ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Chobot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 09:28, 11 ജൂൺ 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 14,37,347
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 481
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള യന്ത്രങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org15:15, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ace.wikipedia.org04:34, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ady.wikipedia.org05:59, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)573
af.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org15:17, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
als.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)155
am.wikipedia.org15:18, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
am.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org12:57, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
ang.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org07:40, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)630
arc.wikipedia.org07:05, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ar.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,554
ar.wikinews.org11:50, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ar.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org15:20, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)180
ast.wikipedia.org07:41, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)254
ast.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org15:21, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
atj.wikipedia.org14:26, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org07:08, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ay.wikipedia.org15:21, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
azb.wikipedia.org20:47, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org15:06, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)711
az.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
az.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org03:28, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)198
bat-smg.wikipedia.org07:42, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
ba.wikipedia.org15:23, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
bcl.wikipedia.org15:23, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
be-tarask.wikipedia.org07:41, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,132
beta.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org07:41, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)695
be.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,273bot
bg.wikinews.org11:50, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bg.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
bg.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org15:24, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bi.wikipedia.org15:25, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bjn.wikipedia.org15:20, 30 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org15:26, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
bn.wikipedia.org15:08, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Unapproved bot, please apply for flag to get unblocked
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
45
bo.wikipedia.org15:27, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
bpy.wikipedia.org15:01, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)188
br.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)118
br.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org18:00, 26 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,421
bs.wikinews.org11:47, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
bs.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org07:09, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bxr.wikipedia.org07:10, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ca.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,106bot
ca.wikinews.org11:49, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)663
ca.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ca.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
ca.wiktionary.org21:47, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org15:28, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
cdo.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)66bot
ceb.wikipedia.org15:01, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
ce.wikipedia.org07:11, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
chr.wikipedia.org03:30, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ch.wikipedia.org15:30, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
chy.wikipedia.org07:11, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ckb.wikipedia.org04:36, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
commons.wikimedia.org14:38, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
co.wikipedia.org12:58, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
crh.wikipedia.org15:31, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
cr.wikipedia.org07:12, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
csb.wikipedia.org15:31, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
cs.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,148
cs.wikinews.org04:30, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)842
cs.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
cs.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org22:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org15:32, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
cv.wikipedia.org07:42, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227
cy.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,360
da.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,597
da.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)43,070
de.wikinews.org11:46, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: First read our Bot-Policy and request a permission
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
  • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
9
de.wikiquote.org08:14, 4 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org09:27, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org23:28, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org07:43, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org12:59, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
dsb.wikipedia.org15:32, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
dty.wikipedia.org02:18, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org04:53, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org07:12, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ee.wikipedia.org15:33, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
el.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,452
el.wikinews.org04:43, 22 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
el.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
el.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org07:13, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
en.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,67,683bot
en.wikibooks.org12:50, 22 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org16:10, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,329
en.wikiquote.org16:20, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikisource.org09:27, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org00:52, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,065bot
eo.wikinews.org04:48, 22 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
eo.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)33,414
es.wikibooks.org01:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org11:43, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
es.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org01:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org01:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,708
et.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
et.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,626
eu.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ext.wikipedia.org15:34, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
fa.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,502bot
fa.wikinews.org01:35, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
fa.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
fa.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ff.wikipedia.org07:14, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fiu-vro.wikipedia.org04:53, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,602
fi.wikinews.org11:45, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fi.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org07:14, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fo.wikipedia.org16:47, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
frp.wikipedia.org15:35, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
frr.wikipedia.org15:19, 30 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)49,048
fr.wikinews.org11:40, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,710
fr.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
fr.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org15:36, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
fy.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)46
gag.wikipedia.org01:41, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
gan.wikipedia.org14:27, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166
ga.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)324bot
gd.wikipedia.org04:27, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
glk.wikipedia.org07:15, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gl.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)634
