ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Courcelles
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 19:52, 1 ജൂൺ 2010 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 5,25,122
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 755
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org21:29, 4 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ace.wikipedia.org05:52, 22 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ady.wikipedia.org20:48, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org03:15, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149
af.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org00:08, 29 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
alt.wikipedia.org18:38, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org14:36, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
am.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org04:39, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ang.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikiquote.org03:07, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org17:37, 11 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
an.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org05:46, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org03:16, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)294editor
ar.wikibooks.org19:49, 18 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikimedia.org10:51, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikinews.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org10:51, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org13:07, 6 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
arz.wikipedia.org20:23, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ast.wikipedia.org03:16, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ast.wikibooks.org07:59, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
as.wikisource.org16:41, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikipedia.org01:55, 19 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ay.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org20:10, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikipedia.org13:25, 24 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137
az.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
az.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bar.wikipedia.org17:05, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
bat-smg.wikipedia.org20:17, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ba.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
bcl.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bd.wikimedia.org08:56, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org02:22, 26 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
beta.wikiversity.org06:48, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikipedia.org20:16, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
be.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org19:01, 9 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org18:15, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)490
bg.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikisource.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org15:10, 30 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bh.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bi.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bjn.wikipedia.org06:48, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikipedia.org02:41, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org12:54, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
bn.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikisource.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org01:51, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bpy.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
br.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
br.wikimedia.org00:50, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org08:31, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
bs.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikinews.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikisource.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org20:16, 12 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org13:32, 24 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)614
ca.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikinews.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org16:45, 14 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cdo.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ceb.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ce.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
cho.wikipedia.org00:25, 10 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org23:30, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
chr.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org02:38, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org22:47, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
commons.wikimedia.org03:43, 2 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45,384filemover, image-reviewer
co.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
co.wikimedia.org02:56, 12 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikiquote.org01:36, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org17:37, 19 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cr.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org05:50, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
csb.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org04:53, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)584
cs.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikinews.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikisource.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikiversity.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cu.wikipedia.org04:28, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cv.wikipedia.org19:05, 13 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
cv.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org15:23, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
cy.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikipedia.org19:25, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)250
da.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikiquote.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org03:57, 3 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,182autoreview, editor
de.wikibooks.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
de.wikinews.org09:49, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wikiquote.org03:08, 15 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
de.wikiversity.org02:43, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wikivoyage.org18:32, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
de.wiktionary.org13:52, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
diq.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dsb.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
dv.wikipedia.org00:40, 25 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dv.wiktionary.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org08:01, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ee.wikipedia.org09:02, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org18:33, 26 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
el.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org21:10, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikiquote.org09:44, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikiversity.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org17:00, 22 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org19:32, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eml.wikipedia.org18:04, 25 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikipedia.org19:52, 1 ജൂൺ 2010തറവാട് വിക്കി(?)4,13,517abusefilter, sysop
en.wikibooks.org16:38, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)191editor
en.wikinews.org04:11, 3 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
en.wikiquote.org12:27, 6 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)456
en.wikisource.org02:58, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
en.wikiversity.org14:01, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
en.wikivoyage.org18:31, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71autopatrolled
en.wiktionary.org02:04, 6 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
eo.wikipedia.org20:52, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)366editor
eo.wikibooks.org19:07, 4 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
es.wikipedia.org20:09, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,832
es.wikibooks.org11:56, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wikinews.org00:41, 25 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikiquote.org03:13, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
es.wikisource.org20:25, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
es.wikiversity.org02:16, 13 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
es.wikivoyage.org00:24, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wiktionary.org01:03, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
et.wikipedia.org23:42, 24 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
et.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org02:58, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)195
eu.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ext.wikipedia.org21:59, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikipedia.org09:58, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)350
fa.wikibooks.org18:15, 11 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikinews.org00:00, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org15:01, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org07:57, 3 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org21:58, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikipedia.org07:29, 5 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)603autoreview
fi.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikinews.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org13:20, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org21:01, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org23:52, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wikipedia.org02:41, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org01:22, 13 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fo.wikisource.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org16:09, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fr.wikipedia.org13:03, 6 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,118
fr.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
fr.wikinews.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiquote.org18:32, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikisource.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikiversity.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikivoyage.org18:32, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wiktionary.org20:53, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
fur.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org13:21, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
fy.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org06:47, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gan.wikipedia.org03:23, 11 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ga.wikipedia.org09:15, 11 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ga.wiktionary.org09:15, 11 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gd.wikipedia.org18:24, 15 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
gd.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikipedia.org13:37, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)178
gl.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gn.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org19:40, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
gu.wikiquote.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org19:01, 9 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org12:35, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
gv.wiktionary.org05:40, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ha.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org02:24, 12 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)434
he.wikibooks.org17:10, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
