ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org13:51, 19 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org19:34, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wiktionary.org23:05, 8 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org08:10, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org09:56, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikibooks.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org14:50, 19 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikibooks.org19:34, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
am.wikipedia.org20:25, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikiquote.org20:21, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org20:24, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org19:06, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikibooks.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org23:56, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
an.wiktionary.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org15:12, 19 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikibooks.org23:56, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org19:34, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org12:17, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ast.wikipedia.org09:05, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ast.wikibooks.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikibooks.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wiktionary.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org03:01, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikibooks.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org19:34, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org18:30, 30 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wikibooks.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org22:33, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bat-smg.wikipedia.org19:34, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org13:27, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org12:20, 13 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org16:44, 8 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org23:56, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikibooks.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org23:45, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org16:36, 21 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikibooks.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org19:34, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org12:19, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org19:34, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:30, 22 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikibooks.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org23:57, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikibooks.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org12:17, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikiquote.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org13:17, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org12:15, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bs.wikibooks.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org15:48, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org21:19, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikibooks.org23:57, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org14:27, 20 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cho.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org18:28, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikibooks.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org08:11, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,182autopatrolled, filemover, rollbacker
co.wikipedia.org23:58, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikibooks.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org12:30, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org23:46, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org15:39, 29 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org12:05, 21 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikibooks.org23:58, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org23:58, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org17:51, 25 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org15:46, 23 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org13:24, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org16:39, 2 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cy.wikibooks.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org16:55, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
da.wikibooks.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org20:11, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)26,862autoreview, editor
de.wikibooks.org17:02, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wikinews.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)64
de.wikiquote.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
de.wikisource.org09:12, 1 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikiversity.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
de.wikivoyage.org09:55, 11 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
diq.wikipedia.org21:23, 3 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dsb.wikipedia.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wiktionary.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24
el.wikibooks.org23:59, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org17:48, 23 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,698extendedconfirmed, ipblock-exempt, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org14:08, 28 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikinews.org17:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiquote.org17:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikisource.org15:36, 20 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org17:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikivoyage.org11:42, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
en.wiktionary.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
eo.wikipedia.org17:12, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikibooks.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27
es.wikibooks.org12:25, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikinews.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiquote.org12:46, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikisource.org12:20, 16 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikiversity.org16:00, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org20:35, 20 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikibooks.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org23:47, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org17:12, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
eu.wikibooks.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:34, 19 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikibooks.org13:11, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org20:20, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org08:31, 27 ജനുവരി 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org21:50, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
fi.wikibooks.org19:02, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org08:12, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org13:02, 8 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)219
fo.wikipedia.org23:59, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org16:15, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)62
fr.wikibooks.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org00:00, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiquote.org19:40, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikisource.org23:59, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org23:59, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org12:58, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fur.wikipedia.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org12:15, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wikibooks.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org17:12, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikibooks.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org10:15, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org23:23, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gl.wikibooks.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org00:00, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikibooks.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikibooks.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org12:17, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikibooks.org23:48, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org00:00, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org13:10, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org17:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wikibooks.org17:20, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikinews.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org19:05, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org00:00, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wiktionary.org11:57, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hif.wikipedia.org00:00, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org23:57, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
hi.wikibooks.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ho.wikipedia.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org00:00, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikibooks.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org05:50, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ht.wikisource.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org08:04, 22 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikibooks.org16:15, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org11:54, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org16:07, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org00:01, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikibooks.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org18:18, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ia.wikibooks.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org14:35, 20 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
id.wikibooks.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org16:49, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org06:04, 1 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org08:41, 20 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ii.wikipedia.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org16:47, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org12:08, 17 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
io.wikipedia.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wiktionary.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org10:25, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikibooks.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org23:49, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org16:58, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)40
it.wikibooks.org12:19, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikinews.org19:36, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org13:31, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikisource.org09:52, 13 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiversity.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org01:47, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
ja.wikibooks.org23:48, 27 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org00:03, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org09:23, 20 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikibooks.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org12:17, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikibooks.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org00:03, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org14:45, 9 ഫെബ്രുവരി 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
kn.wikibooks.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org12:23, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org13:45, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikibooks.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org00:03, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org23:50, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org06:23, 24 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ks.wikipedia.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikibooks.org19:36, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org17:52, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikibooks.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikiquote.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org00:03, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org00:03, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org04:01, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