gl.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
gl.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org07:16, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
gom.wikipedia.org07:12, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org01:50, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org15:37, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
gu.wikipedia.org15:40, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
gv.wikipedia.org15:41, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)273
hak.wikipedia.org14:18, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
ha.wikipedia.org07:16, 24 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
haw.wikipedia.org15:43, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
he.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,111
he.wikinews.org11:51, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
he.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org03:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org15:43, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
hi.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)573
hi.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,499bot
hsb.wikipedia.org15:44, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
ht.wikipedia.org15:01, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)194
hu.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,692
hu.wikinews.org04:32, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,296
hu.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
hu.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org17:01, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)324
hy.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
hy.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org02:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,024
id.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,997bot
id.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org15:46, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ig.wikipedia.org15:45, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ik.wikipedia.org03:40, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ilo.wikipedia.org15:49, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
inh.wikipedia.org05:37, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,168bot
is.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)980
is.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org04:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,912bot
it.wikibooks.org04:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org11:44, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)176
it.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
it.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org05:12, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org15:49, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
jam.wikipedia.org02:40, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)67,383bot
ja.wikinews.org11:42, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,839bot
ja.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ja.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wikipedia.org15:50, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
jv.wikipedia.org07:42, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)275
kaa.wikipedia.org15:52, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
kab.wikipedia.org15:52, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ka.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,501
ka.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
kbd.wikipedia.org07:21, 3 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org23:31, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org03:41, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ki.wikipedia.org03:41, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kk.wikipedia.org04:29, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)275
kl.wikipedia.org13:00, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
km.wikipedia.org15:52, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
kn.wikipedia.org15:53, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142
kn.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org04:55, 26 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ko.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008തറവാട് വിക്കി(?)4,87,756bot
ko.wikinews.org05:36, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)805
ko.wikiquote.org16:20, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)319bot
ko.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,143bot
ko.wikiversity.org02:22, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wiktionary.org00:52, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org04:54, 26 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ksh.wikipedia.org07:41, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ks.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
ku.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)267
ku.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kv.wikipedia.org03:42, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
kw.wikipedia.org15:54, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
ky.wikipedia.org15:54, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
lad.wikipedia.org15:56, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
la.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,993
la.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
la.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org03:42, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
lb.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)897bot
lb.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org01:31, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org02:41, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org03:42, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lij.wikipedia.org13:01, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
li.wikipedia.org05:01, 19 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149
li.wikiquote.org09:30, 27 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
li.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org15:56, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
ln.wikipedia.org15:56, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
login.wikimedia.org06:19, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org03:43, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lrc.wikipedia.org05:58, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org03:44, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,025bot
lt.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
lt.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,147
mai.wikipedia.org08:25, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org13:01, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mdf.wikipedia.org15:58, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
meta.wikimedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
mg.wikipedia.org15:58, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
mhr.wikipedia.org03:33, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
min.wikipedia.org04:46, 1 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org09:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
mk.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,372
ml.wikipedia.org07:40, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)346
ml.wikiquote.org09:30, 27 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org15:59, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)244
mrj.wikipedia.org01:36, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
mr.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)44
mr.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,683
mt.wikipedia.org04:41, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mwl.wikipedia.org04:35, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
myv.wikipedia.org16:00, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
my.wikipedia.org15:59, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
mzn.wikipedia.org03:43, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
nah.wikipedia.org16:01, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
nap.wikipedia.org07:41, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
na.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)51
nds-nl.wikipedia.org13:02, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
nds.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)59
ne.wikipedia.org13:02, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
new.wikipedia.org15:00, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
ng.wikipedia.org13:03, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23,487
nl.wikibooks.org09:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org11:48, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
nl.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,731bot
nn.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nov.wikipedia.org16:03, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
no.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19,178
no.wikinews.org11:49, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
no.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129
nrm.wikipedia.org16:03, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
nso.wikipedia.org07:21, 3 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org16:03, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
ny.wikipedia.org03:44, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
oc.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)897bot
olo.wikipedia.org05:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org16:04, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
