ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Camouflaged Mirage
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 08:35, 28 മേയ് 2018 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 41,689
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 753
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org19:35, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org16:56, 13 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ady.wikipedia.org23:27, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org06:19, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikibooks.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org06:55, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org00:59, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wiktionary.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org08:26, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org08:26, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org16:43, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ar.wikibooks.org02:23, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org23:06, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wiktionary.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org02:54, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org12:30, 14 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org12:22, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org13:24, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org08:30, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikibooks.org10:19, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org15:44, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org04:44, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org22:59, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org06:13, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org06:25, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org16:59, 25 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
be.wikipedia.org06:03, 26 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikibooks.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org14:56, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org19:39, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikibooks.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org16:14, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org16:00, 16 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org10:21, 8 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org04:58, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org04:54, 20 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org23:03, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bn.wikibooks.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org23:29, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org18:18, 14 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org09:45, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org23:46, 25 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikibooks.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org06:43, 25 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org16:11, 25 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikibooks.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org10:37, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikinews.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org06:03, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org05:00, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org09:13, 10 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org21:31, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org19:17, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org02:23, 19 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org15:11, 7 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org04:41, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org20:01, 28 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org19:21, 30 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,110patroller, rollbacker
co.wikipedia.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org23:41, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wikipedia.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wiktionary.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org20:32, 9 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikibooks.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wiktionary.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org04:42, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org18:56, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org01:30, 14 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikibooks.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org18:06, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org16:15, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org10:20, 29 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
de.wikibooks.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org09:34, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org13:22, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org09:48, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikivoyage.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org18:03, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org14:12, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org06:57, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org21:12, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikibooks.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org03:31, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org16:08, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org02:21, 4 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org15:04, 29 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org00:55, 7 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)279editor
en.wikinews.org23:29, 9 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiquote.org09:16, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
en.wikisource.org16:45, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
en.wikiversity.org17:21, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
en.wikivoyage.org22:27, 15 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
en.wiktionary.org14:51, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
eo.wikipedia.org17:38, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
eo.wikibooks.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org18:06, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org21:08, 13 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
es.wikibooks.org09:47, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikinews.org00:15, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiquote.org15:25, 5 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org04:20, 11 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org08:09, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikivoyage.org00:15, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org13:46, 10 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikipedia.org02:51, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikibooks.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org15:00, 5 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org14:09, 26 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikibooks.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org19:13, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikibooks.org16:24, 20 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org15:32, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikibooks.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org16:16, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org17:57, 29 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org09:34, 14 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org10:31, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
fr.wikibooks.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikinews.org00:16, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiquote.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org08:09, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikivoyage.org00:16, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org13:56, 2 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fur.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org21:53, 27 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org10:32, 22 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ga.wikipedia.org03:58, 7 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org16:42, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikibooks.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org05:34, 21 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org10:17, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikiquote.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org14:34, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org10:18, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org16:43, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikibooks.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org01:55, 11 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org04:34, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org15:17, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hi.wikibooks.org18:08, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org13:03, 19 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org17:25, 17 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikivoyage.org05:02, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org03:34, 18 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
hr.wikibooks.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org16:17, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wiktionary.org10:14, 6 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org17:57, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikibooks.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikiquote.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org23:00, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikibooks.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org07:47, 23 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org19:13, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80autoreview
id.wikibooks.org13:25, 22 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
id.wikiquote.org13:42, 29 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
id.wikisource.org22:04, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wiktionary.org16:15, 6 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ie.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org18:11, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org22:06, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org17:12, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org07:44, 8 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
inh.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org09:02, 15 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikibooks.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org16:57, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org23:29, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org16:20, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org00:16, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org14:28, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org18:22, 14 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org10:31, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ja.wikibooks.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikinews.org15:00, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org07:19, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ja.wikisource.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiversity.org08:09, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wiktionary.org05:05, 22 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
jbo.wikipedia.org20:52, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org16:40, 23 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
jv.wiktionary.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org07:13, 5 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org19:38, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org16:18, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org22:16, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikibooks.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org20:52, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org11:36, 8 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org04:08, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org10:20, 29 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ko.wikibooks.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org17:15, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org16:45, 22 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wiktionary.org21:34, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org17:17, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org16:15, 24 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org05:03, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org13:15, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikibooks.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org04:02, 30 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org16:41, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org12:18, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lmo.wikipedia.org05:03, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ln.wikipedia.org05:02, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wiktionary.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org08:35, 28 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org01:32, 13 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikibooks.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wiktionary.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mad.wikipedia.org17:14, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org14:41, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org08:35, 28 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)217autopatrolled
