ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
aa.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
aa.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ab.wikipedia.org06:51, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ab.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org11:05, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
advisory.wikimedia.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org20:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
af.wikipedia.org10:53, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
af.wikibooks.org09:12, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wikiquote.org09:18, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
af.wiktionary.org09:21, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ak.wikipedia.org03:53, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ak.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org12:56, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36autoreview
alt.wikipedia.org11:48, 25 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ami.wikipedia.org12:28, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikipedia.org09:26, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
am.wikiquote.org09:25, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
am.wiktionary.org03:53, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ang.wikipedia.org10:48, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ang.wikibooks.org09:37, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ang.wikiquote.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikisource.org03:59, 31 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wiktionary.org09:39, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
an.wikipedia.org14:59, 22 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
an.wiktionary.org09:32, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
arc.wikipedia.org13:32, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikipedia.org16:29, 20 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)601editor
ar.wikibooks.org09:42, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ar.wikimedia.org08:44, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikinews.org13:17, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ar.wikiquote.org03:53, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ar.wikisource.org01:01, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47autopatrolled
ar.wikiversity.org12:01, 25 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wiktionary.org03:53, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ary.wikipedia.org12:55, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org03:21, 30 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
ast.wikipedia.org08:16, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
ast.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikiquote.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wiktionary.org03:53, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
as.wikipedia.org13:24, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
as.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikisource.org05:35, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
atj.wikipedia.org20:45, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
avk.wikipedia.org08:21, 30 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
av.wikipedia.org04:47, 20 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
av.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
awa.wikipedia.org10:44, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ay.wikipedia.org21:24, 26 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ay.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
azb.wikipedia.org01:04, 27 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
az.wikipedia.org09:28, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)251
az.wikibooks.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
az.wikiquote.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikisource.org01:01, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wiktionary.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ban.wikipedia.org03:44, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikisource.org04:42, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org10:29, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
bat-smg.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ba.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ba.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bcl.wikipedia.org14:39, 20 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
bcl.wiktionary.org10:11, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bd.wikimedia.org13:31, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be-tarask.wikipedia.org11:29, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
beta.wikiversity.org07:46, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
be.wikipedia.org10:29, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)209
be.wikibooks.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikimedia.org11:19, 6 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
be.wikiquote.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikisource.org16:05, 20 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
be.wiktionary.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bg.wikipedia.org11:06, 7 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)284autopatrolled
bg.wikibooks.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikinews.org14:08, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bg.wikiquote.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bg.wikisource.org01:01, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bg.wiktionary.org15:20, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bh.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bh.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org05:39, 27 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bi.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org07:55, 3 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
blk.wikipedia.org11:10, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bm.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikiquote.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org03:56, 1 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)240
bn.wikibooks.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikisource.org01:02, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
bn.wikivoyage.org14:09, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wiktionary.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bo.wikipedia.org01:27, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bo.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bpy.wikipedia.org03:11, 1 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikipedia.org11:45, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
br.wikimedia.org13:41, 22 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
br.wikiquote.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikisource.org08:18, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)333
br.wiktionary.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikipedia.org05:21, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
bs.wikibooks.org22:02, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikinews.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikiquote.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikisource.org01:02, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wiktionary.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bug.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bxr.wikipedia.org12:09, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikipedia.org02:21, 8 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)722
ca.wikibooks.org11:57, 28 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ca.wikimedia.org11:54, 8 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ca.wikiquote.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikisource.org12:47, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ca.wiktionary.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cbk-zam.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cdo.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ceb.wikipedia.org09:45, 6 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
ce.wikipedia.org14:34, 16 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
cho.wikipedia.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org07:52, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
chr.wiktionary.org12:22, 19 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ch.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ch.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ckb.wikipedia.org13:00, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
commons.wikimedia.org06:22, 21 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75,672sysop
co.wikipedia.org00:38, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
co.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikimedia.org03:57, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
co.wikiquote.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wiktionary.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
crh.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cr.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cr.wikiquote.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
csb.wiktionary.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikipedia.org15:30, 23 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)516
cs.wikibooks.org13:26, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cs.wikinews.org15:57, 20 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
cs.wikiquote.org12:03, 12 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikisource.org15:35, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
cs.wikiversity.org03:54, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
cs.wiktionary.org12:21, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
cu.wikipedia.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cv.wikipedia.org18:04, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)162