la.wikibooks.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org10:38, 17 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org19:24, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikibooks.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org03:48, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikipedia.org00:04, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikiquote.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org00:04, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikibooks.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:59, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org23:30, 18 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org01:44, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lt.wikibooks.org00:04, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org00:04, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org00:04, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org00:04, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org12:55, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lv.wikibooks.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org10:50, 20 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org00:04, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)156
meta.wikimedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,227
mg.wikipedia.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org21:16, 12 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org00:04, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikibooks.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org01:44, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mk.wikibooks.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org23:51, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org17:49, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikibooks.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikiquote.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org00:04, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikibooks.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org13:21, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org20:14, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mr.wikibooks.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org13:11, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ms.wikibooks.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org15:01, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org08:14, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org16:56, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikibooks.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org00:05, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org22:20, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikibooks.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikibooks.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org00:05, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nds.wikipedia.org17:55, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nds.wikibooks.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org12:30, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wikibooks.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ng.wikipedia.org23:53, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
nl.wikibooks.org13:11, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikinews.org12:52, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org00:05, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org00:05, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org00:05, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org07:21, 5 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikiquote.org23:54, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org23:54, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org23:55, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org13:01, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
no.wikibooks.org00:05, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org23:54, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org23:54, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org23:54, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org19:02, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nrm.wikipedia.org23:55, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org12:21, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org23:55, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org15:22, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org23:23, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pag.wikipedia.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org00:05, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikibooks.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org08:14, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org01:46, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pih.wikipedia.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
pl.wikibooks.org16:40, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikimedia.org00:06, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikinews.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org15:56, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikisource.org15:54, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org08:14, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org11:20, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org19:45, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikibooks.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org13:17, 21 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pt.wikibooks.org19:56, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org00:13, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikiversity.org17:04, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wiktionary.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org03:01, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikibooks.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org14:35, 20 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikibooks.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org14:33, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org01:44, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikibooks.org00:07, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org18:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org12:53, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wiktionary.org00:07, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org17:30, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ru.wikibooks.org00:07, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org19:14, 29 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org00:07, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org17:05, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org13:15, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiversity.org08:14, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org12:41, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rw.wikipedia.org12:23, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rw.wiktionary.org19:37, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org12:49, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org09:41, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org12:54, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
scn.wiktionary.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wikipedia.org15:52, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wiktionary.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikinews.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikibooks.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org14:55, 19 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org20:37, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org21:12, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org19:28, 6 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sh.wiktionary.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org03:35, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
simple.wikibooks.org22:31, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org00:07, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org14:43, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
si.wikibooks.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org07:47, 5 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
sk.wikibooks.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org00:14, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org18:09, 15 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikibooks.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org11:50, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org17:17, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org17:00, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org03:48, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org21:39, 7 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org14:17, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
sq.wikibooks.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org14:59, 15 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikibooks.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org15:22, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org00:07, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org13:52, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
st.wikipedia.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikibooks.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
sv.wikibooks.org00:07, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org00:07, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org00:07, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org20:11, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org00:07, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org20:11, 23 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sw.wikibooks.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org03:49, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikipedia.org20:36, 5 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikibooks.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org09:47, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
test2.wikipedia.org11:08, 12 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
test.wikidata.org16:27, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org00:08, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikibooks.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org14:34, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org19:08, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org00:08, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikibooks.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikinews.org00:15, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org00:08, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikibooks.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org21:29, 10 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tl.wikibooks.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org12:27, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org16:58, 27 മേയ് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
tr.wikibooks.org16:59, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikinews.org08:14, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org16:50, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ts.wikipedia.org16:57, 11 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org13:24, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikibooks.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org11:10, 21 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikibooks.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org12:19, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikibooks.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org20:07, 12 മേയ് 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
uz.wikipedia.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikibooks.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ve.wikipedia.org00:16, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org15:34, 10 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikibooks.org19:07, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikiquote.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org12:31, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org14:58, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wikipedia.org14:35, 5 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikibooks.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org00:08, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikibooks.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:05, 13 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wikimania2009.wikimedia.org08:59, 5 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
wikimania2010.wikimedia.org10:18, 18 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
wikimania2011.wikimedia.org12:01, 11 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
wikimania2012.wikimedia.org12:11, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2014.wikimedia.org14:52, 3 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2015.wikimedia.org00:00, 20 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org16:23, 18 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikibooks.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikibooks.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org12:03, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikibooks.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org16:22, 25 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikipedia.org18:28, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikibooks.org00:08, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org00:17, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org00:08, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org00:08, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org16:32, 11 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikibooks.org00:18, 25 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org00:08, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0