he.wikinews.org15:19, 25 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikiquote.org22:09, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikisource.org02:11, 2 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org17:44, 1 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wiktionary.org16:36, 25 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hif.wikipedia.org07:25, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
hif.wiktionary.org03:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org05:13, 24 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
hi.wikibooks.org03:58, 6 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org12:48, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)236
hr.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikiquote.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org22:08, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
hsb.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org05:31, 7 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikipedia.org17:37, 12 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)702trusted
hu.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hu.wikinews.org16:40, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wikipedia.org17:06, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
hy.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikiquote.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikisource.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org17:22, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org22:15, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org18:07, 14 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ia.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org15:27, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)479
id.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikiquote.org14:55, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikisource.org03:09, 3 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ie.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org23:11, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ik.wikipedia.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org00:36, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
incubator.wikimedia.org19:02, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
io.wikipedia.org05:15, 21 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
io.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org00:29, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
is.wikibooks.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org19:48, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikipedia.org12:29, 24 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,744autopatrolled
it.wikibooks.org10:39, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)286
it.wikinews.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikiquote.org09:45, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
it.wikisource.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikiversity.org20:59, 11 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org18:32, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
it.wiktionary.org08:02, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
iu.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org02:21, 3 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)944
ja.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikinews.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ja.wikiquote.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org00:53, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
jv.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org19:24, 13 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikipedia.org18:32, 26 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165trusted
ka.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org10:48, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kg.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ki.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org21:48, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)176
kk.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org02:38, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kl.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
km.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org06:40, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
kn.wikiquote.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wiktionary.org01:45, 15 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
koi.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ko.wikipedia.org06:05, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)353
ko.wikibooks.org23:26, 1 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikinews.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiquote.org04:52, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wiktionary.org05:19, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
krc.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ksh.wikipedia.org07:33, 16 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ks.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org02:41, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ku.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikiquote.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kv.wikipedia.org02:27, 18 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
kw.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ky.wikipedia.org10:41, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ky.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikiquote.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org08:43, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
la.wikipedia.org20:46, 20 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
la.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikiquote.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lbe.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org23:42, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
lb.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lez.wikipedia.org19:02, 9 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lij.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
li.wikipedia.org19:27, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
li.wikibooks.org16:31, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikiquote.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikisource.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ln.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ln.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org00:58, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org02:18, 18 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org02:13, 8 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org06:14, 27 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org19:39, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)277
lt.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikisource.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wikipedia.org16:14, 14 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)263
lv.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org22:28, 5 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org10:02, 26 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mdf.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org03:18, 8 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
meta.wikimedia.org19:52, 1 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,018translationadmin
mg.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mg.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mhr.wikipedia.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
min.wikipedia.org07:33, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wikipedia.org00:49, 11 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org10:44, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
mk.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikisource.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org14:06, 25 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
ml.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikiquote.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org20:31, 11 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mn.wikipedia.org03:44, 6 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
mn.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org06:40, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mr.wikipedia.org22:08, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
mr.wikibooks.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikiquote.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org06:10, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org01:08, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)190
ms.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wiktionary.org08:03, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org18:53, 9 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mt.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mwl.wikipedia.org03:20, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mx.wikimedia.org10:51, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
my.wiktionary.org02:03, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mzn.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nah.wikipedia.org17:13, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nah.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
na.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wikibooks.org07:52, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org22:06, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
nds.wikipedia.org06:39, 10 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
nds.wikibooks.org01:33, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org02:46, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ne.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikipedia.org12:58, 11 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,349
nl.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
nl.wikimedia.org17:39, 1 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org01:34, 29 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org22:23, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikivoyage.org18:32, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nn.wikipedia.org03:13, 6 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
nn.wikiquote.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikipedia.org19:25, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)487
no.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikimedia.org00:06, 14 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikiquote.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org09:47, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nrm.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nso.wikipedia.org07:32, 12 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org02:45, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nyc.wikimedia.org02:31, 3 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ny.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org18:39, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
oc.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
om.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org08:20, 11 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
or.wiktionary.org08:44, 1 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
os.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
outreach.wikimedia.org02:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
pag.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pam.wikipedia.org01:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pap.wikipedia.org22:30, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pa.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pdc.wikipedia.org07:42, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pfl.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pih.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org00:47, 19 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org18:31, 15 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,822editor
pl.wikibooks.org21:52, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pl.wikimedia.org01:05, 18 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pl.wikinews.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikiquote.org20:17, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wikisource.org04:14, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikivoyage.org01:01, 16 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
pms.wikipedia.org23:26, 13 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pnb.wikipedia.org04:58, 16 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
pnb.wiktionary.org04:49, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org23:21, 6 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ps.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org18:32, 15 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,218
