ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Bluerasberry
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 22:22, 10 സെപ്റ്റംബർ 2008 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,62,214
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 338
  • ആഗോള സംഘം: VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ady.wikipedia.org17:31, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org19:47, 9 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org21:55, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org13:40, 7 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org15:12, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org17:09, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org17:23, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org19:36, 18 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ar.wikibooks.org20:53, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org17:33, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org17:08, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org13:56, 2 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org02:58, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org00:52, 10 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org00:51, 18 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org02:31, 25 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org01:41, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org15:31, 2 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org20:56, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org19:11, 16 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org19:51, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org18:28, 4 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org20:53, 6 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikibooks.org19:05, 13 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org17:22, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org18:11, 16 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org02:03, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org14:10, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org13:38, 5 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikisource.org19:16, 17 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org20:10, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org14:11, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org04:08, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org15:16, 30 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org18:00, 19 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org18:17, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org02:04, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org22:17, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikimedia.org23:29, 29 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org17:30, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org01:12, 8 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ce.wikipedia.org15:35, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cho.wikipedia.org20:01, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org22:02, 23 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org17:23, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org17:45, 29 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,065autopatrolled
co.wikipedia.org21:08, 24 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org17:54, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org17:38, 31 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org20:44, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org18:28, 20 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org20:02, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org20:07, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org22:03, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org18:34, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org17:26, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org19:23, 1 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
de.wikibooks.org20:23, 26 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org15:06, 12 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org14:22, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org14:33, 25 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org21:08, 24 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org20:21, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org05:04, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org13:34, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org00:14, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org13:04, 5 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wiktionary.org17:43, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org22:22, 10 സെപ്റ്റംബർ 2008പുതിയ അംഗത്വം(?)54,277autoreviewer, eventcoordinator, extendedconfirmed, filemover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org15:41, 8 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikinews.org15:41, 8 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
en.wikiquote.org18:04, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wikisource.org15:41, 8 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)385autopatrolled
en.wikiversity.org15:41, 8 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
en.wikivoyage.org12:56, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wiktionary.org23:16, 10 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eo.wikipedia.org19:40, 3 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org16:13, 20 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
es.wikibooks.org01:31, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org20:59, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org15:21, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wiktionary.org23:31, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org17:11, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org18:06, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org20:48, 22 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org00:13, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org18:29, 12 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org17:12, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org03:02, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org18:59, 16 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org13:31, 5 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org18:00, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org20:46, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org19:59, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org05:08, 27 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikibooks.org18:03, 19 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org16:10, 30 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org18:21, 19 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org20:59, 6 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org22:36, 29 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org18:31, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org19:59, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org20:34, 10 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org19:45, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org17:34, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org18:48, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org23:30, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org01:20, 30 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org17:38, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org06:45, 24 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org19:54, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org18:27, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org17:52, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org17:34, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org18:19, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org16:54, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org17:59, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org14:24, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org18:19, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org19:48, 15 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org04:08, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
hi.wikibooks.org23:27, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org03:25, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org17:25, 26 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org15:21, 1 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org13:50, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikibooks.org18:39, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org17:10, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org18:37, 1 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org14:22, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org22:32, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org01:14, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org23:50, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org19:44, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org21:16, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
inh.wikipedia.org17:31, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org20:53, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org18:22, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org12:59, 19 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org22:11, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikibooks.org18:22, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org14:08, 25 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org15:07, 4 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org14:39, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org18:06, 13 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jv.wikipedia.org21:02, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org20:30, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org19:45, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org14:22, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org17:33, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org17:15, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org13:50, 18 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org17:31, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org18:10, 27 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wiktionary.org23:17, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org16:33, 24 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org17:11, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org17:31, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org17:10, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org17:23, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org23:53, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org18:36, 12 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org20:10, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org23:17, 26 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org17:31, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org23:34, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org22:12, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org15:02, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org15:53, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org22:06, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org02:35, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org17:23, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org18:28, 20 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wikipedia.org15:49, 12 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org15:46, 3 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org17:31, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org23:54, 29 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
meta.wikimedia.org18:06, 4 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,710autopatrolled
mg.wikipedia.org17:24, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org17:31, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org16:37, 8 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org21:00, 17 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org23:42, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org16:56, 18 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org16:36, 11 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org19:17, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org13:29, 9 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org18:55, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org17:31, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org17:33, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org20:50, 19 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org01:05, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org21:46, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org17:21, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org17:32, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org17:15, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org01:35, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org20:05, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org17:23, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org17:46, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org01:15, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org16:05, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org14:41, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikimedia.org13:06, 24 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org16:53, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org17:12, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org16:14, 12 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org01:19, 30 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikimedia.org21:45, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org00:07, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org19:49, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org21:48, 5 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ny.wikipedia.org15:17, 19 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org17:13, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org19:08, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org17:32, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org20:23, 18 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org19:00, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org18:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
pa.wikipedia.org21:13, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org21:23, 6 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org17:37, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org16:46, 10 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikibooks.org21:00, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org15:57, 7 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org17:09, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org21:08, 24 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org13:39, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org18:11, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org04:57, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pt.wikibooks.org01:23, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikimedia.org13:43, 31 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org17:18, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org19:36, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org15:00, 27 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org18:43, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org17:11, 5 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikibooks.org21:33, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org16:19, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org20:18, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org17:12, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org16:15, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org01:11, 25 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org18:47, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org17:15, 28 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org17:07, 28 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org15:18, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wikipedia.org23:02, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org20:47, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org21:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org10:28, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org18:26, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org22:49, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org20:57, 13 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org16:16, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
simple.wiktionary.org07:27, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org13:32, 7 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org19:04, 12 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org13:17, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org18:27, 4 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org17:19, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org18:38, 1 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
so.wikipedia.org21:09, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:41, 8 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sq.wikipedia.org20:27, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sr.wikipedia.org14:53, 24 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org15:51, 16 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org15:36, 25 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org15:37, 27 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org13:53, 18 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org18:40, 31 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org15:58, 6 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org19:40, 18 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:52, 25 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sv.wikisource.org18:21, 19 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org18:16, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org14:21, 10 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org21:49, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org13:47, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ta.wikibooks.org01:44, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org18:06, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org05:07, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org23:32, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org18:36, 2 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org13:06, 21 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org22:36, 29 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org20:31, 3 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org13:48, 2 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikibooks.org17:12, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org17:38, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org15:55, 1 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org14:59, 27 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org20:46, 1 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org17:06, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org18:25, 3 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wiktionary.org18:08, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org20:44, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org14:30, 29 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org17:17, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org12:12, 20 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org17:32, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org13:59, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikibooks.org21:31, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org17:56, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org20:31, 16 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org18:52, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org02:04, 18 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org22:41, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org18:40, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org13:47, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikibooks.org05:14, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org17:10, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org21:34, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org03:45, 20 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org18:23, 4 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org21:09, 5 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89,372
wikimania2012.wikimedia.org14:52, 25 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
wikimania2013.wikimedia.org11:34, 18 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
wikimania2014.wikimedia.org04:19, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
wikimania2015.wikimedia.org19:14, 17 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
wikimania2016.wikimedia.org21:44, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
wikimania2017.wikimedia.org20:06, 13 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
wikimania2018.wikimedia.org16:08, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
wikimania.wikimedia.org18:40, 1 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
wo.wikipedia.org15:02, 9 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org21:37, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org17:32, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org14:17, 5 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org17:59, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org19:28, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org19:51, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org17:19, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org16:06, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org17:14, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org03:10, 15 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikibooks.org02:21, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org13:22, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org19:39, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0