cv.wikibooks.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikipedia.org23:53, 27 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,936
cy.wikibooks.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikiquote.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikisource.org03:59, 31 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
cy.wiktionary.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dag.wikipedia.org05:53, 18 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikipedia.org11:08, 7 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)180
da.wikibooks.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
da.wikiquote.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
da.wikisource.org01:02, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
da.wiktionary.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikipedia.org05:28, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,992autoreview, editor
de.wikibooks.org10:00, 30 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
de.wikinews.org15:28, 20 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
de.wikiquote.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
de.wikisource.org22:42, 1 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,598
de.wikiversity.org12:02, 12 മാർച്ച് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28
de.wikivoyage.org01:20, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
de.wiktionary.org13:00, 25 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
din.wikipedia.org22:32, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org03:33, 27 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
diq.wiktionary.org13:23, 15 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dk.wikimedia.org04:04, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dsb.wikipedia.org13:19, 24 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dty.wikipedia.org22:37, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dv.wikipedia.org12:40, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
dv.wiktionary.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dz.wikipedia.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
dz.wiktionary.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org14:03, 7 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikipedia.org00:12, 22 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)355
el.wikibooks.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikinews.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikiquote.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikisource.org01:03, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikiversity.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikivoyage.org02:09, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wiktionary.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
eml.wikipedia.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikipedia.org10:47, 25 ജൂലൈ 2008തറവാട് വിക്കി(?)44,319abusefilter, autoreviewer, sysop
en.wikibooks.org13:19, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186editor
en.wikinews.org13:19, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
en.wikiquote.org13:19, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)390
en.wikisource.org15:29, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,24,772abusefilter, sysop
en.wikiversity.org13:19, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)225
en.wikivoyage.org01:12, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
en.wiktionary.org07:40, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)335
eo.wikipedia.org15:10, 22 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)176
eo.wikibooks.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikinews.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikiquote.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikisource.org06:55, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
eo.wikivoyage.org15:03, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikipedia.org07:36, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,227
es.wikibooks.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
es.wikinews.org13:14, 11 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
es.wikiquote.org01:08, 6 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
es.wikisource.org13:34, 28 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35,552
es.wikiversity.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
es.wikivoyage.org03:41, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
es.wiktionary.org11:25, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
et.wikipedia.org02:12, 7 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
et.wikibooks.org12:10, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ee.wikimedia.org04:23, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikiquote.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikisource.org01:03, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
et.wiktionary.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wikipedia.org14:55, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
eu.wikibooks.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eu.wikiquote.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikisource.org05:34, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wiktionary.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ext.wikipedia.org06:22, 3 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fa.wikipedia.org10:36, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)739extendedconfirmed
fa.wikibooks.org12:22, 27 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fa.wikinews.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikiquote.org11:17, 5 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikisource.org01:03, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikivoyage.org23:22, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fa.wiktionary.org10:26, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ff.wikipedia.org03:57, 5 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fiu-vro.wikipedia.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikipedia.org07:43, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)349autoreview
fi.wikibooks.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikimedia.org01:14, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikinews.org14:10, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikiquote.org06:24, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikisource.org05:39, 4 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
fi.wikiversity.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikivoyage.org23:51, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wiktionary.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fj.wikipedia.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fj.wiktionary.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
foundation.wikimedia.org12:25, 31 ഒക്ടോബർ 2021രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
fo.wikipedia.org10:17, 17 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
fo.wikisource.org01:03, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fo.wiktionary.org03:55, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
frp.wikipedia.org06:27, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
frr.wikipedia.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikipedia.org07:36, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,971
fr.wikibooks.org12:29, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
fr.wikinews.org10:43, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
fr.wikiquote.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikisource.org22:27, 1 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
fr.wikiversity.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
fr.wikivoyage.org01:15, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
fr.wiktionary.org23:05, 16 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
fur.wikipedia.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fy.wikipedia.org06:30, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
fy.wikibooks.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gag.wikipedia.org03:03, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gan.wikipedia.org13:05, 28 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ga.wikipedia.org10:23, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
ga.wikibooks.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikiquote.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gcr.wikipedia.org02:45, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wikipedia.org09:50, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gd.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
glk.wikipedia.org10:26, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gl.wikipedia.org14:56, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
gl.wikibooks.org12:48, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikiquote.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gl.wikisource.org01:03, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gl.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gn.wikipedia.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gn.wikibooks.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gom.wikipedia.org12:10, 5 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gom.wiktionary.org10:35, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gor.wikipedia.org11:42, 2 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
got.wikipedia.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
got.wikibooks.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org04:47, 10 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
gu.wikibooks.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikiquote.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wikisource.org00:21, 4 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
gu.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
guw.wikipedia.org10:51, 26 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org06:40, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gv.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hak.wikipedia.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ha.wikipedia.org13:42, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ha.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
