ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Bsadowski1
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 00:21, 19 ഡിസംബർ 2008 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 27,230
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 878
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org05:36, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org02:49, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org05:18, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org22:07, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wiktionary.org04:37, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org08:48, 7 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
advisory.wikimedia.org07:20, 13 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org13:00, 11 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org05:37, 22 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
af.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org06:00, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org18:59, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org05:38, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikibooks.org04:12, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org08:26, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org20:52, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
alt.wikipedia.org18:19, 25 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org20:52, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikiquote.org04:50, 12 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org08:26, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org05:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikibooks.org06:17, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org06:17, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org20:34, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org06:17, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org21:42, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wiktionary.org08:26, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org22:08, 15 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org09:59, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4autoreview
ar.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org20:33, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org06:01, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org20:34, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org20:32, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ary.wikipedia.org18:10, 23 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org05:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org10:00, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikibooks.org06:05, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org19:00, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikibooks.org04:14, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org19:25, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org04:37, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org04:12, 7 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org05:52, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wiktionary.org04:14, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikibooks.org04:15, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org19:00, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org06:02, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
az.wikibooks.org06:29, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org19:00, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org19:00, 3 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org03:15, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org05:52, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bat-smg.wikipedia.org05:52, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org06:17, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org06:17, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org05:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org07:16, 19 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org07:15, 19 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org05:30, 17 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikibooks.org08:28, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org03:18, 20 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org08:28, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org08:28, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org10:09, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bg.wikibooks.org06:29, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org20:34, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org06:01, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org21:19, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wiktionary.org04:37, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org21:19, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org20:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org04:36, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org07:14, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org21:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org20:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org04:15, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org04:38, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org05:42, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikibooks.org20:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org04:32, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org21:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikibooks.org20:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org04:17, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org05:42, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org21:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikimedia.org04:10, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org21:02, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org21:45, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org21:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bs.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org06:38, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org02:33, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org21:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org21:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org21:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ca.wikibooks.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org04:35, 29 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikisource.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org08:29, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org08:29, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org06:01, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ce.wikipedia.org08:29, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cho.wikipedia.org04:18, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org05:55, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org20:09, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikibooks.org20:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org04:18, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org05:52, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org06:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org02:42, 9 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,127filemover, image-reviewer, rollbacker
co.wikipedia.org06:00, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
co.wikibooks.org06:00, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org04:36, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org06:00, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org02:19, 18 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org04:18, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org02:50, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org02:35, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org10:00, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikibooks.org20:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org06:38, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org07:43, 12 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org20:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org06:02, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cy.wikibooks.org06:05, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org00:37, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org06:01, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
da.wikibooks.org20:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org05:59, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36autoreview
de.wikibooks.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org01:55, 18 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org07:56, 23 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org22:47, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org09:22, 29 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org16:28, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org16:30, 25 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
dv.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wiktionary.org04:19, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org21:14, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
el.wikipedia.org06:01, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org03:50, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org03:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org05:57, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org00:21, 19 ഡിസംബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)16,728abusefilter, sysop
en.wikibooks.org05:41, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45editor
en.wikinews.org06:58, 26 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wikiquote.org05:54, 25 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)248
en.wikisource.org02:40, 25 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23autopatrolled
en.wikiversity.org02:40, 25 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
en.wikivoyage.org04:23, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
en.wiktionary.org03:34, 25 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
eo.wikipedia.org10:10, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eo.wikibooks.org06:00, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org21:01, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org06:00, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org20:20, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org06:00, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org05:59, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
es.wikibooks.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikinews.org01:42, 8 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikiquote.org09:23, 29 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikisource.org03:22, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikiversity.org20:55, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikivoyage.org03:14, 18 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org06:09, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikibooks.org06:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org00:38, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org08:21, 16 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org05:42, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
eu.wikibooks.org06:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org03:50, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikipedia.org05:42, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fa.wikibooks.org08:23, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org07:15, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org05:49, 17 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org08:23, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org06:02, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org20:10, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org10:01, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikimedia.org04:01, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org05:55, 17 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org06:04, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org06:35, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org23:19, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org06:03, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org06:35, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org03:32, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org05:59, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
fr.wikibooks.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org22:46, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org02:20, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org20:13, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org22:11, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org20:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org21:01, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org06:02, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikibooks.org20:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org13:10, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org01:59, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
