ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Ciell
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 82,841
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 190
  • ആഗോള സംഘം: VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org22:07, 21 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
als.wikipedia.org11:16, 11 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org16:00, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org15:37, 6 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikiquote.org21:02, 7 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org20:28, 24 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org12:14, 4 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org13:23, 4 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org20:53, 7 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org11:12, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org20:58, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org19:35, 31 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org19:43, 28 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org15:17, 19 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bg.wikipedia.org19:45, 28 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bn.wikipedia.org17:17, 26 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org20:13, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org21:25, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org17:37, 18 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org15:33, 3 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org14:58, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikimedia.org13:38, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org21:46, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)25,387sysop
cs.wikipedia.org19:21, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org09:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org19:20, 13 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org20:31, 19 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)146autoreview, editor
de.wikibooks.org10:06, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org16:48, 30 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org20:27, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org19:03, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org21:41, 6 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org15:36, 28 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org10:48, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org11:04, 22 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)277
en.wikibooks.org13:00, 3 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org13:00, 3 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiquote.org13:00, 3 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org13:00, 3 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org13:00, 3 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikivoyage.org18:09, 21 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:00, 3 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
es.wikipedia.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
es.wikibooks.org17:34, 30 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org17:19, 30 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org17:34, 30 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org17:04, 30 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
es.wiktionary.org17:34, 30 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org19:11, 20 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org13:16, 4 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org21:04, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org19:12, 16 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
foundation.wikimedia.org19:59, 13 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org21:47, 20 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org11:16, 11 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org19:41, 19 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
fr.wikibooks.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
fr.wikisource.org07:07, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org09:04, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org19:41, 2 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ga.wikipedia.org22:50, 21 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org17:02, 29 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org20:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org20:52, 8 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org20:11, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org07:35, 1 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org19:32, 28 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org18:34, 29 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org20:12, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org09:36, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org17:06, 16 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:01, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org12:09, 14 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org08:28, 22 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org09:25, 27 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org16:22, 28 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org20:43, 19 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikinews.org08:30, 13 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org09:11, 7 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org18:58, 20 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org19:46, 27 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org17:45, 16 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org15:40, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org12:18, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org20:46, 10 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org18:48, 8 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org18:04, 5 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org17:18, 25 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
li.wikiquote.org13:01, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org07:38, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org11:03, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org19:43, 28 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org16:04, 30 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org20:27, 18 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org20:51, 8 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)278autopatrolled
meta.wikimedia.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,846centralnoticeadmin
mi.wikipedia.org15:49, 11 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org09:06, 5 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org15:41, 9 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org07:56, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org17:47, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org19:42, 2 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
nds.wikipedia.org12:04, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org15:40, 2 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008തറവാട് വിക്കി(?)42,422sysop
nl.wikibooks.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
nl.wikimedia.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,058sysop
nl.wikinews.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
nl.wikiquote.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36
nl.wikisource.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)39
nl.wikivoyage.org21:47, 16 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
nn.wikipedia.org20:39, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org08:12, 29 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
oc.wikipedia.org11:16, 11 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org15:54, 23 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org18:52, 3 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
pap.wikipedia.org18:33, 19 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)233sysop (താത്കാലികം)
pa.wikipedia.org14:00, 25 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org11:16, 11 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org21:00, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wikimedia.org20:51, 20 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org21:38, 26 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org19:23, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org05:30, 4 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
pt.wikimedia.org11:27, 18 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org21:03, 29 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org07:40, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rue.wikipedia.org20:10, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org19:03, 1 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikimedia.org09:16, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org13:00, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org07:00, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org18:58, 26 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org08:13, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org10:47, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org16:19, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org16:19, 9 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org10:08, 30 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
simple.wikipedia.org06:45, 16 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wiktionary.org19:22, 29 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org11:48, 7 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org07:59, 31 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
smn.wikipedia.org16:42, 14 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org18:48, 8 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org19:26, 16 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org16:23, 4 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org13:57, 21 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org11:49, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
stq.wikipedia.org15:38, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org16:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org09:38, 23 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ta.wikipedia.org17:16, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org20:00, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org17:07, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org20:34, 2 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org15:55, 6 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org21:41, 16 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org09:16, 7 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org09:01, 27 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org20:54, 29 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
ua.wikimedia.org15:33, 18 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org13:58, 9 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikibooks.org16:20, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org16:20, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org19:31, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org18:29, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org15:25, 3 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org12:18, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vo.wikipedia.org21:04, 29 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org10:13, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org09:47, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,586
wikimania2013.wikimedia.org10:39, 10 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org20:31, 8 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2015.wikimedia.org21:28, 28 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org21:11, 31 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
wikimania2017.wikimedia.org13:10, 11 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2018.wikimedia.org08:08, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
wikimania.wikimedia.org16:01, 14 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
wo.wikipedia.org08:22, 15 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org18:22, 4 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org16:46, 17 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org18:58, 26 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org09:41, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-min-nan.wikipedia.org14:38, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org09:11, 28 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0