ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Bridget
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 21:31, 15 ഡിസംബർ 2018 (3 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 64,147
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 800
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wiktionary.org11:29, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ady.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)154
af.wikibooks.org18:00, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org18:00, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
af.wiktionary.org17:59, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
alt.wikipedia.org00:40, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org12:41, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
am.wikiquote.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org00:56, 9 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikibooks.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
an.wiktionary.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ar.wikibooks.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikinews.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org13:31, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org14:19, 19 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ast.wikipedia.org04:17, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
ast.wikiquote.org11:29, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org18:02, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
as.wikisource.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
atj.wikipedia.org01:06, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org11:18, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ay.wiktionary.org18:02, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org00:54, 27 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikipedia.org14:56, 20 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
az.wikibooks.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org18:02, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org00:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org18:01, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bat-smg.wikipedia.org06:36, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ba.wikipedia.org00:14, 11 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikibooks.org17:49, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bd.wikimedia.org21:32, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org19:45, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
beta.wikiversity.org18:00, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org00:15, 11 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikibooks.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org04:17, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
bg.wikibooks.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikisource.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org06:49, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bi.wikipedia.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikipedia.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org05:03, 9 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
bn.wikibooks.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikisource.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bpy.wikipedia.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org20:48, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikimedia.org20:52, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org18:03, 6 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
bs.wikibooks.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org11:30, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,645autopatrolled, rollbacker
ca.wikibooks.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikimedia.org19:13, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikinews.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org13:49, 12 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org06:10, 11 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cbk-zam.wikipedia.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org18:03, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ce.wikipedia.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org16:09, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org19:03, 18 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
commons.wikimedia.org05:34, 27 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,052image-reviewer, rollbacker
co.wikipedia.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org20:52, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org20:44, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org20:06, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikibooks.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cu.wikipedia.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikipedia.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org17:45, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cy.wikibooks.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dag.wikipedia.org16:57, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org05:55, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikibooks.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikisource.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org18:04, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org18:10, 27 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
de.wikibooks.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikinews.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikisource.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiversity.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikivoyage.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
din.wikipedia.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
diq.wikipedia.org06:36, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dk.wikimedia.org21:50, 12 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dsb.wikipedia.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org14:43, 24 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikipedia.org14:19, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wikibooks.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikisource.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wiktionary.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
eml.wikipedia.org16:45, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org21:31, 15 ഡിസംബർ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)33,021extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org20:54, 3 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)217editor
en.wikinews.org11:36, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikiquote.org20:15, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)179
en.wikisource.org02:22, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org17:56, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
en.wikivoyage.org19:20, 2 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org03:32, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wikipedia.org15:14, 14 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eo.wikibooks.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikisource.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org14:54, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikipedia.org20:44, 26 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)275
es.wikibooks.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
es.wikinews.org18:00, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikisource.org05:42, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
es.wikiversity.org11:45, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
es.wikivoyage.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wiktionary.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
et.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
et.wikibooks.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
eu.wikibooks.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org18:21, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikipedia.org01:52, 8 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
fa.wikibooks.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org18:20, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org18:21, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org18:21, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org22:56, 18 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wiktionary.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ff.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fiu-vro.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikibooks.org18:21, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org18:21, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
fi.wikiquote.org18:21, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org18:21, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org18:21, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fj.wiktionary.org18:22, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
foundation.wikimedia.org00:14, 12 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fo.wikisource.org18:21, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org16:24, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org03:53, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
fr.wikibooks.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org18:00, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org05:42, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikiversity.org05:42, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikivoyage.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fy.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wikibooks.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ga.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gcr.wikipedia.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gd.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
gl.wikibooks.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gn.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org02:00, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org16:46, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wikipedia.org14:06, 30 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wikiquote.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org17:37, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ha.wikipedia.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org16:25, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wikibooks.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikinews.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikisource.org13:40, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hif.wikipedia.org14:27, 31 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hif.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org18:26, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)211
hi.wikibooks.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wikiquote.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikisource.org17:41, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikivoyage.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org02:19, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)199
hr.wikibooks.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikisource.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org20:46, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org18:25, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org20:45, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hu.wikipedia.org05:41, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikibooks.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikinews.org11:29, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wiktionary.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikipedia.org06:15, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
hy.wikibooks.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wiktionary.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hyw.wikipedia.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikibooks.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org03:39, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
id.wikibooks.org13:49, 12 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikiquote.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wiktionary.org19:48, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ie.wikipedia.org20:46, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikibooks.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ik.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ik.wiktionary.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org04:04, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
inh.wikipedia.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org19:48, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org16:16, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
is.wikibooks.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org23:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
it.wikibooks.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikinews.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikisource.org19:48, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
it.wikivoyage.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org19:48, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
iu.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jam.wikipedia.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org03:46, 8 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ja.wikibooks.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikinews.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikiquote.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikisource.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikiversity.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ja.wiktionary.org19:48, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
jbo.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wiktionary.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
jv.wiktionary.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kaa.wikipedia.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org17:34, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ka.wikibooks.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbp.wikipedia.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikipedia.org06:14, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikibooks.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wiktionary.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org02:06, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
