ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Captain-tucker
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 20:09, 23 സെപ്റ്റംബർ 2008 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 39,856
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 163
  • ആഗോള സംഘം: VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org19:26, 3 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org01:05, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ang.wikibooks.org09:00, 12 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org14:33, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikipedia.org11:08, 7 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
azb.wikipedia.org01:08, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org20:40, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org16:57, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikipedia.org01:09, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikipedia.org12:18, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bn.wikipedia.org01:17, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bo.wikipedia.org15:06, 2 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org17:05, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikipedia.org18:27, 9 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org01:42, 7 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
commons.wikimedia.org20:09, 23 സെപ്റ്റംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23,984sysop
cs.wikipedia.org01:44, 7 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cy.wikipedia.org16:47, 30 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org18:38, 16 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikipedia.org18:10, 27 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114autoreview, editor
de.wikibooks.org11:36, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikisource.org00:45, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org20:04, 11 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org22:20, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org10:31, 10 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org20:09, 23 സെപ്റ്റംബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)14,648extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org12:47, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikinews.org03:48, 22 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
en.wikiquote.org12:47, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikisource.org12:47, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikiversity.org12:47, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikivoyage.org11:51, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wiktionary.org12:47, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikipedia.org10:37, 7 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org10:12, 7 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
es.wikinews.org17:28, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wiktionary.org13:19, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikipedia.org00:59, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org01:09, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org14:15, 29 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ff.wikipedia.org09:25, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org13:46, 17 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fo.wikipedia.org19:50, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikipedia.org21:05, 16 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
fr.wikibooks.org21:23, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org01:33, 2 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikisource.org19:49, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org05:13, 14 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org17:00, 20 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikipedia.org01:06, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org10:48, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
he.wikisource.org14:05, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org01:33, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikipedia.org01:56, 10 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wikipedia.org01:50, 16 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org16:50, 16 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hu.wikiquote.org16:38, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikipedia.org19:52, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikipedia.org16:56, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wiktionary.org00:05, 22 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org20:05, 14 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org11:24, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikipedia.org09:32, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org14:51, 4 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
it.wikinews.org02:14, 16 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org17:43, 22 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
ja.wiktionary.org18:12, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jv.wikipedia.org16:53, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ka.wikipedia.org00:28, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kk.wikipedia.org22:35, 1 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
km.wikipedia.org20:37, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org09:08, 23 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikipedia.org17:30, 9 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wiktionary.org17:40, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kw.wikipedia.org16:48, 30 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikipedia.org19:28, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lmo.wikipedia.org19:55, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
login.wikimedia.org20:16, 29 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org10:56, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lt.wiktionary.org13:14, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lv.wikipedia.org14:22, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
www.mediawiki.org12:47, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
meta.wikimedia.org20:09, 23 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
mg.wikipedia.org23:51, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikipedia.org00:52, 28 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org14:25, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mn.wikipedia.org19:49, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikipedia.org17:02, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ms.wikipedia.org10:47, 3 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mt.wikipedia.org19:47, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mwl.wikipedia.org14:15, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nds.wikipedia.org01:22, 26 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org18:17, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nl.wikibooks.org13:23, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wiktionary.org11:49, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nn.wikipedia.org01:03, 7 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nov.wikipedia.org11:32, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikipedia.org00:21, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikinews.org16:53, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org21:02, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ny.wikipedia.org01:41, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org12:32, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
oc.wiktionary.org01:47, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
os.wikipedia.org14:28, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
outreach.wikimedia.org11:58, 18 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org01:02, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pl.wikipedia.org10:16, 7 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pl.wiktionary.org11:19, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikipedia.org10:19, 7 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pt.wikibooks.org09:08, 23 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikisource.org16:17, 1 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org06:44, 26 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org11:30, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org19:10, 3 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wiktionary.org19:45, 24 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org03:38, 29 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30uploader
sah.wikipedia.org19:54, 5 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikipedia.org01:33, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org11:34, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sh.wikipedia.org17:11, 4 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
simple.wikipedia.org01:58, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)246
simple.wikibooks.org13:01, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
simple.wikiquote.org18:40, 26 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org15:18, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org19:11, 1 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikipedia.org11:10, 1 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org17:10, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org01:11, 7 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wikisource.org10:48, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org19:21, 4 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sq.wikipedia.org14:05, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikipedia.org17:01, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sr.wikinews.org01:07, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikipedia.org11:36, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org18:09, 21 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ta.wikipedia.org01:14, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ta.wiktionary.org11:48, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org17:42, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org02:53, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org17:08, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikipedia.org19:14, 3 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tk.wikipedia.org01:44, 2 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org17:00, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tpi.wikipedia.org13:03, 1 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikipedia.org09:03, 1 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wiktionary.org18:14, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wikipedia.org20:27, 27 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org15:34, 7 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uk.wikinews.org14:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org19:15, 3 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikipedia.org20:16, 17 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org10:23, 7 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikipedia.org15:18, 3 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
war.wikipedia.org13:15, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
www.wikidata.org16:59, 15 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2014.wikimedia.org16:39, 10 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org20:38, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org20:42, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org16:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
zh.wikinews.org14:26, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikiversity.org11:50, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0