ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Bencmq
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 00:48, 9 ഒക്ടോബർ 2008 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 36,347
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 844
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org19:54, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org19:54, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org19:54, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org13:12, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ab.wiktionary.org19:54, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org13:12, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
advisory.wikimedia.org19:54, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org13:12, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
af.wikibooks.org13:12, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org13:12, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org13:12, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org13:12, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org14:25, 5 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org11:19, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikiquote.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org13:38, 4 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ang.wikibooks.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
an.wiktionary.org07:06, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org13:12, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wikibooks.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org10:24, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org15:15, 10 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org01:16, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org08:47, 15 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ast.wikipedia.org10:01, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikibooks.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org17:38, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org04:58, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
as.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org10:43, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
az.wikibooks.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org13:13, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bat-smg.wikipedia.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org11:08, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bd.wikimedia.org07:16, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org09:51, 8 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
beta.wikiversity.org07:59, 27 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
be.wikipedia.org01:00, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikibooks.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org07:07, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org11:56, 8 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bg.wikibooks.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org09:30, 2 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org17:02, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bi.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org15:32, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bn.wikibooks.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org13:14, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bo.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org10:17, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
br.wikimedia.org08:57, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bs.wikibooks.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikipedia.org11:56, 8 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikibooks.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org05:40, 1 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ce.wikipedia.org13:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cho.wikipedia.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chr.wiktionary.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org02:58, 18 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikibooks.org02:56, 18 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org00:48, 9 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,809autopatrolled
co.wikipedia.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wikibooks.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org11:56, 8 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikibooks.org09:43, 5 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cv.wikipedia.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikibooks.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org11:56, 8 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikibooks.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org13:16, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org14:14, 7 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28autoreview
de.wikibooks.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org19:57, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org20:57, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikivoyage.org07:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org07:53, 23 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wiktionary.org19:55, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org06:59, 27 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikibooks.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org06:30, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wiktionary.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org10:19, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org00:50, 9 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)431
en.wikibooks.org00:15, 12 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikinews.org16:37, 13 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiquote.org05:29, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
en.wikisource.org00:15, 12 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikiversity.org05:16, 13 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
en.wikivoyage.org07:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org05:20, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wikipedia.org10:18, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikibooks.org19:30, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org20:37, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikipedia.org10:19, 7 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
es.wikibooks.org02:28, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikinews.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiquote.org20:03, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikisource.org02:23, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikiversity.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikivoyage.org04:59, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wiktionary.org13:17, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikipedia.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikibooks.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org18:57, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
eu.wikibooks.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org08:51, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikibooks.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikiquote.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org12:03, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikibooks.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wikisource.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org19:25, 10 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fr.wikibooks.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org07:55, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org13:18, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fur.wikipedia.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org03:17, 10 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fy.wikibooks.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org10:33, 11 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ga.wikipedia.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikibooks.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org13:45, 19 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
gl.wikibooks.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gn.wikipedia.org14:30, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikibooks.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikibooks.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org08:45, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gu.wikibooks.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org01:47, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wiktionary.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org13:19, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org14:23, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org07:53, 10 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikibooks.org11:17, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikinews.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org15:45, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wiktionary.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wikipedia.org11:42, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wikipedia.org03:18, 10 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hi.wikibooks.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ho.wikipedia.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org10:18, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikibooks.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org13:19, 1 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hsb.wiktionary.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org10:43, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikisource.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org14:27, 4 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikinews.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org11:13, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
hy.wikibooks.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org13:20, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org14:51, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org11:23, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ia.wikibooks.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org14:39, 7 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
id.wikibooks.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ie.wikibooks.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ii.wikipedia.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org14:24, 30 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
io.wikipedia.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org12:03, 8 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
it.wikibooks.org13:47, 29 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikiquote.org11:12, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikisource.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikiversity.org16:58, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikivoyage.org07:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wiktionary.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org08:31, 7 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ja.wikibooks.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org13:21, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org13:47, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org11:15, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jv.wiktionary.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org12:03, 8 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ka.wikibooks.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org11:20, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kk.wikibooks.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org07:53, 10 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikibooks.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikipedia.org06:37, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikibooks.org19:56, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org02:11, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ko.wikibooks.org13:47, 29 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org13:11, 27 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org13:22, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org06:46, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wiktionary.org07:06, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org07:40, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ks.wikipedia.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org19:20, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ku.wikibooks.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org13:07, 16 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org07:06, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ky.wikibooks.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org18:42, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikibooks.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org01:09, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org13:26, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lg.wikipedia.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikibooks.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org13:23, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org11:18, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org07:53, 10 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
