ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org13:02, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ab.wikipedia.org13:05, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org07:54, 10 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org13:35, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
af.wiktionary.org13:43, 7 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org13:54, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
am.wikipedia.org16:22, 26 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
am.wikiquote.org10:54, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org10:02, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org13:27, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org10:20, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org13:54, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11autoreview
ar.wikibooks.org14:24, 8 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org12:11, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org11:20, 29 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org11:08, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
as.wikipedia.org10:29, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
av.wikipedia.org06:52, 12 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org13:54, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikipedia.org14:32, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikibooks.org13:38, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org12:08, 29 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org09:02, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bat-smg.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org20:03, 1 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org08:56, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
beta.wikiversity.org10:44, 5 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org08:42, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bg.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
bh.wikipedia.org15:45, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org16:43, 9 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org11:05, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org10:31, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org15:34, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org16:22, 26 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org13:54, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org09:02, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bug.wikipedia.org03:57, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
ca.wikibooks.org12:00, 3 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org05:18, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org13:52, 3 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org17:42, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org16:42, 9 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org18:22, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)41
co.wikipedia.org13:54, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikibooks.org10:05, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org10:07, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org11:15, 3 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org12:38, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23
cs.wikiversity.org06:50, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org14:13, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org19:59, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org10:33, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikibooks.org13:41, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
de.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)133autoreview, editor
de.wikibooks.org13:15, 12 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikinews.org09:08, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org11:05, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org08:51, 24 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org10:34, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org11:22, 16 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org20:03, 1 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org08:10, 28 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org11:06, 4 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org14:33, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org17:34, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
eml.wikipedia.org10:42, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008തറവാട് വിക്കി(?)1,71,539abusefilter, sysop
en.wikibooks.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
en.wikinews.org11:01, 30 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org09:02, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikisource.org14:34, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org11:01, 30 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikivoyage.org14:06, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
eo.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
es.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)124
es.wikinews.org15:09, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org01:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org12:28, 13 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org06:35, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org12:58, 13 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org15:44, 22 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ee.wikimedia.org21:25, 29 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org09:05, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ext.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org10:35, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikibooks.org12:18, 8 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org05:05, 29 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
fj.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org15:26, 25 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org13:54, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org11:56, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)125
fr.wikinews.org11:08, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org07:23, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org06:49, 22 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org12:36, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org08:32, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
fy.wikibooks.org13:41, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org17:01, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org14:36, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org10:02, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gl.wikiquote.org03:39, 10 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org10:35, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wikipedia.org09:11, 18 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org10:35, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org18:00, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
he.wikibooks.org15:40, 22 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org13:16, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org11:20, 28 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org10:49, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
hr.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
hsb.wikipedia.org06:04, 3 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org09:27, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
hu.wikiquote.org05:31, 22 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org10:49, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
ie.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org07:35, 12 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
inh.wikipedia.org13:55, 24 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
it.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)77
it.wikinews.org09:57, 2 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org22:21, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org13:24, 24 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org13:24, 24 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org11:17, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org12:41, 25 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)107
ja.wikiversity.org13:24, 24 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org13:06, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org13:43, 10 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org04:33, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org10:49, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kg.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org10:49, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org09:33, 20 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org10:49, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org10:49, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
krc.wikipedia.org15:56, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org14:08, 10 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org10:49, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikipedia.org10:50, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org07:56, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org10:50, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
lbe.wikipedia.org15:08, 22 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org16:48, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org13:52, 3 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org06:06, 29 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ln.wikipedia.org10:50, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org05:47, 25 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org10:50, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
lt.wikibooks.org17:02, 10 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org08:42, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mai.wikipedia.org12:58, 10 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org06:34, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:26, 10 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
meta.wikimedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,795interface-admin, sysop
mg.wikipedia.org04:20, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org15:12, 21 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org11:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org08:42, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mk.wikimedia.org12:22, 6 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org11:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wikipedia.org11:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mr.wikipedia.org11:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikibooks.org06:09, 21 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org12:21, 25 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mt.wikipedia.org14:39, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mwl.wikipedia.org03:57, 29 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org11:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mzn.wikipedia.org14:48, 31 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org10:14, 14 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org11:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds-nl.wikipedia.org10:46, 31 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org11:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
new.wikipedia.org10:29, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ng.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)95
nl.wikibooks.org05:31, 22 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org07:49, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org14:10, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org20:50, 31 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org10:24, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
nov.wikipedia.org09:01, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
nrm.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org14:12, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org03:05, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wikipedia.org11:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org05:20, 29 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org11:17, 11 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org11:14, 3 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org08:28, 26 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org11:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org04:37, 2 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org05:48, 12 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24
pl.wikibooks.org13:02, 26 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org11:40, 4 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org17:47, 8 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org11:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)47
pt.wikibooks.org19:57, 2 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org16:20, 2 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikiversity.org05:33, 22 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org08:05, 3 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org20:02, 24 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org11:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rm.wikipedia.org09:01, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org14:27, 30 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org11:14, 3 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
ro.wikinews.org13:07, 25 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)41uploader
ru.wikibooks.org12:11, 29 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikinews.org19:12, 15 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org12:12, 29 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org12:13, 29 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org12:12, 29 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org05:35, 29 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
scn.wikipedia.org09:00, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wiktionary.org13:18, 17 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org14:37, 2 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org12:03, 29 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org06:21, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org10:23, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
simple.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
simple.wiktionary.org11:43, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
sl.wikipedia.org16:50, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikisource.org06:08, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org11:16, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org06:38, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
srn.wikipedia.org18:00, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org10:22, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sr.wikinews.org14:43, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org15:33, 16 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org06:37, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org21:51, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org21:53, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wikipedia.org06:37, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org22:24, 28 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
sv.wikisource.org03:16, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org22:18, 28 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ten.wikipedia.org09:07, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
te.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
ti.wikipedia.org06:37, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wikipedia.org06:37, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org06:37, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org22:23, 16 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
ts.wikipedia.org06:37, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tum.wikipedia.org06:37, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org06:37, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org18:27, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org13:01, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org14:41, 28 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ur.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
usability.wikimedia.org04:11, 19 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
vec.wikipedia.org15:54, 3 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org06:37, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
vls.wikipedia.org14:42, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org11:14, 3 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org13:53, 6 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org10:50, 6 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,095
wikimania2009.wikimedia.org08:47, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org04:43, 20 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org15:10, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org11:05, 29 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org00:50, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org23:53, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org11:23, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org14:13, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org11:24, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wikipedia.org11:24, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org15:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-classical.wikipedia.org06:37, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org14:31, 20 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org11:14, 3 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org09:08, 29 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)45
zh.wikinews.org08:30, 20 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org12:45, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org11:24, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2