ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Bovlb
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 22:32, 25 മാർച്ച് 2008 (15 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 82,519
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 730
  • ആഗോള സംഘം: കാപ്ച ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org00:00, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org22:54, 14 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
af.wikibooks.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org15:39, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
als.wikipedia.org17:17, 21 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org17:52, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org00:45, 12 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org18:03, 8 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wiktionary.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org21:32, 24 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6autoreview
ar.wikibooks.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org16:02, 18 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org17:40, 20 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org17:05, 14 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ast.wikipedia.org19:59, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wiktionary.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org21:40, 13 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikibooks.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org18:39, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org02:31, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org00:00, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org00:00, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org19:56, 10 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikibooks.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org02:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org05:42, 12 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikibooks.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org23:11, 23 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikibooks.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org18:36, 5 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org17:59, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikibooks.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org23:05, 2 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org02:21, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ca.wikibooks.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cdo.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org18:24, 15 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ce.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org01:14, 20 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org22:32, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)397autopatrolled, rollbacker
co.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org18:26, 9 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org23:12, 23 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikibooks.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org01:45, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikibooks.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org02:49, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org16:20, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org22:01, 7 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org17:00, 5 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org07:50, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikibooks.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org17:54, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dsb.wikipedia.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org04:25, 20 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikibooks.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org22:32, 25 മാർച്ച് 2008തറവാട് വിക്കി(?)6,131sysop
en.wikibooks.org16:41, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikinews.org22:32, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
en.wikiquote.org16:41, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikisource.org16:41, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org16:41, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org06:06, 16 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org22:32, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
eo.wikipedia.org05:51, 26 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikibooks.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org00:44, 17 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org21:48, 12 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
es.wikibooks.org15:17, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org15:17, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org18:42, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikisource.org22:54, 6 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org17:49, 19 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org23:33, 25 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org23:13, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikibooks.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org16:02, 3 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikibooks.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org01:47, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikibooks.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org23:25, 19 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org02:23, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikibooks.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org15:19, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org01:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org02:50, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org18:56, 19 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org23:53, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org00:00, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org22:32, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30
fr.wikibooks.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org18:14, 6 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org21:29, 26 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org21:46, 7 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org23:13, 21 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org23:34, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org23:39, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org02:41, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikibooks.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org20:53, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org02:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org00:00, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ha.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org16:18, 2 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
he.wikipedia.org23:22, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org03:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hi.wikibooks.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikibooks.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org16:53, 14 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org18:58, 16 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hu.wikipedia.org23:19, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikibooks.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org02:23, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikibooks.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org02:51, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org22:27, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wikibooks.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org17:02, 30 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org21:42, 12 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
inh.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org23:24, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikibooks.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org19:37, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikibooks.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org01:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org00:35, 29 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikibooks.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org20:34, 24 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org16:36, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org02:10, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikibooks.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org19:37, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikibooks.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org16:03, 3 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
km.wikibooks.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org02:52, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org23:22, 24 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikibooks.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org04:06, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org20:34, 23 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikibooks.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org22:12, 3 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikibooks.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org16:55, 26 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org15:32, 20 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikibooks.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org20:22, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org21:19, 15 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org18:03, 30 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org21:24, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikibooks.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org03:49, 25 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org03:38, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org17:00, 27 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org22:32, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)64
meta.wikimedia.org22:32, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)205autopatrolled
mg.wikipedia.org01:01, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mg.wikibooks.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org02:23, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikibooks.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org04:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikibooks.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org03:34, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikibooks.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org02:53, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org03:02, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wikibooks.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org01:43, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org23:34, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org02:31, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikibooks.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org09:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org09:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikiquote.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org02:23, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikibooks.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org00:00, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org00:01, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org16:42, 15 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org15:19, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikibooks.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org16:40, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcm.wikipedia.org19:17, 9 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org23:37, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org16:57, 27 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikibooks.org23:18, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org23:24, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org00:04, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org10:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org23:24, 22 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org20:51, 19 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pnb.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org17:04, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ps.wikivoyage.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org14:56, 11 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikibooks.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org00:44, 17 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org06:17, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org02:54, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org00:00, 3 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org17:37, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikibooks.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org19:09, 20 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org15:45, 25 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikibooks.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org18:29, 25 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org11:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org11:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org11:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org20:28, 30 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org17:04, 20 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sa.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org22:11, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org17:59, 20 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org22:45, 2 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sg.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org02:23, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org20:52, 4 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
simple.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org18:48, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikibooks.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org18:39, 16 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikibooks.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org18:07, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org12:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikibooks.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org05:18, 20 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
so.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org21:42, 12 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org17:38, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sq.wikibooks.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org02:23, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org02:55, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org23:14, 7 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikiquote.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org04:43, 19 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikibooks.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org22:10, 8 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sw.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org20:51, 19 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikibooks.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org20:15, 26 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org05:18, 20 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tet.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org18:10, 29 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikibooks.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org18:17, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org22:18, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikibooks.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org18:23, 4 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikibooks.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org02:14, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org17:12, 25 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tr.wikibooks.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org23:40, 3 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org16:41, 22 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org14:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tw.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tyv.wikipedia.org09:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org23:06, 17 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikibooks.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org04:56, 16 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org14:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikibooks.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org00:20, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikiquote.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org14:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org02:56, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vi.wikipedia.org02:23, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikibooks.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org10:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org22:13, 3 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org06:06, 16 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75,187sysop
wikimania2014.wikimedia.org22:57, 31 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org13:40, 25 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xmf.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org20:20, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yue.wiktionary.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org13:50, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org22:29, 25 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-min-nan.wikisource.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org21:18, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org19:04, 14 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikibooks.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org18:25, 11 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zu.wiktionary.org02:57, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0