gd.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org20:49, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
gl.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikibooks.org04:19, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikibooks.org04:35, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org01:25, 12 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikibooks.org04:19, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gv.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org06:04, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org20:16, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org06:04, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikipedia.org22:11, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org05:49, 17 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org06:04, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org06:04, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
hi.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org05:39, 23 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org21:36, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ho.wikipedia.org05:36, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org10:01, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hr.wikibooks.org06:31, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org23:02, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org05:42, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikisource.org04:20, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org10:10, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikibooks.org20:30, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org08:20, 23 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org20:16, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikibooks.org20:30, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org05:36, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org22:10, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ia.wikibooks.org20:30, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org20:30, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
id.wikibooks.org20:30, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org05:49, 17 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org05:00, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org05:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org20:30, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org06:35, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ii.wikipedia.org04:20, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org21:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org21:05, 18 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
io.wikipedia.org21:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wiktionary.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org21:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
is.wikibooks.org06:05, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org06:00, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
it.wikibooks.org06:33, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org21:42, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikisource.org07:38, 12 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org22:47, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org21:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org01:15, 3 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org06:20, 20 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ja.wikibooks.org02:33, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikivoyage.org04:28, 3 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org21:51, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org00:32, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org00:32, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org10:01, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
jv.wikisource.org14:44, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org20:37, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org05:39, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ki.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kj.wikipedia.org05:36, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikibooks.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org05:59, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org08:31, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org20:28, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org06:14, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org20:28, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikibooks.org20:30, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org04:32, 3 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org07:15, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org06:01, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikibooks.org20:30, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org09:18, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org17:17, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org22:23, 18 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org05:36, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ks.wikipedia.org20:28, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikibooks.org20:30, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org22:46, 4 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org02:38, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org05:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikiquote.org04:21, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org08:32, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikipedia.org08:32, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
la.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org02:06, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org08:31, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org08:32, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org18:01, 23 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org08:32, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org08:31, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org08:31, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikibooks.org21:01, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org08:31, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikibooks.org04:21, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org03:56, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0checkuser
lo.wikipedia.org01:22, 2 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org20:17, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikibooks.org02:53, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org06:13, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org06:13, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org05:42, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lv.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org03:16, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org20:17, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org02:33, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61autopatrolled
meta.wikimedia.org00:21, 19 ഡിസംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,766steward, sysop
mg.wikipedia.org21:31, 12 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
mg.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org07:17, 1 ഒക്ടോബർ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org04:22, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org04:22, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org17:17, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wiktionary.org18:59, 3 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikibooks.org19:08, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org20:23, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org06:13, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikibooks.org06:13, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org06:13, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org20:24, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org06:13, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org06:13, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org06:13, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org08:35, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org05:57, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org19:00, 3 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org07:15, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org05:42, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org06:01, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org21:41, 15 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ms.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org21:05, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org05:36, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org23:56, 7 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org20:17, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org04:17, 13 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikibooks.org04:23, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org06:12, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikibooks.org06:12, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org06:12, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org22:49, 25 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nap.wikisource.org14:56, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org06:12, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
na.wikibooks.org06:12, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org20:54, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org06:12, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org06:55, 12 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nds.wikipedia.org21:53, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
nds.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org07:58, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org05:42, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ng.wikipedia.org00:39, 27 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org05:59, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nl.wikibooks.org07:37, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org04:09, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org02:09, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org09:24, 29 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org22:47, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org20:17, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nn.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org08:36, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org05:59, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
no.wikibooks.org06:12, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org06:59, 13 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org06:12, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org20:53, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org06:12, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wiktionary.org06:12, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nqo.wikipedia.org00:19, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org08:36, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org08:36, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org00:17, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org04:02, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org08:34, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
oc.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org18:57, 3 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org02:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org04:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org20:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
outreach.wikimedia.org01:04, 28 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa-us.wikimedia.org03:09, 25 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org20:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org05:39, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org20:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org01:39, 11 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org02:47, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wiktionary.org04:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org09:39, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10autoreview
pl.wikibooks.org10:18, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org04:07, 30 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org11:04, 20 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org20:54, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org17:17, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org05:42, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org08:36, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org05:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikibooks.org04:01, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org05:59, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pt.wikibooks.org06:10, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikinews.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org20:54, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org06:10, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org20:20, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org06:10, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