haw.wikipedia.org02:45, 26 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikipedia.org05:22, 9 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)337
he.wikibooks.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikinews.org13:19, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikiquote.org12:27, 27 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikisource.org11:41, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
he.wikivoyage.org14:40, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
he.wiktionary.org08:56, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hif.wikipedia.org15:53, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
hif.wiktionary.org05:35, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org06:24, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,012
hi.wikibooks.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hi.wikiquote.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hi.wikisource.org03:44, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikiversity.org01:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikivoyage.org01:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wiktionary.org11:58, 12 മാർച്ച് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
ho.wikipedia.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org02:38, 8 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)243
hr.wikibooks.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikiquote.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikisource.org12:34, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hr.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hsb.wikipedia.org09:47, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hsb.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ht.wikipedia.org12:01, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ht.wikisource.org01:04, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org14:54, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)407trusted
hu.wikibooks.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
hu.wikinews.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hu.wikisource.org00:59, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)310
hu.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
hy.wikipedia.org02:25, 10 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
hy.wikibooks.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikiquote.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikisource.org01:04, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)638
hy.wiktionary.org02:25, 10 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hyw.wikipedia.org21:13, 28 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hz.wikipedia.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikipedia.org10:23, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ia.wikibooks.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ia.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wikipedia.org07:33, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)955reviewer
id.wikibooks.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
id.wikiquote.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikisource.org01:00, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)559
id.wiktionary.org03:56, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ie.wikipedia.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ie.wikibooks.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wiktionary.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ig.wikipedia.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ii.wikipedia.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wikipedia.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ik.wiktionary.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ilo.wikipedia.org12:29, 2 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
incubator.wikimedia.org06:03, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)538
inh.wikipedia.org05:34, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
io.wikipedia.org01:40, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
io.wiktionary.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
is.wikipedia.org16:06, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
is.wikibooks.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikiquote.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikisource.org01:04, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
is.wiktionary.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikipedia.org15:30, 23 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,679autopatrolled
it.wikibooks.org15:28, 22 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
it.wikinews.org13:22, 11 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikiquote.org05:34, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
it.wikisource.org00:04, 13 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)754
it.wikiversity.org12:07, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
it.wikivoyage.org01:39, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
it.wiktionary.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
iu.wikipedia.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
iu.wiktionary.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jam.wikipedia.org00:03, 17 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org03:56, 26 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,327extendedconfirmed
ja.wikibooks.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikinews.org09:45, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ja.wikiquote.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikisource.org12:46, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ja.wikiversity.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ja.wikivoyage.org09:23, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
jbo.wikipedia.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
jbo.wiktionary.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jv.wikipedia.org04:17, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
jv.wikisource.org11:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kaa.wikipedia.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kab.wikipedia.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ka.wikipedia.org04:14, 17 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
ka.wikibooks.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikiquote.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kbd.wikipedia.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kbp.wikipedia.org09:50, 16 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kcg.wikipedia.org11:10, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kg.wikipedia.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ki.wikipedia.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kj.wikipedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org13:14, 1 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
kk.wikibooks.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kk.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wiktionary.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kl.wikipedia.org03:57, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kl.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wikipedia.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
km.wikibooks.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikipedia.org07:53, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
kn.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikiquote.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org01:04, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
kn.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
koi.wikipedia.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikipedia.org14:55, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)536extendedconfirmed
ko.wikibooks.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ko.wikinews.org13:08, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wikiquote.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikisource.org01:00, 29 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ko.wikiversity.org02:25, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
krc.wikipedia.org10:39, 17 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
kr.wikipedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kr.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org11:43, 24 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ks.wikipedia.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ks.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ku.wikipedia.org02:12, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ku.wikibooks.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikiquote.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ku.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kv.wikipedia.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
kw.wikipedia.org08:03, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kw.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ky.wikipedia.org09:12, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
ky.wikibooks.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikiquote.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ky.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
lad.wikipedia.org00:17, 25 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
la.wikipedia.org23:33, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
la.wikibooks.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikiquote.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikisource.org06:02, 31 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)270reviewer
la.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lbe.wikipedia.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lb.wikipedia.org13:03, 14 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