lt.wikibooks.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org06:59, 27 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lv.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org01:30, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
www.mediawiki.org08:19, 11 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
meta.wikimedia.org04:52, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,167translationadmin
mg.wikipedia.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org06:46, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mi.wikipedia.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org20:54, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mk.wikibooks.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org06:49, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ml.wikibooks.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org11:48, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org19:22, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mn.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org02:36, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mr.wikibooks.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org02:49, 31 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org13:24, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org12:51, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ms.wikibooks.org11:27, 4 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org11:29, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org11:59, 19 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nah.wikipedia.org06:51, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org14:55, 30 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org08:24, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nds.wikipedia.org13:12, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nds.wikibooks.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wikipedia.org15:50, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ne.wikibooks.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org07:53, 23 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ng.wikipedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org04:44, 28 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nl.wikibooks.org10:00, 5 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org08:12, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org11:51, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikisource.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org07:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nn.wikipedia.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org13:25, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org13:56, 19 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
no.wikibooks.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org21:58, 29 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org02:53, 15 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nz.wikimedia.org19:57, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wiktionary.org13:26, 12 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
os.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org07:15, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa-us.wikimedia.org10:23, 3 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org13:31, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org12:24, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikibooks.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pfl.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org12:03, 8 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikibooks.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikimedia.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org10:15, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org06:46, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wiktionary.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org13:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org16:20, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnb.wiktionary.org07:25, 28 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org11:23, 15 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org12:03, 8 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikibooks.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikinews.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiquote.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikiversity.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org04:59, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wiktionary.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
quality.wikimedia.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org16:29, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikibooks.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikivoyage.org06:46, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wiktionary.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org07:31, 26 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ru.wikibooks.org13:27, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org04:23, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiquote.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikisource.org02:55, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikiversity.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org07:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org02:02, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rw.wikipedia.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sa.wikibooks.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org06:46, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikisource.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wikipedia.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wiktionary.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sd.wikinews.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org09:12, 4 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org06:14, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sh.wiktionary.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org08:52, 26 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
simple.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
si.wikipedia.org07:45, 28 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
si.wikibooks.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org15:06, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
sk.wikibooks.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org13:06, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org13:28, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org06:59, 27 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikibooks.org08:39, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiquote.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org18:27, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org10:11, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sn.wiktionary.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org15:48, 5 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
so.wikipedia.org19:20, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
so.wiktionary.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org12:54, 15 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikipedia.org11:30, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
sq.wikibooks.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org13:34, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikibooks.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
strategy.wikimedia.org08:49, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wikipedia.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikibooks.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org18:32, 7 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sv.wikibooks.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org07:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org13:29, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org08:27, 16 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ta.wikibooks.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org06:58, 13 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org08:02, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org07:36, 14 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org19:25, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org09:12, 26 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
test.wikidata.org16:27, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org06:47, 2 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org18:08, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
te.wikibooks.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikipedia.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org03:01, 16 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
th.wikibooks.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikinews.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org13:27, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org15:32, 26 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wiktionary.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ti.wikipedia.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikibooks.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org19:58, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org00:32, 18 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
tl.wikibooks.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tn.wikipedia.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org13:30, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org02:09, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikibooks.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org13:58, 29 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org15:32, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ts.wikipedia.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org15:43, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org08:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org07:35, 13 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tw.wiktionary.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org01:41, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ty.wikipedia.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org12:03, 8 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
uk.wikibooks.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ur.wikibooks.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org14:39, 5 ഏപ്രിൽ 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org12:55, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikibooks.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org12:24, 21 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wikisource.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org06:30, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vep.wikipedia.org15:26, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org13:31, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org18:32, 7 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikibooks.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikiquote.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org01:42, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wiktionary.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vo.wikipedia.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikibooks.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org13:46, 18 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wa.wikipedia.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org23:07, 5 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
wikimania2005.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org15:36, 22 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org11:50, 29 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org11:49, 29 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
wikimania2013.wikimedia.org13:24, 17 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2014.wikimedia.org11:27, 3 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikipedia.org11:51, 15 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org04:04, 19 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xal.wikipedia.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org15:00, 10 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org05:27, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org13:32, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org12:18, 10 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikipedia.org13:16, 27 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikibooks.org15:56, 16 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikiquote.org13:33, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org13:33, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org13:33, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh-yue.wikipedia.org14:10, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
zh.wikipedia.org00:48, 9 ഒക്ടോബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)26,993
zh.wikibooks.org06:46, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
zh.wikinews.org05:29, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
zh.wikiquote.org05:28, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
zh.wikisource.org15:24, 5 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
zh.wikiversity.org21:29, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org15:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org05:15, 12 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
zu.wikipedia.org13:33, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikibooks.org19:59, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org13:33, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0