km.wikibooks.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikipedia.org19:47, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikiquote.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org19:48, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org18:02, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ko.wikibooks.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wiktionary.org19:48, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
krc.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ks.wiktionary.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org17:45, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikibooks.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org19:48, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kw.wikipedia.org20:44, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikibooks.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org20:50, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
la.wikibooks.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org20:44, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org15:14, 24 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org23:09, 7 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org19:48, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org11:29, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org21:31, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lo.wiktionary.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
lt.wikipedia.org23:48, 10 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
lt.wikibooks.org02:07, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wiktionary.org19:48, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
lv.wiktionary.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org04:01, 22 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
map-bms.wikipedia.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org21:31, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152autopatrolled
meta.wikimedia.org21:31, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)714autopatrolled
mg.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org19:48, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mk.wikibooks.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org06:40, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ml.wikibooks.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org14:09, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mni.wiktionary.org14:08, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org06:14, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mn.wiktionary.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mnw.wikipedia.org06:43, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikipedia.org14:59, 12 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org03:39, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
ms.wikibooks.org02:09, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org23:09, 5 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org13:11, 14 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
my.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mzn.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikipedia.org16:47, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wiktionary.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nap.wikisource.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
na.wiktionary.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wiktionary.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org06:49, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikibooks.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org12:42, 26 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org16:56, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikibooks.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikinews.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikiquote.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nn.wikipedia.org20:07, 21 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nn.wikiquote.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org05:41, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikibooks.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org15:36, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org20:28, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org18:07, 11 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org11:30, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikibooks.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
om.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
om.wiktionary.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikisource.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org22:49, 29 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pag.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikipedia.org14:05, 30 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pa.wikibooks.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pfl.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wiktionary.org11:29, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wikibooks.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikimedia.org21:58, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikinews.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikiquote.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pl.wikisource.org17:40, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org14:30, 25 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pms.wikipedia.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikisource.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org17:59, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
pt.wikibooks.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pt.wikimedia.org11:29, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikinews.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikiquote.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikisource.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikivoyage.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
quality.wikimedia.org11:29, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:51, 23 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rn.wikipedia.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
roa-rup.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org21:54, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikibooks.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org02:10, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikivoyage.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rue.wikipedia.org20:49, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org05:41, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21uploader
ru.wikibooks.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikinews.org02:11, 21 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
rw.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sah.wikiquote.org23:37, 1 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org06:36, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org02:11, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org00:21, 30 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org23:51, 10 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
sc.wikipedia.org20:45, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org00:03, 11 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wiktionary.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org02:49, 22 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wikipedia.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wiktionary.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org13:54, 6 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org00:38, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org16:54, 25 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org14:00, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
sh.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shy.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org08:20, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,155rollbacker
simple.wikibooks.org11:30, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org11:30, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
si.wikipedia.org17:40, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
si.wikibooks.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org02:12, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org05:42, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
sk.wikibooks.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org05:42, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
sl.wikibooks.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikisource.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org00:55, 23 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wiktionary.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org05:42, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
so.wikipedia.org17:22, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
so.wiktionary.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org00:30, 22 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
sq.wikipedia.org05:42, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
sq.wikibooks.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org02:13, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org20:04, 21 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sr.wikibooks.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org19:50, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikiquote.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikisource.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ss.wikipedia.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
strategy.wikimedia.org16:23, 26 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
st.wiktionary.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org17:38, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikiquote.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org11:22, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sv.wikibooks.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org12:48, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sw.wikipedia.org06:42, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sw.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org20:45, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org16:52, 2 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ta.wikibooks.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tcy.wikipedia.org12:18, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org03:54, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org20:03, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org15:31, 14 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org01:18, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org15:13, 14 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
te.wikibooks.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wikibooks.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org13:35, 3 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
th.wikibooks.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org12:10, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ti.wikipedia.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org18:39, 28 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
tl.wikibooks.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tn.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wikipedia.org16:48, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org01:51, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org05:42, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tr.wikibooks.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikimedia.org13:31, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikisource.org02:14, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ts.wikipedia.org12:52, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org12:52, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org12:52, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org12:52, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org12:52, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org12:52, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org12:52, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org12:52, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org16:32, 15 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
udm.wikipedia.org12:49, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
uk.wikibooks.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org22:15, 29 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ur.wikibooks.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org13:20, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
uz.wikibooks.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vec.wikisource.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org15:02, 28 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
vi.wikibooks.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikiquote.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vls.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikibooks.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org23:09, 7 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org01:45, 7 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,927rollbacker
wikimania2006.wikimedia.org13:20, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org15:47, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org13:03, 24 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org22:15, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wiktionary.org11:29, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org13:50, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yue.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-min-nan.wikibooks.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org12:54, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
zh.wikipedia.org02:34, 17 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikibooks.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org13:51, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org05:28, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org02:00, 11 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org13:51, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org19:49, 17 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zu.wikipedia.org16:49, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zu.wiktionary.org12:53, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1