lb.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lez.wikipedia.org14:03, 6 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lfn.wikipedia.org05:34, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lg.wikipedia.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lij.wikipedia.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lij.wikisource.org12:49, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org14:58, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
li.wikibooks.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikinews.org05:31, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikiquote.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikisource.org12:26, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lld.wikipedia.org14:42, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org20:58, 15 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
lmo.wiktionary.org12:28, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wikipedia.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ln.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wiktionary.org03:58, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
login.wikimedia.org03:57, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
lo.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lrc.wikipedia.org11:58, 5 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ltg.wikipedia.org01:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikipedia.org03:57, 5 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
lt.wikibooks.org09:48, 14 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lt.wikiquote.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikisource.org01:05, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lv.wikipedia.org10:26, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
lv.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mad.wikipedia.org10:44, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mai.wikipedia.org11:33, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
map-bms.wikipedia.org15:01, 31 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
mdf.wikipedia.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
www.mediawiki.org13:32, 21 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)626sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org14:43, 27 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89,695sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org11:12, 17 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
mg.wikibooks.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mg.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mhr.wikipedia.org07:31, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
mh.wikipedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mh.wiktionary.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org02:26, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
min.wiktionary.org02:45, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mi.wikipedia.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mi.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mk.wikipedia.org10:16, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
mk.wikibooks.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikimedia.org04:09, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikisource.org01:05, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mk.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikipedia.org09:20, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
ml.wikibooks.org12:22, 21 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikisource.org12:09, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
ml.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mni.wikipedia.org11:48, 25 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wiktionary.org11:48, 25 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org16:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
mn.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mnw.wikipedia.org02:44, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mnw.wiktionary.org21:52, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org04:00, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mr.wikipedia.org00:48, 23 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
mr.wikibooks.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mr.wikiquote.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikisource.org16:11, 20 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
mr.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wikipedia.org11:02, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)522
ms.wikibooks.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ms.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wikipedia.org11:30, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
mt.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mus.wikipedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mwl.wikipedia.org03:55, 27 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)351
mx.wikimedia.org13:34, 22 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
myv.wikipedia.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikipedia.org08:25, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
my.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mzn.wikipedia.org02:28, 1 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18uploader
nah.wikipedia.org10:42, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nah.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nap.wikipedia.org02:08, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
nap.wikisource.org15:06, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wikipedia.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
na.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nds-nl.wikipedia.org08:28, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nds.wikipedia.org08:31, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
nds.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wikipedia.org15:18, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ne.wikibooks.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
new.wikipedia.org11:56, 11 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ng.wikipedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wikipedia.org13:23, 15 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nia.wiktionary.org08:49, 14 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org07:36, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)640
nl.wikibooks.org02:05, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikimedia.org07:42, 13 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nl.wikinews.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikiquote.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikisource.org01:05, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
nl.wikivoyage.org01:44, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nl.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
nn.wikipedia.org14:49, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
nn.wikiquote.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nn.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nov.wikipedia.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
no.wikipedia.org14:49, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)308
no.wikibooks.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
no.wikimedia.org13:38, 22 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikinews.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
no.wikiquote.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikisource.org01:05, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,277
no.wiktionary.org03:59, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nqo.wikipedia.org21:45, 17 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nrm.wikipedia.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nso.wikipedia.org13:11, 6 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nv.wikipedia.org06:37, 19 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nyc.wikimedia.org01:12, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ny.wikipedia.org13:29, 2 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nz.wikimedia.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org22:45, 30 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
oc.wikibooks.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wiktionary.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
olo.wikipedia.org09:07, 15 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wikipedia.org03:33, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
om.wiktionary.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
or.wikipedia.org10:41, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
or.wikisource.org22:55, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
or.wiktionary.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
os.wikipedia.org07:53, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
outreach.wikimedia.org06:00, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pa-us.wikimedia.org08:55, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pag.wikipedia.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pam.wikipedia.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
pap.wikipedia.org03:04, 29 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pa.wikipedia.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
pa.wikibooks.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikisource.org05:34, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa.wiktionary.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pcd.wikipedia.org07:29, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pdc.wikipedia.org11:22, 17 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pfl.wikipedia.org12:41, 19 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pih.wikipedia.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pi.wikipedia.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pi.wiktionary.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org23:32, 9 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)670editor