quality.wikimedia.org09:08, 3 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org06:35, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
qu.wikibooks.org04:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org20:54, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org20:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikibooks.org04:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org04:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org20:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org20:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org18:59, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org20:18, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org05:04, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ro.wikibooks.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org05:03, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org17:16, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org02:34, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40uploader
ru.wikibooks.org08:36, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org04:02, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org08:36, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org20:54, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikisource.org08:36, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiversity.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org22:47, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org08:36, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org05:38, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org20:19, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikiquote.org07:59, 29 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org09:47, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org20:19, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikibooks.org06:10, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org17:16, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org09:32, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org06:10, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org20:19, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org10:01, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
sc.wikipedia.org05:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wiktionary.org04:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org20:27, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikinews.org06:10, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org20:27, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikibooks.org06:10, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org04:08, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org20:27, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sg.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org06:02, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sh.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org18:59, 3 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org03:18, 24 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,133checkuser, sysop
simple.wikibooks.org05:11, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
simple.wikiquote.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
simple.wiktionary.org18:54, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
si.wikipedia.org05:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org10:10, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
sk.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org06:01, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org21:20, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org11:41, 25 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org00:36, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org21:38, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wiktionary.org04:29, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org03:57, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
so.wikipedia.org20:25, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
so.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org02:40, 25 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sq.wikipedia.org06:01, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
sq.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org20:20, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org06:01, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org20:19, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
strategy.wikimedia.org07:19, 19 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
st.wikipedia.org20:19, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org21:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikibooks.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org10:01, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikibooks.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org01:21, 12 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org02:48, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org22:47, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org21:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sw.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org20:19, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szy.wikipedia.org01:01, 20 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org21:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ta.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org07:15, 30 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org06:01, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org06:42, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org08:19, 24 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org03:24, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test2.wikipedia.org07:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test-commons.wikimedia.org20:38, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org03:56, 3 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6reviewer
test.wikidata.org16:27, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org21:31, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
te.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org06:02, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org00:27, 13 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikinews.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org06:05, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org05:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org04:29, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org06:02, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
tl.wikibooks.org03:25, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org20:19, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tn.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org05:40, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wiktionary.org04:31, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org08:59, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org10:10, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
tr.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org19:11, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org02:24, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org08:37, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org08:37, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org08:37, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org08:37, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org04:31, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org08:37, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org05:38, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wiktionary.org04:31, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org22:55, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org02:25, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org03:06, 25 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org02:26, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org20:19, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikibooks.org04:32, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org04:32, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org10:10, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uk.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org06:07, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org06:07, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org06:07, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org19:37, 15 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org20:27, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org04:07, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikipedia.org20:27, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uz.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org20:21, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org21:01, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org03:00, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org20:21, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org02:47, 3 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vi.wikibooks.org08:53, 16 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org22:55, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org20:21, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org20:21, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vo.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org04:32, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org08:37, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org20:21, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org21:20, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org16:41, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:03, 28 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
wikimania2005.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org03:03, 25 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org07:22, 19 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org07:24, 13 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2011.wikimedia.org04:06, 10 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2012.wikimedia.org04:04, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org22:25, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org05:16, 3 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org23:49, 24 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org02:43, 5 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org07:59, 30 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org09:22, 12 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org18:10, 11 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org21:20, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org02:28, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org03:47, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org21:37, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
xal.wikipedia.org05:38, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org20:19, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikibooks.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org04:32, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org20:31, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org22:11, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org02:27, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org03:46, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org20:27, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yo.wikibooks.org06:07, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org04:33, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org20:27, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org21:11, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org04:33, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org21:12, 13 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org20:27, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org20:21, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikipedia.org20:21, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
zh-min-nan.wikibooks.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org23:32, 27 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
zh.wikipedia.org04:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
zh.wikibooks.org06:08, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org06:07, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org06:07, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org06:07, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org07:13, 7 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org02:25, 15 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org05:11, 3 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zu.wikipedia.org20:21, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikibooks.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org06:09, 23 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0