meta.wikimedia.org08:35, 28 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,806interface-admin, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org13:45, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wiktionary.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wiktionary.org15:49, 6 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org07:06, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wiktionary.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikibooks.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org14:38, 28 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org17:53, 18 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikibooks.org13:43, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org17:41, 29 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org14:44, 3 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org03:47, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikibooks.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org17:18, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org16:20, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org21:29, 11 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ms.wikibooks.org20:00, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org10:24, 13 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org23:18, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org12:19, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org15:14, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org11:17, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikibooks.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org21:15, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikibooks.org14:49, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org09:34, 27 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikinews.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org04:02, 30 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikivoyage.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org03:39, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org01:31, 23 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org15:41, 25 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikibooks.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nrm.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org07:37, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org19:02, 21 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ny.wikipedia.org16:22, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org16:55, 30 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org16:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org22:38, 8 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pag.wikipedia.org14:07, 10 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikibooks.org13:43, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org14:21, 17 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org16:21, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org05:48, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org08:29, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org05:02, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org16:14, 15 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org22:35, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pl.wikibooks.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org07:49, 7 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikinews.org07:18, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikisource.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org17:51, 28 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org16:36, 13 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org20:01, 30 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikivoyage.org18:39, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org02:24, 23 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wikibooks.org18:26, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org18:26, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org18:26, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org17:09, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikivoyage.org00:16, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org11:31, 23 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org05:47, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wikipedia.org13:10, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org19:05, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikibooks.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org18:41, 4 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org13:42, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikibooks.org11:29, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org18:56, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org11:29, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org18:37, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org19:42, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org08:08, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org01:19, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org02:57, 22 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org06:22, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org13:22, 14 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sc.wikipedia.org12:27, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wikipedia.org06:42, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org22:07, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org16:02, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org17:48, 29 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org13:23, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sh.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org18:37, 30 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,474patroller, rollbacker
simple.wiktionary.org15:37, 6 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)123
si.wikipedia.org20:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org05:24, 26 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikibooks.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org12:24, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org10:45, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikibooks.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org15:08, 3 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org16:22, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org09:06, 14 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org18:11, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org15:48, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org23:29, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org18:09, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org04:39, 22 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org18:46, 1 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wikipedia.org12:12, 12 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikibooks.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org10:01, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikibooks.org13:44, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org08:09, 24 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikiquote.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org10:00, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikibooks.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org06:42, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org09:24, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org10:20, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org06:03, 24 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szy.wikipedia.org15:46, 6 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org09:34, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikibooks.org20:01, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org07:11, 9 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org12:27, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org08:45, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org02:04, 6 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org10:10, 25 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tet.wikipedia.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org07:39, 16 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikibooks.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org16:31, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikibooks.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org23:40, 27 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
th.wikibooks.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org18:17, 25 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikibooks.org03:15, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org15:47, 17 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org03:10, 14 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org18:17, 25 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikibooks.org18:21, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org16:23, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org16:26, 30 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org16:19, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tw.wikipedia.org04:42, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org06:52, 26 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org05:40, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org16:43, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikibooks.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wikipedia.org09:34, 14 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikibooks.org13:43, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikiquote.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
usability.wikimedia.org08:03, 3 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikiquote.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org18:43, 14 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org10:32, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
vi.wikibooks.org13:56, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org18:18, 14 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org06:44, 19 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org16:40, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vls.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org06:16, 6 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org16:40, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org05:01, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org16:46, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)752rollbacker
wikimania2018.wikimedia.org07:08, 26 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org18:44, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wo.wikipedia.org19:31, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org09:22, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
xal.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org15:16, 3 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org14:56, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org08:12, 14 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org16:24, 11 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org02:01, 4 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikipedia.org18:54, 30 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-min-nan.wikisource.org03:11, 29 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org03:57, 20 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org21:25, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
zh.wikipedia.org08:35, 28 മേയ് 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)20,032
zh.wikibooks.org00:56, 17 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
zh.wikinews.org23:14, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wikiquote.org18:38, 28 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikisource.org18:04, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
zh.wikiversity.org17:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,392patroller, transwiki
zh.wikivoyage.org17:37, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)363autopatrolled, patroller, transwiki
zh.wiktionary.org23:32, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
zu.wikipedia.org20:34, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org02:31, 21 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1