pl.wikibooks.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikimedia.org01:01, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikinews.org14:26, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pl.wikiquote.org11:38, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pl.wikisource.org12:26, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)273editor
pl.wikivoyage.org02:22, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pl.wiktionary.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
pms.wikipedia.org04:06, 19 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
pms.wikisource.org05:33, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnb.wikipedia.org10:44, 20 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
pnb.wiktionary.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnt.wikipedia.org03:00, 13 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ps.wikipedia.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ps.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikivoyage.org05:33, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wiktionary.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikipedia.org14:49, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,341
pt.wikibooks.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pt.wikimedia.org23:12, 28 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikinews.org11:39, 17 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pt.wikiquote.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pt.wikisource.org00:59, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
pt.wikiversity.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
pt.wikivoyage.org03:09, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pt.wiktionary.org04:52, 15 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pwn.wikipedia.org12:28, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
quality.wikimedia.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
qu.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikiquote.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rm.wikipedia.org02:00, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
rm.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wiktionary.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rmy.wikipedia.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
rn.wikipedia.org02:13, 6 മേയ് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
rn.wiktionary.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org13:16, 24 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
roa-rup.wiktionary.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
roa-tara.wikipedia.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikipedia.org14:49, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)404
ro.wikibooks.org16:53, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ro.wikinews.org11:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikiquote.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikisource.org01:05, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
ro.wikivoyage.org02:20, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wiktionary.org12:48, 7 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rue.wikipedia.org02:44, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikipedia.org07:30, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,448autoreview, uploader
ru.wikibooks.org07:14, 12 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ru.wikimedia.org03:46, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikinews.org13:20, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ru.wikiquote.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ru.wikisource.org05:40, 5 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,107editor
ru.wikiversity.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikivoyage.org01:48, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ru.wiktionary.org04:00, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
rw.wikipedia.org07:42, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
rw.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sah.wikipedia.org12:14, 17 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
sah.wikiquote.org05:33, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sah.wikisource.org16:13, 20 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sat.wikipedia.org05:32, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sa.wikipedia.org06:19, 10 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
sa.wikibooks.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikiquote.org01:55, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikisource.org16:13, 20 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
sa.wiktionary.org16:19, 20 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
scn.wikipedia.org11:49, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
scn.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sco.wikipedia.org11:53, 16 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
sc.wikipedia.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sc.wiktionary.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sd.wikinews.org13:14, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
se.wikipedia.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
se.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org04:13, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sg.wikipedia.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sg.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
shi.wikipedia.org13:05, 25 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikipedia.org12:27, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
shn.wikivoyage.org10:51, 26 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wiktionary.org13:23, 15 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org11:56, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)195
sh.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
shy.wiktionary.org02:45, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
simple.wikipedia.org11:56, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)625
simple.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikiquote.org12:04, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wiktionary.org08:53, 15 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
si.wikipedia.org03:42, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
si.wikibooks.org07:24, 13 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
si.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
skr.wikipedia.org13:23, 15 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
skr.wiktionary.org13:23, 15 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org14:52, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173
sk.wikibooks.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikiquote.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sk.wikisource.org12:07, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sk.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikipedia.org14:53, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
sl.wikibooks.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikiquote.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sl.wikisource.org01:05, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)288
sl.wikiversity.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
smn.wikipedia.org01:07, 23 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sm.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sn.wikipedia.org03:00, 10 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sn.wiktionary.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org22:25, 1 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)183
so.wikipedia.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
so.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
species.wikimedia.org07:40, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88autopatrolled
sq.wikipedia.org11:43, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
sq.wikibooks.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikinews.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikiquote.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikipedia.org14:54, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)276
sr.wikibooks.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikinews.org13:28, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikiquote.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sr.wikisource.org01:05, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sr.wiktionary.org04:01, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wikipedia.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ss.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
stq.wikipedia.org13:28, 30 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
strategy.wikimedia.org04:18, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
st.wikipedia.org01:08, 22 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
st.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikipedia.org11:16, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
su.wikibooks.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikipedia.org07:42, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)517extendedconfirmed
sv.wikibooks.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikinews.org14:12, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikiquote.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikisource.org12:16, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,584
sv.wikiversity.org12:15, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sv.wikivoyage.org01:58, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sv.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sw.wikipedia.org09:29, 11 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
sw.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
szl.wikipedia.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
szy.wikipedia.org02:45, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wikipedia.org11:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
