org15:37, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org07:42, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org12:09, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,983rollbacker
www.wikifunctions.org16:29, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)539
wikimania2005.wikimedia.org08:51, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org08:51, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org08:52, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org08:52, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org08:55, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org08:55, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org08:57, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org08:57, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org08:58, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2014.wikimedia.org08:58, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org15:23, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2016.wikimedia.org09:00, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2017.wikimedia.org09:01, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2018.wikimedia.org09:02, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org12:16, 30 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)176
wo.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org14:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org14:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org14:47, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xh.wikipedia.org06:56, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikibooks.org08:23, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org08:22, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org07:41, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org13:58, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org14:08, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org05:53, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org05:07, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikibooks.org08:21, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org08:21, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org10:24, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org08:20, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org08:20, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org08:19, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org07:18, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org08:21, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
zh-min-nan.wikipedia.org08:21, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikibooks.org09:20, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org09:20, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org08:22, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org08:22, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org08:23, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikipedia.org09:46, 18 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)189
zh.wikibooks.org14:52, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikinews.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org16:48, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org13:35, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikiversity.org14:48, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh.wikivoyage.org06:30, 23 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wiktionary.org12:21, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zu.wikipedia.org16:38, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikibooks.org06:15, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org16:22, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2