pt.wikibooks.org01:58, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
pt.wikinews.org03:17, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pt.wikiquote.org02:11, 12 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikisource.org21:55, 19 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikiversity.org16:01, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikivoyage.org00:24, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wiktionary.org20:29, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
quality.wikimedia.org10:08, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org18:43, 4 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117
qu.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
rmy.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org07:34, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wikipedia.org03:22, 2 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
roa-rup.wiktionary.org03:09, 14 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ro.wikipedia.org18:36, 14 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)799
ro.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org01:01, 16 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikipedia.org19:53, 1 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,552autoreview, uploader
ru.wikibooks.org05:20, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org15:34, 7 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikiquote.org18:30, 26 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ru.wikisource.org05:58, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikiversity.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org18:32, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wiktionary.org07:02, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
rw.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org02:00, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sah.wikisource.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org18:02, 14 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sa.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikiquote.org07:33, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org02:59, 31 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org12:44, 9 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
scn.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sco.wikipedia.org20:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
sc.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sd.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sd.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
se.wikimedia.org08:21, 19 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shi.wikipedia.org18:15, 30 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org04:05, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
sh.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org02:12, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)784patroller, rollbacker
simple.wikibooks.org04:37, 29 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org14:05, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org09:17, 16 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
si.wikipedia.org06:52, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
si.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org02:55, 20 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)276
sk.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikiquote.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sk.wikisource.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org03:10, 26 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
sl.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiquote.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikisource.org18:45, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org19:01, 9 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org08:38, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org04:58, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikisource.org01:53, 19 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
so.wikipedia.org10:38, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
so.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org19:52, 4 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
sq.wikipedia.org01:58, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
sq.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org10:48, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org00:10, 24 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)679
sr.wikibooks.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sr.wikiquote.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org19:46, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org08:04, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
strategy.wikimedia.org10:44, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
st.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
su.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org19:25, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,231
sv.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikiquote.org05:01, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikisource.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org18:32, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org21:07, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
sw.wikibooks.org14:03, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org21:02, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org19:03, 3 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ta.wikipedia.org09:45, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
ta.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikinews.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikiquote.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org09:45, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
tcy.wikipedia.org09:21, 11 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org19:20, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test2.wikipedia.org21:28, 4 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8editor, sysop
test.wikipedia.org04:17, 10 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5reviewer, sysop
test.wikidata.org01:01, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org11:07, 29 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikipedia.org16:03, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
te.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikiquote.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikisource.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wiktionary.org04:07, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tg.wikipedia.org02:35, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
tg.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org22:20, 9 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)203
th.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikiquote.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org05:17, 21 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org01:32, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ti.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org23:01, 5 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tk.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org20:28, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
tl.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org23:07, 26 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tpi.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org12:28, 24 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)390autoreview
tr.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikinews.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikiquote.org04:52, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikisource.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org20:24, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ts.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org23:43, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
tt.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tt.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org20:51, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tw.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org04:56, 21 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org14:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org19:05, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ug.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ug.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org21:26, 10 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)928autoreview
uk.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org19:51, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikiquote.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikisource.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikivoyage.org17:14, 1 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org01:23, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ur.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
usability.wikimedia.org05:02, 15 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org01:44, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
uz.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikiquote.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
vec.wikisource.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org04:49, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ve.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org02:52, 20 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)479
vi.wikibooks.org16:19, 14 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikiquote.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org15:34, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
vls.wikipedia.org14:41, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
vo.wikipedia.org02:57, 4 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)190
vo.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org14:41, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
wa.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wa.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
www.wikidata.org04:00, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,779
wikimania2011.wikimedia.org08:34, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org18:49, 3 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2013.wikimedia.org19:17, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2014.wikimedia.org17:51, 8 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2015.wikimedia.org02:54, 10 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org04:41, 6 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org07:32, 13 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org05:03, 16 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org15:28, 14 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wikiquote.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org14:41, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xh.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org10:51, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
yi.wikipedia.org22:27, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
yi.wikisource.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org17:02, 14 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
za.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org02:30, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-classical.wikipedia.org14:41, 2 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-min-nan.wikipedia.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
zh-min-nan.wikibooks.org20:12, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikiquote.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikisource.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org04:27, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org08:02, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
zh.wikipedia.org19:44, 9 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)752
zh.wikibooks.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org19:52, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org03:09, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org22:49, 14 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
zh.wikiversity.org18:10, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org16:42, 9 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org02:49, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zu.wikipedia.org02:43, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wiktionary.org08:05, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1