ta.wikibooks.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ta.wikinews.org13:12, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wikiquote.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikisource.org01:06, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ta.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tay.wikipedia.org21:52, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org10:16, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ten.wikipedia.org06:52, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test2.wikipedia.org12:44, 24 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
test.wikipedia.org01:26, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33sysop
test.wikidata.org05:16, 22 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tet.wikipedia.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikipedia.org09:29, 12 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)153
te.wikibooks.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikiquote.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikisource.org01:06, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
te.wiktionary.org14:25, 19 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tg.wikipedia.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
tg.wikibooks.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikipedia.org14:54, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)291
th.wikibooks.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
th.wikinews.org13:10, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikiquote.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikisource.org01:06, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ti.wikipedia.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tk.wikipedia.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tk.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikiquote.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org10:32, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wikipedia.org03:31, 21 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
tl.wikibooks.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tl.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tn.wikipedia.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tn.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
to.wikipedia.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
to.wiktionary.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org12:58, 17 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tpi.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
trv.wikipedia.org21:52, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org15:32, 23 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)616autoreview
tr.wikibooks.org13:43, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikimedia.org00:56, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikinews.org14:14, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikiquote.org08:30, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tr.wikisource.org01:06, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
tr.wikivoyage.org12:42, 7 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org14:17, 19 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ts.wikipedia.org17:19, 20 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ts.wiktionary.org04:02, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wikipedia.org12:36, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
tt.wikibooks.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wikiquote.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wiktionary.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tum.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tw.wikipedia.org07:28, 20 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
tw.wiktionary.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org03:54, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ty.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ua.wikimedia.org00:52, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
udm.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ug.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ug.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikiquote.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikipedia.org14:53, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,286
uk.wikibooks.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikinews.org13:26, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uk.wikiquote.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikisource.org13:50, 13 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,097
uk.wikivoyage.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wiktionary.org11:38, 10 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
ur.wikibooks.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wikiquote.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wiktionary.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
usability.wikimedia.org21:54, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
uz.wikibooks.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikiquote.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wiktionary.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
vec.wikisource.org07:02, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)398
vec.wiktionary.org02:06, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vep.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ve.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikipedia.org14:53, 27 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)453
vi.wikibooks.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
vi.wikiquote.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
vi.wikisource.org04:13, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
vi.wikivoyage.org04:08, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
vi.wiktionary.org09:19, 5 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
vls.wikipedia.org15:29, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vo.wikipedia.org02:25, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vo.wikibooks.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikiquote.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wiktionary.org10:22, 18 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
war.wikipedia.org15:08, 29 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
wa.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
wa.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikisource.org12:35, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
www.wikidata.org11:04, 28 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,85,247
wikimania2005.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2009.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2010.wikimedia.org12:59, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2011.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2012.wikimedia.org11:40, 25 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2013.wikimedia.org16:34, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wikimania2014.wikimedia.org22:50, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
wikimania2015.wikimedia.org08:22, 6 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2016.wikimedia.org12:31, 1 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2017.wikimedia.org12:09, 27 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
wikimania2018.wikimedia.org23:54, 6 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania.wikimedia.org11:15, 2 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,316bureaucrat, sysop, translationadmin
wo.wikipedia.org16:18, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wo.wikiquote.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wiktionary.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wuu.wikipedia.org12:38, 24 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
xal.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
xh.wikipedia.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xh.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wiktionary.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org02:36, 11 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
yi.wikipedia.org13:02, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
yi.wikisource.org01:06, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wiktionary.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yo.wikipedia.org13:05, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
yo.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wiktionary.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yue.wiktionary.org05:30, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
za.wikipedia.org15:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
za.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikiquote.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wiktionary.org04:03, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zea.wikipedia.org04:04, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zh-classical.wikipedia.org04:04, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
zh-min-nan.wikipedia.org04:04, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)395
zh-min-nan.wikibooks.org04:04, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-min-nan.wikiquote.org04:04, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-min-nan.wikisource.org01:06, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wiktionary.org04:04, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-yue.wikipedia.org13:13, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
zh.wikipedia.org07:39, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,058extendedconfirmed
zh.wikibooks.org09:04, 17 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikinews.org13:06, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikiquote.org11:52, 4 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikisource.org13:38, 22 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
zh.wikiversity.org11:51, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikivoyage.org12:38, 15 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wiktionary.org04:04, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zu.wikipedia.org04:04, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zu.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wiktionary.org04:04, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4