or.wikipedia.org03:44, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
os.wikipedia.org16:05, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)242
pag.wikipedia.org04:32, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pam.wikipedia.org13:03, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
pap.wikipedia.org16:06, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
pa.wikipedia.org16:06, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
pcd.wikipedia.org04:34, 1 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org16:07, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
pfl.wikipedia.org03:49, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pih.wikipedia.org04:25, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pi.wikipedia.org04:31, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)33,201
pl.wikinews.org11:52, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pl.wikiquote.org05:46, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org01:54, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
pms.wikipedia.org07:40, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
pnb.wikipedia.org04:36, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)234
pnt.wikipedia.org03:44, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ps.wikipedia.org16:07, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
pt.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,914bot
pt.wikibooks.org11:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org11:52, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
pt.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org07:43, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)271
rm.wikipedia.org16:08, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
rmy.wikipedia.org16:09, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
rn.wikipedia.org03:45, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
roa-rup.wikipedia.org16:09, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
roa-tara.wikipedia.org07:41, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ro.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,686bot
ro.wikinews.org11:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ro.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org10:31, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,025autoreview, uploader
ru.wikinews.org11:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
ru.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org03:41, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
sah.wikipedia.org16:12, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)189
sat.wikipedia.org08:42, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)60
scn.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)213
sco.wikipedia.org16:12, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
sc.wikipedia.org13:04, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
sd.wikipedia.org16:13, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sd.wikinews.org11:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org16:13, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
sg.wikipedia.org03:45, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
shn.wikipedia.org08:26, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org15:08, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,006
simple.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,810
si.wikipedia.org16:13, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
sk.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,903bot
sk.wikibooks.org12:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
sk.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,841bot
sl.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sl.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org16:14, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
sn.wikipedia.org03:46, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
so.wikipedia.org16:14, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
sq.wikipedia.org15:06, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
sq.wikinews.org04:46, 22 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org03:46, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sr.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,318
sr.wikinews.org11:53, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wikiquote.org09:30, 27 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sr.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org05:07, 19 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
stq.wikipedia.org13:04, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
st.wikipedia.org03:46, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
su.wikipedia.org07:43, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145
su.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30,553
sv.wikinews.org11:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
sv.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org01:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org07:43, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)512bot
szl.wikipedia.org13:05, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
ta.wikipedia.org18:00, 26 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)551bot
ta.wikinews.org11:54, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org05:52, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org16:18, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org10:55, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org16:16, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
te.wikipedia.org15:01, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)192
te.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org07:41, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)460
th.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,222
th.wikinews.org11:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org09:27, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org16:17, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tk.wikipedia.org13:06, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
tl.wikipedia.org17:59, 26 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)833
tn.wikipedia.org16:18, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
to.wikipedia.org18:56, 18 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
tpi.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)57
tr.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,257
tr.wikinews.org11:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
tr.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org16:19, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tt.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)169
tum.wikipedia.org03:46, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tw.wikipedia.org03:47, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tyv.wikipedia.org16:59, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org03:47, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
udm.wikipedia.org04:22, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
ug.wikipedia.org03:48, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149
uk.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,872bot
uk.wikinews.org11:56, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikiquote.org09:30, 27 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
uk.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org07:43, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
uz.wikipedia.org07:43, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)366
uz.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org07:41, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
vep.wikipedia.org15:20, 30 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org03:48, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vi.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,563
vi.wikibooks.org14:59, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vi.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)483
vls.wikipedia.org04:22, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
vo.wikipedia.org17:46, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)231
war.wikipedia.org13:06, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)470
wa.wikipedia.org07:41, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
www.wikidata.org06:38, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,68,155bot
wo.wikipedia.org05:03, 19 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
wuu.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)567
xal.wikipedia.org16:22, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
xh.wikipedia.org03:48, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
xmf.wikipedia.org02:47, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org16:22, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)201
yo.wikipedia.org16:22, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)249
za.wikipedia.org13:06, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
zea.wikipedia.org13:07, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
zh-classical.wikipedia.org11:46, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)882bot
zh-min-nan.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,872bot
zh-min-nan.wikiquote.org02:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,015bot
zh.wikipedia.org09:28, 11 ജൂൺ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)49,555
zh.wikinews.org11:45, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikiquote.org09:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
zh.wikisource.org01:49, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)437
zh.wikivoyage.org15:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org15:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org16:23, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8